دارو شناسي سير 1389 انتشارات شاهد دانشگاه علوم پزشكي اروميه اول 89 9789647780704 پيمان ميكائيلي رحيم مهدي اوغلي peymanmikaili@gmail.com 23 1 admin 2011-06-06