۴:۵۹ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7CV مربوط به يوسف محمد پور

 

 

نام و نام خانوادگي: یوسف محمدپور

 

 نام رشته :آموزش پزشکی

 

الف- سابقه فعاليت هاي آموزشي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- تدريس :

 

رديف

تدريس نظري

(نام دروس)

تدريس عملي

(نام دروس)

مقطع تدريس

مقطع تدريس

دروس مرتبط و غير مرتبط

كارداني

كارشناسي

تعداد ترم

ارشد

دكترا

تعداد ترم

1

هماتولوژی وانکولوژی

 

 

 

 

*

 

3

 

2

مراقبتهای پرستاری در بخشهای ویژه          

 

 

 

 

*

 

2

 

3

روش تحقيق درآموزش

(کارشناسی ارشد)

 

 

 

 

*

 

2

 

4

استاد ناظر پايان نامه دانشجويان ارشد

 

 

 

 

*

 

2

 

5

روشها ومهارتهای تدریس

(کارشناسی ارشد)

 

 

 

 

*

 

2

 

6

روش تحقیق (استادراهنما)

 

 

*

2

 

 

 

 

7

 

فوريتهاي پزشکي

 

 

*

5

 

 

 

 

8

 

پرستاري داخلي جراحي خون

 

 

*

7

 

 

 

 

9

فوريتهاي محيطي

 

 

*

3

 

 

 

 

10

پرستاري داخلي جراحي

 

 

*

7

 

 

 

 

11

اصول فنون و مراقبتها

 

 

*

3

 

 

 

 

رديف

تدريس نظري

(نام دروس)

تدريس عملي

(نام دروس)

مقطع تدريس

مقطع تدريس

دروس مرتبط و غير مرتبط

كارداني

كارشناسي

تعداد ترم

ارشد

دكترا

تعداد ترم

12

فوريت پزشکي در بلايا

 

*

 

 

 

 

 

 

13

بیماریهای خون

 

 

*

7

 

 

 

 

14

نشانه شناسی ومعاینات بالینی

 

 

*

2

 

 

 

 

15

فوريت پزشکي در گروههاي خاص

 

*

 

3

 

 

 

 

16

 

کارآموزي ارتوپدي و سوختگي

 

*

2

 

 

 

 

17

 

کارآموزی فوریتهای پزشکی

 

*

7

 

 

 

 

18

 

کارآموزي ويژه ( ICU ، تنفس )

 

 

 

*

 

4

 

19

 

کارآموزي در عرصه ويژه و ارشد پرستاري

 

 

 

*

 

4

 

20

 

کارآموزي ارتوپدي و کليه

 

 

 

*

 

4

 

21

 

کارآموزي ویژه غدد و ارشد پرستاري

 

 

 

*

 

4

 

22

 

مراقبتهاي پرستاري در بخشهاي ويژه (ارشد)

 

 

 

*

 

4

 

23

 

پرستاري ويژه خون (دانشجويان ارشد )

 

 

 

*

 

4

 

رديف

تدريس نظري

(نام دروس)

تدريس عملي

(نام دروس)

مقطع تدريس

مقطع تدريس

دروس مرتبط و غير مرتبط

كارداني

كارشناسي

تعداد ترم

ارشد

دكترا

تعداد ترم

24

 

مراقبتهای ویژه تنفسی

 

 

 

*

 

4

 

25

 

G-ICU

 

 

 

*

 

4

 

26

 

کاراموزی ویژه نوزادان

 

 

 

*

 

4

 

27

 

کارآموزي ارولوژي

 

 

 

*

 

4

 

28

 

کاراموزی کلیه

 

 

 

*

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- سابقه فعاليت هاي پژوهشي :                                                  

       2- طرح تحقيقاتي مقاله:

رديف

طرحهاي تحقيقاتي

مقالات چاپ شده

عنوان طرح تحقيقاتي  مصوب

مجري يا همكار طرح

سال اجراي طرح

عنوان مقاله

سال چاپ مقاله

انگليسي

فارسي

ايندكس

ساير مجلات

نويسنده نفر چندم

1

تاثیر بکارگیری مدل همکار آموزش بالینی(clinical teaching associate :CTA)

بر یادگیری بالینی و رضایت دانشجویان در بخش داخلی قلب.

مجری

88 87

اتمام یافته

تاثیر مدل همکار آموزش بالینی بر پیامد یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری

1388

*

*

نفر اول (نویسنده مسئول)

2

ادراکات دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی در بخشهای داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:مقایسه محیط مورد انتظار با محیط واقعی.

مجری

1388

اتمام یافته

درک از محیط های آموزش بالینی :شکاف محیط مورد انتظار با محیط واقعی

1389

*

*

نفر اول (نویسنده مسئول)

3

مقایسه الگوی تسلط آموزی مبتنی بر شایستگی و روش آموزش رایج بر یادگیری مهارت های شناختی و عملکردی دانشجویان پرستاری  (Competency-based Mastery learning)

مجری

1389

اتمام یافته

الگوی تسلط آموزی مبتنی بر شایستگی :تجربه بالینی برنامه ریزی شده برای دانشجویان پرستاری.

1390

*

*

نویسنده  مسئول

رديف

طرحهاي تحقيقاتي

مقالات چاپ شده

عنوان طرح تحقيقاتي  مصوب

مجري يا همكار طرح

سال اجراي طرح

عنوان مقاله

سال چاپ مقاله

انگليسي

فارسي

ايندكس

ساير مجلات

نويسنده نفر چندم

4

بررسی سبک های یادگیری ترجیحی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مجری

1390

اتمام یافته

بررسی سبک های یادگیری ترجیحی دانشجویان پرستاری و مامایی با استفاده از ابزار VARK.

ACCEPTANCE

نوبت چاپ

*

نفر اول (نویسنده مسئول)

5

بررسی مقایسه ای سه روش خود ارزشیابی، ارزشیابی همكلاسان و ارزشیابی معلم از شایستگی های بالینی دانشجویان پرستاری در بخشهای داخلی جراحی.

مجری

1390

اتمام یافته

اجرای الگوی یادگیری و ارزشیابی فعال در آموزش صلاحیتهای بالینی دانشجویان پرستاری.

1390

*

*

نویسنده مسئول

6

تاثیر اجرای مدل پرسپتورشیپ بر شایستگی بالینی دانشجویان در بخش مراقبتهای ویژه.

مجری

1389

اتمام یافته

مدل پرسپتورشیپ و شایستگی بالینی دانشجویان در بخش مراقبتهای ویژه.

در دست داوری

*

نفر اول (نویسنده مسئول)

7

بررسی سبک زندگی بیماران ایسکمیک عروق کرونر بستری در مراکز اموزشی درمانی دانشگاه

مجری

1389

اتمام یافته

8

 

 

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و تنیدگی شغلی پرستاران مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مجری

1389

اتمام یافته

 

 

 

 

 

 

 

رديف

طرحهاي تحقيقاتي

مقالات چاپ شده

عنوان طرح تحقيقاتي  مصوب

مجري يا همكار طرح

سال اجراي طرح

عنوان مقاله

سال چاپ مقاله

انگليسي

فارسي

ايندكس

ساير مجلات

نويسنده نفر چندم

10

بررسی فراوانی تعبیه سوندهای  ادراری غیر ضرور و عوامل خطر زای مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش های داخلی بیمارستانهای آموزشی درمانی  شهر ارومیه\"

مجری

1389

اتمام یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

تاثیر برنامه آموزش خود توانمندسازی بر خودکارآمدی وکیفیت زندگی بیماران دیابتی مرجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی

مجری

در حال اجرا

 

 

 

 

 

 

 

12

تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر وب بر یادگیری آریتمی های قلبی در دانشجویان پرستاری.

همکار اصلی

1388

خاتمه یافته

تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر وب بر یادگیری آریتمی های قلبی در دانشجویان پرستاری.

در دست داوری مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-ترجمه و تاليف كتاب - سخنراني ها - اختراع

رديف

تاليفات

ترجمه ها

سخنراني ها

اختراع

عنوان تاليف

سال تاليف

عنوان ترجمه

سال ترجمه

در كنگره دانشگاهي

در كنگره ملي

در كنگره بين المللي

1

 

 

 

 

 

سومین کنگره سراسری آموزش پرستاری ومامایی(رویکردها و چالشها)1388-تهران،ایران.

 

 

2

 

 

 

 

 

دومین سمینار سراسری پرستار ماما پژوهش-1388،گرگان،ایران.

 

 

3

 

 

 

 

 

سمینار سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامائی1388،اردبیل،ایران.

 

 

4

 

 

 

 

 

اولن کنگره پژوهش های پزشکی و علوم زیستی1388،ارومیه،ایران.

 

 

5

 

 

 

 

چهارمین سمینار سراسری پرستار ماما پژوهش-1390،گرگان،ایران.

 

 

 

 

اولین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمار1390،ارومیه،ایران.

7

 

 

 

 

 

یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی1389،تهران ،ایران.

 

 

8

 

 

 

 

 

دوازدهمین

همایش کشوری آموزش علوم پزشکی1390،تهران ،ایران.

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Pan Arab Conference on Diabetes CAIRO EGYPT2010.

 

 

 ج- تجارب حرفه اي در رشته مربوطه : داوطلبان مي بايست سوابق و تجارب حرفه اي خود را كه در رشته ي خود ويا رشته اي كه آزمون داده اند را به طور كامل ذكر نمايند. 

 

بسمه تعالي

      دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ارومیه

مشخصات فردي

نام ونام خانوادگي:  یوسف محمد پور

تاريخ و محل تولد:  1361- تبریز

سال شروع فعاليت بعنوان هيات علمي: 1386

آخرين رتبه علمي : مربی

وضعیت تاهل: متاهل

آدرس پست الكترونيكي:   Mohammadpour_y@umsu.ac.ir

 

الگوی تقسیم بندی

ردیف

موضوع

صفحه

1

سوابق تحصیلی و افتخارات

 

2

فعاليتهاي آموزشي

 

3

فعاليتهاي پژوهشي

 

4

فعاليتهاي اجرايي

 

 

 

جدول (1) : سوابق تحصیلی

 

 

مقطع تحصیلی

رشته

نام موسسه

شهر

سال

1

کارشناسی

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

1383

2

کارشناسی ارشد

آموزش پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

1386

 

 

 

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

نام استاد يا اساتيد راهنما

The Effect of Outcome-Based Education on Nursing Students\' Clinical

Competency.

کارشناسی ارشد

دکتر سوسن ولیزاده

 

 

 

 

 

 

 

جدول (2) : افتخارات

ردیف

موضوع

مقام صادر کننده

نام موسسه

شهر

سال

1

صاحب فرایند برتر آموزشی کشور درجشنواره شهید مطهری

مقام عالیه وزارت

وزارت متبوعه

مشهد مقدس

1390

2

فرایند برتر آموزشی دانشگاه

رئیس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

ارومیه

1389

3

پژوهشگر برتر دانشگاه

رئیس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

ارومیه

1389

4

فرایند برتر آموزشی دانشگاه

رئیس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

ارومیه

1389

5

پژوهشگر برتر دانشگاه

رئیس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

ارومیه

1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليتهاي آموزشي

 


جدول (1 ) تنوع دروس نظري  وبالینی تدريس ­شده :

واحدهاي تدريسي ( نظري ، عملي و کارآموزي )

رديف

نام درس

تئوري(واحد)

عملي

کارآموزي

سال

رديف

نام درس

تئوري

عملي

کارآموزي

سال

1

اصول فنون فوريتهاي پزشکي در گروههاي خاص

5/1

33/1

-

پائیز 87

12

نشانه شناسي و معاينات باليني

5/1

33/1

-

//

2

روش تحقيق ( استاد راهنما )

1

-

-

//

13

فوريتهاي محيطي

1

-

-

//

3

کارآموزي ارتوپدي و سوختگي

-

-

75/7

//

14

پرستاري ويژه خون       ( دانشجويان ارشد )

25/0

-

-

//

4

روشها ومهارتهای تدریس

(کارشناسی ارشد)

05/1

-

-

بهار88-87

15

کارآموزي ويژه ( ICU ، تنفس )

( ارشد )

-

-

75/7

//

5

روش تحقیق در آموزش(کارشناسی ارشد)

33/1

-

-

//

16

پرستاري داخلي جراحي (4) ( خون )

2/1

-

-

بهار89

رديف

نام درس

تئوري(واحد)

عملي

کارآموزي

سال

رديف

نام درس

تئوري

عملي

کارآموزي

سال

6

اصول فنون و مراقبتها

1

-

-

//

17

پرستاري در بحران و فوريت

-

33/1

-

//

7

فوريت پزشکي در گروههاي خاص

5/1

33/1

-

//

18

فوريت پزشکي در گروههاي خاص

5/1

33/1

-

//

8

فوريت پزشکي در بلايا

5/1

33/1

-

//

19

کارگاه روش تحقيق(مدرس)

1

-

-

//

9

کارآموزي نوزادان و عرصه ويژه

-

-

73/8

//

20

کارآموزي در عرصه ويژه و ارشد پرستاري ( ICU ، تنفس )( ارشد )

-

-

86/9

//

10

پرستاري داخلي جراحي (4)

12/1

-

-

پائيز 88

21

پرستاري داخلي جراحي (4) ( خون )

05/1

-

-

پائيز 89

11

پرستاري در بحران و فوریت

-

33/1

-

//

22

پرستاري در بحران،فوريت و حوادث غيرمترقبه

-

33/1

-

//

23

کارآموزي ارتوپدي و کليه ( ارشد )

-

-

69/9

//

30

کارآموزي دانشجويان ارشد(ICU،غدد، تنفس )

-

-

-

//

24

استاد مشاور پايان نامه 4 نفرازدانشجويان ارشد

64/2

-

-

//

31

نشانه شناسي و معاينات باليني

5/1

33/1

12

//

25

استاد ناظر پايان نامه دانشجويان ارشد

5/0

-

-

//

32

پرستاري خون

1/1

-

-

پائيز 90

26

پرستاري خون

1/1

-

-

بهار90

33

پرستاري در بحران ، فوريت و .....

-

33/1

-

//

27

پرستاري در بحران ، فوريت و .....

-

33/1

-

//

34

مراقبتهاي پرستاري در بخشهاي ويژه (ارشد)

3

-

-

//

28

فوريت پزشکي در گروههاي خاص

5/1

33/1

-

//

35

پرستاري ويژه خون   ( دانشجويان ارشد )

-

79/0

-

//

29

فوريتهاي پزشکي

5/1

66/0

-

//

36

کارآموزي ارولوژي و خون (دانشجويان ارشد)

-

-

79/7

//

جمع واحدهاي نظري : 75/26

 

جمع واحدهاي عملي : 74/18

 

جمع واحدهاي کارآموزي : 79/69

جمع کل : 28/115

 

جدول (3) كيفيت دروس تدريس شده :

 

 

ردیف

نیمسال

 

نمره ارزشيابي

دانشجويان

نمره مبنا

تعداد فرم

درس

1

دوم1389

18.50

20

2

هماتولوژی و انکولوژی

2

دوم1389

18.75

20

2

فوریت پزشکی

 

 

 

 

جدول (4)  مشاركت در ادارة كار گروهي، پانل و كارگاه‌ها

 

ردیف

عنوان كارگاه

نقش

مكان

تاريخ

مدت اجرا

1

کارگاه روش تحقیق

سخنران

دانشکده پرستاری ومامایی

بهار 89

شش روز-30 ساعت

2

کارگاه آموزشی روشهای ارزشیابی بالینی

سخنران

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

1389

یک روز- 4 ساعت

3

 
 By: Peyvandco.com