468 معصومه همتي مسلك پاك 2919838113 3 0 04413659031 0 33 0 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 3.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>الف-<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>عنوان طرح به فارسي</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>:</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "\" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>بررس&#1740; تأث&#1740;ر مراقبت خانواده محور<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>بر تبع&#1740;ت از درمان در ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو مراجعه کننده به کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت ب&#1740;مارستان مدن&#1740; شهرستان خو&#1740; در سال 1395- 1394</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 3.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-tab-count: 2">                       </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 241.2pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ب- عنوان طرح به انگليسي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">:</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt">The effect of</SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"> <SPAN class=hps>family-centered</SPAN> <SPAN class=hps>care</SPAN> <SPAN class=hps>on</SPAN> <SPAN class=hps>adherence to</SPAN> <SPAN class=hps>treatment</SPAN> <SPAN class=hps>in patients with</SPAN> <SPAN class=hps>diabetes</SPAN> <SPAN class=hps>admitted to the</SPAN> <SPAN class=hps>Madani hospital</SPAN> <SPAN class=hps>diabetes</SPAN> <SPAN class=hps>clinic in</SPAN> <SPAN class=hps>the city of Khoy</SPAN> <SPAN class=hps>in</SPAN> <SPAN class=hps>2014-2015.</SPAN></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: '2 Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>-بيان مسئله<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 9pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>تا چند سال پ&#1740;ش ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; واگ&#1740;ر به عنوان بزرگتر&#1740;ن معضل بهداشت&#1740; کشورها&#1740; جهان سوم به شمار م&#1740; رفت، در حال&#1740; که امروزه ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; مزمن از جمله د&#1740;ابت تهد&#1740;د&#1740; جد&#1740; برا&#1740; کشورها&#1740; در حال توسعه محسوب م&#1740; گردند (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">2و1</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>آستانه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>قرن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>21،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>برجسته</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>تر&#1740;ن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>واقعه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>ا&#1740;</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>جوامع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=MsoCommentReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B></SPAN><SPAN class=MsoCommentReference><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>کارکنان به</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>داشت&#1740;</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>مواجه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>است،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>ش&#1740;وع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>روز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>افزون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>ب&#1740;مار&#1740;ها&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>مزمن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>م&#1740;</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: BNazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>باشد (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: silver; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-highlight: silver" lang=FA>3</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>در کشورها&#1740; توسعه &#1740;افته و در حال توسعه با افزا&#1740;ش ام&#1740;د به زندگ&#1740;، تغ&#1740;&#1740;ر در سبک زندگ&#1740;، ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; مزمن مانند د&#1740;ابت، ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; قلب&#1740;</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>و ب&#1740;مار&#1740; کل&#1740;و&#1740; مرحله آخر به طور پ&#1740;وسته در حال افزا&#1740;ش است </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>(4<A title="Spiegel, #12" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_1"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: NazaninNormal; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 9pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ديابت مليتوس &#1740;ک&#1740; از ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; مزمن و شا&#1740;ع تر&#1740;ن اختلال متابوليك سيستميك </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در جهان م&#1740; باشد که ش&#1740;وع آن در حال افزا&#1740;ش </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>است </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(5<A title="Hazavehei, 2010 #1" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_2"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> در ا&#1740;ن اختلال بدن قادر به تول&#1740;د انسول&#1740;ن &#1740;ا استفاده از آن به طور مناسب نم&#1740; باشد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(6<A title="Trasoff D, 2008 #12" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_3"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> كه ا&#1740;ن حالت موجب متابوليسم غير صحيح كربوهيدرات ها، چربي ها و پروتئين ها مي شود </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(7<A title="Christensen, 2004 #13" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_4"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> و</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> با علا&#1740;م&#1740; نظ&#1740;ر </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>پرخور&#1740;، </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>پرنوش&#1740;، پرادرار&#1740;، شب ادرار&#1740; و کاهش وزن شروع م&#1740; شود (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>9و8)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> ا&#1740;ن ب&#1740;مار&#1740; حالت پ&#1740;شرونده دارد که باعث ناتوان&#1740; در سن&#1740;ن فعال زندگ&#1740; و مرگ و م&#1740;ر زودرس م&#1740; شود </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(10<A title="Martinez-Castelao A, 2004 #14" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_7"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>سه نوع اصل&#1740; دارد، نوع &#1740;ک &#1740;ا وابسته به انسول&#1740;ن،<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>نوع دو &#1740;ا غ&#1740;ر وابسته به انسول&#1740;ن و د&#1740;ابت باردار&#1740; (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">11</SPAN>).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>د&#1740;ابت نوع 2 به عنوان شا&#1740;ع تر&#1740;ن نوع د&#1740;ابت، که اغلب د&#1740;ابت بالغ&#1740;ن<A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn1" name=_ftnref1><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[1]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> &#1740;ا د&#1740;ابت مربوط به سبک زندگ&#1740;<A style="mso-footnote-id: ftn2" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn2" name=_ftnref2><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[2]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> نام&#1740;ده م&#1740; شود، 90 تا 95 درصد همه انواع د&#1740;ابت را شامل م&#1740; شود. در ا&#1740;ن نوع د&#1740;ابت، به دل&#1740;ل تغذ&#1740;ه نامناسب و عادات نامناسب مربوط به فعال&#1740;ت جسمان&#1740;، بدن قدرت تول&#1740;د و استفاده موثر از انسول&#1740;ن را از دست م&#1740; دهد. اگر د&#1740;ابت نوع 2 درمان نشود، ممکن است به شکل وابسته به انسول&#1740;ن ن&#1740;ز درآ&#1740;د </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(6<A title="Trasoff D, 2008 #12" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_3"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>. </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 9pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بر اساس آمار فدراس&#1740;ون ب&#1740;ن الملل&#1740; د&#1740;ابت، در سال 2012 ب&#1740;ش از 371 م&#1740;ل&#1740;ون نفر در سرتاسر جهان مبتلا به د&#1740;ابت بودند که متوسط ش&#1740;وع</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> جهان&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> آن 3/8 درصد است که ب&#1740;ش از </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>120</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>م&#1740;ل&#1740;ون نفر در سه کشور هندوستان، چ&#1740;ن و آمر&#1740;کا زندگ&#1740; م&#1740; کنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">12</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>در صورت&#1740; که اقدام&#1740; برا&#1740; پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از ا&#1740;ن اپ&#1740;دم&#1740; صورت نگ&#1740;رد، تخم&#1740;ن زده م&#1740; شود که تعداد افراد مبتلا به د&#1740;ابت تا سال 20</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>30</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> به ب&#1740;ش از 552 م&#1740;ل&#1740;ون نفر تجاوز کند. م&#1740;زان متوسط ش&#1740;وع د&#1740;ابت در کشورها&#1740; در حال توسعه، سر&#1740;ع تر از کشورها&#1740; توسعه &#1740;افته در حال افزا&#1740;ش است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">13</SPAN>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>در ا&#1740;ران ن&#1740;ز ا&#1740;ن م&#1740;زان 59/10 درصد م&#1740; باشد، ا&#1740;ن در حال&#1740; است که </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>تقر&#1740;با ن&#1740;م&#1740; از افراد مبتلا به د&#1740;ابت، از ب&#1740;مار&#1740; خود مطلع ن&#1740;ستند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>. بر طبق پ&#1740;ش ب&#1740;ن&#1740; کارشناسان</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> تعداد مبتلا&#1740;ان به د&#1740;ابت ظرف 15 سال آ&#1740;نده سه برابر شده و از هر &#1781; ا&#1740;ران&#1740;، &#1740;ک نفر مبتلا به د&#1740;ابت بوده و &#1740;ا در معرض آن قرار خواهد داشت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">14</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>بر اساس تخم&#1740;ن سازمان بهداشت جهان&#1740; م&#1740;زان مبتلا&#1740;ان به د&#1740;ابت در ا&#1740;ران در سال 2025 به<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>12 م&#1740;ل&#1740;ون نفر م&#1740; رسد، از هر 3 خانواده ا&#1740;ران&#1740;، 2 خانواده درگ&#1740;ر د&#1740;ابت خواهند بود (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">15</SPAN>).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'B Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: EN-US; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 9pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تعداد افراد مبتلا به د&#1740;ابت به دل&#1740;ل رشد جمع&#1740;ت، پ&#1740;ر&#1740; جمع&#1740;ت، شهرنش&#1740;ن&#1740;<U>،</U> صنعت&#1740; شدن و افزا&#1740;ش ش&#1740;وع چاق&#1740; و ب&#1740; تحرک&#1740; جسمان&#1740; به سرعت درحال افزا&#1740;ش است </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(15<A title="Wild, 2004 #17" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_11"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت عل&#1740; رغم زندگ&#1740; تقر&#1740;باً طب&#1740;ع&#1740;، در طولان&#1740; مدت به عوارض د&#1740;ابت نظ&#1740;ر نوروپات&#1740;، نفروپات&#1740;، سکته قلب&#1740; و<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>غ&#1740;ره مبتلا م&#1740; شوند (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">16</SPAN>).<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>افراد مبتلا به د&#1740;ابت 2 تا 5 برابر ب&#1740;شتر دچار مرگ م&#1740; شوند (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">17</SPAN>) و 17 برابر ب&#1740;شتر از افراد سالم در معرض نفروپات&#1740; هستند که ممکن است ا&#1740;ن نفروپات&#1740; منجر به نارسا&#1740;&#1740; مزمن کل&#1740;ه گردد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">18</SPAN>). م&#1740;زان بستر&#1740; شدن ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت ب&#1740;ن 5-10 برابر ب&#1740;ش از افراد غ&#1740;ر د&#1740;ابت&#1740; است. همچن&#1740;ن استفاده از خدمات تخصص&#1740; و اورژانس&#1740; در ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت حدود 5 برابر ب&#1740;شتر از افراد عاد&#1740; است. ا&#1740;ن مسئله باعث اطلاق د&#1740;ابت به عنوان &#1740;ک&#1740; از اولو&#1740;ت ها&#1740; سلامت&#1740; در کشور ها گرد&#1740;ده است (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">19</SPAN>).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>ب&#1740;مار&#1740; غ&#1740;ر واگ&#1740;ر د&#1740;ابت به عنوان &#1740;ک اپ&#1740;دم&#1740; در هزاره سوم مطرح شده است. ا&#1740;ن ب&#1740;مار&#1740; مزمن به دلا&#1740;ل متعدد&#1740; از جمله ش&#1740;وع ب&#1740;مار&#1740;، م&#1740;زان عوارض، مرگ و م&#1740;ر ناش&#1740; از ب&#1740;مار&#1740; و هز&#1740;نه ها&#1740; بس&#1740;ار هنگفت، توجه س&#1740;ستم بهداشت&#1740; درمان&#1740; را به خود معطوف نموده است (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">20</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>هز&#1740;نه ها&#1740; مستق&#1740;م و غ&#1740;رمستق</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>&#1740;م د&#1740;ابت و عوارض آن در مقا&#1740;سه با سا&#1740;ر ب&#1740;مار&#1740; ها بس&#1740;ار بالاست </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(21<A title="Najmatolmolook , Winter 2013 #45" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_12"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> بد&#1740;ه&#1740; است كه تشخيص و كنترل بيماري و عوارض حاد و مزمن آن نيازمند صرف هزينه هاي قابل توجهي از طرف بيماران و سيستم بهداشتي درماني است، همچنين كاهش درآمد به دليل افت بازدهي، ناتواني و مرگ زودرس ناشي از ديابت، خسارات قابل توجه و هزينه هاي سنگيني را بر دوش جامعه تحميل خواهد ك</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>رد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(22<A title="Amini , 1381 #28" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_13"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> در ا&#1740;ران هز&#1740;نه ها&#1740; پزشک&#1740; ناش&#1740; از ناب&#1740;نا&#1740;&#1740; به علت د&#1740;ابت تقر&#1740;با 2000 دلار در سال، نارسا&#1740;&#1740; کل&#1740;و&#1740; 45000 و قطع عضو 29500 دلار در سال بوده و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>به دل&#1740;ل کنترل نشدن ب&#1740;مار&#1740; د&#1740;ابت در کشور سالانه 226282962500 ر&#1740;ال صرف هز&#1740;نه ها&#1740; مستق&#1740;م د&#1740;ابت م&#1740; شود </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(23<A title="طل., 1391 #65" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_14"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 1.7pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>با توجه به افزا&#1740;ش ش&#1740;وع و پر هز&#1740;نه بودن ب&#1740;مار&#1740; د&#1740;ابت، انجام مداخلات موثر به منظور کنترل عوارض و ارتقا&#1740; ک&#1740;ف&#1740;ت زندگ&#1740; ب&#1740;ماران امر&#1740; ضرور&#1740; است. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>کنترل و مراقبت از د&#1740;ابت بنا بر توص&#1740;ه فدراس&#1740;ون ب&#1740;ن‌الملل&#1740; د&#1740;ابت شامل پنج جنبه مهم آموزش ب&#1740;ماران، تغذ&#1740;ه صح&#1740;ح، پا&#1740;ش قند خون، دارو درمان&#1740; و ورزش م&#1740; باشد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>(<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">24</SPAN>).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>&#1740;ک&#1740; از رفتارها&#1740; مرتبط با ب&#1740;مار&#1740; که درمان موفق&#1740;ت آم&#1740;ز آن را پ&#1740;ش‌ب&#1740;ن&#1740; نموده و از عوارض منف&#1740; و شدت ب&#1740;مار&#1740; م&#1740; کاهد، تبع&#1740;ت ب&#1740;ماران از رژ&#1740;م درمان&#1740; است </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>(<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">25</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>رسترپو<A style="mso-footnote-id: ftn3" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn3" name=_ftnref3><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[3]</FONT></SPAN></I></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> و همکاران تبع&#1740;ت از درمان را به صورت م&#1740;زان تطابق رفتار فرد با توص&#1740;ه ها&#1740; سلامت&#1740; و درمان ها&#1740; دارو&#1740;&#1740; تعر&#1740;ف م&#1740; کنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA> (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">26</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>رفتارها&#1740; تبع&#1740;ت از درمان در ب&#1740;مار&#1740; د&#1740;ابت شامل رفتار ها&#1740; مرتبط با رژ&#1740;م دارو&#1740;&#1740;، توص&#1740;ه ها&#1740; غذا&#1740;&#1740;، فعال&#1740;ت جسم&#1740;، خود کنترل&#1740; قند خون و مراقبت از پاها م&#1740; باشد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>(<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">27</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>اگرچه مردم و پزشکان وقت و انرژ&#1740; ز&#1740;اد&#1740; صرف اقدامات تشخ&#1740;ص ب&#1740;مار&#1740; م&#1740; نما&#1740;ند، اما بس&#1740;ار&#1740; از ب&#1740;ماران مبتلا به ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; مزمن به علت خستگ&#1740; ناش&#1740; از درمان طولان&#1740; مدت و ناام&#1740;د&#1740; از درمان قطع&#1740;، پ&#1740;گ&#1740;ر&#1740; رژ&#1740;م درمان&#1740; توص&#1740;ه شده را رها ساخته &#1740;ا ناد&#1740;ده م&#1740; گ&#1740;رند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>(<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">25</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>&#1740;ک&#1740; از کل&#1740;د&#1740; تر&#1740;ن اهداف در امر مراقبت ب&#1740;مار، افزا&#1740;ش م&#1740;زان تبع&#1740;ت از رژ&#1740;م درمان&#1740; و توص&#1740;ه ها&#1740; ارائه شده توسط گروه درمان م&#1740; باشد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">28</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>از آنجا&#1740;&#1740; که تبع&#1740;ت از برنامه ها&#1740; درمان&#1740; و دارو ها&#1740; تجو&#1740;ز شده &#1740;ک چالش مهم در ب&#1740;ماران مبتلا به ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; مزمن است، در صورت عدم تبع&#1740;ت از برنامه ها&#1740; درمان&#1740;، ا&#1740;ن ب&#1740;ماران گرفتار عواقب وخ&#1740;م آن از جمله عود ب&#1740;مار&#1740; و پ&#1740;شرفت ناتوان&#1740; شده، در نت&#1740;جه <SPAN style="mso-ansi-font-style: italic">ن&#1740;از به درمان ها&#1740; فور&#1740; و بستر&#1740; شدن در ب&#1740;مارستان خواهند داشت </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>(<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">29</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>عدم تبع&#1740;ت از رژ&#1740;م درمان&#1740; در ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت با بستر&#1740; شدن ها&#1740; مکرر در ب&#1740;مارستان، عدم در&#1740;افت منافع درمان، هز&#1740;نه ها&#1740; درمان&#1740; بالا و تعداد ز&#1740;اد و&#1740;ز&#1740;ت ها&#1740; پزشک ارتباط دارد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>(<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">30</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>م&#1740;زان مرگ و م&#1740;ر در ب&#1740;ماران&#1740; که به درمان ها&#1740;شان پا&#1740;بند ن&#1740;ستند، دو برابر ب&#1740;شتر از سا&#1740;ر ب&#1740;ماران م&#1740; باشد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>(<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">31</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>نتا&#1740;ج مطالعه ا&#1740; نشان داده است که </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>4</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></I></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>تا 31</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></I></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>درصد ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت اقدام به ته&#1740;ه داروها&#1740; تجو&#1740;ز شده در نسخ دارو&#1740;&#1740; خود نم&#1740; کنند و برخ&#1740; د&#1740;گر ن&#1740;ز پس از ته&#1740;ه نسخه دارو&#1740;&#1740; خود از مصرف آن خوددار&#1740; م&#1740; کنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>به طور&#1740; که </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>30</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></I></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>تا </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>50</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></I></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>درصد ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت در طول سه ماه اول دارو درمان&#1740; از مصرف دارو ها&#1740; فشار خون و چرب&#1740;، خوددار&#1740; م&#1740; کنند (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">32</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>م&#1740;زان پ&#1740;رو&#1740; نکردن از دستورات درمان&#1740; در </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>ب&#1740;ن 23 درصد تا 93 درصد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">33</SPAN>) و در برخ&#1740; از مطالعات در &#1740;ک سوم تا &#1740;ک چهارم افراد مبتلا گزارش شده است (34</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>,</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>35</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>در مطالعه گان&#1740;و <A style="mso-footnote-id: ftn4" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn4" name=_ftnref4><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[4]</FONT></SPAN></I></B></SPAN></SPAN></SPAN></A>و همکاران ن&#1740;م&#1740; از ب&#1740;ماران مبتلا<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>به د&#1740;ابت تحت مطالعه، عدم تبع&#1740;ت از رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740; و ب&#1740;ش از </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>33</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></I></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>درصد آنها عدم تبع&#1740;ت از ورزش را نشان دادند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>(<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">36</SPAN>).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 1.7pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>عوامل مؤثر در تبع&#1740;ت ب&#1740;مار از درمان، شامل عوامل شخص&#1740; مانند نوع د&#1740;ابت، طول مدت ب&#1740;مار&#1740;، وجود ب&#1740;مار&#1740; زم&#1740;نه ا&#1740; د&#1740;گر، عوامل روان&#1740; اجتماع&#1740; و تأث&#1740;رات مح&#1740;ط&#1740; مانند جامعه، حما&#1740;ت اجتماع&#1740; و عوامل اقتصاد&#1740; است (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">37</SPAN>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>بس&#1740;ار&#1740; از صاحب نظران کنترل و مراقبت از د&#1740;ابت را وظ&#1740;فه اصل&#1740; فرد و خانواده م&#1740; دانند و معتقدند مددجو&#1740;ان با&#1740;د مسئول&#1740;ت کنترل ب&#1740;مار&#1740; خود را بپذ&#1740;رد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">38</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>امروزه با تغ&#1740;&#1740;ر س&#1740;ستم ارائه مراقبت ها&#1740; بهداشت&#1740;، ب&#1740;شتر ب&#1740;ماران مراقبت ها&#1740; حرفه ا&#1740; و تخصص&#1740; لازم را پس از ترخ&#1740;ص از ب&#1740;مارستان در منزل در&#1740;افت م&#1740; کنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">39</SPAN>).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA> افراد و خانواده ها تصم&#1740;مات&#1740; اتخاذ م&#1740; کنند که بر سلامت&#1740; آنها اثر م&#1740; گذارد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">40</SPAN>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>همراه با کارکنان بهداشت و درمان،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ب&#1740;ماران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> و اعضا&#1740; خانواده ب&#1740;مار</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>با&#1740;د در ارتقا&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کم&#1740;ت و ک&#1740;ف&#1740;ت زندگ&#1740; خود و ب&#1740;مار خود مشارکت فعال داشته باشند و واضح است که ا&#1740;ن هدف به دست نم&#1740; آ&#1740;د مگر ب&#1740;ماران و خانواده آنان دانش و اطلاعات کاف&#1740; در زم&#1740;نه ب&#1740;مار&#1740; درمان و مراقبت را بدست آورند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>(41<A title="Kishimoto, 1979 #9" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_16"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA> خود کنترل&#1740; در د&#1740;ابت وظ&#1740;فه ب&#1740;مار و خانواده و&#1740; است اما با&#1740;د آن ها را جهت پذ&#1740;رش ا&#1740;ن مسئول&#1740;ت تقو&#1740;ت کرد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">42</SPAN>). &#1740;افته ها&#1740; تحق&#1740;ق زارع شاه آباد&#1740; نشان داده است که هر چقدر از نظر شخص ب&#1740;مار، و&#1740; تحت حما&#1740;ت ب&#1740;شتر&#1740; از جانب همسر و اطراف&#1740;ان خود قرار گرفته باشد نسبت به پ&#1740;رو&#1740; از فعال&#1740;ت ها&#1740; خود مراقبت&#1740; وفا دارتر بوده است <SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">(43</SPAN>). در مطالعات د&#1740;گر&#1740; ن&#1740;ز ا&#1740;ن نت&#1740;جه بدست آمده است که حما&#1740;ت خانوادگ&#1740; تاث&#1740;ر ز&#1740;اد&#1740; بر پ&#1740;رو&#1740; از رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740; و ورزش دارد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">4</SPAN>5و</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>44</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>). از سو&#1740; د&#1740;گر &#1740;افته ها&#1740; پژوهش زارع شاه آباد&#1740; نشان م&#1740;‌دهد هنگام&#1740; که اطراف&#1740;ان فرد مبتلا به د&#1740;ابت در برخورد با ب&#1740;مار&#1740; و&#1740; از رفتارها&#1740; حما&#1740;ت&#1740; نادرست مثل سرزنش و&#1740; در مورد عدم اجرا&#1740; به موقع برنامه ها&#1740; درمان&#1740; استفاده م&#1740; کنند،<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تاث&#1740;ر معکوس&#1740; در اجرا&#1740; برنامه ها&#1740; درمان&#1740; خود مراقبت&#1740; دارد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">43</SPAN>). &#1740;ک ارتباط قو&#1740; ب&#1740;ن خانواده و وضع&#1740;ت سلامت&#1740; اعضا&#1740; آن وجود دارد. افراد خصوصا در ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; مزمن به اعضا&#1740; خانواده خود وابسته اند و حت&#1740; نگرش آنها تحت تاث&#1740;ر خانواده قرار م&#1740; گ&#1740;رد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">46</SPAN>). مح&#1740;ط خانواده م&#1740; تواند نقش مهم&#1740; در سازگار&#1740; ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت با تغ&#1740;&#1740;رات ش&#1740;وه زندگ&#1740; جهت کنترل مناسب قند خون و پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از عوارض ناش&#1740; از آن داشته باشد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">47</SPAN>).<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>خانواده به عنوان اول&#1740;ن و اساس&#1740; تر&#1740;ن نهاد اجتماع&#1740; دارا&#1740; نقش، فرهنگ و ساختار و&#1740;ژه ا&#1740; است که بن&#1740;ان گذار سلامت جسم&#1740;، فرهنگ&#1740;، معنو&#1740;، روان&#1740; اجتماع&#1740; اعضا&#1740; خود م&#1740; باشد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">48</SPAN>). لذا نقش مهم خانواده برا&#1740; ب&#1740;مار با&#1740;ست&#1740; در برنامه مراقبت پرستار&#1740; به اندازه خود ب&#1740;مار مهم تلق&#1740; گردد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">49</SPAN>). در جر&#1740;ان مراقبت از ب&#1740;مار خانواده و&#1740; ن&#1740;ازمند درک صح&#1740;ح از ب&#1740;مار&#1740; است و وظ&#1740;فه پرستار در کنار مراقبت ب&#1740;مار، کمک به خانواده در جهت افزا&#1740;ش ام&#1740;د و اعتماد است. چن&#1740;ن رو&#1740;کرد&#1740; باعث ارتقاء سلامت و رفاه خانواده خواهد شد. در هم&#1740;ن راستا &#1740;ک&#1740; از راه ها&#1740; توانمند ساز&#1740; والد&#1740;ن، اجرا&#1740; مراقبت خانواده محور م&#1740; باشد که در آن همکار&#1740; و ارتباط تنگاتنگ&#1740; ب&#1740;ن پرسنل و خانواده برقرار م&#1740; گردد. در چن&#1740;ن فضا&#1740;&#1740; نه تنها ب&#1740;مار، بلکه خانواده و پرسنل بهداشت&#1740; ن&#1740;ز از فوا&#1740;د آن بهره مند خواهند شد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">51</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: silver; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-highlight: silver" lang=FA>و50</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: silver; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-highlight: silver; mso-ansi-language: FA" lang=FA>).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 1.7pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>مراقبت خانواده محور &#1740;ک فلسفه مراقبت&#1740; است که اهم&#1740;ت خانواده را به عنوان نقطه تمرکز اصل&#1740; در تمام مراقبت ها&#1740; بهداشت&#1740; به رسم&#1740;ت م&#1740;‌شناسد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">52</SPAN>). تدو&#1740;ن برنامه مراقبت&#1740; با تمرکز بر ن&#1740;از ها&#1740; ب&#1740;مار و خانواده عامل مهم&#1740; در افزا&#1740;ش رضا&#1740;ت مند&#1740; خانواده م&#1740; باشد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">53).</SPAN> مراقبت خانواده محور &#1740;ک رو&#1740;کرد ابتکار&#1740; برا&#1740; برنامه‌ر&#1740;ز&#1740;، اجرا و ارز&#1740;اب&#1740; مراقبت ها&#1740; بهداشت&#1740; است که بر همکار&#1740; ها&#1740; سودمند دوطرفه ب&#1740;ن ب&#1740;ماران، خانواده ها و مراقب&#1740;ن بهداشت&#1740; بنا نهاده م&#1740; شود. در مدل خانواده محور هر ب&#1740;مار و خانواده و&#1740; &#1740;ک واحد مراقبت را تشک&#1740;ل م&#1740;‌دهند (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">54</SPAN>). <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>چهار جز اصل&#1740; مراقبت خانواده محور شامل احترام، در&#1740;افت اطلاعات، شرکت در مراقبت و تشر&#1740;ک مساع&#1740; م&#1740; باشد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">55</SPAN>).<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>کاهش استرس، کاهش اثرات منف&#1740; بستر&#1740; شدن، اطم&#1740;نان از کفا&#1740;ت برنامه ترخ&#1740;ص و تام&#1740;ن راحت&#1740; و حما&#1740;ت از ب&#1740;مار از فوا&#1740;د مراقبت خانواده محور م&#1740; باشد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">56</SPAN>). نتا&#1740;ج مطالعه م&#1740;چل<A style="mso-footnote-id: ftn5" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn5" name=_ftnref5><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: FA; mso-fareast-language: EN-US" lang=FA><FONT color=#009966>[5]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> و همکاران 2009 در استرال&#1740;ا نشان داد مداخله مراقبت خانواده محور درک اعضا&#1740; خانواده از احترام، تشر&#1740;ک مساع&#1740; و حما&#1740;ت را افزا&#1740;ش داده است (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">54</SPAN>). تلجامو<A style="mso-footnote-id: ftn6" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn6" name=_ftnref6><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: FA; mso-fareast-language: EN-US" lang=FA><FONT color=#009966>[6]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که حما&#1740;ت اطراف&#1740;ان ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت م&#1740; تواند در تبع&#1740;ت از رفتارها&#1740; خود مراقبت&#1740; ا&#1740;ن ب&#1740;ماران موثر باشد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">57</SPAN>).<S><o:p></o:p></S></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 9pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>گلاسکو و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>همکاران</SPAN><A style="mso-footnote-id: ftn7" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn7" name=_ftnref7><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[7]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>نشان داده اند حما&#1740;ت خانوادگ&#1740; قو&#1740;تر&#1740;ن و ثابت تر&#1740;ن پ&#1740;ش ب&#1740;ن&#1740; کننده پ&#1740;رو&#1740; از دستورات درمان&#1740; در ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو سن&#1740;ن بالاتر از </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>40</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>سال است و تعامل ها&#1740; غ&#1740;ر حما&#1740;ت&#1740; خانواده، پ&#1740;رو&#1740; ضع&#1740;ف تر از برنامه خود مراقبت&#1740; د&#1740;ابت را پ&#1740;ش‌ب&#1740;ن&#1740; م&#1740; کند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: silver; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-highlight: silver" lang=FA>58</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: '2 Mitra'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>اگروال و همکاران<A style="mso-footnote-id: ftn8" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn8" name=_ftnref8><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[8]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> اظهار کردند که داشتن حما&#1740;ت اجتماع&#1740; مناسب برا&#1740; ب&#1740;ماران قلب&#1740;، &#1740;ک&#1740; از مهم تر&#1740;ن عوامل تبع&#1740;ت از برنامه درمان&#1740; بعد از ترخ&#1740;ص از ب&#1740;مارستان محسوب م&#1740; شود (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">59</SPAN>). کق و همکاران<A style="mso-footnote-id: ftn9" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn9" name=_ftnref9><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[9]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> ذکر کردند که افزودن مداخله خانواده محور به مراقبت ها&#1740; معمول م&#1740; تواند در بهبود مد&#1740;ر&#1740;ت د&#1740;ابت مؤثر باشد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">60).</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>نتا&#1740;ج حاصل از &#1740;ک بررس&#1740; در آمر&#1740;کا نشان داد که که را&#1740;ج تر&#1740;ن چالش ها&#1740; مراقب&#1740;ن، مد&#1740;ر&#1740;ت استرس و ا&#1740;جاد توازن م&#1740;ان کار و مسئول&#1740;ت ها&#1740; خانوادگ&#1740; م&#1740; باشد. به علاوه 20 درصد از مراقب&#1740;ن در منزل ب&#1740;ان نموده اند که آنها ن&#1740;از به مشورت و راهنما&#1740;&#1740; متخصصان مراقبت سلامت&#1740; برا&#1740; مراقبت از ب&#1740;مار خود در مح&#1740;ط منزل دارند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(61<A title="Banobre Gonzalez, 2005 #29" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_19"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 9pt 0pt -4.5pt; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=Style1><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مراقبت در منزل &#1740;ک مسئله سلامت عموم&#1740; در حال رشد است. تخم&#1740;ن زده م&#1740; شود که 21 درصد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><FONT face=Arial> </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>از جمع&#1740;ت ا&#1740;الات متحده آمر&#1740;کا از ب&#1740;ماران ناتوان و دارا&#1740; ب&#1740;مار&#1740; مزمن در منزل مراقبت م&#1740; کنند. مراقبت در منزل از کمک در فعال&#1740;ت ها&#1740;&#1740; مانند مد&#1740;ر&#1740;ت منابع مال&#1740;، خر&#1740;د مواد غذا&#1740;&#1740;، کمک در کارها&#1740; خانه تا کمک در زم&#1740;نه مراقبت فرد&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> مد&#1740;ر&#1740;ت دارو&#1740;&#1740;، مد&#1740;ر&#1740;ت رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740; و ما&#1740;عات و فعال&#1740;ت ها&#1740; روزمره زندگ&#1740; را شامل م&#1740; شود </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-no-proof: yes">(62<A title="Isenberg, 2008 #43" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_21"></A>)</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>خانواده به عنوان اساس&#1740; تر&#1740;ن رکن جامعه مسئول مراقبت ها&#1740; صح&#1740;ح و مناسب بهداشت&#1740; به ب&#1740;مار و اطراف&#1740;ان و&#1740; م&#1740; باشد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-no-proof: yes">(63<A title="Park, 2010 #44" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_22"></A>)</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> و با پ&#1740;شرفتها&#1740; به دست آمده در زم&#1740;نه رفع مشکلات بهداشت&#1740; مراقب&#1740;ن خانوادگ&#1740; جا&#1740;گز&#1740;ن موسسات مراقبت&#1740; شده اند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-no-proof: yes">(64<A title="Buhse, 2008 #42" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_23"></A>)</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>. بنابرا&#1740;ن در جر&#1740;ان مراقبت از &#1740;ک ب&#1740;مار خانواده و&#1740; ن&#1740;ازمند درک صح&#1740;ح از ب&#1740;مار&#1740; است و وظ&#1740;فه پرستار در کنار مراقبت از ب&#1740;مار کمک به خانواده در جهت افزا&#1740;ش ام&#1740;د و اعتماد و تع&#1740;&#1740;ن و توص&#1740;ف مفاه&#1740;م و فراهم نمودن اطلاعات جهت فرا&#1740;ند تصم&#1740;م گ&#1740;ر&#1740; م&#1740; باشد. چن&#1740;ن رو&#1740;کرد&#1740; باعث ارتقا&#1740; سلامت و رفاه خانواده خواهد شد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-no-proof: yes">(65<A title="Abrahamian, 2008 #41" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_24"></A>)</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 9pt 8pt -4.5pt; tab-stops: right 18.0pt" dir=rtl class=Style1><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>با توجه به ا&#1740;نکه ارتباط عاطفي بسيار نزد&#1740;ک&#1740; م&#1740;ان ب&#1740;ماران و اعضاي خانواده آنها وجود دارد و نيز لزوم توجه کادر درمان به امر مراقبت خانواده محور به عنوان &#1740;ک رو&#1740;کرد جد&#1740;د درمان&#1740;، مطالعه در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مراقبت خانواده محور مستلزم نگر&#1740;ستن به خانواده به عنوان مرکز و هسته اصل&#1740; مراقبت ها است که با وجود مزا&#1740;ا&#1740; فراوان، به ا&#1740;ن نوع مراقبت ها، در عمل کمتر توجه م&#1740; شود و با توجه به کاربرد&#1740; بودن آن در ب&#1740;شتر تخصص ها&#1740;&#1740; که با ب&#1740;مار سروکار دارند، متأسفانه در ا&#1740;ران مورد ب&#1740; م&#1740;ل&#1740; قرار گرفته است. لذا پژوهشگران بر آن شدند که با انجام مطالعه ا&#1740; تأث&#1740;ر مراقبت خانواده محور بر تبع&#1740;ت از درمان در ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>دو را تع&#1740;&#1740;ن کنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>. ام&#1740;د است &#1740;افته ها&#1740; ا&#1740;ن مطالعه بتواند پرستاران را به منظور طراح&#1740; برنامه ها&#1740; مداخله ا&#1740; مناسب در خصوص ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت و حت&#1740; در سا&#1740;ر ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; مزمن &#1740;ار&#1740; نما&#1740;د.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 241.2pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 241.2pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 241.2pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بازنگري متون علمي ‌</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">(Literature review)</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 7.6pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>الف) بانک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>هاي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>اطلالاعاتي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جستجو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">:</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt list 36.0pt; mso-list: l30 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بانک اطلاعات علم&#1740; جهاد دانشگاه&#1740; (</SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>SID</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt list 36.0pt; mso-list: l30 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Elsevier<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt list 36.0pt; mso-list: l30 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Magiran<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt list 36.0pt; mso-list: l30 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Pub med<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt list 36.0pt; mso-list: l30 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Google scholar<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 7.6pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ب) کليد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>واژه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>هاي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>استفاده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">:</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 43.6pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt list 43.6pt; mso-list: l27 level1 lfo7" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مراقبت خانواده محور(</SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>Family Centered Care</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 43.6pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt list 43.6pt; mso-list: l27 level1 lfo7" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>د&#1740;ابت نوع 2 (ِ</SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>Diabete type2</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 43.6pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt list 43.6pt; mso-list: l27 level1 lfo7" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>تبع&#1740;ت از رژ&#1740;م درمان&#1740;(</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>Adherence to treatment</SPAN></B></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 7.6pt 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ج) متون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>علمي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بدست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>آمده:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: auto 6.2pt auto -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l17 level1 lfo33; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><FONT color=#008080>موسن&#1740;ر-پاودر و همکاران</FONT><A style="mso-footnote-id: ftn10" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn10" name=_ftnref10><SUP><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[10]</FONT></SPAN></SUP></B></SPAN></SUP></A><FONT color=#008080> (2009) </FONT></SPAN><FONT color=#008080><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>پژوهش&#1740; توص&#1740;ف&#1740; با هدف تع&#1740;&#1740;ن م&#1740;زان آگاه&#1740; ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع 2 ، </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>رو&#1740; 1092 نفر جمع&#1740;ت 45 ساله &#1740;ا مسن </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در فرانسه انجام دادند در ا&#1740;ن مطالعه از پرسشنامه سنجش دانش و آگاه&#1740; استفاده شده بود. 85 درصد ب&#1740;ماران م&#1740; خواستند اطلاعات ب&#1740;شتر&#1740; در مورد جنبه ها&#1740; مختلف ب&#1740;مار&#1740; د&#1740;ابت داشته باشند، ن&#1740;م&#1740; از ب&#1740;ماران عادات غذا&#1740;&#1740; خود را اصلاح کرده بودند. اما 71 درصد به ندرت در فعال&#1740;ت ها&#1740; جسمان&#1740; منظم شرکت داشتند، 90 درصد ب&#1740;ماران با دارو تحت درمان قرار گرفتند و</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> نشان دادند که افزا&#1740;ش آگاه&#1740; ب&#1740;ماران موجب تبع&#1740;ت از توص&#1740;ه ها&#1740; درمان&#1740; و مراقبت&#1740; شده و موجب م&#1740; شود تا ا&#1740;ن دسته از ب&#1740;ماران به صورت فعالانه<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ب&#1740;مار&#1740; خود را مد&#1740;ر&#1740;ت نما&#1740;ند و در نها&#1740;ت موجب تغ&#1740;&#1740;ر د&#1740;دگاه آنان م&#1740; گردد و ا&#1740;ن تغ&#1740;&#1740;رات در زنان ب&#1740;شتر و جد&#1740; تر از مردان گزارش شد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(66).</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: FA" dir=ltr lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 8pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-list: l17 level1 lfo33; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#008080><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تانگ</FONT><A style="mso-footnote-id: ftn11" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn11" name=_ftnref11><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: FA; mso-fareast-language: EN-US" lang=FA><FONT color=#009966>[11]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT color=#008080> و همکاران مطالعه ا&#1740; با هدف بررس&#1740; تاث&#1740;ر مداخله مبتن&#1740; بر الگو&#1740; توانمند ساز&#1740; خود مد&#1740;ر&#1740;ت&#1740; د&#1740;ابت بر رو&#1740; نتا&#1740;ج بال&#1740;ن&#1740;، رفتار ها&#1740; خود مراقبت&#1740; و ک&#1740;ف&#1740;ت زندگ&#1740; بر رو&#1740; 77 نفر ب&#1740;مار آفر&#1740;قا&#1740;&#1740; آمر&#1740;کا&#1740;&#1740; تبار مبتلا به د&#1740;ابت انجام دادند. در ا&#1740;ن مطالعه هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له، وزن، شاخص توده بدن&#1740;</FONT><A style="mso-footnote-id: ftn12" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn12" name=_ftnref12><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: FA; mso-fareast-language: EN-US" lang=FA><FONT color=#009966>[12]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT color=#008080>، فشار خون، چرب&#1740;، رفتار ها&#1740; خود مراقبت&#1740; و ک&#1740;ف&#1740;ت زندگ&#1740; ب&#1740;ماران در هنگام شروع مطالعه به عنوان پا&#1740;ه و 6 ماه و 12 ماه بعد بررس&#1740; شد. در ط&#1740; دوره کنترل شرکت کنندگان آموزش در&#1740;افت کرده و در ط&#1740; دوره مداخله شرکت کنندگان به طور هفتگ&#1740; در جلسات شرکت کرده و نگران&#1740; ها و سوالات خود را ب&#1740;ان کردند که در ط&#1740; ا&#1740;ن جلسات به &#1740;ادگ&#1740;ر&#1740; بال&#1740;ن&#1740; و حل مسئله و سازگار&#1740; و تع&#1740;&#1740;ن هدف تاک&#1740;د م&#1740; شد. نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد که ب&#1740;ماران&#1740; که از حما&#1740;ت اجتماع&#1740; ب&#1740;شتر&#1740; برخوردار هستند سطح بالاتر&#1740; از رفتارها&#1740; خود مراقبت&#1740; را از خود نشان دادند (67). </FONT></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: FA" dir=ltr lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 8pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-list: l17 level1 lfo33; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#008080><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;شل<SPAN class=MsoFootnoteReference>2</SPAN> و همکاران کارآزما&#1740;&#1740; بال&#1740;ن&#1740; با عنوان اثرات مثبت مداخلات پرستار&#1740; بر مراقبت خانواده محور در مراقبت از بزرگسالان با وضع&#1740;ت بحران&#1740; در بخش داخل&#1740; و جراح&#1740; در دو ب&#1740;مارستان آموزش&#1740; در کوئ&#1740;نزلند و استرال&#1740;ا انجام دادند. نوع مداخله مراقبت ها&#1740; اول&#1740;ه ب&#1740;ماران بود. در ا&#1740;ن مطالعه ب&#1740;ماران به دو گروه مداخله (96نفر) و کنترل (75نفر) تقس&#1740;م شدند. در گروه مداخله که مراقبت را توسط خانواده ها&#1740;شان در&#1740;افت م&#1740; کردند، فعال&#1740;ت ها&#1740;&#1740; که توسط عضو فعال خانواده برا&#1740; ب&#1740;مار انجام م&#1740; شد شامل ماساژ بدن، شستشو&#1740; ب&#1740;مار، مراقبت چشم، مراقبت از مو، ش&#1740;و ب&#1740;مار و ورزش اندامها تحت نظر پرستار مربوطه بود. گروه کنترل همان مراقبت ها&#1740; پرستار&#1740; روت&#1740;ن را در&#1740;افت م&#1740; کردند. لازم به ذکر است که مع&#1740;ار ورود عضو فعال خانواده در مطالعه شخص&#1740; بود که ارتباط دائم و مستق&#1740;م با ب&#1740;مار داشته، سن بالا&#1740; 18 سال داشته باشد و قادر به خواندن و نوشتن زبان انگل&#1740;س&#1740; باشد. قبل از انجام مداخله پرسشنامه نظرسنج&#1740; توسط شرکت کنندگان تکم&#1740;ل شد که حاو&#1740; چهار قسمت در زم&#1740;نه اطلاعات دموگراف&#1740;ک&#1740;، در&#1740;افت احترام، همکار&#1740; و حما&#1740;ت بود. دو روز بعد از انجام مداخله مجددا همان پرسشنامه در اخت&#1740;ار شرکت کنندگان قرار گرفت. نتا&#1740;ج نشان داد که در گروه مداخله<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>نسبت به گروه کنترل شرکت کنندگان دو برابر احترام ب&#1740;شتر&#1740; را در&#1740;افت کرده بودند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(001/0></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>P</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Calibri" lang=AR-SA> ،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>و 5/1 برابر همکار&#1740; ب&#1740;شتر&#1740; را نشان دادند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(001/0></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>P</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> همچن&#1740;ن خانواده ها&#1740;&#1740; که تجربه قبل&#1740; مراقبت از فرد مبتلا به ب&#1740;مار&#1740; با وضع&#1740;ت بحران&#1740; را داشتند 5/1برابر ب&#1740;شتر از خانواده ها&#1740;&#1740; که چن&#1740;ن تجربه ا&#1740; نداشتند همکار&#1740; ب&#1740;شتر&#1740; داشتند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(001/0></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>P</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> همچن&#1740;ن گروه مداخله 75/1 برابر گروه کنترل حما&#1740;ت ب&#1740;شتر&#1740; را در&#1740;افت کردند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(001/0=</SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>P</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>و 5/1 برابر ب&#1740;شتر از گروه کنترل مراقبت ها&#1740; کل&#1740; خانواده محور را درک کردند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(001/0></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>P</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) ( 68).</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: FA" dir=ltr lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-list: l17 level1 lfo33" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>کق<A style="mso-footnote-id: ftn13" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn13" name=_ftnref13><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: FA; mso-fareast-language: EN-US" lang=FA><FONT color=#009966>[13]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> و همکاران در سال 2011 مطالعه ا&#1740; با هدف ارز&#1740;اب&#1740; اثربخش&#1740; مداخله روان&#1740; خانواده محور بر بهبود نتا&#1740;ج مربوط به د&#1740;ابت بر رو&#1740; ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو با کنترل ضع&#1740;ف انجام دادند. ا&#1740;ن مطالعه از نوع کارآزما&#1740;&#1740; بال&#1740;ن&#1740; تصادف&#1740; بود که ب&#1740;ماران به طور تصادف&#1740; در دو گروه آزمون 60 و کنترل 61 نفر تقس&#1740;م بند&#1740; شدند. مداخله شامل سه جلسه بود که دو جلسه آن توسط روانشناس سلامت برا&#1740; ب&#1740;مار و &#1740;ک&#1740; از اعضا&#1740; اصل&#1740; خانواده و&#1740; اجرا شد. جلسه سوم شامل 15 دق&#1740;قه پ&#1740;گ&#1740;ر&#1740; تلفن&#1740; بود که بعد از 6 ماه پ&#1740;گ&#1740;ر&#1740; سطوح هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له اندازه گ&#1740;ر&#1740; شد که<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>کاهش ب&#1740;شتر&#1740; در م&#1740;زان هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. پژوهشگران نت&#1740;جه گرفتند که افزودن مداخله روان&#1740; خانواده محور به مراقبت ها&#1740; معمول م&#1740; تواند در بهبود مد&#1740;ر&#1740;ت د&#1740;ابت موثر باشد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">69).</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt 28.7pt; mso-list: l17 level1 lfo33" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>شاکر سل&#1740;م و همکاران<A style="mso-footnote-id: ftn14" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn14" name=_ftnref14><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[14]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> مطالعه ا&#1740; تحت عنوان بررس&#1740; مد&#1740;ر&#1740;ت مراقبت در منزل توسط مراقب&#1740;ن ب&#1740;ماران مبتلا به لوسم&#1740; انجام دادند. هدف از ا&#1740;ن مطالعه ارز&#1740;اب&#1740; مد&#1740;ر&#1740;ت مراقبت در منزل مراقب&#1740;ن در خصوص ب&#1740;مار مبتلا به لوسم&#1740; و ارتباط آن با و&#1740;ژگ&#1740; ها&#1740; فرد&#1740; و اجتماع&#1740; آنان بود. ا&#1740;ن مطالعه توص&#1740;ف&#1740; بر رو&#1740; 80 نفر از مراقب&#1740;ن ب&#1740;ماران انجام شد. روش جمع آور&#1740; داده ها به صورت مصاحبه رو در رو مراقب&#1740;ن با محقق بود و جمع آور&#1740; داده ها با استفاده از پرسشنامه که شامل دو قسمت خصوص&#1740;ات فرد&#1740; اجتماع&#1740; و چک ل&#1740;ست که شامل دو قسمت ( قسمت اول دانش و قسمت دوم عملکرد مراقب&#1740;ن) بود، انجام گرفت.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد که ب&#1740;شتر مراقب&#1740;ن (3/71 درصد) مادر بودند که اکثر مراقب&#1740;ن اطلاعات ناقص&#1740; درباره علت ب&#1740;مار&#1740; لوسم&#1740; و تغذ&#1740;ه در جهت کاهش خستگ&#1740; در ب&#1740;ماران مبتلا به لوسم&#1740; داشتند به طور&#1740; که 90 درصد مراقب&#1740;ن اطلاعات اندک&#1740; در خصوص علل و نشانه ها&#1740; ب&#1740;مار&#1740; داشتند و 80<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>درصد دچار کمبود دانش در خصوص اهم&#1740;ت تغذ&#1740;ه بودند. همچن&#1740;ن اکثر مراقب&#1740;ن عملکرد ضع&#1740;ف&#1740; در خصوص آماده کردن غذاها و بهداشت دهان (به ترت&#1740;ب 25/96 و<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>5/92 درصد) داشتند. ارتباط معنادار&#1740; ب&#1740;ن دانش و آگاه&#1740; مراقب&#1740;ن با سطح تحص&#1740;لات</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: BNazanin; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> محل سکونت و وضع&#1740;ت اجتماع&#1740; و اقتصاد&#1740; وجود داشت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>(70<A title="Hasan, 2012 #20" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ENREF_25"></A>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>. </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 14.05pt; mso-list: l17 level1 lfo33" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">6.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>ح&#1740;در&#1740; و همکاران مطالعه ا&#1740; از نوع همبستگ&#1740;- توص&#1740;ف&#1740; با عنوان بررس&#1740; ارتباط حما&#1740;ت خانواده و کنترل قند خون در سالمندان مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو بر رو&#1740; 15 نفر از سالمندان مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو مراجعه کننده به انست&#1740;تو غدد درون ر&#1740;ز و متابول&#1740;سم وابسته دانشگاه علوم پزشک&#1740; ا&#1740;ران انجام دادند. در ا&#1740;ن مطالعه نمونه گ&#1740;ر&#1740; به صورت در دسترس بود. پرسشنامه مورد استفاده شامل سه بخش مشخصات دموگراف&#1740;ک&#1740; نمونه ها، تع&#1740;&#1740;ن م&#1740;زان هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له و تع&#1740;&#1740;ن م&#1740;زان حما&#1740;ت در&#1740;افت&#1740; و درک شده ب&#1740;ماران از جانب خانواده بود. داده ها با استفاده از آزمون آمار&#1740; کا&#1740; دو و پ&#1740;رسون تجز&#1740;ه و تحل&#1740;ل شد. &#1740;افته ها&#1740; ا&#1740;ن پژوهش تاک&#1740;د مجدد&#1740; بر نقش حما&#1740;ت خانواده در بهبود سطح سلامت سالمندان بود. لذا طرح مداخلات پرستار&#1740; خانواده محور و مشارکت تمام&#1740; اعضا&#1740; خانواده در مراقبت از سالمندان مبتلا به د&#1740;ابت پ&#1740;شنهاد م&#1740; شود (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">71).</SPAN> </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: FA" dir=ltr lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-list: l17 level1 lfo33" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">7.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مجلس&#1740; و همکاران مطالعه ا&#1740; توص&#1740;ف&#1740; - تحل&#1740;ل&#1740; با عنوان بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن حما&#1740;ت اجتماع&#1740; درک شده و د&#1740;گر عوامل موثر بر آن بر شاخص </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> در ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان ها&#1740; تابعه دانشگاه علوم پزشک&#1740; تهران در سال </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>1389 بر رو&#1740; 113 ب&#1740;مار </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مبتلا به د&#1740;ابت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA> نوع &#1740;ک انجام دادند. ابزار جمع آور&#1740; اطلاعات، پرسشنامه ا&#1740; شامل سه بخش اطلاعات دموگراف&#1740;ک، ابزار استاندارد اندازه گ&#1740;ر&#1740; حما&#1740;ت اجتماع&#1740; درک شده از خانواده و حما&#1740;ت اجتماع&#1740; درک شده از دوستان بود. نتا&#1740;ج نشان داد ه&#1740;چ &#1740;ک از متغ&#1740;رها با حما&#1740;ت اجتماع&#1740; درک شده از دوستان در سطوح مختلف هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>ارتباط معن&#1740; دار&#1740; نداشت. ارتباط ب&#1740;ن حما&#1740;ت اجتماع&#1740; درک شده از خانواده و کنترل متوسط د&#1740;ابت، در مردان ب&#1740;شتر بود. همچن&#1740;ن ارتباط ب&#1740;ن حما&#1740;ت درک شده از خانواده و کنترل خوب و متوسط د&#1740;ابت، در افراد با شاخص توده بدن&#1740;( 25 -9/29 ) ب&#1740;شتر بود. بنابرا&#1740;ن ارتباط حما&#1740;ت درک شده از خانواده با کنترل د&#1740;ابت با اهم&#1740;ت تر از حما&#1740;ت درک شده از دوستان است. ا&#1740;ن &#1740;افته خصوصا در مردان و افراد&#1740; با شاخص توده بدن&#1740; مرز&#1740; مصداق داشت. لذا پ&#1740;شنهاد م&#1740; شود که برا&#1740; رعا&#1740;ت سبک زندگ&#1740; سالم، کاهش کشمکش ها و تعارضات خانوادگ&#1740; و بهبود شبکه ها&#1740; اجتماع&#1740; در ب&#1740;مار </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مبتلا به د&#1740;ابت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA> از تشر&#1740;ک مساع&#1740; خانواده استفاده شود (72).</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: FA" dir=ltr lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-list: l17 level1 lfo33; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">8.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>زارع شاه آباد&#1740; و همکاران مطالعه ا&#1740; توص&#1740;ف&#1740; مقطع&#1740; با هدف بررس&#1740; تاث&#1740;ر حما&#1740;ت اجتماع&#1740; بر برنامه ها&#1740; درمان&#1740; و کنترل&#1740; د&#1740;ابت نوع دو در &#1740;زد انجام دادند. جامعه آمار&#1740; ا&#1740;ن تحق&#1740;ق شامل 4990 نفر از ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت تحت پوشش مرکز د&#1740;ابت &#1740;زد بود. از ب&#1740;ن ا&#1740;ن تعداد 256 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادف&#1740; ساده انتخاب و با آنها مصاحبه سازمان &#1740;افته انجام شد.6/64 درصد ب&#1740;ماران زن و 4/35<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>آنها مرد بودند. م&#1740;انگ&#1740;ن سن&#1740; پاسخگو&#1740;ان 56 سال بود. نتا&#1740;ج ا&#1740;ن مطالعه حاک&#1740; از آن است که با افزا&#1740;ش در&#1740;افت رفتار ها&#1740; تقو&#1740;ت کننده مثبت از سو&#1740; فرد مبتلا به د&#1740;ابت و کاهش در&#1740;افت رفتارها&#1740; حما&#1740;ت&#1740; نادرست،<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>فرد ب&#1740;مار به م&#1740;زان ب&#1740;شتر&#1740; از رفتارها&#1740; خود مراقبت&#1740; که منجر به کنترل د&#1740;ابت و&#1740; م&#1740; شوند، پ&#1740;رو&#1740; خواهند کرد. همچن&#1740;ن افزا&#1740;ش حما&#1740;ت اجتماع&#1740; درک شده ب&#1740;مار منجر به افزا&#1740;ش پ&#1740;رو&#1740; از رفتارها&#1740; خود مراقبت&#1740; م&#1740; گردد (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">43</SPAN>).<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-list: l17 level1 lfo33" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">9.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>قطب&#1740; و همکاران مطالعه ن&#1740;مه تجرب&#1740; تحت عنوان بررس&#1740; تاث&#1740;ر رفتار ها&#1740; خود مراقبت&#1740; مبتن&#1740; بر الگو&#1740; توانمند ساز&#1740; خانواده محور در د&#1740;ابت نوع دو انجام دادند که در ا&#1740;ن مطالعه 40 ب&#1740;مار به طور تصادف&#1740; به دو گروه مداخله و شاهد تقس&#1740;م شدند. آموزش رفتار ها&#1740; خود مراقبت&#1740; در محل سکونت و با حضور خانواده در گروه مداخله انجام شد. سپس رفتار ها&#1740; خود مراقبت&#1740; در چهار ح&#1740;طه تغذ&#1740;ه، فعال&#1740;ت جسم&#1740; و ورزش، دارو و کنترل عوارض و مراقبت از پا با استفاده از پرسشنامه دارا&#1740; روا&#1740;&#1740; و پا&#1740;ا&#1740;&#1740; سنجش رفتار ها&#1740; خود مراقبت&#1740; قبل و بعد از اجرا&#1740; آموزش اندازه گ&#1740;ر&#1740; شد. نتا&#1740;ج حاک&#1740; از آن بود که آموزش رفتارها&#1740; خود مراقبت&#1740; مبتن&#1740; بر الگو&#1740; توانمند ساز&#1740; خانواده محور موجب ارتقاء رفتارها&#1740; خودمراقبت&#1740; در مبتلا&#1740;ان به د&#1740;ابت نوع دو م&#1740; شود (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">73).</SPAN> <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-list: l17 level1 lfo33; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">10.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>صادق&#1740; و همکاران مطالعه ا&#1740; از نوع کارآزما&#1740;&#1740; بال&#1740;ن&#1740; شاهد دار در سال 1391 با هدف مقا&#1740;سه تاث&#1740;ر آموزش ب&#1740;مار محور و خانواده محور بر دانش و کنترل متابول&#1740;ک&#1740; ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو بر رو&#1740; 153 ب&#1740;مار مبتلا انجام دادند که به روش تخص&#1740;ص تصادف&#1740; به سه گروه کنترل A، مداخله ب&#1740;مار محور B، <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>مداخله خانواده محور C <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>تقس&#1740;م شدند. قبل از شروع مداخله و سه ماه پس از آن پرسشنامه سنجش دانش ب&#1740;مار&#1740; د&#1740;ابت تکم&#1740;ل و آزما&#1740;ش هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له به عنوان شاخص کنترل متابول&#1740;ک&#1740; از ب&#1740;ماران اخذ گرد&#1740;د. مداخله آموزش مبتن&#1740; بر الگو&#1740; توانمند ساز&#1740; برا&#1740; ب&#1740;ماران گروه B و مبتن&#1740; بر الگو&#1740; توانمند ساز&#1740; خانواده محور برا&#1740; گروه C به اجرا در آمد و گروه کنترل آموزش ها&#1740; روت&#1740;ن مرکز را در&#1740;افت کردند. برا&#1740; تجز&#1740;ه و تحل&#1740;ل داده ها از آزمون کا&#1740; دو، ت&#1740; زوج و آنال&#1740;ز وار&#1740;انس &#1740;ک طرفه استفاده شد. نتا&#1740;ج مطالعه حاک&#1740; از اثرات مثبت اجرا&#1740; آموزش مبتن&#1740; بر الگو&#1740; توانمند ساز&#1740; به دو صورت ب&#1740;مار محور و خانواده محور داشت. با توجه به نقش مهم خانواده در مد&#1740;ر&#1740;ت و کنترل ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; مزمن از جمله ب&#1740;مار&#1740; د&#1740;ابت، در نظر گرفتن نقش خانواده در آموزش با استفاده از ا&#1740;ن الگو&#1740; آموزش&#1740; جهت دست&#1740;اب&#1740; به کنترل متابول&#1740;ک&#1740; مطلوب توص&#1740;ه م&#1740; شود (74).<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 0pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-list: l17 level1 lfo33" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">11.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>پدرام راز&#1740; و همکاران مطالعه ا&#1740; از نوع کارآزما&#1740;&#1740; بال&#1740;ن&#1740; شاهد دار تحت عنوان تاث&#1740;ر الگو&#1740; توانمند ساز&#1740; خانواده محور بر دانش و کنترل متابول&#1740;ک&#1740; ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو انجام دادند. در ا&#1740;ن مطالعه 103 ب&#1740;مار </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مبتلا به د&#1740;ابت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA> پس از انجام پ&#1740;ش آزمون با انجام تخص&#1740;ص تصادف&#1740; به روش طبقه بند&#1740; بلوک&#1740; در دو گروه آزمون و کنترل تخص&#1740;ص داده شدند. برا&#1740; بررس&#1740; دانش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و شاخص هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له به عنوان کنترل متابول&#1740;ک&#1740; به کار گرفته شد. سپس مداخله بر اساس الگو&#1740; توانمند ساز&#1740; خانواده محور جهت گروه آزمون اجرا و پس از سه ماه مجددا بررس&#1740; دانش به کمک پرسشنامه انجام گرفته و مقاد&#1740;ر هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له اندازه گ&#1740;ر&#1740; شد. و برا&#1740; تجز&#1740;ه و تحل&#1740;ل داده ها از آزمون آمار&#1740; کا&#1740; دو و ت&#1740; مستقل و ت&#1740; زوج استفاده شد. نتا&#1740;ج مطالعه حاک&#1740; از آثار مثبت آموزش مبتن&#1740; بر الگو&#1740; توانمند ساز&#1740; خانواده محور در گروه مداخله در مقا&#1740;سه با آموزش ها&#1740; را&#1740;ج بوده لذا با توجه به نقش خانواده در سلامت ب&#1740;ماران، استفاده از ا&#1740;ن روش آموزش&#1740; به پرستاران و مسئول&#1740;ن مربوطه جهت کمک به کنترل متابول&#1740;ک&#1740; به&#1740;نه در ب&#1740;مار&#1740; د&#1740;ابت توص&#1740;ه م&#1740; شود (75).<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 8pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 6.95pt left 14.05pt; mso-list: l17 level1 lfo33; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">12.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA><FONT color=#008080>دالوند و همکاران &#1740;ک مرور س&#1740;ستمات&#1740;ک تحت عنوان مرور&#1740; بر رو&#1740;کرد خانواده محور در سال 1393 انجام دادند که در ا&#1740;ن مطالعه از بانک ها&#1740; اطلاعات&#1740; داخل&#1740; و خارج&#1740; <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>استفاده شده که در ا&#1740;ن مطالعه 258 مقاله مورد بررس&#1740; قرار گرفت که شامل 74 چک&#1740;ده و 41 مقاله کامل بود. مع&#1740;ار ها&#1740; ورود شامل در دسترس بودن چک&#1740;ده &#1740;ا متن کامل مطالعات ب&#1740;ن سال ها&#1740; 1985 تا 2012 بود. مع&#1740;ار خروج شامل مطالعات قبل از 1985 و زبان ها&#1740; غ&#1740;ر از فارس&#1740; و انگل&#1740;س&#1740; بود. نتا&#1740;ج ا&#1740;ن مرور س&#1740;ستمات&#1740;ک حاک&#1740; از آن است که رو&#1740;کرد خانواده محور در دامنه وس&#1740;ع&#1740; از تخصص ها مانند مراقب&#1740;ن بهداشت&#1740; (پزشک&#1740;، پرستار&#1740;، ماما&#1740;&#1740; و... )، مداخلات زود هنگام، توانبخش&#1740;، آموزش زود هنگام کودکان و آموزش ها&#1740; عام و خاص کاربرد دارد و جوهره اصل&#1740; در رو&#1740;کرد خانواده محور، دخ&#1740;ل کردن خانواده در تصم&#1740;م گ&#1740;ر&#1740;، همکار&#1740; و ارتباط دو جانبه (خانواده و درمانگر)، احترام متقابل، پذ&#1740;رش انتخاب خانواده، حما&#1740;ت از خانواده ها، سه&#1740;م کردن آنها در اطلاعات، اختصاص&#1740; و منعطف بودن سرو&#1740;س ارائه شده و تلاش در جهت توانمند ساز&#1740; خانواده ها است. طبق نتا&#1740;ج ا&#1740;ن مطالعه رو&#1740;کرد خانواده محور برا&#1740; کودکان، والد&#1740;ن و خانواده ها و ارائه دهندگان خدمات موثر است و باعث ارتقا خدمات درمان&#1740; و افزا&#1740;ش رضا&#1740;ت مند&#1740; خانواده ها از خدمات ارائه شده م&#1740; گردند (76). <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 8pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-list: l17 level1 lfo33; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">13.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#008080><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FA" lang=FA>ام&#1740;د&#1740; و همکاران مطالعه ا&#1740; از نوع کارآزما&#1740;&#1740; بال&#1740;ن&#1740; شاهد دار تصادف&#1740; شده با هدف تع&#1740;&#1740;ن تاث&#1740;ر آموزش مراقبت در منزل بر کنترل قند خون ب&#1740;ماران د&#1740;ابت&#1740; نوع دو انجام دادند که در ا&#1740;ن مطالعه 60 ب&#1740;مار مبتلا به د&#1740;ابت به روش نمونه گ&#1740;ر&#1740; در دسترس به طور تصادف&#1740; با استفاده از <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>بلوک جا&#1740;گشت&#1740; به دو گروه آزمون و کنترل تقس&#1740;م شدند. مداخله آموزش&#1740; به روش بازد&#1740;د منزل در سه جلسه 40 دق&#1740;قه ا&#1740; به صورت چهره به چهره انجام شد. قبل و سه ماه بعد مداخله داده ها با استفاده از پرسشنامه و چک ل&#1740;ست جمع آور&#1740; شدند. جهت تجز&#1740;ه و تحل&#1740;ل داده ها<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>از آمار توص&#1740;ف&#1740; و آزمون ها&#1740; کا&#1740; دو، ف&#1740;شر، ت&#1740; زوج شده و آنال&#1740;ز کووار&#1740;انس استفاده شد. نتا&#1740;ج نشان داد که پس از آموزش مراقبت در منزل، قند پلاسما&#1740; خون ناشتا&#1740; ب&#1740;ماران گروه آزمون نسبت به گروه کنترل از نظر آمار&#1740; اختلاف معن&#1740; دار&#1740; وجود دارد. در نت&#1740;جه آموزش مراقبت در منزل در ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت م&#1740; تواند موجب تداوم رفتارها&#1740; مراقبت از خود و کنترل قند خون آنها شود و اعضا&#1740; خانواده م&#1740; توانند &#1740;اور ب&#1740;ماران در اجرا&#1740; برنامه ها&#1740; مراقبت از خود در منزل و عامل&#1740; جهت تقو&#1740;ت توانا&#1740;&#1740; ها&#1740; آنان باشند (77). </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: FA" dir=ltr lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 6.3pt; MARGIN: 0cm 6.2pt 8pt -4.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 18.0pt; mso-list: l17 level1 lfo33; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">14.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#008080><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>ام&#1740;ن&#1740; و همکاران (1391) مطالعه مداخله ا&#1740; با هدف ارز&#1740;اب&#1740; تأث&#1740;ر آموزش بر آگاه&#1740;، نگرش و عملکرد تغذ&#1740;ه ا&#1740; ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع 2 انجام دادند. در ا&#1740;ن پژوهش تعداد 80 نفر از ب&#1740;ماران انتخاب و به طور تصادف&#1740; در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند، اطلاعات توسط پرسشنامه سنجش سازه ها&#1740; آگاه&#1740;، نگرش و عملکرد تغذ&#1740;ه ا&#1740; به صورت پ&#1740;ش آزمون و پس آزمون با فاصله 3 ماه پس از مداخله جمع آور&#1740; شده بود، نتا&#1740;ج حاصله نشان داد که آگاه&#1740; بعد از آموزش نسبت به قبل در هر دو گروه با </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>001/0</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> ></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr>p</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>افزا&#1740;ش &#1740;افته بود ول&#1740; ماب&#1740;ن دو گروه تفاوت معن&#1740; دار&#1740; نداشت اما نگرش و عملکرد ب&#1740;ماران در گروه مداخله بعد از آموزش با </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>001/0</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr>p</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> )</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> نسبت به قبل از آن به صورت معن&#1740; دار&#1740; افزا&#1740;ش &#1740;افته بود (78). </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: FA" dir=ltr lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 24.1pt left 485.05pt 488.9pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>اهداف ‌:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 485.05pt 488.9pt" dir=rtl class=MsoNormal><?xml:namespace prefix = v ns = "\" /><v:shapetype id=_x0000_t32 filled="f" path="m,l21600,21600e" o:spt="32" coordsize="21600,21600" o:oned="t"><v:path o:connecttype="none" fillok="f" arrowok="t"></v:path><o:lock v:ext="edit" shapetype="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="Z-INDEX: 251659776; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 2pt; WIDTH: 148.65pt; HEIGHT: 0.05pt; VISIBILITY: visible; MARGIN-LEFT: 180.8pt; LEFT: 0px; flip: x" id=AutoShape_x0020_136 type="#_x0000_t32" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbJSRQU7DMBBF 90jcwfIWJU67QAgl6YK0S0CoHGBkTxKLZGx5TGhvj5O2G0SRWNoz/78nu9wcxkFMGNg6quQqL6RA 0s5Y6ir5vt9lD1JwBDIwOMJKHpHlpr69KfdHjyxSmriSfYz+USnWPY7AufNIadK6MEJMx9ApD/oD OlTrorhX2lFEilmcO2RdNtjC5xDF9pCuTyYBB5bi6bQ4syoJ3g9WQ0ymaiLzg5KdCXlKLjvcW893 SUOqXwnz5DrgnHtJTxOsQfEKIT7DmDSUCaxw7Rqn8787ZsmRM9e2VmPeBN4uqYvTtW7jvijg9N/y JsXecLq0q+WD6m8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAX3JlbHMvLnJl bHOkkMFqwzAMhu+DvYPRfXGawxijTi+j0GvpHsDYimMaW0Yy2fr2M4PBMnrbUb/Q94l/f/hMi1qR JVI2sOt6UJgd+ZiDgffL8ekFlFSbvV0oo4EbChzGx4f9GRdb25HMsYhqlCwG5lrLq9biZkxWOiqY 22YiTra2kYMu1l1tQD30/bPm3wwYN0x18gb45AdQl1tp5j/sFB2T0FQ7R0nTNEV3j6o9feQzro1i OWA14Fm+Q8a1a8+Bvu/d/dMb2JY5uiPbhG/ktn4cqGU/er3pcvwCAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAA IQDMdU1xKgIAAEkEAAAOAAAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWysVE2P2jAQvVfqf7B8hxC+FiLCapVAe9i2 SLv9AcZ2EquObdmGgKr+945NoEt7qarm4IzjmTdvZp6zejy1Eh25dUKrHKfDEUZcUc2EqnP89XU7 WGDkPFGMSK14js/c4cf1+3erzmR8rBstGbcIQJTLOpPjxnuTJYmjDW+JG2rDFRxW2rbEw9bWCbOk A/RWJuPRaJ502jJjNeXOwdfycojXEb+qOPVfqspxj2SOgZuPq43rPqzJekWy2hLTCNrTIP/AoiVC QdIbVEk8QQcr/oBqBbXa6coPqW4TXVWC8lgDVJOOfqvmpSGGx1qgOc7c2uT+Hyz9fNxZJFiOJxgp 0sKIng5ex8woncxDgzrjMvAr1M6GEulJvZhnTb85pHTREFXz6P56NhCdhojkLiRsnIE0++6TZuBD IEPs1qmyLaqkMB9DYACHjqBTHM/5Nh5+8ojCx3SxeFjMZhhROJtPZjETyQJICDXW+Q9ctygYOXbe ElE3vtBKgQy0vSQgx2fnA8VfASFY6a2QMqpBKtTleDkbzyIjp6Vg4TC4OVvvC2nRkQQ9xadncedm 9UGxCNZwwja97YmQFxuSSxXwoDSg01sXwXxfjpabxWYxHUzH881gOirLwdO2mA7m2/RhVk7KoijT H4FaOs0awRhXgd1VvOn078TRX6OL7G7yvbUhuUeP/QKy13ckHaccBnuRyF6z885epw96jc793QoX 4u0e7Ld/gPVPAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAGHXw4dsAAAAHAQAADwAAAGRycy9kb3ducmV2 LnhtbEyPQU+EMBSE7yb+h+aZeHMLulZEysaYaDwYEle9d+kTUPqKtAvsv/ftSY+Tmcx8U2wW14sJ x9B50pCuEhBItbcdNRre3x4vMhAhGrKm94QaDhhgU56eFCa3fqZXnLaxEVxCITca2hiHXMpQt+hM WPkBib1PPzoTWY6NtKOZudz18jJJlHSmI15ozYAPLdbf273T8EM3h4+1nLKvqorq6fmlIaxmrc/P lvs7EBGX+BeGIz6jQ8lMO78nG0Sv4UqliqMa1nyJfXWd3YLYsU5BloX8z1/+AgAA//8DAFBLAQIt ABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10u eG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5y ZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAMx1TXEqAgAASQQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9E b2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhABh18OHbAAAABwEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAhAQAAGRycy9k b3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAACMBQAAAAA= " o:spid="_x0000_s1026"></v:shape><v:shape style="Z-INDEX: 251660800; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 7.3pt; WIDTH: 124.65pt; HEIGHT: 0.05pt; VISIBILITY: visible; MARGIN-LEFT: 192.8pt; LEFT: 0px; flip: x" id=AutoShape_x0020_137 type="#_x0000_t32" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbJSRQU7DMBBF 90jcwfIWJU67QAgl6YK0S0CoHGBkTxKLZGx5TGhvj5O2G0SRWNoz/78nu9wcxkFMGNg6quQqL6RA 0s5Y6ir5vt9lD1JwBDIwOMJKHpHlpr69KfdHjyxSmriSfYz+USnWPY7AufNIadK6MEJMx9ApD/oD OlTrorhX2lFEilmcO2RdNtjC5xDF9pCuTyYBB5bi6bQ4syoJ3g9WQ0ymaiLzg5KdCXlKLjvcW893 SUOqXwnz5DrgnHtJTxOsQfEKIT7DmDSUCaxw7Rqn8787ZsmRM9e2VmPeBN4uqYvTtW7jvijg9N/y JsXecLq0q+WD6m8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAX3JlbHMvLnJl bHOkkMFqwzAMhu+DvYPRfXGawxijTi+j0GvpHsDYimMaW0Yy2fr2M4PBMnrbUb/Q94l/f/hMi1qR JVI2sOt6UJgd+ZiDgffL8ekFlFSbvV0oo4EbChzGx4f9GRdb25HMsYhqlCwG5lrLq9biZkxWOiqY 22YiTra2kYMu1l1tQD30/bPm3wwYN0x18gb45AdQl1tp5j/sFB2T0FQ7R0nTNEV3j6o9feQzro1i OWA14Fm+Q8a1a8+Bvu/d/dMb2JY5uiPbhG/ktn4cqGU/er3pcvwCAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAA IQA/yO/WKgIAAEkEAAAOAAAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWysVE2P2jAQvVfqf7B8hyRAWIgIq1UC7WHb Iu32BxjbIVYd27INAVX97x2bjy7tpaqagzOOZ968mXnO4vHYSXTg1gmtSpwNU4y4opoJtSvx19f1 YIaR80QxIrXiJT5xhx+X798telPwkW61ZNwiAFGu6E2JW+9NkSSOtrwjbqgNV3DYaNsRD1u7S5gl PaB3Mhml6TTptWXGasqdg6/1+RAvI37TcOq/NI3jHskSAzcfVxvXbViT5YIUO0tMK+iFBvkHFh0R CpLeoGriCdpb8QdUJ6jVTjd+SHWX6KYRlMcaoJos/a2al5YYHmuB5jhza5P7f7D082FjkWAlHmGk SAcjetp7HTOjbPwQGtQbV4BfpTY2lEiP6sU8a/rNIaWrlqgdj+6vJwPRWYhI7kLCxhlIs+0/aQY+ BDLEbh0b26FGCvMxBAZw6Ag6xvGcbuPhR48ofMzy2TjNc4wonE3HecxEigASQo11/gPXHQpGiZ23 ROxaX2mlQAbanhOQw7PzgeKvgBCs9FpIGdUgFepLPM9HeWTktBQsHAY3Z3fbSlp0IEFP8bmwuHOz eq9YBGs5YauL7YmQZxuSSxXwoDSgc7HOgvk+T+er2Wo2GUxG09Vgktb14GldTQbTdfaQ1+O6qurs R6CWTYpWMMZVYHcVbzb5O3FcrtFZdjf53tqQ3KPHfgHZ6zuSjlMOgz1LZKvZaWOv0we9RufL3QoX 4u0e7Ld/gOVPAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAC3do/t4AAAAJAQAADwAAAGRycy9kb3ducmV2 LnhtbEyPQU+DQBCF7yb+h82YeLOLFilFlsaYaDwYEqvet+wUUHYW2S3Qf+/0ZE+Tmffy5nv5Zrad GHHwrSMFt4sIBFLlTEu1gs+P55sUhA+ajO4coYIjetgUlxe5zoyb6B3HbagFh5DPtIImhD6T0lcN Wu0Xrkdibe8GqwOvQy3NoCcOt528i6JEWt0Sf2h0j08NVj/bg1XwS6vjVyzH9LssQ/Ly+lYTlpNS 11fz4wOIgHP4N8MJn9GhYKadO5DxolOwTO8TtrIQ82RDsozXIHanwwpkkcvzBsUfAAAA//8DAFBL AQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBl c10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxz Ly5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAD/I79YqAgAASQQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9l Mm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAAt3aP7eAAAACQEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAhAQAAGRy cy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAACPBQAAAAA= " o:spid="_x0000_s1027"></v:shape><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all> </P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3.15pt 0pt 21.3pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 485.05pt 488.9pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>هدف كلي:</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>تع&#1740;&#1740;ن تأث&#1740;ر مراقبت خانواده محور بر تبع&#1740;ت از درمان در ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو مراجعه کننده به کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت ب&#1740;مارستان مدن&#1740; شهرستان خو&#1740; در سال 1395- 1394.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm -0.1pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 496.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>اهداف اختصاصي:</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l15 level1 lfo5" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تع&#1740;&#1740;ن </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>و مقا&#1740;سه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات تبع&#1740;ت از درمان در ب&#1740;ن گروه ها&#1740; مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله در ب&#1740;ماران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در سال 1395- 1394.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l15 level1 lfo5" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تع&#1740;&#1740;ن </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>و مقا&#1740;سه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات تبع&#1740;ت از درمان دردرون گروه ها&#1740; مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله در ب&#1740;ماران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در سال 1395- 1394.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l15 level1 lfo5" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تع&#1740;&#1740;ن </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>و مقا&#1740;سه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>فعال&#1740;ت ها&#1740; روزمره زندگ&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در ب&#1740;ن گروه ها&#1740; مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله در ب&#1740;ماران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در سال 1395- 1394.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l15 level1 lfo5" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تع&#1740;&#1740;ن </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>و مقا&#1740;سه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات خود پا&#1740;ش&#1740; قند خون در گروه ها&#1740; مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله در ب&#1740;ماران </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در سال 1395- 1394.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l15 level1 lfo5" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تع&#1740;&#1740;ن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> و مقا&#1740;سه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات مراقبت از پا در گروه ها&#1740; مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله در ب&#1740;ماران </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در سال 1395- 1394.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l15 level1 lfo5" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">6.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تع&#1740;&#1740;ن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> و مقا&#1740;سه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات رعا&#1740;ت رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740; در گروه ها&#1740; مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله در ب&#1740;ماران </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در سال 1395- 1394.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 12pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l15 level1 lfo5" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">7.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تع&#1740;&#1740;ن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> و مقا&#1740;سه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات رعا&#1740;ت رژ&#1740;م دارو&#1740;&#1740; در گروه ها&#1740; مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله در ب&#1740;ماران </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در سال 1395- 1394.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 12pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 4.5pt; mso-list: l15 level1 lfo5" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">8.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تع&#1740;&#1740;ن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> و مقا&#1740;سه م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در گروه ها&#1740; مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله در ب&#1740;ماران </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در سال 1395- 1394.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 53.4pt 12pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 4.5pt; mso-list: l15 level1 lfo5" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">9.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تع&#1740;&#1740;ن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> و مقا&#1740;سه م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>قندخون </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در گروه ها&#1740; مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله در ب&#1740;ماران </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در سال 1395- 1394.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 12pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l15 level1 lfo5" dir=rtl class=MsoListParagraph><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">10.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">   </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>اهدف کاربرد&#1740;: <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm -0.1pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 21.15pt; mso-list: l5 level1 lfo29" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در صورت موفق&#1740;ت آم&#1740;ز بودن برنامه آموزش&#1740; مراقبت خانواده محور، ا&#1740;ن برنامه م&#1740; تواند به صورت &#1740;ک برنامه مصوب و با هماهنگ&#1740; از طر&#1740;ق معاونت درمان دانشگاه در اخت&#1740;ار مراقب&#1740;ن ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو قرار گ&#1740;رد.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm -0.1pt 0pt 21.3pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 21.15pt 485.05pt 488.9pt; mso-list: l5 level1 lfo29" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>بهره گ&#1740;ر&#1740; از </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ش&#1740;وه مراقبت خانواده محور در کنترل و پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از عوارض ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; مزمن.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm -0.1pt 0pt 21.3pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 21.15pt 485.05pt 488.9pt; mso-list: l5 level1 lfo29" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کاهش وابستگ&#1740; ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت به ارائه دهندگان خدمات بهداشت&#1740;.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm -0.1pt 0pt 21.3pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 21.15pt 485.05pt 488.9pt; mso-list: l5 level1 lfo29" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>توجه و تاک&#1740;د رو&#1740; پرستار&#1740; جامعه نگر.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm -0.1pt 0pt 21.3pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 21.15pt 485.05pt 488.9pt; mso-list: l5 level1 lfo29" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>استفاده از نتا&#1740;ج حاصله در سا&#1740;ر پژوهش ها.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3.15pt 0pt 21.3pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 485.05pt 488.9pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>فرضيه ها&#1740; تحقيق: <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l22 level1 lfo30" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات تبع&#1740;ت از درمان در ب&#1740;ن گروه ها&#1740; مداخله و کنترل بعد از مداخله در ب&#1740;ماران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>متفاوت است.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l22 level1 lfo30" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>فعال&#1740;ت ها&#1740; روزمره زندگ&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> در ب&#1740;ن گروه ها&#1740; مداخله و کنترل بعد از مداخله در ب&#1740;ماران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>متفاوت است.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l22 level1 lfo30" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات خود پا&#1740;ش&#1740; قند خون در گروه ها&#1740; مداخله و کنترل بعد از مداخله در ب&#1740;ماران </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>متفاوت است.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l22 level1 lfo30" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات مراقبت از پا در گروه ها&#1740; مداخله و کنترل بعد از مداخله در ب&#1740;ماران </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>متفاوت است.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l22 level1 lfo30" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات رعا&#1740;ت رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740; در گروه ها&#1740; مداخله و کنترل بعد از مداخله در ب&#1740;ماران </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>متفاوت است.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 39.15pt 12pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l22 level1 lfo30" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">6.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات رعا&#1740;ت رژ&#1740;م دارو&#1740;&#1740; در گروه ها&#1740; مداخله و کنترل بعد از مداخله در ب&#1740;ماران </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مبتلا به د&#1740;ابت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>متفاوت است.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <H1 style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><FONT size=5>قسمت سوم - اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح و انتخاب نمونه ....<o:p></o:p></FONT></SPAN></U></H1> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جامعه هدف </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">(Target<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Population)</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>:</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جامعه هدف عبارتست از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي مشخص داراي يک يا چند صفت مشترک باشند (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>79</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>) <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>جامعه هدف ا&#1740;ن مطالعه شامل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>کل&#1740;ه ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع 2 <SPAN style="COLOR: black">ا&#1740;ران&#1740; م&#1740; باشند که مع&#1740;ارها&#1740; ورود به ا&#1740;ن مطالعه را دارند.</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جامعه مورد مطالعه </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">(Study Population)</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>:</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: white; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جامعه مورد مطالعه، جمع&#1740;ت&#1740; است که مطالعه بر رو&#1740; آن انجام م&#1740; شود .</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: white; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>لزوما“</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: white; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ن جامعه انسانها ن&#1740;ستند بلکه م&#1740; تواند پد&#1740;ده ها، اش&#1740;ا و موجودات زنده باشند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: white; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>(79)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: white; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جامعه مورد مطالعه در ا&#1740;ن پژوهش شامل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز د&#1740;ابت ب&#1740;مارستان مدن&#1740; شهرستان خو&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> م&#1740; باشد. </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مح&#1740;ط پژوهش (</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>Research Environment</SPAN></B></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>):<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: white; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>محيط پژوهش مکاني است که تحقيق در آن انجام مي شود (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: white; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>79)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; BACKGROUND: white; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 54pt 12pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>در ا&#1740;ن مطالعه مح&#1740;ط پژوهش</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> مرکز د&#1740;ابت ب&#1740;مارستان مدن&#1740; شهرستان خو&#1740; خواهد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> بود. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 21pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>حجم نمونه و روش نمونه گيري </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">(Sample size and sampling Method)</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 51.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>در ا&#1740;ن پژوهش نمونه ها&#1740; پژوهش شامل کل&#1740;ه ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو مراجعه کننده به کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهرستان خو&#1740; که مع&#1740;ارها&#1740; ورود به مطالعه را خواهند داشت به عنوان نمونه ها&#1740; پژوهش انتخاب خواهند شد. که در ا&#1740;ن پژوهش60 ب&#1740;مار مبتلا به د&#1740;ابت به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادف&#1740; ساده در دو گروه 30 نفره کنترل و مداخله تخص&#1740;ص داده خواهند شد<SPAN style="COLOR: red">. <o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>روش برآورد اندازه نمونه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 37.7pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>حجم نمونه بر اساس نتا&#1740;ج حاصل از مطالعه پدرام راز&#1740; و همکاران (75) با عنوان تأث&#1740;ر الگو&#1740; توانمندساز&#1740; خانواده محور بر دانش و کنترل متابول&#1740;ک&#1740; ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو با ضر&#1740;ب اعتماد 95 درصد و توان آزمون 80 درصد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>برا&#1740; هر گروه 25 نفر به عنوان حداقل نمونه لازم جهت انجام پژوهش در هر يك از گروه هاي مداخله و کنترل در نظر گرفته شد که به منظور افزا&#1740;ش دقت مطالعه تعداد 30 نفر برا&#1740; گروه کنترل و 30 نفر برا&#1740; گروه مداخله انتخاب خواهند شد. و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>بعد از اعمال مع&#1740;ارها&#1740; ورود و خروج</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> در مجموع 60 نمونه برا&#1740; پژوهش </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>به روش نمونه گ&#1740;ر&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>آسان و در دسترس</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>از ب&#1740;ن ب&#1740;ماران د&#1740;ابت&#1740; نوع 2 مراجعه کننده به کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; انتخاب و به شکل تصادف&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>در دو گروه، مداخله و کنترل قرار خواهند گرفت. </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 447pt; HEIGHT: 40.5pt" id=_x0000_i1025 type="#_x0000_t75" equationxml='<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <?mso-application progid="Word.Document"?> <w:wordDocument xmlns:aml="http://schemas.microsoft.com/aml/2001/core" xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml" xmlns:wx="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/auxHint" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml" xmlns:wsp="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml/sp2" xmlns:sl="http://schemas.microsoft.com/schemaLibrary/2003/core" w:macrosPresent="no" w:embeddedObjPresent="no" w:ocxPresent="no" xml:space="preserve"><w:ignoreSubtree w:val="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml/sp2"/><o:DocumentProperties><o:Version>15</o:Version></o:DocumentProperties><w:docPr><w:view w:val="print"/><w:zoom w:percent="101"/><w:stylePaneFormatFilter w:val="3F01"/><w:defaultTabStop w:val="720"/><w:characterSpacingControl w:val="DontCompress"/><w:webPageEncoding w:val="windows-1256"/><w:optimizeForBrowser/><w:relyOnVML/><w:allowPNG/><w:targetScreenSz w:val="800x600"/><w:validateAgainstSchema/><w:saveInvalidXML w:val="off"/><w:ignoreMixedContent w:val="off"/><w:alwaysShowPlaceholderText w:val="off"/><w:footnotePr><w:numRestart w:val="each-page"/></w:footnotePr><w:compat><w:breakWrappedTables/><w:snapToGridInCell/><w:wrapTextWithPunct/><w:useAsianBreakRules/><w:dontGrowAutofit/></w:compat><w:docVars><w:docVar w:name="EN.InstantFormat" w:val="<ENInstantFormat><Enabled>1</Enabled><ScanUnformatted>1</ScanUnformatted><ScanChanges>1</ScanChanges><Suspended>0</Suspended></ENInstantFormat>"/><w:docVar w:name="EN.Layout" w:val="<ENLayout><Style>Vancouver</Style><LeftDelim>{</LeftDelim><RightDelim>}</RightDelim><FontName>Times New Roman</FontName><FontSize>12</FontSize><ReflistTitle></ReflistTitle><StartingRefnum>1</StartingRefnum><FirstLineIndent>0</FirstLineIndent><HangingIndent>720</HangingIndent><LineSpacing>0</LineSpacing><SpaceAfter>0</SpaceAfter><HyperlinksEnabled>1</HyperlinksEnabled><HyperlinksVisible>0</HyperlinksVisible></ENLayout>"/><w:docVar w:name="EN.Libraries" w:val="<Libraries></Libraries>"/></w:docVars><wsp:rsids><wsp:rsidRoot wsp:val="00CE45DC"/><wsp:rsid wsp:val="00001060"/><wsp:rsid wsp:val="0000374B"/><wsp:rsid wsp:val="0000595F"/><wsp:rsid wsp:val="000101A5"/><wsp:rsid wsp:val="00011470"/><wsp:rsid wsp:val="00013228"/><wsp:rsid wsp:val="00025774"/><wsp:rsid wsp:val="000262B3"/><wsp:rsid wsp:val="00027816"/><wsp:rsid wsp:val="00031642"/><wsp:rsid wsp:val="00032470"/><wsp:rsid wsp:val="000340D8"/><wsp:rsid wsp:val="000346EB"/><wsp:rsid wsp:val="000351E8"/><wsp:rsid wsp:val="00035865"/><wsp:rsid wsp:val="000365D9"/><wsp:rsid wsp:val="000373FA"/><wsp:rsid wsp:val="00037A34"/><wsp:rsid wsp:val="00040214"/><wsp:rsid wsp:val="000422D4"/><wsp:rsid wsp:val="00043B58"/><wsp:rsid wsp:val="00045B62"/><wsp:rsid wsp:val="00046073"/><wsp:rsid wsp:val="000467AF"/><wsp:rsid wsp:val="000467B7"/><wsp:rsid wsp:val="00046A2D"/><wsp:rsid wsp:val="00050D21"/><wsp:rsid wsp:val="0005316F"/><wsp:rsid wsp:val="00054ADE"/><wsp:rsid wsp:val="0005579C"/><wsp:rsid wsp:val="00056761"/><wsp:rsid wsp:val="00057A69"/><wsp:rsid wsp:val="000600AD"/><wsp:rsid wsp:val="0006133E"/><wsp:rsid wsp:val="00062717"/><wsp:rsid wsp:val="0006282B"/><wsp:rsid wsp:val="000644EC"/><wsp:rsid wsp:val="00065B23"/><wsp:rsid wsp:val="00065F60"/><wsp:rsid wsp:val="00073874"/><wsp:rsid wsp:val="00073A61"/><wsp:rsid wsp:val="00073F35"/><wsp:rsid wsp:val="0007765E"/><wsp:rsid wsp:val="00080927"/><wsp:rsid wsp:val="00081A2D"/><wsp:rsid wsp:val="00084203"/><wsp:rsid wsp:val="00085942"/><wsp:rsid wsp:val="000925DA"/><wsp:rsid wsp:val="0009424E"/><wsp:rsid wsp:val="00094900"/><wsp:rsid wsp:val="00095BE6"/><wsp:rsid wsp:val="000A2725"/><wsp:rsid wsp:val="000A28C9"/><wsp:rsid wsp:val="000A3F49"/><wsp:rsid wsp:val="000A7C68"/><wsp:rsid wsp:val="000B00B0"/><wsp:rsid wsp:val="000B080A"/><wsp:rsid wsp:val="000B1097"/><wsp:rsid wsp:val="000B110F"/><wsp:rsid wsp:val="000B1F96"/><wsp:rsid wsp:val="000B3BCB"/><wsp:rsid wsp:val="000B4148"/><wsp:rsid wsp:val="000C07BB"/><wsp:rsid wsp:val="000C1837"/><wsp:rsid wsp:val="000C2598"/><wsp:rsid wsp:val="000C3587"/><wsp:rsid wsp:val="000C3642"/><wsp:rsid wsp:val="000C4ACE"/><wsp:rsid wsp:val="000C7258"/><wsp:rsid wsp:val="000D1616"/><wsp:rsid wsp:val="000D1DE4"/><wsp:rsid wsp:val="000D26D3"/><wsp:rsid wsp:val="000D2F3C"/><wsp:rsid wsp:val="000D46D2"/><wsp:rsid wsp:val="000D4834"/><wsp:rsid wsp:val="000D4E09"/><wsp:rsid wsp:val="000D5EEC"/><wsp:rsid wsp:val="000D6127"/><wsp:rsid wsp:val="000E25B6"/><wsp:rsid wsp:val="000E2760"/><wsp:rsid wsp:val="000E2F53"/><wsp:rsid wsp:val="000E34BF"/><wsp:rsid wsp:val="000E4315"/><wsp:rsid wsp:val="000E7C0C"/><wsp:rsid wsp:val="000E7F86"/><wsp:rsid wsp:val="000F1240"/><wsp:rsid wsp:val="000F3A44"/><wsp:rsid wsp:val="000F477E"/><wsp:rsid wsp:val="000F5401"/><wsp:rsid wsp:val="000F5FED"/><wsp:rsid wsp:val="0010060A"/><wsp:rsid wsp:val="00101D7C"/><wsp:rsid wsp:val="00101E87"/><wsp:rsid wsp:val="00104004"/><wsp:rsid wsp:val="00104EF3"/><wsp:rsid wsp:val="001058FB"/><wsp:rsid wsp:val="00107C40"/><wsp:rsid wsp:val="00110EC5"/><wsp:rsid wsp:val="00111051"/><wsp:rsid wsp:val="001125DD"/><wsp:rsid wsp:val="001136F0"/><wsp:rsid wsp:val="0011462D"/><wsp:rsid wsp:val="0011788D"/><wsp:rsid wsp:val="00120DCF"/><wsp:rsid wsp:val="001255A3"/><wsp:rsid wsp:val="0012690A"/><wsp:rsid wsp:val="00126E3F"/><wsp:rsid wsp:val="001272CF"/><wsp:rsid wsp:val="00127E1B"/><wsp:rsid wsp:val="0013101F"/><wsp:rsid wsp:val="001325EE"/><wsp:rsid wsp:val="00132D34"/><wsp:rsid wsp:val="00133B1A"/><wsp:rsid wsp:val="00133ECB"/><wsp:rsid wsp:val="001347CF"/><wsp:rsid wsp:val="00135E96"/><wsp:rsid wsp:val="0013662C"/><wsp:rsid wsp:val="00136A06"/><wsp:rsid wsp:val="00144CA5"/><wsp:rsid wsp:val="00144E6E"/><wsp:rsid wsp:val="00146402"/><wsp:rsid wsp:val="00146C47"/><wsp:rsid wsp:val="001479D3"/><wsp:rsid wsp:val="00151B58"/><wsp:rsid wsp:val="00152FE6"/><wsp:rsid wsp:val="001530A7"/><wsp:rsid wsp:val="00154BD7"/><wsp:rsid wsp:val="00164005"/><wsp:rsid wsp:val="0016578A"/><wsp:rsid wsp:val="00171952"/><wsp:rsid wsp:val="001722D4"/><wsp:rsid wsp:val="00174BC4"/><wsp:rsid wsp:val="00174ECA"/><wsp:rsid wsp:val="00175890"/><wsp:rsid wsp:val="001766B3"/><wsp:rsid wsp:val="0017749B"/><wsp:rsid wsp:val="00177BF2"/><wsp:rsid wsp:val="00183FB5"/><wsp:rsid wsp:val="00184287"/><wsp:rsid wsp:val="001847E4"/><wsp:rsid wsp:val="0018612A"/><wsp:rsid wsp:val="001875C0"/><wsp:rsid wsp:val="00190C60"/><wsp:rsid wsp:val="00191AC7"/><wsp:rsid wsp:val="001A055B"/><wsp:rsid wsp:val="001A1820"/><wsp:rsid wsp:val="001A194D"/><wsp:rsid wsp:val="001A1A28"/><wsp:rsid wsp:val="001A29FA"/><wsp:rsid wsp:val="001A2F89"/><wsp:rsid wsp:val="001A5313"/><wsp:rsid wsp:val="001B06F5"/><wsp:rsid wsp:val="001B0BA7"/><wsp:rsid wsp:val="001B443E"/><wsp:rsid wsp:val="001B5095"/><wsp:rsid wsp:val="001B7946"/><wsp:rsid wsp:val="001C2289"/><wsp:rsid wsp:val="001C3E0C"/><wsp:rsid wsp:val="001C3E12"/><wsp:rsid wsp:val="001C4BA2"/><wsp:rsid wsp:val="001C5CA1"/><wsp:rsid wsp:val="001C77DF"/><wsp:rsid wsp:val="001D2528"/><wsp:rsid wsp:val="001D2AA7"/><wsp:rsid wsp:val="001D4207"/><wsp:rsid wsp:val="001D582D"/><wsp:rsid wsp:val="001D68AE"/><wsp:rsid wsp:val="001D7C1C"/><wsp:rsid wsp:val="001E44B9"/><wsp:rsid wsp:val="001E7010"/><wsp:rsid wsp:val="001E774F"/><wsp:rsid wsp:val="001F0D5C"/><wsp:rsid wsp:val="001F28B5"/><wsp:rsid wsp:val="001F290C"/><wsp:rsid wsp:val="001F4A24"/><wsp:rsid wsp:val="001F6FE2"/><wsp:rsid wsp:val="002028F4"/><wsp:rsid wsp:val="00202AB6"/><wsp:rsid wsp:val="00203DD1"/><wsp:rsid wsp:val="00205931"/><wsp:rsid wsp:val="00206A4E"/><wsp:rsid wsp:val="00213B65"/><wsp:rsid wsp:val="00216906"/><wsp:rsid wsp:val="00221C51"/><wsp:rsid wsp:val="002221D2"/><wsp:rsid wsp:val="002225A4"/><wsp:rsid wsp:val="00224FFC"/><wsp:rsid wsp:val="002251EF"/><wsp:rsid wsp:val="002273ED"/><wsp:rsid wsp:val="00230CB8"/><wsp:rsid wsp:val="002337C9"/><wsp:rsid wsp:val="00233D2E"/><wsp:rsid wsp:val="0023408B"/><wsp:rsid wsp:val="00235519"/><wsp:rsid wsp:val="00242803"/><wsp:rsid wsp:val="00245623"/><wsp:rsid wsp:val="00246C1D"/><wsp:rsid wsp:val="00250691"/><wsp:rsid wsp:val="002510DC"/><wsp:rsid wsp:val="002519B4"/><wsp:rsid wsp:val="00252AF4"/><wsp:rsid wsp:val="00252D12"/><wsp:rsid wsp:val="0025391E"/><wsp:rsid wsp:val="00256FE3"/><wsp:rsid wsp:val="00257D5C"/><wsp:rsid wsp:val="00257EDF"/><wsp:rsid wsp:val="00261FAF"/><wsp:rsid wsp:val="002620C8"/><wsp:rsid wsp:val="002626C7"/><wsp:rsid wsp:val="00264642"/><wsp:rsid wsp:val="002649D4"/><wsp:rsid wsp:val="00265036"/><wsp:rsid wsp:val="0026579A"/><wsp:rsid wsp:val="00266988"/><wsp:rsid wsp:val="002671A7"/><wsp:rsid wsp:val="00270964"/><wsp:rsid wsp:val="00270E36"/><wsp:rsid wsp:val="00271211"/><wsp:rsid wsp:val="002712E0"/><wsp:rsid wsp:val="002715DA"/><wsp:rsid wsp:val="00277F1F"/><wsp:rsid wsp:val="002813D6"/><wsp:rsid wsp:val="0029028A"/><wsp:rsid wsp:val="00290499"/><wsp:rsid wsp:val="00291F94"/><wsp:rsid wsp:val="00292327"/><wsp:rsid wsp:val="00292C61"/><wsp:rsid wsp:val="00294755"/><wsp:rsid wsp:val="002958F6"/><wsp:rsid wsp:val="00297177"/><wsp:rsid wsp:val="00297234"/><wsp:rsid wsp:val="00297F65"/><wsp:rsid wsp:val="002A09C9"/><wsp:rsid wsp:val="002A286A"/><wsp:rsid wsp:val="002A7798"/><wsp:rsid wsp:val="002B09F0"/><wsp:rsid wsp:val="002B0B07"/><wsp:rsid wsp:val="002B2F10"/><wsp:rsid wsp:val="002B5021"/><wsp:rsid wsp:val="002B6997"/><wsp:rsid wsp:val="002B71E8"/><wsp:rsid wsp:val="002B7391"/><wsp:rsid wsp:val="002C1BE6"/><wsp:rsid wsp:val="002C1CDC"/><wsp:rsid wsp:val="002C2502"/><wsp:rsid wsp:val="002C4EC4"/><wsp:rsid wsp:val="002C62A2"/><wsp:rsid wsp:val="002C6B35"/><wsp:rsid wsp:val="002D0944"/><wsp:rsid wsp:val="002D1297"/><wsp:rsid wsp:val="002D1F08"/><wsp:rsid wsp:val="002D3F0B"/><wsp:rsid wsp:val="002D50E7"/><wsp:rsid wsp:val="002D57A1"/><wsp:rsid wsp:val="002D6AF9"/><wsp:rsid wsp:val="002D6CF3"/><wsp:rsid wsp:val="002D7F64"/><wsp:rsid wsp:val="002E09EA"/><wsp:rsid wsp:val="002E0F9B"/><wsp:rsid wsp:val="002E170C"/><wsp:rsid wsp:val="002E3893"/><wsp:rsid wsp:val="002E4E8A"/><wsp:rsid wsp:val="002E60EE"/><wsp:rsid wsp:val="002E6370"/><wsp:rsid wsp:val="002E6870"/><wsp:rsid wsp:val="002E74B2"/><wsp:rsid wsp:val="002F0197"/><wsp:rsid wsp:val="002F4A1B"/><wsp:rsid wsp:val="002F5A67"/><wsp:rsid wsp:val="002F5C59"/><wsp:rsid wsp:val="002F7E00"/><wsp:rsid wsp:val="003010B8"/><wsp:rsid wsp:val="00301D95"/><wsp:rsid wsp:val="003027D4"/><wsp:rsid wsp:val="00304D27"/><wsp:rsid wsp:val="00305469"/><wsp:rsid wsp:val="0030695A"/><wsp:rsid wsp:val="00312635"/><wsp:rsid wsp:val="00314910"/><wsp:rsid wsp:val="00315E45"/><wsp:rsid wsp:val="00315EF5"/><wsp:rsid wsp:val="00317D9B"/><wsp:rsid wsp:val="0032465E"/><wsp:rsid wsp:val="00325DCD"/><wsp:rsid wsp:val="00330D1B"/><wsp:rsid wsp:val="00330DA9"/><wsp:rsid wsp:val="00330DFE"/><wsp:rsid wsp:val="0033378C"/><wsp:rsid wsp:val="00334D24"/><wsp:rsid wsp:val="00335A18"/><wsp:rsid wsp:val="003360CA"/><wsp:rsid wsp:val="00337675"/><wsp:rsid wsp:val="00340BE5"/><wsp:rsid wsp:val="003411D4"/><wsp:rsid wsp:val="0034243E"/><wsp:rsid wsp:val="00344DD8"/><wsp:rsid wsp:val="00344FE0"/><wsp:rsid wsp:val="0034543F"/><wsp:rsid wsp:val="00345CAE"/><wsp:rsid wsp:val="00347794"/><wsp:rsid wsp:val="0035013A"/><wsp:rsid wsp:val="0035141A"/><wsp:rsid wsp:val="00352BD4"/><wsp:rsid wsp:val="00352E28"/><wsp:rsid wsp:val="0035327B"/><wsp:rsid wsp:val="00356BA0"/><wsp:rsid wsp:val="00360B1F"/><wsp:rsid wsp:val="00361032"/><wsp:rsid wsp:val="00362B9D"/><wsp:rsid wsp:val="00362C8D"/><wsp:rsid wsp:val="0036322F"/><wsp:rsid wsp:val="00363F20"/><wsp:rsid wsp:val="0036562A"/><wsp:rsid wsp:val="003664D7"/><wsp:rsid wsp:val="0037063D"/><wsp:rsid wsp:val="00372412"/><wsp:rsid wsp:val="0037342E"/><wsp:rsid wsp:val="00377164"/><wsp:rsid wsp:val="00377C28"/><wsp:rsid wsp:val="00377C88"/><wsp:rsid wsp:val="0038040E"/><wsp:rsid wsp:val="00381108"/><wsp:rsid wsp:val="00382715"/><wsp:rsid wsp:val="003859BD"/><wsp:rsid wsp:val="00385CB8"/><wsp:rsid wsp:val="003875A1"/><wsp:rsid wsp:val="00390459"/><wsp:rsid wsp:val="00391F1F"/><wsp:rsid wsp:val="00394181"/><wsp:rsid wsp:val="0039428B"/><wsp:rsid wsp:val="00396A5D"/><wsp:rsid wsp:val="003973C5"/><wsp:rsid wsp:val="003A0D39"/><wsp:rsid wsp:val="003A2F19"/><wsp:rsid wsp:val="003A2FE9"/><wsp:rsid wsp:val="003A3C7E"/><wsp:rsid wsp:val="003A3CCF"/><wsp:rsid wsp:val="003A42A3"/><wsp:rsid wsp:val="003A64C8"/><wsp:rsid wsp:val="003B1717"/><wsp:rsid wsp:val="003B1FD5"/><wsp:rsid wsp:val="003B35E3"/><wsp:rsid wsp:val="003B3C0D"/><wsp:rsid wsp:val="003B445E"/><wsp:rsid wsp:val="003B6DE6"/><wsp:rsid wsp:val="003B7FB5"/><wsp:rsid wsp:val="003C161C"/><wsp:rsid wsp:val="003C4F08"/><wsp:rsid wsp:val="003C52DA"/><wsp:rsid wsp:val="003C561F"/><wsp:rsid wsp:val="003D1CF9"/><wsp:rsid wsp:val="003D2AA7"/><wsp:rsid wsp:val="003D31C7"/><wsp:rsid wsp:val="003D3A6A"/><wsp:rsid wsp:val="003D4184"/><wsp:rsid wsp:val="003D478C"/><wsp:rsid wsp:val="003D4FBE"/><wsp:rsid wsp:val="003D506E"/><wsp:rsid wsp:val="003D57CF"/><wsp:rsid wsp:val="003D691F"/><wsp:rsid wsp:val="003D7DAE"/><wsp:rsid wsp:val="003E031D"/><wsp:rsid wsp:val="003E1B74"/><wsp:rsid wsp:val="003E2086"/><wsp:rsid wsp:val="003E382A"/><wsp:rsid wsp:val="003E539F"/><wsp:rsid wsp:val="003E740F"/><wsp:rsid wsp:val="003E7590"/><wsp:rsid wsp:val="003F1409"/><wsp:rsid wsp:val="003F1AEA"/><wsp:rsid wsp:val="003F328F"/><wsp:rsid wsp:val="003F41EE"/><wsp:rsid wsp:val="003F4D03"/><wsp:rsid wsp:val="003F4F88"/><wsp:rsid wsp:val="00402749"/><wsp:rsid wsp:val="0040355C"/><wsp:rsid wsp:val="0040515A"/><wsp:rsid wsp:val="00410D7B"/><wsp:rsid wsp:val="00414F9C"/><wsp:rsid wsp:val="00416390"/><wsp:rsid wsp:val="004208E2"/><wsp:rsid wsp:val="004248C5"/><wsp:rsid wsp:val="00425B45"/><wsp:rsid wsp:val="004307A8"/><wsp:rsid wsp:val="0043099B"/><wsp:rsid wsp:val="00434950"/><wsp:rsid wsp:val="0044103A"/><wsp:rsid wsp:val="0044119E"/><wsp:rsid wsp:val="00442615"/><wsp:rsid wsp:val="00446A8F"/><wsp:rsid wsp:val="00450237"/><wsp:rsid wsp:val="004505C0"/><wsp:rsid wsp:val="00450F1F"/><wsp:rsid wsp:val="004510AD"/><wsp:rsid wsp:val="00452F29"/><wsp:rsid wsp:val="00452F7C"/><wsp:rsid wsp:val="0045453D"/><wsp:rsid wsp:val="004551AB"/><wsp:rsid wsp:val="004551C2"/><wsp:rsid wsp:val="0045663F"/><wsp:rsid wsp:val="0045676C"/><wsp:rsid wsp:val="00456E62"/><wsp:rsid wsp:val="0046128B"/><wsp:rsid wsp:val="00466FF4"/><wsp:rsid wsp:val="00470282"/><wsp:rsid wsp:val="00475403"/><wsp:rsid wsp:val="00483CB8"/><wsp:rsid wsp:val="00485056"/><wsp:rsid wsp:val="004863E3"/><wsp:rsid wsp:val="004866DB"/><wsp:rsid wsp:val="00487DF1"/><wsp:rsid wsp:val="00490421"/><wsp:rsid wsp:val="00492903"/><wsp:rsid wsp:val="00495C52"/><wsp:rsid wsp:val="00495FFD"/><wsp:rsid wsp:val="00496FF1"/><wsp:rsid wsp:val="00497149"/><wsp:rsid wsp:val="00497179"/><wsp:rsid wsp:val="004972E2"/><wsp:rsid wsp:val="004A233D"/><wsp:rsid wsp:val="004A439A"/><wsp:rsid wsp:val="004A58A7"/><wsp:rsid wsp:val="004A6884"/><wsp:rsid wsp:val="004A741D"/><wsp:rsid wsp:val="004A7ED1"/><wsp:rsid wsp:val="004B1896"/><wsp:rsid wsp:val="004B2876"/><wsp:rsid wsp:val="004B3316"/><wsp:rsid wsp:val="004B3500"/><wsp:rsid wsp:val="004B4276"/><wsp:rsid wsp:val="004B6412"/><wsp:rsid wsp:val="004B6503"/><wsp:rsid wsp:val="004B65B4"/><wsp:rsid wsp:val="004B6787"/><wsp:rsid wsp:val="004C005E"/><wsp:rsid wsp:val="004C03FE"/><wsp:rsid wsp:val="004C0C0C"/><wsp:rsid wsp:val="004C231B"/><wsp:rsid wsp:val="004C4FED"/><wsp:rsid wsp:val="004D07DF"/><wsp:rsid wsp:val="004D14B9"/><wsp:rsid wsp:val="004D157D"/><wsp:rsid wsp:val="004D2471"/><wsp:rsid wsp:val="004D4114"/><wsp:rsid wsp:val="004D567B"/><wsp:rsid wsp:val="004D65ED"/><wsp:rsid wsp:val="004D71A5"/><wsp:rsid wsp:val="004E15B8"/><wsp:rsid wsp:val="004E2228"/><wsp:rsid wsp:val="004E3BAE"/><wsp:rsid wsp:val="004E7174"/><wsp:rsid wsp:val="004E748B"/><wsp:rsid wsp:val="004F3DF6"/><wsp:rsid wsp:val="004F4BAA"/><wsp:rsid wsp:val="004F51AE"/><wsp:rsid wsp:val="004F5425"/><wsp:rsid wsp:val="004F647E"/><wsp:rsid wsp:val="004F68FE"/><wsp:rsid wsp:val="004F7202"/><wsp:rsid wsp:val="004F790D"/><wsp:rsid wsp:val="0050186F"/><wsp:rsid wsp:val="0050232C"/><wsp:rsid wsp:val="00503DEA"/><wsp:rsid wsp:val="00506902"/><wsp:rsid wsp:val="0050783A"/><wsp:rsid wsp:val="00510563"/><wsp:rsid wsp:val="00511E81"/><wsp:rsid wsp:val="005249AD"/><wsp:rsid wsp:val="00527088"/><wsp:rsid wsp:val="00530784"/><wsp:rsid wsp:val="00547E3F"/><wsp:rsid wsp:val="00551D98"/><wsp:rsid wsp:val="00554D93"/><wsp:rsid wsp:val="00557F15"/><wsp:rsid wsp:val="00560056"/><wsp:rsid wsp:val="00560832"/><wsp:rsid wsp:val="00560BC5"/><wsp:rsid wsp:val="00560FB5"/><wsp:rsid wsp:val="00562278"/><wsp:rsid wsp:val="00563114"/><wsp:rsid wsp:val="00565BDB"/><wsp:rsid wsp:val="00571A3D"/><wsp:rsid wsp:val="0057278F"/><wsp:rsid wsp:val="0057337F"/><wsp:rsid wsp:val="00582077"/><wsp:rsid wsp:val="00582EE9"/><wsp:rsid wsp:val="00587A38"/><wsp:rsid wsp:val="00590997"/><wsp:rsid wsp:val="00593D30"/><wsp:rsid wsp:val="005945D0"/><wsp:rsid wsp:val="00597858"/><wsp:rsid wsp:val="005A08CA"/><wsp:rsid wsp:val="005A1E10"/><wsp:rsid wsp:val="005A272A"/><wsp:rsid wsp:val="005A483B"/><wsp:rsid wsp:val="005A4ADB"/><wsp:rsid wsp:val="005A7F2F"/><wsp:rsid wsp:val="005B088E"/><wsp:rsid wsp:val="005B397E"/><wsp:rsid wsp:val="005B4820"/><wsp:rsid wsp:val="005B5083"/><wsp:rsid wsp:val="005B57BE"/><wsp:rsid wsp:val="005B57DC"/><wsp:rsid wsp:val="005B6A7D"/><wsp:rsid wsp:val="005C000D"/><wsp:rsid wsp:val="005C1A7F"/><wsp:rsid wsp:val="005C1C81"/><wsp:rsid wsp:val="005C2AC8"/><wsp:rsid wsp:val="005C5A12"/><wsp:rsid wsp:val="005C6342"/><wsp:rsid wsp:val="005C6DF5"/><wsp:rsid wsp:val="005C6ED3"/><wsp:rsid wsp:val="005D02E5"/><wsp:rsid wsp:val="005D2C95"/><wsp:rsid wsp:val="005D4941"/><wsp:rsid wsp:val="005D6073"/><wsp:rsid wsp:val="005D76F5"/><wsp:rsid wsp:val="005E0A2A"/><wsp:rsid wsp:val="005E22B5"/><wsp:rsid wsp:val="005E49F9"/><wsp:rsid wsp:val="005E4D5F"/><wsp:rsid wsp:val="005F1160"/><wsp:rsid wsp:val="005F4486"/><wsp:rsid wsp:val="005F4A33"/><wsp:rsid wsp:val="006010AA"/><wsp:rsid wsp:val="006036E7"/><wsp:rsid wsp:val="006048CE"/><wsp:rsid wsp:val="00604D04"/><wsp:rsid wsp:val="00606964"/><wsp:rsid wsp:val="006100B9"/><wsp:rsid wsp:val="006108DC"/><wsp:rsid wsp:val="00611CB3"/><wsp:rsid wsp:val="00611E00"/><wsp:rsid wsp:val="00615DF2"/><wsp:rsid wsp:val="00620EDC"/><wsp:rsid wsp:val="00620EDF"/><wsp:rsid wsp:val="00621404"/><wsp:rsid wsp:val="00621DA1"/><wsp:rsid wsp:val="0062283D"/><wsp:rsid wsp:val="006229A6"/><wsp:rsid wsp:val="00624D1F"/><wsp:rsid wsp:val="00625345"/><wsp:rsid wsp:val="00626708"/><wsp:rsid wsp:val="0062691C"/><wsp:rsid wsp:val="0063107D"/><wsp:rsid wsp:val="00631C24"/><wsp:rsid wsp:val="00633D93"/><wsp:rsid wsp:val="006377AC"/><wsp:rsid wsp:val="00637A1E"/><wsp:rsid wsp:val="00637F7B"/><wsp:rsid wsp:val="00640EDD"/><wsp:rsid wsp:val="00643DDE"/><wsp:rsid wsp:val="0064413F"/><wsp:rsid wsp:val="00645535"/><wsp:rsid wsp:val="00645788"/><wsp:rsid wsp:val="00646241"/><wsp:rsid wsp:val="0064699F"/><wsp:rsid wsp:val="006512A0"/><wsp:rsid wsp:val="00652636"/><wsp:rsid wsp:val="0065698D"/><wsp:rsid wsp:val="00657637"/><wsp:rsid wsp:val="0066518E"/><wsp:rsid wsp:val="0066573C"/><wsp:rsid wsp:val="0066718F"/><wsp:rsid wsp:val="00667F99"/><wsp:rsid wsp:val="006710D5"/><wsp:rsid wsp:val="0067678B"/><wsp:rsid wsp:val="00676A17"/><wsp:rsid wsp:val="006775B5"/><wsp:rsid wsp:val="00687CF7"/><wsp:rsid wsp:val="00687CFB"/><wsp:rsid wsp:val="00693735"/><wsp:rsid wsp:val="00695991"/><wsp:rsid wsp:val="006974BD"/><wsp:rsid wsp:val="00697CCD"/><wsp:rsid wsp:val="006A0031"/><wsp:rsid wsp:val="006A1424"/><wsp:rsid wsp:val="006A2654"/><wsp:rsid wsp:val="006A3AE9"/><wsp:rsid wsp:val="006A4D80"/><wsp:rsid wsp:val="006A6030"/><wsp:rsid wsp:val="006B05F1"/><wsp:rsid wsp:val="006B2913"/><wsp:rsid wsp:val="006B450F"/><wsp:rsid wsp:val="006B770F"/><wsp:rsid wsp:val="006B7BD4"/><wsp:rsid wsp:val="006C5F9A"/><wsp:rsid wsp:val="006C7D67"/><wsp:rsid wsp:val="006D0554"/><wsp:rsid wsp:val="006D4E33"/><wsp:rsid wsp:val="006D5722"/><wsp:rsid wsp:val="006D723A"/><wsp:rsid wsp:val="006E070A"/><wsp:rsid wsp:val="006E1967"/><wsp:rsid wsp:val="006E3482"/><wsp:rsid wsp:val="006E4B7F"/><wsp:rsid wsp:val="006E4EEE"/><wsp:rsid wsp:val="006E61FF"/><wsp:rsid wsp:val="006E6927"/><wsp:rsid wsp:val="006F4917"/><wsp:rsid wsp:val="006F5E3D"/><wsp:rsid wsp:val="007002AE"/><wsp:rsid wsp:val="00700605"/><wsp:rsid wsp:val="0071008E"/><wsp:rsid wsp:val="0071036D"/><wsp:rsid wsp:val="00711443"/><wsp:rsid wsp:val="00711977"/><wsp:rsid wsp:val="007152D6"/><wsp:rsid wsp:val="00717B4B"/><wsp:rsid wsp:val="00720740"/><wsp:rsid wsp:val="0072230E"/><wsp:rsid wsp:val="0072293C"/><wsp:rsid wsp:val="007240D0"/><wsp:rsid wsp:val="00725477"/><wsp:rsid wsp:val="00727739"/><wsp:rsid wsp:val="00731E4D"/><wsp:rsid wsp:val="00740F48"/><wsp:rsid wsp:val="007504C7"/><wsp:rsid wsp:val="00751FEE"/><wsp:rsid wsp:val="00753722"/><wsp:rsid wsp:val="0075466B"/><wsp:rsid wsp:val="007565A3"/><wsp:rsid wsp:val="00760065"/><wsp:rsid wsp:val="00760CB8"/><wsp:rsid wsp:val="007640D5"/><wsp:rsid wsp:val="00764BC5"/><wsp:rsid wsp:val="00765F4C"/><wsp:rsid wsp:val="00770373"/><wsp:rsid wsp:val="007721F9"/><wsp:rsid wsp:val="00772F54"/><wsp:rsid wsp:val="007737F1"/><wsp:rsid wsp:val="00774255"/><wsp:rsid wsp:val="00775315"/><wsp:rsid wsp:val="0077602E"/><wsp:rsid wsp:val="00776713"/><wsp:rsid wsp:val="007772EC"/><wsp:rsid wsp:val="00777BE4"/><wsp:rsid wsp:val="007869A5"/><wsp:rsid wsp:val="007902DE"/><wsp:rsid wsp:val="00792EF7"/><wsp:rsid wsp:val="00796599"/><wsp:rsid wsp:val="00797FD8"/><wsp:rsid wsp:val="007A2877"/><wsp:rsid wsp:val="007A3AEA"/><wsp:rsid wsp:val="007A53F6"/><wsp:rsid wsp:val="007A73CD"/><wsp:rsid wsp:val="007A79F2"/><wsp:rsid wsp:val="007B1181"/><wsp:rsid wsp:val="007B2653"/><wsp:rsid wsp:val="007B2CD1"/><wsp:rsid wsp:val="007B5DAC"/><wsp:rsid wsp:val="007B7DB6"/><wsp:rsid wsp:val="007C1C53"/><wsp:rsid wsp:val="007C1F97"/><wsp:rsid wsp:val="007C4413"/><wsp:rsid wsp:val="007C5C88"/><wsp:rsid wsp:val="007D08C9"/><wsp:rsid wsp:val="007D142A"/><wsp:rsid wsp:val="007D1521"/><wsp:rsid wsp:val="007D1762"/><wsp:rsid wsp:val="007D2612"/><wsp:rsid wsp:val="007D4987"/><wsp:rsid wsp:val="007D7D5C"/><wsp:rsid wsp:val="007E04EC"/><wsp:rsid wsp:val="007E0EA6"/><wsp:rsid wsp:val="007E199E"/><wsp:rsid wsp:val="007E1E8A"/><wsp:rsid wsp:val="007E249E"/><wsp:rsid wsp:val="007E3004"/><wsp:rsid wsp:val="007E3582"/><wsp:rsid wsp:val="007E3DFE"/><wsp:rsid wsp:val="007E5DE3"/><wsp:rsid wsp:val="007E6267"/><wsp:rsid wsp:val="007E6593"/><wsp:rsid wsp:val="007F1793"/><wsp:rsid wsp:val="007F26B1"/><wsp:rsid wsp:val="007F7CFE"/><wsp:rsid wsp:val="00802164"/><wsp:rsid wsp:val="00804215"/><wsp:rsid wsp:val="008064FB"/><wsp:rsid wsp:val="00806A42"/><wsp:rsid wsp:val="008073FA"/><wsp:rsid wsp:val="00807B67"/><wsp:rsid wsp:val="00810ACA"/><wsp:rsid wsp:val="00811FC4"/><wsp:rsid wsp:val="008135C8"/><wsp:rsid wsp:val="00813631"/><wsp:rsid wsp:val="00815B0B"/><wsp:rsid wsp:val="00817346"/><wsp:rsid wsp:val="00817611"/><wsp:rsid wsp:val="0082199B"/><wsp:rsid wsp:val="00821D20"/><wsp:rsid wsp:val="008225F6"/><wsp:rsid wsp:val="0082336D"/><wsp:rsid wsp:val="00823DD9"/><wsp:rsid wsp:val="008248AD"/><wsp:rsid wsp:val="0082585C"/><wsp:rsid wsp:val="00825EFA"/><wsp:rsid wsp:val="00830DB0"/><wsp:rsid wsp:val="00831360"/><wsp:rsid wsp:val="008340DB"/><wsp:rsid wsp:val="0083506B"/><wsp:rsid wsp:val="008356FE"/><wsp:rsid wsp:val="008415C5"/><wsp:rsid wsp:val="00842A86"/><wsp:rsid wsp:val="008435E5"/><wsp:rsid wsp:val="00844437"/><wsp:rsid wsp:val="00844DF9"/><wsp:rsid wsp:val="00845C19"/><wsp:rsid wsp:val="008507B4"/><wsp:rsid wsp:val="008520CF"/><wsp:rsid wsp:val="00852EFE"/><wsp:rsid wsp:val="00855183"/><wsp:rsid wsp:val="00855426"/><wsp:rsid wsp:val="00855A09"/><wsp:rsid wsp:val="00857F18"/><wsp:rsid wsp:val="00862963"/><wsp:rsid wsp:val="008642F4"/><wsp:rsid wsp:val="00864710"/><wsp:rsid wsp:val="00864A63"/><wsp:rsid wsp:val="00870A69"/><wsp:rsid wsp:val="00870B1D"/><wsp:rsid wsp:val="00870D12"/><wsp:rsid wsp:val="00871825"/><wsp:rsid wsp:val="00873CB3"/><wsp:rsid wsp:val="0087578B"/><wsp:rsid wsp:val="00884B0B"/><wsp:rsid wsp:val="0088503B"/><wsp:rsid wsp:val="008852D3"/><wsp:rsid wsp:val="00887F51"/><wsp:rsid wsp:val="008907FF"/><wsp:rsid wsp:val="0089188A"/><wsp:rsid wsp:val="0089274C"/><wsp:rsid wsp:val="00892B90"/><wsp:rsid wsp:val="00892CDA"/><wsp:rsid wsp:val="00893152"/><wsp:rsid wsp:val="00893A89"/><wsp:rsid wsp:val="00895D53"/><wsp:rsid wsp:val="008A01A6"/><wsp:rsid wsp:val="008A02E6"/><wsp:rsid wsp:val="008A0CEF"/><wsp:rsid wsp:val="008A1E57"/><wsp:rsid wsp:val="008A577E"/><wsp:rsid wsp:val="008A5B65"/><wsp:rsid wsp:val="008A680F"/><wsp:rsid wsp:val="008B405D"/><wsp:rsid wsp:val="008B6005"/><wsp:rsid wsp:val="008B60CD"/><wsp:rsid wsp:val="008B6C0D"/><wsp:rsid wsp:val="008B7DE5"/><wsp:rsid wsp:val="008C14B3"/><wsp:rsid wsp:val="008C7B3D"/><wsp:rsid wsp:val="008D0D55"/><wsp:rsid wsp:val="008D36F8"/><wsp:rsid wsp:val="008D4FDA"/><wsp:rsid wsp:val="008D5533"/><wsp:rsid wsp:val="008D740A"/><wsp:rsid wsp:val="008E1B82"/><wsp:rsid wsp:val="008E26E9"/><wsp:rsid wsp:val="008E287B"/><wsp:rsid wsp:val="008E2A9B"/><wsp:rsid wsp:val="008E368D"/><wsp:rsid wsp:val="008E5BA9"/><wsp:rsid wsp:val="008F16E4"/><wsp:rsid wsp:val="008F402F"/><wsp:rsid wsp:val="008F7316"/><wsp:rsid wsp:val="008F7692"/><wsp:rsid wsp:val="009001DF"/><wsp:rsid wsp:val="00901513"/><wsp:rsid wsp:val="00904017"/><wsp:rsid wsp:val="0090451D"/><wsp:rsid wsp:val="00904615"/><wsp:rsid wsp:val="0090511A"/><wsp:rsid wsp:val="00907D0E"/><wsp:rsid wsp:val="00907DD8"/><wsp:rsid wsp:val="00907F13"/><wsp:rsid wsp:val="009100F0"/><wsp:rsid wsp:val="0091125A"/><wsp:rsid wsp:val="0091129A"/><wsp:rsid wsp:val="00912ADF"/><wsp:rsid wsp:val="00914D47"/><wsp:rsid wsp:val="00915B52"/><wsp:rsid wsp:val="0091654C"/><wsp:rsid wsp:val="00917A13"/><wsp:rsid wsp:val="00921808"/><wsp:rsid wsp:val="00921FEA"/><wsp:rsid wsp:val="00922888"/><wsp:rsid wsp:val="00923BA3"/><wsp:rsid wsp:val="0092442A"/><wsp:rsid wsp:val="00924B80"/><wsp:rsid wsp:val="00926752"/><wsp:rsid wsp:val="00926CCE"/><wsp:rsid wsp:val="00927B76"/><wsp:rsid wsp:val="00927DAD"/><wsp:rsid wsp:val="009338F7"/><wsp:rsid wsp:val="009347EA"/><wsp:rsid wsp:val="00937A77"/><wsp:rsid wsp:val="009410A6"/><wsp:rsid wsp:val="00943808"/><wsp:rsid wsp:val="00944938"/><wsp:rsid wsp:val="00945BD9"/><wsp:rsid wsp:val="0094784B"/><wsp:rsid wsp:val="00953CE0"/><wsp:rsid wsp:val="00954674"/><wsp:rsid wsp:val="009574EF"/><wsp:rsid wsp:val="0095776B"/><wsp:rsid wsp:val="00960046"/><wsp:rsid wsp:val="00961502"/><wsp:rsid wsp:val="00961955"/><wsp:rsid wsp:val="00963ADF"/><wsp:rsid wsp:val="0096447B"/><wsp:rsid wsp:val="00967DAD"/><wsp:rsid wsp:val="0097006A"/><wsp:rsid wsp:val="0097267F"/><wsp:rsid wsp:val="00972BD1"/><wsp:rsid wsp:val="00973F14"/><wsp:rsid wsp:val="009802E8"/><wsp:rsid wsp:val="00980413"/><wsp:rsid wsp:val="00982D81"/><wsp:rsid wsp:val="00987BAC"/><wsp:rsid wsp:val="0099384F"/><wsp:rsid wsp:val="009939A0"/><wsp:rsid wsp:val="00993D1D"/><wsp:rsid wsp:val="0099522D"/><wsp:rsid wsp:val="00995577"/><wsp:rsid wsp:val="00997E54"/><wsp:rsid wsp:val="009A0C83"/><wsp:rsid wsp:val="009A1B7D"/><wsp:rsid wsp:val="009A28E4"/><wsp:rsid wsp:val="009A4E0F"/><wsp:rsid wsp:val="009A5557"/><wsp:rsid wsp:val="009A5991"/><wsp:rsid wsp:val="009A6482"/><wsp:rsid wsp:val="009B0289"/><wsp:rsid wsp:val="009B0857"/><wsp:rsid wsp:val="009B2BC5"/><wsp:rsid wsp:val="009B3C92"/><wsp:rsid wsp:val="009C1099"/><wsp:rsid wsp:val="009C2FE4"/><wsp:rsid wsp:val="009C340F"/><wsp:rsid wsp:val="009C3589"/><wsp:rsid wsp:val="009C386B"/><wsp:rsid wsp:val="009C4625"/><wsp:rsid wsp:val="009C533B"/><wsp:rsid wsp:val="009C60DF"/><wsp:rsid wsp:val="009C6DA2"/><wsp:rsid wsp:val="009D18CE"/><wsp:rsid wsp:val="009D20E4"/><wsp:rsid wsp:val="009D26E4"/><wsp:rsid wsp:val="009D3656"/><wsp:rsid wsp:val="009D5C86"/><wsp:rsid wsp:val="009D6294"/><wsp:rsid wsp:val="009D7856"/><wsp:rsid wsp:val="009E0DD0"/><wsp:rsid wsp:val="009E0F98"/><wsp:rsid wsp:val="009E2ED8"/><wsp:rsid wsp:val="009E57C3"/><wsp:rsid wsp:val="009E5CB6"/><wsp:rsid wsp:val="009E5F45"/><wsp:rsid wsp:val="009E70EB"/><wsp:rsid wsp:val="009E757D"/><wsp:rsid wsp:val="009E7724"/><wsp:rsid wsp:val="009E77EC"/><wsp:rsid wsp:val="009F09DA"/><wsp:rsid wsp:val="009F2D91"/><wsp:rsid wsp:val="009F2F6F"/><wsp:rsid wsp:val="009F5174"/><wsp:rsid wsp:val="009F6191"/><wsp:rsid wsp:val="00A00358"/><wsp:rsid wsp:val="00A00DD2"/><wsp:rsid wsp:val="00A011FF"/><wsp:rsid wsp:val="00A015CC"/><wsp:rsid wsp:val="00A03418"/><wsp:rsid wsp:val="00A037BD"/><wsp:rsid wsp:val="00A048CE"/><wsp:rsid wsp:val="00A04AEE"/><wsp:rsid wsp:val="00A06110"/><wsp:rsid wsp:val="00A107A3"/><wsp:rsid wsp:val="00A126CE"/><wsp:rsid wsp:val="00A13832"/><wsp:rsid wsp:val="00A14201"/><wsp:rsid wsp:val="00A15B53"/><wsp:rsid wsp:val="00A15DD4"/><wsp:rsid wsp:val="00A1717C"/><wsp:rsid wsp:val="00A232E2"/><wsp:rsid wsp:val="00A260AE"/><wsp:rsid wsp:val="00A30550"/><wsp:rsid wsp:val="00A31FC7"/><wsp:rsid wsp:val="00A33ACD"/><wsp:rsid wsp:val="00A35DA3"/><wsp:rsid wsp:val="00A368D4"/><wsp:rsid wsp:val="00A36C84"/><wsp:rsid wsp:val="00A370E0"/><wsp:rsid wsp:val="00A40334"/><wsp:rsid wsp:val="00A41548"/><wsp:rsid wsp:val="00A423F3"/><wsp:rsid wsp:val="00A4587F"/><wsp:rsid wsp:val="00A45E66"/><wsp:rsid wsp:val="00A466BF"/><wsp:rsid wsp:val="00A46F67"/><wsp:rsid wsp:val="00A50045"/><wsp:rsid wsp:val="00A5109B"/><wsp:rsid wsp:val="00A513AF"/><wsp:rsid wsp:val="00A52817"/><wsp:rsid wsp:val="00A56D15"/><wsp:rsid wsp:val="00A6053C"/><wsp:rsid wsp:val="00A64B95"/><wsp:rsid wsp:val="00A66FEC"/><wsp:rsid wsp:val="00A67177"/><wsp:rsid wsp:val="00A67BF2"/><wsp:rsid wsp:val="00A708C2"/><wsp:rsid wsp:val="00A71599"/><wsp:rsid wsp:val="00A7447A"/><wsp:rsid wsp:val="00A75CAE"/><wsp:rsid wsp:val="00A77133"/><wsp:rsid wsp:val="00A846A6"/><wsp:rsid wsp:val="00A84A51"/><wsp:rsid wsp:val="00A86E3B"/><wsp:rsid wsp:val="00A92F7D"/><wsp:rsid wsp:val="00A9314D"/><wsp:rsid wsp:val="00A95CA0"/><wsp:rsid wsp:val="00A97E34"/><wsp:rsid wsp:val="00A97F2E"/><wsp:rsid wsp:val="00AA0B25"/><wsp:rsid wsp:val="00AA0B5F"/><wsp:rsid wsp:val="00AA1BCE"/><wsp:rsid wsp:val="00AA3712"/><wsp:rsid wsp:val="00AA649E"/><wsp:rsid wsp:val="00AA6ABD"/><wsp:rsid wsp:val="00AB07E9"/><wsp:rsid wsp:val="00AC0263"/><wsp:rsid wsp:val="00AC161A"/><wsp:rsid wsp:val="00AC2106"/><wsp:rsid wsp:val="00AC2830"/><wsp:rsid wsp:val="00AC2A7F"/><wsp:rsid wsp:val="00AC37F8"/><wsp:rsid wsp:val="00AC4036"/><wsp:rsid wsp:val="00AC530C"/><wsp:rsid wsp:val="00AC5A37"/><wsp:rsid wsp:val="00AC68CD"/><wsp:rsid wsp:val="00AC6F9F"/><wsp:rsid wsp:val="00AC733C"/><wsp:rsid wsp:val="00AC79B1"/><wsp:rsid wsp:val="00AD3129"/><wsp:rsid wsp:val="00AD3EC1"/><wsp:rsid wsp:val="00AD54D8"/><wsp:rsid wsp:val="00AD5E91"/><wsp:rsid wsp:val="00AD7EDA"/><wsp:rsid wsp:val="00AE02A8"/><wsp:rsid wsp:val="00AE0B7A"/><wsp:rsid wsp:val="00AE2EF6"/><wsp:rsid wsp:val="00AE3FB6"/><wsp:rsid wsp:val="00AE4128"/><wsp:rsid wsp:val="00AE4595"/><wsp:rsid wsp:val="00AE6FFE"/><wsp:rsid wsp:val="00AF00EE"/><wsp:rsid wsp:val="00AF2DC8"/><wsp:rsid wsp:val="00AF50DE"/><wsp:rsid wsp:val="00AF6B8E"/><wsp:rsid wsp:val="00B00B8C"/><wsp:rsid wsp:val="00B01891"/><wsp:rsid wsp:val="00B01E0D"/><wsp:rsid wsp:val="00B027AE"/><wsp:rsid wsp:val="00B057DD"/><wsp:rsid wsp:val="00B0626A"/><wsp:rsid wsp:val="00B07119"/><wsp:rsid wsp:val="00B07576"/><wsp:rsid wsp:val="00B07CB0"/><wsp:rsid wsp:val="00B1198C"/><wsp:rsid wsp:val="00B11B7F"/><wsp:rsid wsp:val="00B129B0"/><wsp:rsid wsp:val="00B163E4"/><wsp:rsid wsp:val="00B20451"/><wsp:rsid wsp:val="00B208C5"/><wsp:rsid wsp:val="00B22573"/><wsp:rsid wsp:val="00B22676"/><wsp:rsid wsp:val="00B22DFD"/><wsp:rsid wsp:val="00B23A2E"/><wsp:rsid wsp:val="00B27D68"/><wsp:rsid wsp:val="00B30643"/><wsp:rsid wsp:val="00B31ACF"/><wsp:rsid wsp:val="00B32C70"/><wsp:rsid wsp:val="00B331B6"/><wsp:rsid wsp:val="00B34041"/><wsp:rsid wsp:val="00B34106"/><wsp:rsid wsp:val="00B37B07"/><wsp:rsid wsp:val="00B4124A"/><wsp:rsid wsp:val="00B4214C"/><wsp:rsid wsp:val="00B421EF"/><wsp:rsid wsp:val="00B45EBF"/><wsp:rsid wsp:val="00B46A35"/><wsp:rsid wsp:val="00B51005"/><wsp:rsid wsp:val="00B529F8"/><wsp:rsid wsp:val="00B52EB7"/><wsp:rsid wsp:val="00B552B8"/><wsp:rsid wsp:val="00B553D2"/><wsp:rsid wsp:val="00B60E0F"/><wsp:rsid wsp:val="00B6148B"/><wsp:rsid wsp:val="00B61CE4"/><wsp:rsid wsp:val="00B64275"/><wsp:rsid wsp:val="00B655BC"/><wsp:rsid wsp:val="00B656E5"/><wsp:rsid wsp:val="00B705C6"/><wsp:rsid wsp:val="00B70A40"/><wsp:rsid wsp:val="00B73000"/><wsp:rsid wsp:val="00B740A4"/><wsp:rsid wsp:val="00B74A58"/><wsp:rsid wsp:val="00B76CE2"/><wsp:rsid wsp:val="00B775F8"/><wsp:rsid wsp:val="00B8100F"/><wsp:rsid wsp:val="00B8161F"/><wsp:rsid wsp:val="00B8223C"/><wsp:rsid wsp:val="00B822E2"/><wsp:rsid wsp:val="00B83FAA"/><wsp:rsid wsp:val="00B856E2"/><wsp:rsid wsp:val="00B85FCD"/><wsp:rsid wsp:val="00B86F0C"/><wsp:rsid wsp:val="00B9099D"/><wsp:rsid wsp:val="00B910AD"/><wsp:rsid wsp:val="00B91C36"/><wsp:rsid wsp:val="00B92484"/><wsp:rsid wsp:val="00B93D73"/><wsp:rsid wsp:val="00B9426B"/><wsp:rsid wsp:val="00BA1FB6"/><wsp:rsid wsp:val="00BA36AA"/><wsp:rsid wsp:val="00BA3A61"/><wsp:rsid wsp:val="00BB12FC"/><wsp:rsid wsp:val="00BB13FF"/><wsp:rsid wsp:val="00BB33A3"/><wsp:rsid wsp:val="00BB57B0"/><wsp:rsid wsp:val="00BC0296"/><wsp:rsid wsp:val="00BC2089"/><wsp:rsid wsp:val="00BC347C"/><wsp:rsid wsp:val="00BC4524"/><wsp:rsid wsp:val="00BC4DF0"/><wsp:rsid wsp:val="00BC5D6A"/><wsp:rsid wsp:val="00BC72E5"/><wsp:rsid wsp:val="00BC7626"/><wsp:rsid wsp:val="00BD0FA0"/><wsp:rsid wsp:val="00BD35F2"/><wsp:rsid wsp:val="00BD4113"/><wsp:rsid wsp:val="00BD6628"/><wsp:rsid wsp:val="00BD7C64"/><wsp:rsid wsp:val="00BE23D7"/><wsp:rsid wsp:val="00BE3821"/><wsp:rsid wsp:val="00BE5696"/><wsp:rsid wsp:val="00BE5FB2"/><wsp:rsid wsp:val="00BE6EDA"/><wsp:rsid wsp:val="00BF0F25"/><wsp:rsid wsp:val="00BF1ED3"/><wsp:rsid wsp:val="00BF2715"/><wsp:rsid wsp:val="00BF2C97"/><wsp:rsid wsp:val="00BF54D7"/><wsp:rsid wsp:val="00BF78E8"/><wsp:rsid wsp:val="00C02901"/><wsp:rsid wsp:val="00C06618"/><wsp:rsid wsp:val="00C07D6D"/><wsp:rsid wsp:val="00C12AAB"/><wsp:rsid wsp:val="00C12CFF"/><wsp:rsid wsp:val="00C1538D"/><wsp:rsid wsp:val="00C165EB"/><wsp:rsid wsp:val="00C1704F"/><wsp:rsid wsp:val="00C22233"/><wsp:rsid wsp:val="00C22DE6"/><wsp:rsid wsp:val="00C22E90"/><wsp:rsid wsp:val="00C23B25"/><wsp:rsid wsp:val="00C24D4E"/><wsp:rsid wsp:val="00C25163"/><wsp:rsid wsp:val="00C30234"/><wsp:rsid wsp:val="00C31C9C"/><wsp:rsid wsp:val="00C33797"/><wsp:rsid wsp:val="00C33AA2"/><wsp:rsid wsp:val="00C3483E"/><wsp:rsid wsp:val="00C34C1F"/><wsp:rsid wsp:val="00C35C8B"/><wsp:rsid wsp:val="00C36B8D"/><wsp:rsid wsp:val="00C40225"/><wsp:rsid wsp:val="00C41735"/><wsp:rsid wsp:val="00C4318F"/><wsp:rsid wsp:val="00C46379"/><wsp:rsid wsp:val="00C52238"/><wsp:rsid wsp:val="00C55F0A"/><wsp:rsid wsp:val="00C6250A"/><wsp:rsid wsp:val="00C651E3"/><wsp:rsid wsp:val="00C67742"/><wsp:rsid wsp:val="00C6782C"/><wsp:rsid wsp:val="00C716E7"/><wsp:rsid wsp:val="00C721E2"/><wsp:rsid wsp:val="00C735C9"/><wsp:rsid wsp:val="00C738C7"/><wsp:rsid wsp:val="00C74178"/><wsp:rsid wsp:val="00C75897"/><wsp:rsid wsp:val="00C80E03"/><wsp:rsid wsp:val="00C80FCD"/><wsp:rsid wsp:val="00C817C9"/><wsp:rsid wsp:val="00C82D56"/><wsp:rsid wsp:val="00C8328E"/><wsp:rsid wsp:val="00C84AA9"/><wsp:rsid wsp:val="00C85541"/><wsp:rsid wsp:val="00C85DD2"/><wsp:rsid wsp:val="00C86AD7"/><wsp:rsid wsp:val="00C87457"/><wsp:rsid wsp:val="00C87C83"/><wsp:rsid wsp:val="00C90F9C"/><wsp:rsid wsp:val="00C915A6"/><wsp:rsid wsp:val="00C91B49"/><wsp:rsid wsp:val="00C922A8"/><wsp:rsid wsp:val="00C9255D"/><wsp:rsid wsp:val="00C93A23"/><wsp:rsid wsp:val="00C94A9F"/><wsp:rsid wsp:val="00C94FFD"/><wsp:rsid wsp:val="00C9771C"/><wsp:rsid wsp:val="00C978B2"/><wsp:rsid wsp:val="00CA23BD"/><wsp:rsid wsp:val="00CA4614"/><wsp:rsid wsp:val="00CA48A8"/><wsp:rsid wsp:val="00CA7114"/><wsp:rsid wsp:val="00CA75AD"/><wsp:rsid wsp:val="00CB1422"/><wsp:rsid wsp:val="00CB4C41"/><wsp:rsid wsp:val="00CB5EE9"/><wsp:rsid wsp:val="00CB5F91"/><wsp:rsid wsp:val="00CB7693"/><wsp:rsid wsp:val="00CB7771"/><wsp:rsid wsp:val="00CC0C37"/><wsp:rsid wsp:val="00CC1FBC"/><wsp:rsid wsp:val="00CC24B1"/><wsp:rsid wsp:val="00CC6035"/><wsp:rsid wsp:val="00CC7C1F"/><wsp:rsid wsp:val="00CD29D3"/><wsp:rsid wsp:val="00CD55DA"/><wsp:rsid wsp:val="00CD7259"/><wsp:rsid wsp:val="00CD761D"/><wsp:rsid wsp:val="00CD7F18"/><wsp:rsid wsp:val="00CE0063"/><wsp:rsid wsp:val="00CE1601"/><wsp:rsid wsp:val="00CE45DC"/><wsp:rsid wsp:val="00CE7FA6"/><wsp:rsid wsp:val="00D00F20"/><wsp:rsid wsp:val="00D04AB3"/><wsp:rsid wsp:val="00D06274"/><wsp:rsid wsp:val="00D06E57"/><wsp:rsid wsp:val="00D07BD4"/><wsp:rsid wsp:val="00D11709"/><wsp:rsid wsp:val="00D13044"/><wsp:rsid wsp:val="00D13393"/><wsp:rsid wsp:val="00D14E8C"/><wsp:rsid wsp:val="00D21305"/><wsp:rsid wsp:val="00D214AE"/><wsp:rsid wsp:val="00D22B80"/><wsp:rsid wsp:val="00D22D37"/><wsp:rsid wsp:val="00D2327F"/><wsp:rsid wsp:val="00D24EA4"/><wsp:rsid wsp:val="00D263CF"/><wsp:rsid wsp:val="00D2655E"/><wsp:rsid wsp:val="00D26C8C"/><wsp:rsid wsp:val="00D27458"/><wsp:rsid wsp:val="00D31DD1"/><wsp:rsid wsp:val="00D33F42"/><wsp:rsid wsp:val="00D343C6"/><wsp:rsid wsp:val="00D37C18"/><wsp:rsid wsp:val="00D41B06"/><wsp:rsid wsp:val="00D45C52"/><wsp:rsid wsp:val="00D4605F"/><wsp:rsid wsp:val="00D47D08"/><wsp:rsid wsp:val="00D504CF"/><wsp:rsid wsp:val="00D515B8"/><wsp:rsid wsp:val="00D519D3"/><wsp:rsid wsp:val="00D5727F"/><wsp:rsid wsp:val="00D57C3D"/><wsp:rsid wsp:val="00D621CC"/><wsp:rsid wsp:val="00D62803"/><wsp:rsid wsp:val="00D64F2A"/><wsp:rsid wsp:val="00D67854"/><wsp:rsid wsp:val="00D7048D"/><wsp:rsid wsp:val="00D71FD9"/><wsp:rsid wsp:val="00D761F1"/><wsp:rsid wsp:val="00D76F7D"/><wsp:rsid wsp:val="00D77640"/><wsp:rsid wsp:val="00D778E4"/><wsp:rsid wsp:val="00D80696"/><wsp:rsid wsp:val="00D84424"/><wsp:rsid wsp:val="00D84E57"/><wsp:rsid wsp:val="00D85740"/><wsp:rsid wsp:val="00D909AB"/><wsp:rsid wsp:val="00D91187"/><wsp:rsid wsp:val="00D9464B"/><wsp:rsid wsp:val="00D946F8"/><wsp:rsid wsp:val="00D97821"/><wsp:rsid wsp:val="00DA0E3C"/><wsp:rsid wsp:val="00DA30D6"/><wsp:rsid wsp:val="00DA318C"/><wsp:rsid wsp:val="00DA34F0"/><wsp:rsid wsp:val="00DA55D3"/><wsp:rsid wsp:val="00DA7646"/><wsp:rsid wsp:val="00DB0259"/><wsp:rsid wsp:val="00DB5A2D"/><wsp:rsid wsp:val="00DB6E49"/><wsp:rsid wsp:val="00DC4611"/><wsp:rsid wsp:val="00DC4A4E"/><wsp:rsid wsp:val="00DC72E7"/><wsp:rsid wsp:val="00DC78D7"/><wsp:rsid wsp:val="00DD07A9"/><wsp:rsid wsp:val="00DD59B1"/><wsp:rsid wsp:val="00DD60A2"/><wsp:rsid wsp:val="00DE0B23"/><wsp:rsid wsp:val="00DE16B6"/><wsp:rsid wsp:val="00DE5202"/><wsp:rsid wsp:val="00DF061E"/><wsp:rsid wsp:val="00DF15AD"/><wsp:rsid wsp:val="00DF381E"/><wsp:rsid wsp:val="00DF3E74"/><wsp:rsid wsp:val="00DF3EB2"/><wsp:rsid wsp:val="00DF4CF5"/><wsp:rsid wsp:val="00DF6815"/><wsp:rsid wsp:val="00E01560"/><wsp:rsid wsp:val="00E026DC"/><wsp:rsid wsp:val="00E033D8"/><wsp:rsid wsp:val="00E03C9B"/><wsp:rsid wsp:val="00E110D5"/><wsp:rsid wsp:val="00E11B2F"/><wsp:rsid wsp:val="00E1379C"/><wsp:rsid wsp:val="00E1451D"/><wsp:rsid wsp:val="00E17A6E"/><wsp:rsid wsp:val="00E2079D"/><wsp:rsid wsp:val="00E22FBC"/><wsp:rsid wsp:val="00E24D41"/><wsp:rsid wsp:val="00E24EE4"/><wsp:rsid wsp:val="00E25411"/><wsp:rsid wsp:val="00E26724"/><wsp:rsid wsp:val="00E272B1"/><wsp:rsid wsp:val="00E2788B"/><wsp:rsid wsp:val="00E30B4F"/><wsp:rsid wsp:val="00E31849"/><wsp:rsid wsp:val="00E355F6"/><wsp:rsid wsp:val="00E35871"/><wsp:rsid wsp:val="00E35D11"/><wsp:rsid wsp:val="00E37E79"/><wsp:rsid wsp:val="00E4164C"/><wsp:rsid wsp:val="00E443D1"/><wsp:rsid wsp:val="00E447BA"/><wsp:rsid wsp:val="00E44D2A"/><wsp:rsid wsp:val="00E50696"/><wsp:rsid wsp:val="00E54AD5"/><wsp:rsid wsp:val="00E55021"/><wsp:rsid wsp:val="00E551E8"/><wsp:rsid wsp:val="00E5594B"/><wsp:rsid wsp:val="00E56C73"/><wsp:rsid wsp:val="00E60A62"/><wsp:rsid wsp:val="00E62D4D"/><wsp:rsid wsp:val="00E64154"/><wsp:rsid wsp:val="00E6450F"/><wsp:rsid wsp:val="00E65F02"/><wsp:rsid wsp:val="00E6649D"/><wsp:rsid wsp:val="00E66E06"/><wsp:rsid wsp:val="00E71CED"/><wsp:rsid wsp:val="00E7310B"/><wsp:rsid wsp:val="00E7478B"/><wsp:rsid wsp:val="00E75B23"/><wsp:rsid wsp:val="00E81196"/><wsp:rsid wsp:val="00E81547"/><wsp:rsid wsp:val="00E82512"/><wsp:rsid wsp:val="00E83B52"/><wsp:rsid wsp:val="00E8443F"/><wsp:rsid wsp:val="00E90327"/><wsp:rsid wsp:val="00E92859"/><wsp:rsid wsp:val="00E93240"/><wsp:rsid wsp:val="00E9391C"/><wsp:rsid wsp:val="00E940F1"/><wsp:rsid wsp:val="00E9479B"/><wsp:rsid wsp:val="00E97525"/><wsp:rsid wsp:val="00EA1204"/><wsp:rsid wsp:val="00EA1F08"/><wsp:rsid wsp:val="00EA251D"/><wsp:rsid wsp:val="00EA797B"/><wsp:rsid wsp:val="00EB1570"/><wsp:rsid wsp:val="00EB3D3E"/><wsp:rsid wsp:val="00EB5C6E"/><wsp:rsid wsp:val="00EB7B35"/><wsp:rsid wsp:val="00EC06F6"/><wsp:rsid wsp:val="00EC2273"/><wsp:rsid wsp:val="00EC2C5D"/><wsp:rsid wsp:val="00EC4388"/><wsp:rsid wsp:val="00EC5359"/><wsp:rsid wsp:val="00EC5382"/><wsp:rsid wsp:val="00EC5826"/><wsp:rsid wsp:val="00ED1416"/><wsp:rsid wsp:val="00ED1AA9"/><wsp:rsid wsp:val="00ED284F"/><wsp:rsid wsp:val="00ED3562"/><wsp:rsid wsp:val="00ED51D8"/><wsp:rsid wsp:val="00ED7035"/><wsp:rsid wsp:val="00EE0835"/><wsp:rsid wsp:val="00EE3624"/><wsp:rsid wsp:val="00EE5A0A"/><wsp:rsid wsp:val="00EE5CEB"/><wsp:rsid wsp:val="00EE6E02"/><wsp:rsid wsp:val="00EF1F37"/><wsp:rsid wsp:val="00EF475C"/><wsp:rsid wsp:val="00EF4F7A"/><wsp:rsid wsp:val="00EF67A1"/><wsp:rsid wsp:val="00EF693A"/><wsp:rsid wsp:val="00EF7A4C"/><wsp:rsid wsp:val="00F03415"/><wsp:rsid wsp:val="00F03693"/><wsp:rsid wsp:val="00F04621"/><wsp:rsid wsp:val="00F051EE"/><wsp:rsid wsp:val="00F05B0C"/><wsp:rsid wsp:val="00F05B72"/><wsp:rsid wsp:val="00F103DE"/><wsp:rsid wsp:val="00F114E8"/><wsp:rsid wsp:val="00F137AE"/><wsp:rsid wsp:val="00F14EDE"/><wsp:rsid wsp:val="00F15B82"/><wsp:rsid wsp:val="00F1687C"/><wsp:rsid wsp:val="00F213A5"/><wsp:rsid wsp:val="00F233EB"/><wsp:rsid wsp:val="00F25BE9"/><wsp:rsid wsp:val="00F262CC"/><wsp:rsid wsp:val="00F302C8"/><wsp:rsid wsp:val="00F31AD5"/><wsp:rsid wsp:val="00F33477"/><wsp:rsid wsp:val="00F34054"/><wsp:rsid wsp:val="00F372B4"/><wsp:rsid wsp:val="00F37767"/><wsp:rsid wsp:val="00F40FEB"/><wsp:rsid wsp:val="00F43445"/><wsp:rsid wsp:val="00F44F35"/><wsp:rsid wsp:val="00F45175"/><wsp:rsid wsp:val="00F4519B"/><wsp:rsid wsp:val="00F46731"/><wsp:rsid wsp:val="00F478CA"/><wsp:rsid wsp:val="00F51A3F"/><wsp:rsid wsp:val="00F51A99"/><wsp:rsid wsp:val="00F54834"/><wsp:rsid wsp:val="00F5736F"/><wsp:rsid wsp:val="00F57951"/><wsp:rsid wsp:val="00F6023C"/><wsp:rsid wsp:val="00F6176E"/><wsp:rsid wsp:val="00F650AA"/><wsp:rsid wsp:val="00F65147"/><wsp:rsid wsp:val="00F65E6F"/><wsp:rsid wsp:val="00F6696B"/><wsp:rsid wsp:val="00F747B9"/><wsp:rsid wsp:val="00F758E3"/><wsp:rsid wsp:val="00F768BE"/><wsp:rsid wsp:val="00F773E7"/><wsp:rsid wsp:val="00F80AAA"/><wsp:rsid wsp:val="00F83316"/><wsp:rsid wsp:val="00F84B08"/><wsp:rsid wsp:val="00F87818"/><wsp:rsid wsp:val="00F914BF"/><wsp:rsid wsp:val="00F92925"/><wsp:rsid wsp:val="00F943B4"/><wsp:rsid wsp:val="00F965FC"/><wsp:rsid wsp:val="00F96FEC"/><wsp:rsid wsp:val="00FA1539"/><wsp:rsid wsp:val="00FA2315"/><wsp:rsid wsp:val="00FA3A32"/><wsp:rsid wsp:val="00FA46CC"/><wsp:rsid wsp:val="00FA4ABE"/><wsp:rsid wsp:val="00FB2362"/><wsp:rsid wsp:val="00FB4BD8"/><wsp:rsid wsp:val="00FB5B53"/><wsp:rsid wsp:val="00FB7EFF"/><wsp:rsid wsp:val="00FC1ED8"/><wsp:rsid wsp:val="00FC2FDF"/><wsp:rsid wsp:val="00FC3E75"/><wsp:rsid wsp:val="00FC44F8"/><wsp:rsid wsp:val="00FC53C4"/><wsp:rsid wsp:val="00FC70C9"/><wsp:rsid wsp:val="00FC73A3"/><wsp:rsid wsp:val="00FC7B88"/><wsp:rsid wsp:val="00FD0AC5"/><wsp:rsid wsp:val="00FD0E5D"/><wsp:rsid wsp:val="00FD14C5"/><wsp:rsid wsp:val="00FD152C"/><wsp:rsid wsp:val="00FD1A93"/><wsp:rsid wsp:val="00FD3A39"/><wsp:rsid wsp:val="00FD5416"/><wsp:rsid wsp:val="00FD6E41"/><wsp:rsid wsp:val="00FD7119"/><wsp:rsid wsp:val="00FD7FF1"/><wsp:rsid wsp:val="00FE0957"/><wsp:rsid wsp:val="00FE1966"/><wsp:rsid wsp:val="00FE2814"/><wsp:rsid wsp:val="00FE52AA"/><wsp:rsid wsp:val="00FE61E8"/><wsp:rsid wsp:val="00FE73E5"/><wsp:rsid wsp:val="00FF07FC"/><wsp:rsid wsp:val="00FF0F12"/><wsp:rsid wsp:val="00FF35A2"/><wsp:rsid wsp:val="00FF4749"/><wsp:rsid wsp:val="00FF5342"/></wsp:rsids></w:docPr><w:body><wx:sect><w:p wsp:rsidR="00000000" wsp:rsidRPr="006775B5" wsp:rsidRDefault="006775B5" wsp:rsidP="006775B5"><m:oMathPara><m:oMath><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>n</m:t></m:r><m:r><m:rPr><m:sty m:val="p"/></m:rPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/></w:rPr><m:t>=</m:t></m:r><m:f><m:fPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:fPr><m:num><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t> </m:t></m:r><m:sSup><m:sSupPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:sSupPr><m:e><m:d><m:dPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr></m:ctrlPr></m:dPr><m:e><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>z</m:t></m:r><m:f><m:fPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:fPr><m:num><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>خ±</m:t></m:r></m:num><m:den><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:den></m:f><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>+zخ²</m:t></m:r></m:e></m:d></m:e><m:sup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:sup></m:sSup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>(</m:t></m:r><m:sSup><m:sSupPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:sSupPr><m:e><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>s1</m:t></m:r></m:e><m:sup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:sup></m:sSup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>+</m:t></m:r><m:sSup><m:sSupPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:sSupPr><m:e><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>x</m:t></m:r><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>s2</m:t></m:r></m:e><m:sup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:sup></m:sSup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>)</m:t></m:r></m:num><m:den><m:sSup><m:sSupPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:sSupPr><m:e><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>(خ¼1-خ¼2)</m:t></m:r></m:e><m:sup><m:r><m:rPr><m:sty m:val="p"/></m:rPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:sup></m:sSup></m:den></m:f><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t> =</m:t></m:r><m:f><m:fPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:fPr><m:num><m:sSup><m:sSupPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:sSupPr><m:e><m:d><m:dPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr></m:ctrlPr></m:dPr><m:e><m:f><m:fPr><m:type m:val="lin"/><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:fPr><m:num><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>1</m:t></m:r></m:num><m:den><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>96</m:t></m:r></m:den></m:f><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>+</m:t></m:r><m:f><m:fPr><m:type m:val="lin"/><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:fPr><m:num><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>0</m:t></m:r></m:num><m:den><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>84</m:t></m:r></m:den></m:f></m:e></m:d><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t> </m:t></m:r></m:e><m:sup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:sup></m:sSup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t> (</m:t></m:r><m:sSup><m:sSupPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:sSupPr><m:e><m:f><m:fPr><m:type m:val="lin"/><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:fPr><m:num><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>1</m:t></m:r></m:num><m:den><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>55</m:t></m:r></m:den></m:f></m:e><m:sup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:sup></m:sSup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>+</m:t></m:r><m:f><m:fPr><m:type m:val="lin"/><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:fPr><m:num><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>1</m:t></m:r></m:num><m:den><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>30</m:t></m:r><m:sSup><m:sSupPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:sSupPr><m:e/><m:sup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:sup></m:sSup></m:den></m:f><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>)</m:t></m:r></m:num><m:den><m:sSup><m:sSupPr><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:sSupPr><m:e><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>(</m:t></m:r><m:f><m:fPr><m:type m:val="lin"/><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:fPr><m:num><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>8</m:t></m:r></m:num><m:den><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>65</m:t></m:r></m:den></m:f><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>-</m:t></m:r><m:f><m:fPr><m:type m:val="lin"/><m:ctrlPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Calibri" w:h-ansi="Cambria Math" w:cs="Arial"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:noProof w:val="off"/><w:sz w:val="22"/><w:sz-cs w:val="22"/></w:rPr></m:ctrlPr></m:fPr><m:num><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>7</m:t></m:r></m:num><m:den><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>5</m:t></m:r></m:den></m:f><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>)</m:t></m:r></m:e><m:sup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:sup></m:sSup></m:den></m:f><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/></w:rPr><m:t>=24/26 ~25 </m:t></m:r></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000" wsp:rsidRPr="006775B5"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1440" w:right="1440" w:bottom="1440" w:left="1440" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></wx:sect></w:body></w:wordDocument>'><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\Users\Edo1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" chromakey="white"><FONT face="Times New Roman"></FONT></v:imagedata></v:shape></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>ابزار گردآور&#1740; دادها<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 37.7pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>در ا&#1740;ن پژوهش ابزار گردآور&#1740; داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته خواهد بود که سوالات آن از کتاب ها، مقالات و منابع معتبر گردآور&#1740; گرد&#1740;د. پرسشنامه شامل 2 قسمت م&#1740; باشد. بخش اول : پرسشنامه جمع&#1740;ت شناخت&#1740; شامل 31 گو&#1740;ه برا&#1740; ب&#1740;مار و 8 گو&#1740;ه برا&#1740; مراقب و&#1740; در خانواده است که شامل: سن، جنس، وضع&#1740;ت تاهل، م&#1740;زان درآمد خانواده، طول مدت ابتلا به د&#1740;ابت، وجود سابقه خانوادگ&#1740; د&#1740;ابت و وجود ب&#1740;مار&#1740; همراه با د&#1740;ابت و عوارض د&#1740;ابت م&#1740; باشد. بخش دوم پرسشنامه برا&#1740; سنجش تبع&#1740;ت از درمان و ابعاد آن در ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت م&#1740; باشد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> پرسشنامه تبع&#1740;ت از درمان شامل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ح&#1740;طه ها&#1740; رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740; (17 سوال)، رژ&#1740;م دارو&#1740;&#1740; (11 سوال)، فعال&#1740;ت ها&#1740; روزمره زندگ&#1740;(5 سوال) و مراقبت از پا (14 سوال) و پا&#1740;ش قند خون (17) م&#1740; باشد. ل&#1740;کرت سوالات پرسشنامه ن&#1740;ز به صورت پنج گز&#1740;نه ا&#1740; از ه&#1740;چ وقت تا هم&#1740;شه تقس&#1740;م بند&#1740; شده بود. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 37.7pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>در ا&#1740;ن پرسشنامه م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات ح&#1740;طه ها و کل پرسشنامه مد نظر خواهد بود.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تع&#1740;&#1740;ن روا&#1740;&#1740; (اعتبار) و پا&#1740;ا&#1740;&#1740; (اعتماد) ابزار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">(Validity & Reliability Issues)</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 33.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>برا&#1740; تع&#1740;&#1740;ن روا&#1740;&#1740; ابزار از روش اعتبار محتوا و صور&#1740; استفاده خواهد شد. برا&#1740; تع&#1740;&#1740;ن روا&#1740;&#1740; محتوا از دو اعتبار ک&#1740;ف&#1740; و کم&#1740; استفاده خواهد شد. ابزار مطالعه جهت تع&#1740;&#1740;ن شاخص روا&#1740;&#1740; محتوا<A style="mso-footnote-id: ftn15" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn15" name=_ftnref15><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[15]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> و نسبت روا&#1740;&#1740; محتوا<A style="mso-footnote-id: ftn16" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftn16" name=_ftnref16><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote" dir=ltr><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[16]</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A> در اخت&#1740;ار 6 نفر از اعضا&#1740; ه&#1740;ات علم&#1740; دانشکده پرستار&#1740; و ماما&#1740;&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>، </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>2 نفر پزشک متخصص داخل&#1740; و 3 نفر از پرستاران مجرب بخش داخل&#1740; قرار داده خواهد <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>شد و در نها&#1740;ت با توجه نظرات و اعمال نظرات اصلاح&#1740; و پ&#1740;شنهاد&#1740; اسات&#1740;د مذکور ابزار گردآور&#1740; داده ها معتبرخواهد شد. جهت تع&#1740;&#1740;ن پا&#1740;ا&#1740;&#1740; پرسشنامه از ضر&#1740;ب آلفا&#1740; کرونباخ استفاده خواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 14.05pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>روش انجام طرح به تفضيل شرح داده شود:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoCommentText><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ا&#1740;ن مطالعه &#1740;ک </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>ن&#1740;مه تجرب</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>م&#1740; باشد. جامعه مورد پژوهش در ا&#1740;ن مطالعه، 80نفر از ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; خواهند بود که به روش در دسترس انتخاب و</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> به طور تصادف&#1740; در دو گروه ، مداخله و کنترل قرار خواهند گرفت. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>در ا&#1740;ن پژوهش80</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ب&#1740;مار واجد شرا&#1740;ط بر حسب و&#1740;ژگ&#1740;‌ها&#1740; مورد نظر پژوهشگر از </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مبتلا به د&#1740;ابت نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>به تدر&#1740;ج وارد مطالعه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> خواهند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> شد. سپس پس از تما&#1740;ل افراد جهت شرکت در مطالعه و اخذ رضا&#1740;ت نامه آگاهانه مکتوب، افراد به صورت تخص&#1740;ص تصادف&#1740; (از طر&#1740;ق انتخاب کارت) در دو گروه کنترل و مداخله قرار خواهند گرفت. ب&#1740;ماران از ب&#1740;ن40 کارت</SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr>A</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> و 40 کارت</SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr>B</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> ،کارت کاغذ&#1740; را از ب&#1740;ن کارت‌ها بر خواهند داشت و با توجه به کارت برداشته شده اگر کارت</SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr>A</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> بود به گروه مداخله و اگر کارت </SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr>B</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> نوشته شده بود به گروه کنترل وارد خواهند شد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت خو&#1740; از سال 1383 شروع به فعال&#1740;ت نموده و هم اکنون تعداد 900ب&#1740;مار تحت پوشش دارد. <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ابزار جمع آور&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> اطلاعات پرسشنامه بوده که از دو بخش سنجش اطلاعات جمع&#1740;ت شناخت&#1740; و سنجش ابعاد تبع&#1740;ت از رژ&#1740;م درمان&#1740; تشک&#1740;ل شده است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>روش کار شامل مراحل ز&#1740;ر خواهد بود. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 4.5pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ن پژوهش &#1740;ک مطالعه شبه تجرب&#1740; م&#1740; باشد. پژوهشگر ابتدا بعد از اخذ مجوز از ر&#1740;است محترم دانشکده پرستار&#1740; و ماما&#1740;&#1740;، معاونت پژوهش&#1740; دانشگاه علوم پزشک&#1740; اروم&#1740;ه به شبکه بهداشت و درمان خو&#1740; مراجعه خواهد کرد و هماهنگي لازم جهت انجام مطالعه با مسئولين ب&#1740;مارستان شه&#1740;د مدن&#1740; به عمل خواهد آورد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>جامعه مورد پژوهش در ا&#1740;ن مطالعه، 80 نفر از ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع 2 مراجعه کننده به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت شهر خو&#1740; خواهند بود که به روش در دسترس انتخاب و</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>به طور تصادف&#1740; در دو گروه ، مداخله و کنترل قرار خواهند گرفت <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 4.5pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 4.5pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>روش کار شامل سه مرحله خواهد بود:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 4.5pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مرحله قبل از مداخله: <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مرحله قبل از مداخله: در ا&#1740;ن مرحله مح&#1740;ط پژوهش</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> از لحاظ قابل&#1740;ت اجرا&#1740; برنامه، مورد بررس&#1740; مقدمات&#1740; قرار م&#1740; گ&#1740;رد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>بد&#1740;ن منظور پس از اخذ مجوز از مسئول&#1740;ن ذ&#1740;ربط و اثبات ويژگي هاي ورود به مطالعه 80 بيمار مراجعه کننده به کل&#1740;ن&#1740;ک د&#1740;ابت بيمارستان شه&#1740;د مدن&#1740; خو&#1740; انتخاب و پس از کسب رضا&#1740;ت آگاهانه به صورت تصادف&#1740; به دو گروه مداخله و کنترل 40 نفره تقسيم خواهند شد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> در گروه مداخله از ب&#1740;مار درخواست خواهد شد که &#1740;ک عضو درجه &#1740;ک خانواده خود را که ب&#1740;شتر&#1740;ن تعامل و ارتباط را با و&#1740; را داشته و سواد خواندن و نوشتن را دارد معرف&#1740; نما&#1740;د. مع&#1740;ار ها&#1740; ورود به مطالعه: 1) تائ&#1740;د ب&#1740;مار&#1740; د&#1740;ابت نوع 2 توسط پزشک متخصص مرکز، 2) ابتلا به د&#1740;ابت نوع دو حداقل به مدت &#1740;ک سال، 3) نداشتن ب&#1740;مار&#1740; روح&#1740; ـ روان&#1740; به تائ&#1740;د پزشک متخصص، 4) سن ب&#1740;ن 30 تا 65 سال، 5)</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تما&#1740;ل و رضا&#1740;ت آگاهانه برا&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> شرکت در پژوهش، 6) عدم داشتن عارضه &#1740;ا ب&#1740;مار&#1740; جد&#1740; جسم&#1740; و روح&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>، 7) عدم </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>شرکت اخ&#1740;ر در جلسات آموزش&#1740; و پژوهش&#1740; مشابه 8) زندگ&#1740; کردن با خانواده </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>خواهد بود.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> مع&#1740;ارها&#1740; خروج از مطالعه شامل 1)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> فوت ب&#1740;مار در طول مطالعه، 2) ا&#1740;جاد محدود&#1740;ت شد&#1740;د حرکت&#1740; در طول مطالعه و 3) عدم تما&#1740;ل به ادامه همکار&#1740; در پژوهش است.<SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>محتواي برنامه آموزشي شامل تغذ&#1740;ه(رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740; ، اهم&#1740;ت رعا&#1740;ت برنامه غذا&#1740;&#1740;، مقدار مجاز مصرف مواد غذا&#1740;&#1740;، محدود&#1740;ت ها&#1740; غذا&#1740;&#1740; و...) ، فعال&#1740;ت ها&#1740; روزمره زندگ&#1740; (لباس پوش&#1740;دن، حمام کردن، توالت رفتن و ...) و برنامه رژ&#1740;م دارو&#1740;&#1740; (نحوه مصرف داروها، عوارض جانب&#1740; آنها، علت تجو&#1740;زبا توجه به دستورات پزشک مربوطه) و نحوه </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>خودپا&#1740;ش&#1740; قند خون خواهد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> بود. ن&#1740;ازها&#1740; آموزش&#1740; مراقب&#1740;ن ب&#1740;ماران د&#1740;ابت&#1740; از طر&#1740;ق مصاحبه ها&#1740; گروه&#1740; با تعداد&#1740; از مراقب&#1740;ن و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: NazaninNormal; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>نيز </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>پرستاران با تجريه و با سابقه بالاي </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: NazaninNormal; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کار </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>و هم چن&#1740;ن چک ل&#1740;ست ن&#1740;از سنج&#1740; ارز&#1740;اب&#1740; شده و سپس محتوا&#1740; برنامه آموزش&#1740; با استفاده از </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مرور متون و کتب و مقالات معتبر </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بر طبق ن&#1740;ازها&#1740; آموزش&#1740; ب&#1740;ماران و<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>مراقب&#1740;ن طراح&#1740; خواهد شد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>ابتدا پرسشنامه توسط ب&#1740;ماران برا&#1740; ارز&#1740;اب&#1740; اول&#1740;ه هر دو گروه تکم&#1740;ل <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>خواهد شد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>سپس در گروه مداخله </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>برا&#1740; ته&#1740;ه و تدو&#1740;ن مطالب جلسات آموزش&#1740; و مشخص نمودن زمان جلسات اموزش&#1740;، ن&#1740;ازسنج&#1740; از ب&#1740;ماران و اعضا&#1740; خانواده انجام خواهد گرفت، ن&#1740;ازسنج&#1740; جهت كمك در انتخاب بهترين روش طراحي و انجام مداخله و حصول اطمينان از تاثير مداخله در دستيابــي به اهداف </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>و انجام مداخلات آموزشي بر اســاس شكـــاف موجود (فاصله سطوح دانش و مهارت موجود و سطوح دانش و مهارت مطلوب در ب&#1740;مار) انجام گرفت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> ن&#1740;از سنج&#1740; از طر&#1740;ق مصاحبه ها&#1740; گروه&#1740; با ب&#1740;ماران و خانواده آن ها خواهد بود.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> برا&#1740; جمع آور&#1740; اطلاعات مورد نظر &#1740;ادداشت بردار&#1740; ساده و ضبط صوت بعد از کسب اجازه از شرکت کنندگان استفاده خواهد شد. ضبط صوت باعث شد که در هنگام بازب&#1740;ن&#1740; نوار، بتوان &#1740;ادداشت ها را به سرعت در جا&#1740; خود قرار داده و اطلاعات دق&#1740;ق را ثبت کرد. به منظور رعايت نكات اخلاقي پژوهش، اهداف اين مطالعه به افراد شركت كننده توضيح داده شده و به آنان اين اطمينان خاطر داده شد كه اطلاعات آن ها محرمانه باقي خواهد ماند و پرسشنامه بدون نام تكميل م&#1740; شود. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مرحله اجرا&#1740; مراقبت خانواده محور : <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ن گام شامل دو مرحله م&#1740; باشد. در مرحله اول جلسات آموزش&#1740; برا&#1740; عضو خانواده گذاشته خواهد شد. 3 جلسه آموزش&#1740; پس از هماهنگ&#1740; با نمونه ها و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>تنظ&#1740;م زمان و مکان برگزار&#1740; کلاس</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> به صورت حضوري با هر جلسه &#1740;ک و ن&#1740;م ساعت با محتواي چگونگ&#1740; مراقبت مناسب از ب&#1740;ماران برا&#1740; مراقب&#1740;ن شامل تغذ&#1740;ه(رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740;، اهم&#1740;ت رعا&#1740;ت برنامه غذا&#1740;&#1740;، مقدار مجاز مصرف مواد غذا&#1740;&#1740;، محدود&#1740;ت ها&#1740; غذا&#1740;&#1740; و...)، فعال&#1740;ت ها&#1740; روزمره زندگ&#1740; (لباس پوش&#1740;دن، حمام کردن، توالت رفتن و ...) و برنامه رژ&#1740;م دارو&#1740;&#1740; (نحوه مصرف داروها، عوارض جانب&#1740; آنها، علت تجو&#1740;ز با توجه به دستورات پزشک مربوطه) و نحوه مراقبت از پا و نحوه خودپا&#1740;ش&#1740; قندخون خواهد بود. سپس گروه مداخله به 4 گروه 10 نفره تقس&#1740;م خواهد شد و برا&#1740; هر گروه کوچک 4 جلسه بحث گروه&#1740; در مورد نحوه مراقبت از ب&#1740;مار برقرار خواهد شد. سپس چک ل&#1740;ست ها&#1740; مراقبت&#1740; در اخت&#1740;ار مراق&#1740;&#1740;ن قرار خواهد گرفت و به آنها توض&#1740;ح خواهد شد که روزانه مراقبت ها&#1740; انجام داده برا&#1740; ب&#1740;مار را چک بزنند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> و هر هفته به مدت 2 ماه آن را به پژوهشگر تحو&#1740;ل دهند. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جهت پاسخگو&#1740;&#1740; به سوالات احتمالي ن&#1740;ز &#1740;ک شماره تلفن در اخت&#1740;ار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت تا در صورت لزوم تماس حاصل کرده و پژوهشگر به سوالات آنها پاسخ خواهد داد. سپس م&#1740;زان تبع&#1740;ت از رژ&#1740;م درمان&#1740; به عنوان متغ&#1740;ر پ&#1740;امد با استفاده از همان پرسشنامه با رعا&#1740;ت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>فاصله زمان&#1740; دو ماه ب&#1740;ن مداخله و پس آزمون</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> اندازه گ&#1740;ر&#1740; خواهد شد. در نها&#1740;ت داده هاي گردآوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>گرفت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.4pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 4.5pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جلسه گروه&#1740; با شرکت 10 نفر به شکل دا&#1740;ره ا&#1740; با ا&#1740;جاد موقع&#1740;ت ها&#1740; &#1740;ادگ&#1740;ر&#1740; متفکرانه برگزار <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>خواهد شد. مداخله در ط&#1740; 4 جلسه و هفته ا&#1740; &#1740;کبار با ب&#1740;ان هدف هر جلسه و ارائه مطالعه مورد&#1740; از ب&#1740;مار&#1740; د&#1740;ابت &#1740;ک هفته قبل انجام خواهد گرفت، جلسه 4 ب&#1740;ن &#1740;ک تا &#1740;ک و ن&#1740;م ساعت طول م&#1740; کشد. اما با توجه به م&#1740;زان آگاه&#1740; و اطلاعات و تما&#1740;ل شرکت کنندگان به مشارکت، زمان بحث تا دو ساعت ن&#1740;ز ادامه خواهد &#1740;افت. تجرب&#1740;ات موفق د&#1740;گران در مصرف منظم دارو و تغ&#1740;&#1740;رات سبک زندگ&#1740; طرح خواهد شد.، جمع بند&#1740; نها&#1740;&#1740; توسط پژوهشگر (تحت عنوان راهنما و رهبر) صورت خواهد گرفت و همزمان با آن گروه کنترل ن&#1740;ز در زم&#1740;نه در&#1740;افت آموزش ها&#1740; گروه مداخله تحت کنترل قرار خواهد گرفت تا از تورش اطلاعات جلوگ&#1740;ر&#1740; شود. در پا&#1740;ان، مطالب با کمک شرکت کنندگان جمع بند&#1740; شده و عنوان جلسه بعد&#1740; (مطابق برنامه داده شده) عنوان خواهد شد. شرکت کنندگان با&#1740;د در مورد موضوع مورد بحث هر جلسه از قبل مطالعه کنند تا آمادگ&#1740; لازم جهت حضور فعال داشته باشند؛ عقايد و تجربيات خود را در جلسه مطرح خواهند کرد؛ با دقت به جريان بحث و گفتگو گوش فرا خواهند داد؛ اگر نظر و پيشنهادى داشتند بطور صريح بيان خواهند<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>کرد؛ در جلسات بحث &#1740;ک فرد مطلع که متخصص داخل&#1740; بود حضور خواهد داشت و بحث را تجز&#1740;ه و تحليل و ارزيابى خواهد کرد و در بحث ها&#1740; تخصص&#1740; تر در موقع لزوم وارد عمل خواهد شد و با راهنما&#1740;&#1740; ها&#1740; به موقع خود بحث را مؤثرتر نمود همچن&#1740;ن در صورت ن&#1740;از، ب&#1740;ماران به ا&#1740;شان ارجاع داده خواهند شد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>سپس چک ل&#1740;ست ها&#1740; مراقبت&#1740; در اخت&#1740;ار مراق&#1740;&#1740;ن قرار <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>خواهدگرفت و آنها روزانه مراقبت ها&#1740; انجام داده برا&#1740; ب&#1740;مار را چک زده .</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> و هر هفته به مدت 2 ماه آن را به پژوهشگر تحو&#1740;ل خواهند داد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جهت پاسخگو&#1740;&#1740; به سوالات احتمالي ن&#1740;ز &#1740;ک شماره تلفن در اخت&#1740;ار شرکت کنندگان قرار<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>گرفته بود<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تا در صورت لزوم تماس حاصل کرده و پژوهشگر به سوالات آنها پاسخ دهد. سپس م&#1740;زان تبع&#1740;ت از رژ&#1740;م درمان&#1740; به عنوان متغ&#1740;ر پ&#1740;امد با استفاده از همان پرسشنامه با رعا&#1740;ت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>فاصله زمان&#1740; دو ماه ب&#1740;ن مداخله و پس آزمون</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> اندازه گ&#1740;ر&#1740; خواهد شد. در نها&#1740;ت داده هاي گردآوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>خواهد گرفت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 4.5pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مرحله بعد از مداخله : پس از جلسه ، &#1740;ادداشت ها<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>به طور دق&#1740;ق بررس&#1740; <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>خواهد شد. در زمان &#1740;ادداشت بردار&#1740;، محقق نظارت همه جانبه و مطمئن خواهدداشت و زمان&#1740; را در جر&#1740;ان بحث به هر موضوع خاص اختصاص خواهد داد، تا نکته ها و نقل قول ها&#1740; مهم به طورکامل &#1740;ادداشت گردد، سع&#1740; خواهد کرد&#1740;افته ها و نقل قول ها&#1740; مهم ب&#1740;ماران را &#1740;ادداشت خواهد کرد تا درصورت ن&#1740;از از آنها برا&#1740; تأ&#1740;&#1740;د &#1740;افته ها استفاده گردد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21.3pt; MARGIN: 0cm 4.5pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: right 4.5pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مرحله پ&#1740;گ&#1740;ر&#1740;: در ا&#1740;ن مرحله به ب&#1740;ماران توص&#1740;ه خواهد شد که محتوا&#1740; رفتارها&#1740; بهداشت&#1740; آموخته شده در زندگ&#1740; روزمره اجرا نما&#1740;ند همچن&#1740;ن به ب&#1740;ماران توص&#1740;ه خواهد شد که در صورت داشتن هر نوع سئوال &#1740;ا مشکل&#1740; با تلفن همراه پژوهشگر تماس گرفته شود. پس از اتمام دوره پ&#1740;گ&#1740;ر&#1740; (به مدت2 ماه)، مجدداً از کل&#1740;ه واحدها&#1740; مورد پژوهش درخواست خواهد گرد&#1740;د که به مرکز د&#1740;ابت خو&#1740; مراجعه نما&#1740;ند و مجدداً پرسشنامه استفاده شده قبل از مداخله را جهت ارزش&#1740;اب&#1740; نها&#1740;&#1740; تکم&#1740;ل کنند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.1pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 21.6pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.75pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>روش تحليل داده ها </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">(Data Processing & Statistical Analysis)</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm -1.45pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>پس از جمع آور&#1740; اطلاعات، تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نر م افزار 16 </SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>SPSS</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> انجام م&#1740; شود </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>و</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> جهت تجز&#1740;ه و تحل&#1740;ل اطلاعات از آمارها&#1740; توص&#1740;ف&#1740; و آزمون کا&#1740;2 و ت&#1740; مستقل و ت&#1740; زوج و در صورت ن&#1740;از آزمون ناپارامتر&#1740;ک استفاده خواهد شد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm -1.45pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ملاحظات اخلاقي<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: EN-AU" dir=ltr lang=EN-AU><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">(</FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>Ethical issues)</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>:</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l14 level1 lfo31" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کسب اجازه از کم&#1740;ته &#1740; اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشک&#1740; اروم&#1740;ه.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l14 level1 lfo31; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کسب مجوز از ر&#1740;است محترم ب&#1740;مارستانها&#1740; مدن&#1740; جهت شروع مطالعه <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l14 level1 lfo31" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>معرف&#1740; خود و توض&#1740;ح اهداف پژوهش و روش کار به واحد پژوهش و جلب رضا&#1740;ت<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>آنها جهت شرکت در پژوهش.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l14 level1 lfo31; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: no; mso-font-kerning: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-no-proof: no; mso-font-kerning: 12.0pt" lang=FA>اطم&#1740;نان دادن به افراد و واحد مورد پژوهش جهت محرمانه ماندن اطلاعات (مثلا کد گذار&#1740; پرسشنامه ها &#1740;ا عدم ذکر نام در پرسشنامه ها)</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: no; mso-font-kerning: 12.0pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l14 level1 lfo31; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: no; mso-font-kerning: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>رعا&#1740;ت کامل اصول اخلاق&#1740;<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>در استفاده از منابع موجود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-no-proof: no; mso-font-kerning: 12.0pt" lang=FA>.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: no; mso-font-kerning: 12.0pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l14 level1 lfo31; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: no; mso-font-kerning: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-no-proof: no; mso-font-kerning: 12.0pt" lang=FA>کسب رضا&#1740;ت آگاهانه از افراد برا&#1740; شرکت در مطالعه.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-no-proof: no; mso-font-kerning: 12.0pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l14 level1 lfo31" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>اخت&#1740;ار و آزاد&#1740; کامل افراد در هر مرحله از اجرا&#1740; کار برا&#1740; ادامه &#1740;ا انصراف از همکار&#1740;.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l14 level1 lfo31; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>اطم&#1740;نان به ب&#1740;ماران و خانواده آنها كه در روند درمان و مراقبت بيماران هيچگونه تغييري ايجاد نخواهد شد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l14 level1 lfo31; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>رعا&#1740;ت اصول اخلاق&#1740; ح&#1740;ن گرد آور&#1740; اطلاعات کتابخانه ا&#1740; و انتشار نتا&#1740;ج پژوهش. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l14 level1 lfo31; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Microsoft Uighur'; mso-hansi-font-family: 'Microsoft Uighur'; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ارا&#1740;ه بسته آموزش&#1740; به گروه کنترل بعداز انجام پژوهش.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm -0.55pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مشكلات</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> محدوديت هاي طرح‌ و روشهاي غلبه بر آنها </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">(Design Limitations)</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l21 level1 lfo32" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>به دل&#1740;ل ا&#1740;نکه داده ها از طر&#1740;ق پرسشنامه جمع آور&#1740; م&#1740; شود امکان عدم همکار&#1740; از سو&#1740; واحدها&#1740; مورد پژوهش وجود داشته باشد. برا&#1740; کاهش ا&#1740;ن مشکل استفاده ار رضا&#1740;ت نامه آگاهانه، اطم&#1740;نان از محرمانه بودن اطلاعات و کاهش تعداد سوالات پرسشنامه تا حد امکان م&#1740; تواند مف&#1740;د باشد.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><A name=_GoBack><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l21 level1 lfo32" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>عدم همکار&#1740; پرسنل ب&#1740;مارستان که م&#1740; توان با هماهنگ&#1740; و برنامه ر&#1740;ز&#1740; تا حدود&#1740; آن را حل کرد.</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l21 level1 lfo32; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Microsoft Uighur'; mso-hansi-font-family: 'Microsoft Uighur'; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><FONT color=#008080>ر&#1740;زش نمونه ها که جهت غلبه بر آن تعداد نمونه ها&#1740; ب&#1740;شتر&#1740; در نظر گرفته خواهد شد.</FONT><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoListParagraph><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></SPAN></P> <P><I><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always" clear=all></SPAN></I> </P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 21.15pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">          </SPAN>جدول متغيرها </SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">(Variables Table)<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></SPAN></P> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 501.55pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: double windowtext 1.5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext; mso-yfti-tbllook: 480" dir=rtl class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=669> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt double; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-left-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: double 1.5pt; mso-border-top-alt: double 1.5pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" rowSpan=2 width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>رديف<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 65.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt double; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" rowSpan=2 width=88> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>نوع متغير</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 140.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt double; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=188 colSpan=4> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>نقش متغير</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 73.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt double; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=98 colSpan=2> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 2.4pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>نوع متغير</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt double; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" rowSpan=2 width=185> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تعريف علمي و عملي</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt double; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-left-alt: double 1.5pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-top-alt: double 1.5pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" rowSpan=2 width=72> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مقياس و نحوه اندازه­گيري<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN></TR> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 41.55pt; mso-yfti-irow: 1"><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 41.55pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" vAlign=top width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA>مداخله­گر<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 41.55pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt 0cm" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA>وابسته‌<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 41.55pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt 0cm" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA>مستقل‌<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 41.55pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt 0cm" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA>زمينه‌اي‌<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 41.55pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA>کمي</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 41.55pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA>کيفي<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN></TR> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 23.05pt; mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>1</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 65.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>سن<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=40><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=185> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>تعداد سالها&#1740; زندگ&#1740; پس از تولد و بر حسب سال تع&#1740;&#1740;ن م&#1740; شود.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>نسبت&#1740;</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> شناسنامه</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD><SPAN style="mso-bookmark: _GoBack"></SPAN></TR> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 23.05pt; mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>2<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 65.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>جنس<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=185> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>به زن و مرد تقس&#1740;م بند&#1740; م&#1740; شود.<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>اسم&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>فنوت&#1740;پ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 23.05pt; mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>3<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 65.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>سطح تحص&#1740;لات<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=185> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>سطح تحص&#1740;لات به ب&#1740;سواد، ز&#1740;ر د&#1740;پلم، د&#1740;پلم و تحص&#1740;لات دانشگاه&#1740; تقس&#1740;م بند&#1740; م&#1740; شود.<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>رتبه ا&#1740; مدرک تحص&#1740;ل&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 23.05pt; mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>4<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 65.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مدت زمان ابتلا به د&#1740;ابت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=185> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>براساس پرسشنامه تکم&#1740;ل شده توسط خود ب&#1740;مار اخذ م&#1740; گردد.<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>نسبت&#1740; پرسشنامه<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 23.05pt; mso-yfti-irow: 6"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>5<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 65.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تاهل<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Vani','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Vani','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=185> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مجرد &#1740;ا متاهل بودن افراد<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>اسم&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> - شناسنامه<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 23.05pt; mso-yfti-irow: 7"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>6<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 65.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>سطح درآمد از د&#1740;دگاه خود فرد<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">*</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=185> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>کاف&#1740;، متوسط، خوب<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>رتبه ا&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 23.05pt; mso-yfti-irow: 8"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>7<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 65.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مراقبت خانواده محور</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=185> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.75pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تعريف علمي</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>مراقبت خانواده محور &#1740;ک ش&#1740;وه مراقبت&#1740; است که اهم&#1740;ت واحد خانواده را به عنوان نقطه تمرکز اصل&#1740; در تمام مراقبتها&#1740; بهداشت&#1740; به رسم&#1740;ت م&#1740; شناسد. در واقع ش&#1740;وه مراقبت خانواده محور فلسفه ها&#1740; مراقبت بهداشت&#1740;، برنامه ها، سهولت تداب&#1740;ر و طرح ها، تعاملات روزانه ب&#1740;ماران، خانواده ها، پزشکان و سا&#1740;ر کارکنان بهداشت&#1740; را شکل م&#1740; دهد (80). <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تعريف عملي</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>منظور از مراقبت خانواده محور در ا&#1740;ن پژوهش، مراقبت اعضا&#1740; خانواده ب&#1740;ماران مبتلا به د&#1740;ابت نوع دو از ب&#1740;ماران در </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تغذ&#1740;ه (رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740;، اهم&#1740;ت رعا&#1740;ت برنامه غذا&#1740;&#1740;، مقدار مجاز مصرف مواد غذا&#1740;&#1740; ، محدود&#1740;ت ها&#1740; غذا&#1740;&#1740; و...) ، فعال&#1740;ت ها&#1740; روزمره زندگ&#1740; (لباس پوش&#1740;دن، حمام کردن، توالت رفتن و ...) و برنامه رژ&#1740;م دارو&#1740;&#1740; (نحوه مصرف داروها، عوارض جانب&#1740; آنها، علت تجو&#1740;ز با توجه به دستورات پزشک مربوطه) و نحوه مراقبت از پا و خودپا&#1740;ش&#1740; قندخون م&#1740; باشد. </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: double windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>اسم&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 23.05pt; mso-yfti-irow: 9; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt double; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-left-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: double 1.5pt; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-bottom-alt: double 1.5pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>8<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 65.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=88> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>تبع&#1740;ت از رژ&#1740;م درمان&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: double windowtext 1.5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: double windowtext 1.5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: double windowtext 1.5pt" width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=49> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: double windowtext 1.5pt" vAlign=top width=185> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تعريف علمي</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-font-style: italic" lang=AR-SA>م&#1740;زان تطابق رفتار فرد با توص&#1740;ه ها&#1740; سلامت&#1740; و درمان ها&#1740; دارو&#1740;&#1740; (<SPAN style="BACKGROUND: silver; mso-highlight: silver">26</SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="TEXT-TRANSFORM: uppercase; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تعريف عملي</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>: در ا&#1740;ن مطالعه م&#1740;انگ&#1740;ن نمرات کسب شده از پرسشنامه مد نظر خواهد بود<SPAN style="COLOR: red">.</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt double; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>نسبت&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>پرسشنامه </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>پزوهشگر ساخته<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always" clear=all></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جدول زماني مراحل اجراي طرح </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>:(Time Table)<o:p></o:p></SPAN></B></P> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 2cm; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 25.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=33> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه دوازدهم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 27pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=36> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه يازدهم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه دهم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 26.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=35> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه نهم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=42> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه هشتم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 32.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=44> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه هفتم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه ششم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه پنجم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه چهارم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه سوم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه دوم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ماه اول</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مدت<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=141> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>فعاليت اجرايي طرح</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 2cm; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-rotate: 90" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 5.65pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>رديف</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 17.35pt; mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 25.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=33> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 27pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=36> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 26.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=35> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=42> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 32.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=44> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>2ماه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=141> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بررس&#1740; متون و تکم&#1740;ل نمودن پروپوزال</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 17.1pt; mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 25.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=33> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 27pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=36> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 26.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=35> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=42> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 32.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=44> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>1</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> ماه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=141> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>فراهم نمودن مقدمات کار<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>و ارائه پروپوزال به شورا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.1pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18.35pt; mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 25.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=33> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 27pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=36> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 26.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=35> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=42> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 32.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=44> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>3</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> ماه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=141> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جمع<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>آور&#1740; اطلاعات</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.35pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 17.45pt; mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 25.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=33> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 27pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=36> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 26.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=35> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=42> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 32.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=44> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>1</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> ماه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=141> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ورود اطلاعات به نرم افزار</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.45pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 25.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=33> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 27pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=36> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 26.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=35> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=42> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 32.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=44> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>1</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> ماه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=141> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>آنال&#1740;ز آمار&#1740;</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 17.05pt; mso-yfti-irow: 6"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 25.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=33> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 27pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=36> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 26.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=35> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=42> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 32.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=44> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>2</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> ماه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=141> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>نوشتن گزارش</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA> و پا&#1740;ان نامه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 17.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16.85pt; mso-yfti-irow: 7; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 25.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=33> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 27pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=36> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 26.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=35> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.45pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=42> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 32.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=44> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=40> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 29.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=39> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 23.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=32> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 30.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: none navy 0cm" width=41> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>1</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA> ماه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=141> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Helvetica; mso-hansi-font-family: Helvetica; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>انتشار</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 28.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.85pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=38> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Helvetica','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <H1 style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p><FONT size=5> </FONT></o:p></SPAN></H1> <H1 style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><FONT size=5>قسمت چهارم:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>اطلاعات مربوط به هزينه<o:p></o:p></FONT></SPAN></H1> <H6 style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></H6> <H6 style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>آيا اين طرح پشتيبان ديگري به جز دانشگاه علوم پزشکي دارد؟<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>بلي </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-bidi-font-weight: normal; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">o</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN>خير </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; BACKGROUND: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-bidi-font-weight: normal; mso-highlight: black; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">o</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></H6> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>- هزينه پرسنلي با ذكر مشخصات كامل‌، ميزان اشتغال هريك و حق الزحمه آنها<o:p></o:p></SPAN></P> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 7.05pt 0cm 7.05pt; mso-table-layout-alt: fixed" class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 71.1pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=95> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جمع به ريال<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 97.05pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=129> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>حق‌الزحمه در ساعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 116.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=155> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>كل ‌ساعات‌ كار براي ‌طرح‌<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 62.45pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=83> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تعداد افراد<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 140.85pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=188> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-tab-count: 1">            </SPAN>نوع فعاليت<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 71.1pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=95> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 97.05pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=129> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 116.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=155> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 62.45pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=83> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 140.85pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=188> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 71.1pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=95> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 97.05pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=129> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 116.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=155> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 62.45pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=83> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 140.85pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=188> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 71.1pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=95> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 97.05pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=129> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 116.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=155> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 62.45pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=83> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 140.85pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=188> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 71.1pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=95> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 97.05pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=129> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 116.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=155> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 62.45pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=83> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 140.85pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=188> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 71.1pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=95> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 97.05pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=129> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 116.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=155> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 62.45pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=83> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 140.85pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=188> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 487.75pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=650 colSpan=5> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جمع كل هزينه هاي پرسنلي:<SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>- فهرست وسايل و موادي كه بايد از اعتبار اين طرح خريداري شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="PAGE-BREAK-INSIDE: avoid; HEIGHT: 18.05pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-left: 2.05pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=3 colSpan=2> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 67.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=90> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>قيمت كل</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 52.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>قيمت واحد</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 47.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=63> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تعداد لازم</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>موجود در ايران </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 87.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=117> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مصرفي / غيرمصرفي </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 64.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>سازنده </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 104.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 18.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=139> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>نام دستگاه يا مواد</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-row-margin-left: .35pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=0> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 69.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92 colSpan=2> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>2000000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 52.8pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>40000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 47.55pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=63> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>50</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=84> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بله<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 87.9pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=117> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 64.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=86> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ران<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 104.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=139> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>دفترچه &#1740;ادداشت کنترل قند خون<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-row-margin-left: .35pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=0> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 69.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92 colSpan=2> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>1200000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 52.8pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>1200000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 47.55pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=63> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>1<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=84> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بله<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 87.9pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=117> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>غ&#1740;رمصرف&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 64.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=86> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>آلمان<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 104.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=139> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>دستگاه فشارسنج <o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 3; mso-row-margin-left: .35pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=0> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 69.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92 colSpan=2> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>800000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 52.8pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>800000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 47.55pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=63> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>1<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=84> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بله<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 87.9pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=117> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>غ&#1740;رمصرف&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 64.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=86> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ران<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 104.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=139> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>دستگاه ضبط صوت<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 4; mso-row-margin-left: .35pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=0> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 69.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92 colSpan=2> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>4000000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 52.8pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>800000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 47.55pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=63> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>5<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=84> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بله<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 87.9pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=117> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>غ&#1740;رمصرف&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 64.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=86> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ران<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 104.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=139> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>دستگاه گلوکومتر<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 5; mso-row-margin-left: .35pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=0> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 69.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92 colSpan=2> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>3000000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 52.8pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>15000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 47.55pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=63> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>200<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=84> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بله</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 87.9pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=117> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مصرف&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 64.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=86> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 104.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=139> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>نوار </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>گلوکومتر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 6; mso-row-margin-left: .35pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=0> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 69.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92 colSpan=2> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>1000000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 52.8pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>4000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 47.55pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=63> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>250<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=84> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بله</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 87.9pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=117> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مصرف&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 64.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=86> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 104.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=139> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>لانست گلوکومتر<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 7; mso-row-margin-left: .35pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=0> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 69.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92 colSpan=2> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>500000</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 52.8pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>500000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 47.55pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=63> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>1<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=84> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بله</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 87.9pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=117> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>غ&#1740;رمصرف&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 64.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=86> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 104.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=139> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>گوش&#1740; پزشک&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 8; mso-row-margin-left: .35pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=0> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 69.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92 colSpan=2> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>300000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 52.8pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>150000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 47.55pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=63> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>2 بسته<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=84> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بله</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 87.9pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=117> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مصرف&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 64.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=86> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 104.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=139> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>کاغذ </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>A4</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 9; mso-row-margin-left: .35pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; mso-cell-special: placeholder" width=0> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 69.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92 colSpan=2> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>4000000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 52.8pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=70> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>10000<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 47.55pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=63> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>400<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=84> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>بله</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 87.9pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=117> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مصرف&#1740;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 64.3pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=86> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ا&#1740;ران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 104.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=139> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>پذ&#1740;را&#1740;&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 10; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 489.8pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=653 colSpan=9> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                                </SPAN>جمع هزينه‌هاي وسايل و مواد:<SPAN style="mso-tab-count: 3">                                  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>16800000</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">          </SPAN>ريال<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR height=0> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=0></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=2></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=90></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=75></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=63></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=84></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=117></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=86></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=139></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>- هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي كه توسط ديگر مؤسسات صورت مي‌گيرد:<o:p></o:p></SPAN></P> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 7.05pt 0cm 7.05pt; mso-table-layout-alt: fixed" class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-left: .95pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=1> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 68.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جمع (ريال‌) </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 89.35pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=119> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>هزينه هر دفعه‌<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 78.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=105> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>تعداد كل دفعات‌ </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 98pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=131> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>مركز سرويس دهنده<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 157.2pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=210> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-row-margin-left: .95pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; mso-cell-special: placeholder" width=1> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 68.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=92> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>5000000<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 89.35pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=119> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>3000000</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 78.6pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=105> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>برا&#1740; هر ب&#1740;مار دو مرتبه در کل 160</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 98pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=131> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA>آزما&#1740;شگاه دانش</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 157.2pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=210> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>هموگلوب&#1740;ن گل&#1740;کوز&#1740;له</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 493.05pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=657 colSpan=6> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-tab-count: 2">                        </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>جمع هزينه‌هاي آزمايشات و خدمات تخصصي‌:<SPAN style="mso-tab-count: 3">                                    </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                  </SPAN>8000000<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>ريال<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR height=0> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=92></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=119></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=105></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=131></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=210></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>- هزينه‌هاي ديگر:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>الف‌- هزينه‌هاي تكثير اوراق پرسشنامه‌ها، نشريات مورد لزوم<SPAN style="mso-spacerun: yes">                           </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>2000000 <SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>ريال <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ب - ساير هزينه‌ها<SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                        </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                               </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>500000<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>ريال<SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ج-چاپ پا&#1740;ان نامه<SPAN style="mso-spacerun: yes">                                </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                  </SPAN>500000<SPAN style="mso-spacerun: yes">         </SPAN>ر&#1740;ال<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:line style="Z-INDEX: 251661824; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; VISIBILITY: visible; LEFT: 0px; flip: x; mso-position-horizontal-relative: page" id=Line_x0020_139 o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbJSRQU7DMBBF 90jcwfIWJU67QAgl6YK0S0CoHGBkTxKLZGx5TGhvj5O2G0SRWNoz/78nu9wcxkFMGNg6quQqL6RA 0s5Y6ir5vt9lD1JwBDIwOMJKHpHlpr69KfdHjyxSmriSfYz+USnWPY7AufNIadK6MEJMx9ApD/oD OlTrorhX2lFEilmcO2RdNtjC5xDF9pCuTyYBB5bi6bQ4syoJ3g9WQ0ymaiLzg5KdCXlKLjvcW893 SUOqXwnz5DrgnHtJTxOsQfEKIT7DmDSUCaxw7Rqn8787ZsmRM9e2VmPeBN4uqYvTtW7jvijg9N/y JsXecLq0q+WD6m8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAX3JlbHMvLnJl bHOkkMFqwzAMhu+DvYPRfXGawxijTi+j0GvpHsDYimMaW0Yy2fr2M4PBMnrbUb/Q94l/f/hMi1qR JVI2sOt6UJgd+ZiDgffL8ekFlFSbvV0oo4EbChzGx4f9GRdb25HMsYhqlCwG5lrLq9biZkxWOiqY 22YiTra2kYMu1l1tQD30/bPm3wwYN0x18gb45AdQl1tp5j/sFB2T0FQ7R0nTNEV3j6o9feQzro1i OWA14Fm+Q8a1a8+Bvu/d/dMb2JY5uiPbhG/ktn4cqGU/er3pcvwCAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAA IQAmyb7sGwIAADQEAAAOAAAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWysU02P2yAQvVfqf0DcE9tZJ02sOKvKTtpD 2kba3R9AAMeoGBCQOFHV/96BfDTbXlZVfcADM/N4M/OYPx47iQ7cOqFVibNhihFXVDOhdiV+eV4N phg5TxQjUite4hN3+HHx/t28NwUf6VZLxi0CEOWK3pS49d4USeJoyzvihtpwBc5G24542Npdwizp Ab2TyShNJ0mvLTNWU+4cnNZnJ15E/Kbh1H9rGsc9kiUGbj6uNq7bsCaLOSl2lphW0AsN8g8sOiIU XHqDqoknaG/FX1CdoFY73fgh1V2im0ZQHmuAarL0j2qeWmJ4rAWa48ytTe7/wdKvh41FgsHsMFKk gxGtheIoe5iF3vTGFRBSqY0N1dGjejJrTb87pHTVErXjkePzyUBiFjKSVylh4wzcsO2/aAYxZO91 bNSxsR1qpDCfQ2IAh2agY5zM6TYZfvSIwuE4Hc1g3BjRqy8hRYAIicY6/4nrDgWjxBL4R0ByWDsf KP0OCeFKr4SUcfBSob7Es/FoHBOcloIFZwhzdretpEUHEqQTv1gfeO7DrN4rFsFaTtjyYnsi5NmG y6UKeFAK0LlYZ238mKWz5XQ5zQf5aLIc5GldDz6uqnwwWWUfxvVDXVV19jNQy/KiFYxxFdhddZrl b9PB5cWcFXZT6q0NyWv02C8ge/1H0nGqYZBnSWw1O23sddogzRh8eUZB+/d7sO8f++IXAAAA//8D AFBLAwQUAAYACAAAACEA6kPPE9sAAAAIAQAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbEyPwU7DMBBE70j8 g7VI3KjdtAIa4lQVAi5ISJTA2YmXJMJeR7Gbhr9nywWOOzOafVNsZ+/EhGPsA2lYLhQIpCbYnloN 1dvj1S2ImAxZ4wKhhm+MsC3PzwqT23CkV5z2qRVcQjE3GrqUhlzK2HToTVyEAYm9zzB6k/gcW2lH c+Ry72Sm1LX0pif+0JkB7ztsvvYHr2H38fyweplqH5zdtNW79ZV6yrS+vJh3dyASzukvDCd8RoeS mepwIBuF05Ctb5Yc1bDmSSdfrTYs1L+CLAv5f0D5AwAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS /gAAAOEBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgA AAAhADj9If/WAAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgA AAAhACbJvuwbAgAANAQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAG AAgAAAAhAOpDzxPbAAAACAEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAdQQAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYA AAAABAAEAPMAAAB9BQAAAAA= " o:spid="_x0000_s1028" to="519.55pt,2pt" from="123.55pt,2pt"><?xml:namespace prefix = w ns = "\" /><w:wrap anchorx="page"></w:wrap></v:line><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جمع هزينه‌هاي ديگر<SPAN style="mso-tab-count: 2">                      </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                        </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                 </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>3000000 <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ريال <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>- جمع هزينه‌هاي طرح‌:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 7.05pt 0cm 7.05pt; mso-table-layout-alt: fixed" class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-left: 1.0pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=1> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 154.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=207> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: center 70.4pt right 140.85pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-tab-count: 2">                                         </SPAN>ريال<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 322.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=431> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>الف - جمع هزينه‌هاي پرسنلي‌(ماده 18)<SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-row-margin-left: 1.0pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=1> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 154.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=207> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>----</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">            </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">          </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ريال‌<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 322.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=431> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ب </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">–</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> جمع هزينه‌هاي آزمايشات و خدمات تخصصي‌(ماده 19)<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-row-margin-left: 1.0pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=1> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 154.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=207> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                 </SPAN>16800000<SPAN style="mso-spacerun: yes">           </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ريال<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 322.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=431> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ج </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">–</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> جمع هزينه‌هاي وسايل و مواد(ماده 20)<SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 3; mso-row-margin-left: 1.0pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-cell-special: placeholder" width=1> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 154.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=207> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">                              </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ريال</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 322.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=431> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>د - جمع هزينه‌هاي مسافرت‌(ماده 21)<SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 4; mso-row-margin-left: 1.0pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; mso-cell-special: placeholder" width=1> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 154.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=207> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">           </SPAN>3000000<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">          </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ريال<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 322.95pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=431> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>ه - جمع هزينه‌هاي ديگر(ماده 22)<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 7.05pt; WIDTH: 478.9pt; PADDING-RIGHT: 7.05pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt" vAlign=top width=639 colSpan=3> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>جمع كل هزينه طرح تحقيقاتي‌:<SPAN style="mso-tab-count: 3">                                </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                             </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                     </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">              </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>21800000 <SPAN style="mso-spacerun: yes">          </SPAN>ريال<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR height=0> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=1></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=207></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=431></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>- مبلغي كه از منابع ديگر كمك خواهد شد و نحوه مصرف آن‌:<SPAN style="mso-tab-count: 5">                                                     </SPAN>0ريال <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>صحت مطالب مندرج در پرسشنامه را تأييد مي‌نماييم .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang=AR-SA>محل امضاي مجري طرح‌:<SPAN style="mso-tab-count: 1">  </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                                </SPAN>محل امضاي معاون پژوهشي دانشگاه‌</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always" clear=all></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; tab-stops: 485.05pt 488.9pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>References</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 15.2pt; tab-stops: right 14.2pt; mso-list: l33 level1 lfo19" class=MsoListParagraph><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Sabetsarvestani R, Hadian shirazi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Z. Diabetes Diagnostic Indexes<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>And Self Efficacy Of Diabetes Patients Referred To Nader Kazemi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>center. Iran<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>j Nurse Res .2009</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">;</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">4(14):15-21</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 15.2pt; tab-stops: right 14.2pt; mso-list: l33 level1 lfo19" class=MsoListParagraph><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Morowatisharifabad M , Rouhanitone Kabani N. Social Support And Self<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Care Behaviors In Diabetic Patients Referring To Yazd Diabetes Research Center. Iranian journal of Tabibsharg. 2008;9(4):275-84.<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 15.2pt; tab-stops: right 14.2pt; mso-list: l33 level1 lfo19" class=MsoListParagraph><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore">3-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">3 -</SPAN></B></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">TR H, DL K. Harrison's principles of internal medicine. New York: McGraw Hill. 2005;16th ed</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 9pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">4- Spiegel. Healthy People 2010, Objectives Chronic Disease. </FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">[</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Available from: URL: <U>http://wwwuakporg/htm</U></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">]<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><FONT face="Times New Roman">5-</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">     </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Hazavehei SM, Khani Jeihooni A, Hasanzadeh A, Amini S. The Effect of Educational Program Based on BASNEF Model for Eye Care in Non-insulin Dependent Diabetic Patients. J Res Health Sci. 2010;10(2):81-90. Epub 2010/01/01</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><FONT face="Times New Roman">6-</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">     </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Trasoff D, Delizo J, Du B, Purnajo C, J M. Diabetes In The Middle East. Epinex Diagnostics, Inc. Corporate Information Series – 4. 2008</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 15.2pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">7-</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">     </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Christensen B, Kockrow E. Text Book Of Foundations And Adult Health Nursing. Richman RL,United states of America, Mosbey press Icn2004</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">8-</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">     </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Andreoli TE, Cecil RL. Andreoli And Carpenter's Cecil Essentials Of Medicine. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier; 2010;xxvii: 1282. </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">9-</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">     </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Cecil. Essentials Of Medicine.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Endocrinology And Metabolism Diseases, In Persian. 1 ed ed. Tehran: Teimourzadeh Publication; 1999</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">10-</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">  </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Martinez-Castelao A GJ, Garcia-L&#243;pez F, L&#243;pez-Revuelta K, De Alvaro F, and Cruzado JM. Perceived Health Related QOL And Co Morbidity In Diabetic Patients Starting Dialysis. Nephrol. 2004;17(4):544-51</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -9pt; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 9pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>11- Henry D, Bernard S. Life manner with diabetes. Trans. by Panahi A. Tehran; Javid: 1989.P. 43. <SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN></FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">12-</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">  </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Internationan Diabetes Federation. DIABETES ATLAS. 2012; 5th [Available from: </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"><A href="http://www.idf.org/diabetes"><SPAN style="COLOR: windowtext; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">http://www.idf.org/diabetes</SPAN></A></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">].</SPAN></U></B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></U></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">13-</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">  </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>. </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>IDF Diabetes Atlas: Global Estimates Of The Prevalence Of Diabetes For 2011 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2011;94(3):311-21. Epub 2011/11/15</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">14- </SPAN></B><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN>Shirazi</SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN>. <SPAN class=hps>M</SPAN>, <SPAN class=hps>Anousheh</SPAN>. <SPAN class=hps>M.</SPAN>, <SPAN class=hps>Ragab</SPAN>. <SPAN class=hps>A</SPAN>. <SPAN class=hps>The effect of</SPAN> <SPAN class=hps>self-care</SPAN> <SPAN class=hps>practices</SPAN> <SPAN class=hps>of diabetic adolescent girls</SPAN> <SPAN class=hps>group discussion on the</SPAN> <SPAN class=hps>knowledge</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>referred to</SPAN> <SPAN class=hps>the Iranian</SPAN> <SPAN class=hps>Diabetes Association</SPAN>. <SPAN class=hps>Iranian Journal</SPAN> <SPAN class=hps>of Medical Education</SPAN>. <SPAN class=hps>2010;</SPAN> <SPAN class=hps>10</SPAN> <SPAN class=hps>(</SPAN>5).</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></U></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">15-</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN style="mso-tab-count: 1">           </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Wild S, <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global Prevalence Of Diabetes: Estimates For The Year 2000 And Projections For 2030. Diabetes Care. 2004;27(5):1047-53. Epub 2004/04/28</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">16-</FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Al-Adsani AM, Moussa MA, Al -Jasem LI , Abdella NA, Al-Hamad NM. The Level And</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Determinants Of Diabetes Knowledge In Kuwaiti</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Adult With Type 2 Diabetes. diabetes metab.2009apr;35(2):121-128.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">17-</FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Yun LS, Hassan Y, Aziz NA, Awaisu A, Ghazali</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">R. A Comparison Of Knowledge Of Diabetes Mellitus Between Patients With Diabetes And</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><FONT face="Times New Roman">Healthy Adults: A Survey From North Malaysia. Patient Educ Couns.2007Dec;69(1-3):47-54.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">18-</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Hawthrone K, Tomlin Son S. One To One</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Teaching With Picture - Flash Card Health</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Education For British Asians With Diabetes</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">England.Br J Gent Pvact. 2007;47(418):301-304.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">19- Centers<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>for<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Disease<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Control<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Diabets<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>in<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Management<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Care<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Work<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Group.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Diabets<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>mellitus managed care: Comlication and resource utilization. Amj Mueage Care 2001; 7: 501-8.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">20- Doosti<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>M,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Abazari<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>P,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Babaee<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>S,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Shahgholian<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>N.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Facilitators<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Adherence<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>To<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Self-Management<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>In Type 2 Diabetic Patients: A Phenomenological Study.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Iranian<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>journal of endocrinology And Metabolism. 2009;11(3).</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">21-</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Najmatolmolook<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>A, Fatameh<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>B, Mohboobeh<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>R, Gona <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>B, Giti<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>T, Davoud<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>S. Effect Of Education An Knowledge, Attitude And Nutritional Behavior Of <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Patients With Type 2 Diabetes. Journal of Health. Winter 2013;1(4). Tehran, Iran.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">22-</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">  </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Amini <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>M, Khadivi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>R, Haghighi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>S. Economic Costs Of Disease In Diabetic Patients Type 2 Coverage Endocrine And Metabolism Research Center Esfahan in 1377. Iranian Journal Of Endocrine Glands and Metabolism. 2002;4(2):97-104</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">23-</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<SPAN style="mso-tab-count: 1"> </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Tal A, Majlesi F , Mohebi B, Rahimi A</SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> <SPAN class=hps>Communication between</SPAN> <SPAN class=hps>health</SPAN> <SPAN class=hps>personnel</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>patients</SPAN> <SPAN class=hps>with type 2 diabetes</SPAN>: <SPAN class=hps>a contributing factor in</SPAN> <SPAN class=hps>living</SPAN> <SPAN class=hps>with</SPAN> <SPAN class=hps>diabetes.</SPAN> <SPAN class=hps>Quarterly</SPAN> <SPAN class=hps>Hospital.</SPAN> <SPAN class=hps>2012</SPAN></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">24-</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Azizi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>F. Diabetes Care And Prevention In IRAN.[http://www.idf.org/search/site/Diabetes%20iran.]Access: 10 September 2010.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">25- Sotodeh Asl N, Neshat Dost H.T, Kalantery M, Talebi H, Khosravi A.R. Comparison Of The<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Effectiveness<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Cognitive<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Behavioral<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Therapy<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>And<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Medication<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>On<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>The<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Quality<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Life<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>In<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>The Patients With<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Essential<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Hypertension.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Scientific<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>journal<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Semnan University<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>of Medical<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Sciences. 2010;11( 4): 294-301. </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">26-<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Restrepo<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>RD,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Alvarez MT, Wittnebel<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>LD,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Sorenon<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>H, Wettstein<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>R,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Vines<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>D,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>et<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>al. Medication<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Adherence<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Issue<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>In<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Patients<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Treated<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>For COPD.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>International<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Journal<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>of COPD. 2008; 3 (3): 371-384.</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">27- - Gonzalez<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>JS, McCarl<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>LA, Wexler DD,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Cagliero<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>E, Dalahanty<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>K,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Soper<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>TD,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>et<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>al. Cognitive Behavioral Theraphy For Adherence And Depression (CBT-AD) In Type 2 Diabetes. J Cogn Psychother 2010; 24 (4): 329-343.</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">28- Markou<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>AL,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>van<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>der<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Windt<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>A,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>van<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Swieten<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>HA,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Noyez<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>L.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Changes<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>In<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Quality<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Life,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Physical<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Activity<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>And Symptomatic Status<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>One Year After Myocardial Revascularization For Stable Angina. Eur J Cardiothorac Surg.2008;34(5):1009-15.</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">29- </FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>-</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Abbasi M, Salemi S, Fatemi NS, Hosseini F. Hypertensive Patients, Their Compliance Level And Its’Relation To Their Health Beliefs. I J N. 2005;18(41):61-8. <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">30- Clark M. Adherence To Treatment In Patients With Type 2 Diabetes. Journal of Diabetes Nursing. 2004; 8(10): 386-91.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">31- Takemura<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>M,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Mitsui<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>K,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Itotani<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>R,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ishitoko<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>M,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Suzuki<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>S,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Matsumoto<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>M,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>et<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>al. Relationship Between<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Repeated<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Instruction On<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Inhalation Therapy, Medication Adherence And Health Status In Chronic Obstructive Pulmonary Disease. International Journal of COPD. 2011; 6: 97-104.</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">32- Lee WC,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Balu<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>S,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Cobden D,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Joshi AV,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Pasho CL. Medication<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Adherence<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>And<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>The Associated Health Economic Impact Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Converting To Insulin<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Pen<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Therapy:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>An<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Analysis<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Third-party<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Managed<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Care<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Claims<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Data.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Clinical Therapeutics. 2006; 28 (10): 1712-1725.</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">33- Hernandez A. The Development And Pilot Testing Of The Diabetes Activities Questionnaire. Applied Nursing Research. 1997;10: 202- 211.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><FONT face="Times New Roman">34- Lo, R. Correlates Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Expected Success At Adherence To Health Regimen Of People With IDDM. Journal of Advanced Nursing. 1999;30:418-424.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">35- Chan, Y. M., & Molassiotis, A. The Relationship Between Diabetes Knowledge And Compliance Among Chinese With Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus In Hong Kong. Journal of Advanced Nursing. 30: 431-435.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">36- Ganiyu AB, Mabuza LH, Malete NH, Govender I, Ogunbanjo GA. Non-adherence To Diet And Exercise Recommendations Amongst Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Attending Extension II Clinic in Botswana. Afr J Prim Health Care Fam Med. 2013; 5(1): 1-6.</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">37- Glasgow R. Social-Environmental Factors In Diabetes: Barriers To Diabetes Self-care. Bradley C, ed. Handbook Of Psychology And Diabetes. Chur Switzerland: Harwood Academics Publishing; 1994: 335–49.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">38-</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Clarc M. Diabetes Self-management Education: A Review Of Published Studies. Prim Care Diabetes 2008; 2(3):113-20.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">39- -. Kodama S, Horikawa C, Fujihara K, Heianza Y, Hirasawa<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>R,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Yachi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Y,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>et<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>al. Comparisons<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>The Strength Of Associations With<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Future<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Type 2 Diabetes Risk<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Among<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Anthropometric<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Obesity<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Indicators, Including<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Waist-To-Height<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ratio:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>A<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Meta-analysis. American<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>journal ofepidemiology. 2012; 176(11): 959-969.</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">40- Sadeghian H. Effectivness Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Home Visit Program On Glyceamic Control In Children With Type 1 diabetes. Nursing Master Thesis, Tarbiat Modares University.1996. </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">41- </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Kishimoto T. Morbidity Instability And Serum Acetate Levels During<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Hemodialysis. Artificial organs. 1979(April):108</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">42- </FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Ahmadi F. The Design Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Continuous Care Model For Control Of Coronary Artery Disease. Nursing PHD Thesis, Tarbiat Modares University, 2000. </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">43- </FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Zareshahabadi A</SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">, <SPAN class=hps>Hajizadeh</SPAN> <SPAN class=hps>M</SPAN>, <SPAN class=hps>Ebrahimi</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>F. The impact of soial support<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>on the control<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>and treatment of type 2 diabetes</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">2010 Aug/Sep; 18 (4):</FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">277-283.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><FONT face="Times New Roman">44- Schwartz AJ. Perceived Social Support And Self-Management Of Diabetes Among Adults Age 40 Years And Over. Master Of Gerontological Studies[thesis]:Miami University; 2005. <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">45-<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Marzilli G, Cossege W. The Effects<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Social Support On Eating Behavior In Patients Whit Diabetes. [Available: http://insulin-pumpers.org/textlib/psyc353. pdf]. Retrieved May 5, 2005.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">46- Yoon KH, Kim HS. A Short Message Service By Cellular Phone<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>In Type<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>2<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Diabetic<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Patients<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>For<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>12<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Months.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Diabetes<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Research<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>and Clinical Practice 2008;79(2):256-61.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><FONT face="Times New Roman">47- Barrera<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Jr M, Toobert DJ, Angell KL, Glasgow RE, MacKinnon DP. Social Support And Social-ecological Resources As Mediators<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Lifestyle<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Intervention Effects For<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Type 2 Diabetes. Journal of Health Psychology 2006;11(3):483-95.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">48-</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Rabie<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Siahkali<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>S<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>PM,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Khaleghdoost Mohamadi T, Eskandari F, Avazeh A<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. Study<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>On Effective<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Factors<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>On<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Patients' Family<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Members<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Anxiety<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>In<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Intensive Care Units. Journal of Zanjan University of Medical<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Sciences.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>2009;<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>70(18):91-101.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">49-</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Ghiyasvandian S, Abbaszadeh A, Ghojazadeh<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>M, Sheikhalipour<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Z.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>The<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Personal<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Social<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Factors<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Nurses Beliefs About Open Visiting<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>In ICU<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Sina-Tabriz<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Hospital:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Based<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>On Reasoned - ActionTheory<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ajzen – Fishbein. Med J Tabriz Univ MedSci<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Health Serv 2010; 32(3): 50-6</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">50- Wray J, Lee K, Dearmun N, Franck L. Parental Anxiety And Stress During Children's Hospitalization: The Stay Close Study. Journal of Child Health Care. 2011; 15(3): 163-74. <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">51- Valizadeh F, Ghasemi F. Health Care Providers' Attitudes Toward Parent Participation In The Care Of Hospitalized Children. Hayat. 2008; 14 (1): 31-39</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">52- </FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Rabi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Siyahkoly<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>S, Khalegh Dost<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>T,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Paryad<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>E, Atr Car Roshan Z. Family and their anxiety in Critical Care Units.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Gilan<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>proveen<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>two<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>nursing<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>and<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>midvifery univercities 1386; 17( 58): 1-2.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">53- Levey<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>R.E,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Dieter<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>R.A,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Preston<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>J.C,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Smith<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>P.M, Levey<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>T.L.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Psychological<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Needs<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Coronary<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Artery Bypass<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Surgery<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Patients. 2<SUP>nd</SUP> Virtual Congress Of Cardiology2001;[Availablefrom:http://www.fac.org.ar/scvc/llave/surgery/levey1/levey1i.htm;<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>accessed<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>at: 2011/06/11].</FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">54</FONT></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Mitchell M, Chaboyer W, Burmeister E, Foster M. Positive Effects<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>A<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Nursing Intervention On Family-centered Care In Adult Critical Care. Am J Crit Care 2009;18(6):543-52.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">55- Conway J, Johnson B, Edgman-Levitan S, Schlucter J, Ford D, Sodomka P, et al. Partnering With Patients<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>And<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Families To Design A Patient And Family-centered Health Care System: A Roadmap For The Future: A Work In Progress. Bethesda, MD: Institute for Family-Centered Care. [Available from: </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt"><A href="http://www.familycenteredcare.org/"><SPAN style="COLOR: windowtext; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">www.familycenteredcare.org</SPAN></A></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">.] Cited 2006 June 1</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -4.5pt; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 15.2pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">56- Hockenberry MJ, Wilson D.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Wong’s Nursing Care<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Infants And Children. 9th ed. New York: Elsevier Health Sciences; 2013:965. </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">57- </FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Toljamo M, Hentinen M. Adherence To Self-care And Social Support. J Clin Nurs 2001; 10(5): 618-27.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">58- Glasgow R. E, Strycker<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>L. A, Toobert D. J And Eakin E.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>A<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Social-ecologic<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Approach<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>To<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Assessingsupport<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>For<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Disease<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Self-management:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>The<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Chronicillness<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Resources<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Survey. Journal<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Behavioral<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Medicine2000;23:559-583.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">59-</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Aggarwal B, Liao M, Allegrante JP, Mosca L. Low Social Support<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Level<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Is Associated With Non-adherence To Diet At 1 Year<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>In<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>The<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Family<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Intervention<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Trial<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>for<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Heart<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Health (FIT Heart). J Nutr Educ Behav 2010; 42(6): 380-8.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">60--</FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Keogh KM, Smith SM, White P, McGilloway S, Kelly A, Gibney J, et al. Psychological Family<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Intervention For Poorly Controlled<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Type 2 Diabetes. Am J Manag Care 2011;17(2):105-13.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">61- </FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Banobre Gonzalez A. The Effectiveness Of Educational Intervention In Carers<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of Patients In Dialysis And Evaluation<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of The Load. Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2005;8(2):156-65</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">62- Isenberg KB, Trisolini M. Information Needs And Roles For Family Members<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Dialysis Patients. Dialysis And Transplantation. 2008;37(2):50-7</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">63- Park M, Chesla CK. Understanding Complexity Of Asian American Family Care Practices. Archives<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of Psychiatric Nursing. Case ReportsComparative Study</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Research Support, Non-U.S. Gov't. 2010 Jun;24(3):189-201</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">64- </FONT></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Buhse M. Assessment Of Caregiver Burden In Families Of Persons With Multiple Sclerosis. The Journal Of Neuroscience Nursing . Journal Of The American Association Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Neuroscience Nurses. 2008 Feb;40(1):25-31</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">65- Abrahamian FM, Deblieux PM, Emerman CL, Kollef MH, Kupersmith E, Leeper KV, et al. Health Care-associated Pneumonia: Identification And Initial<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Management In The ED. The American Journal Of Emergency Medicine. Case ReportsResearch Support, Non-U.S. Gov't Review. 2008 Jul;26(6):1-11</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">66-</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> Mosnier-Pudar, H., et al., How do patients with type 2 diabetes perceive their disease? Insights from the French DIABASIS survey. Diabetes Metab, 2009. 35(3): p. 220-7</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 10.7pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">67- Tang TS, et al. Self-Management Support In “Real-world” Settings: An Empowerment-based Intervention. Patient Education and Counseling; 79(2) :178–184.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt; tab-stops: right 13.5pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">68-</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Mitchell M, Chaboyer W, Burmeister E, Foster M. Positive Effects Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>A<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Nursing Intervention On Family-centered Care In Adult Critical Care. American</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">journal of critical care : an official publication, American Association of Critical-Care Nurses. [Clinical Trial Multicenter Study]</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt; tab-stops: right 13.5pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">69- </FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Keogh KM, Smith SM, White P, McGilloway S, Kelly A, Gibney J, et al. Psychological Family<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Intervention For Poorly Controlled<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Type 2 Diabetes. Am J Manag Care 2011;17(2):105-13.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt; tab-stops: right 13.5pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">70-</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Hasan SS, Hussein KA, Al-Ani MH. Assessment<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Of<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Home Care Management For Caregiver</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>’</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">s Having Leukemic Adolescent Patient In Erbil City. Kufa Journal for Nursing Sciences. 2012;2(1):56-61</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt; tab-stops: right 18.0pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">71-</FONT></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN>Heidari</SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>SH,<SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>Nooritajer</SPAN> <SPAN class=hps>M,</SPAN> <SPAN class=hps>Hosieni F,Inalnloo M, Gelgiri F, Shirazi F </SPAN>.<SPAN class=hps>relationship between family support</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>glycemic control</SPAN> <SPAN class=hps>in elderly patients with</SPAN> <SPAN class=hps>type II diabetes</SPAN>. <SPAN class=hps>Elderly</SPAN> <SPAN class=hps>Journal</SPAN>. <SPAN class=hps>Summer</SPAN> 2009;3(8): <SPAN class=hps>573-580.</SPAN></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt; tab-stops: right 18.0pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">72- </SPAN></B><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN>Majlesi F, TAL A,Rahimi A,</SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN> <SPAN class=hps>Shojaeizadeh</SPAN> <SPAN class=hps>D</SPAN> <SPAN class=hps>,</SPAN> <SPAN class=hps>mohebi</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>B, <SPAN class=hps>Bayat F, Jangizi M,</SPAN> <SPAN class=hps>Shojaeizadeh</SPAN> <SPAN class=hps>E, Danyali SH, Etefag M</SPAN> <SPAN class=hps>.brrsy</SPAN> <SPAN class=hps>the</SPAN> <SPAN class=hps>effect of</SPAN> <SPAN class=hps>perceived social support</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>other</SPAN> <SPAN class=hps>factors affecting</SPAN> <SPAN class=hps>the</SPAN> <SPAN class=hps>index</SPAN> <SPAN class=hps>glycosylated hemoglobin in</SPAN> <SPAN class=hps>diabetic patients</SPAN> <SPAN class=hps>referred to</SPAN> <SPAN class=hps>hospitals</SPAN> <SPAN class=hps>affiliated to</SPAN> <SPAN class=hps>Tehran</SPAN> <SPAN class=hps>University of Medical Sciences</SPAN> <SPAN class=hps>in 2010</SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN class=hps><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">73- Gotbi T, Maddah SB, Dalvandi A, </FONT></SPAN></B></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN class=hps>Arsalani N, </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN class=hps>Farzi M</SPAN>. The effect of <SPAN class=hps>family-centered</SPAN> <SPAN class=hps>empowerment model</SPAN>-based <SPAN class=hps>self-care</SPAN> <SPAN class=hps>education</SPAN> <SPAN class=hps>in</SPAN> <SPAN class=hps>diabetes.</SPAN><BR><SPAN class=hps>Journal</SPAN> <SPAN class=hps>of</SPAN> <SPAN class=hps>School of Nursing</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>Midwifery</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>martyr Beheshti</SPAN> <SPAN class=hps>University of</SPAN> <SPAN class=hps>Medical</SPAN> <SPAN class=hps>Sciences2013;</SPAN> <SPAN class=hps>23(83)</SPAN> <SPAN class=hps>:</SPAN> <SPAN class=hps>43-50</SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN class=hps><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">74- </FONT></SPAN></B></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN>Sadeghi M</SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN>, <SPAN class=hps>Pedram</SPAN> <SPAN class=hps>Razi SH</SPAN>, <SPAN class=hps>Nikbakht</SPAN> <SPAN class=hps>Nasr</SPAN> <SPAN class=hps>Abadi AR</SPAN>, <SPAN class=hps>Ebrahimi H</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>Kazemnejad</SPAN> A.<SPAN class=hps>The effect</SPAN> <SPAN class=hps>of education based on</SPAN> <SPAN class=hps>an empowerment model</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>family-centered</SPAN> <SPAN class=hps>empowerment</SPAN> <SPAN class=hps>model</SPAN> <SPAN class=hps>based</SPAN> <SPAN class=hps>on</SPAN> <SPAN class=hps>knowledge</SPAN> <SPAN class=hps>and metabolic control</SPAN> <SPAN class=hps>in patients with</SPAN> <SPAN class=hps>type II diabetes.</SPAN> Journal of <SPAN class=hps>Nursing Education</SPAN> <SPAN class=hps>Journal</SPAN> <SPAN class=hps>Iranian</SPAN> <SPAN class=hps>Journal of</SPAN> <SPAN class=hps>nursing</SPAN> <SPAN class=hps>science</SPAN>. <SPAN class=hps>2013;2(3):27-18.</SPAN></SPAN></B><SPAN class=hps><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt; tab-stops: right 14.2pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">75- </FONT></SPAN></B></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Pedram</SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> <SPAN class=hps>Razi</SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN class=hps><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">SH,</SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"> <SPAN class=hps>Sadeghi M,</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>Nikbakht nasrabadi AR,</SPAN> <SPAN class=hps>Ebrahimi</SPAN> H <SPAN class=hps>, Kazemnejad</SPAN> A.<SPAN class=hps>The impact of the</SPAN> <SPAN class=hps>empowerment model</SPAN> <SPAN class=hps>centered</SPAN> <SPAN class=hps>on</SPAN> <SPAN class=hps>knowledge</SPAN> <SPAN class=hps>and metabolic control</SPAN> <SPAN class=hps>in patients</SPAN> <SPAN class=hps>with type II diabetes.</SPAN> <SPAN class=hps>Journal of</SPAN> <SPAN class=hps>Science and</SPAN> <SPAN class=hps>Health</SPAN> <SPAN class=hps>University of Medical Sciences</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>Health Services</SPAN> <SPAN class=hps>Shahrud.</SPAN> <SPAN class=hps>2014;9(1):48-54.</SPAN></SPAN></B><SPAN class=hps><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-weight: bold" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">76- </FONT></SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT face="Times New Roman">- <SPAN class=hps>Dalvand H,</SPAN> <SPAN class=hps>Bagheri H</SPAN>, <SPAN class=hps>Safyany M </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN class=hps>.</SPAN> Review of <SPAN class=hps>family-centered</SPAN> <SPAN class=hps>approach</SPAN>.. <SPAN class=hps>Journal</SPAN> <SPAN class=hps>of</SPAN> <SPAN class=hps>Toxicology.</SPAN> <SPAN class=hps>Department of</SPAN> <SPAN class=hps>Rehabilitation</SPAN>. <SPAN class=hps>Tehran</SPAN> <SPAN class=hps>of Medical Sciences</SPAN> <SPAN class=hps>University .Spring</SPAN> <SPAN class=hps>1393</SPAN> ;<SPAN class=hps> 8( 1)</SPAN>.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN>77- Omidi A, <SPAN class=hps>Amiri F</SPAN>, <SPAN class=hps>Khodaveisi</SPAN> <SPAN class=hps>M</SPAN>, <SPAN class=hps>Karami M</SPAN>, <SPAN class=hps>Mohammadi N. The effect of</SPAN> <SPAN class=hps>home care education</SPAN> <SPAN class=hps>on glycemic control</SPAN> <SPAN class=hps>in type II diabetic</SPAN> <SPAN class=hps>patients</SPAN> <SPAN class=hps>referred to the</SPAN> <SPAN class=hps>Diabetes Research Center</SPAN> <SPAN class=hps>of Hamadan</SPAN>. <SPAN class=hps>Journal of</SPAN> <SPAN class=hps>School of Nursing</SPAN> <SPAN class=hps>and</SPAN> <SPAN class=hps>Midwifery</SPAN> Hamadan<SPAN class=hps>.</SPAN> <SPAN class=hps>2014;22</SPAN> <SPAN class=hps>( 3)</SPAN> <SPAN class=hps>No.</SPAN> <SPAN class=hps>46</SPAN> <SPAN class=hps>:24-32.</SPAN></SPAN></B><SPAN class=hps><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">78- </FONT></SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">Amini, N., et al., Effect of Education on Knowledge, Attitude and Nutritional Behavior of Patients with Type 2 Diabetes. Journal of Health & Development, 2013. 1(4): p. 306-314<SPAN class=hps><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt" class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN" lang=EN>79- </SPAN></B></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Abedsaeedi Z, Akbari SA. Research Methods in medical science and Health. salemi publication. 2012.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt" class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=hps><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">80- </FONT></SPAN></B></SPAN><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Coyne I, O'Neill C, Murphy M, Costello T, O'Shea R. What Does Family-centred Care Mean To Nurses And How Do They Think It Could Be Enhanced In Practice. J Adv Nurs. 2011 Dec;67(12):2561-7.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 4.5pt 12pt 13.5pt" class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></B></P> <DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all><FONT face="Times New Roman"> <HR align=left SIZE=1 width="33%"> </FONT> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref1" name=_ftn1><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[1]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic','serif'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2> </FONT></SPAN><FONT face=PMingLiU><SPAN style="FONT-FAMILY: 'TimesNewRoman','serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRoman">Adult-onset diabetes</SPAN><o:p></o:p></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn2> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn2" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref2" name=_ftn2><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[2]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic','serif'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2> </FONT></SPAN><FONT face=PMingLiU><SPAN style="FONT-FAMILY: 'TimesNewRoman','serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRoman">Life style diabetes</SPAN><o:p></o:p></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn3> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn3" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref3" name=_ftn3><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[3]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> <SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Restrepo</SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn4> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn4" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref4" name=_ftn4><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[4]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> <SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Ganiyu</SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn5> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn5" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref5" name=_ftn5><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[5]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> <SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Mitchell</SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn6> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn6" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref6" name=_ftn6><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[6]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> <SPAN style="mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Toljamo</SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn7> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><A style="mso-footnote-id: ftn7" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref7" name=_ftn7><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[7]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN><FONT size=3><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Glasgow</SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn8> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn8" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref8" name=_ftn8><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[8]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> <SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Aggarwal</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 10.0pt" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=2 face="Times New Roman">& etal</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic','serif'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn9> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn9" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref9" name=_ftn9></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic','serif'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p><FONT size=2> </FONT></o:p></SPAN></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn10> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn10" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref10" name=_ftn10><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[10]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> Mossnier-Pudar & et al<o:p></o:p></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn11> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn11" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref11" name=_ftn11><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[11]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> <SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'">Tang</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic','serif'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn12> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn12" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref12" name=_ftn12></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="COLOR: black">2Mitchell<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn13> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn13" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref13" name=_ftn13><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[13]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> <SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Keogh</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn14> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn14" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref14" name=_ftn14><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[14]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> <SPAN class=st1><SPAN style="COLOR: #222222">Shukir Saleem </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic','serif'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn15> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn15" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref15" name=_ftn15><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[15]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> <SPAN class=hps><SPAN style="mso-ansi-language: EN" lang=EN>Content validity</SPAN></SPAN><SPAN class=shorttext><SPAN style="mso-ansi-language: EN" lang=EN> </SPAN></SPAN><SPAN class=hps><SPAN style="mso-ansi-language: EN" lang=EN>index</SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></DIV> <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn16> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn16" title="" href="http://80.191.214.190/pajoheshyar/user/cv.phtml?admin=hemmatma@yahoo.com&seed=URTWrrw9MXUfnLTPlg7SBY1C4Eik6uDF73Ii1jN5mcUM8ASMN#_ftnref16" name=_ftn16><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#009966>[16]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> <SPAN class=hps><SPAN style="mso-ansi-language: EN" lang=EN>Content validity</SPAN></SPAN><SPAN class=shorttext><SPAN style="mso-ansi-language: EN" lang=EN> </SPAN></SPAN><SPAN class=hps><SPAN style="mso-ansi-language: EN" lang=EN>Ratio</SPAN></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P></DIV></DIV> 19