مديريت منابع خدمات بهداشتي 1389 انتشارات شاهد دانشگاه علوم پزشكي اروميه اول 89 9789647780766 مترجم اول نوريه اميرزاده مترجم دوم جميله اميرزاده puya-parsa@umsu.ac.ir 15 1 admin 2011-06-01