782 ليلا محتاري 2800441313 5 0 04612354371 0 -1 0 74 <P style=\"MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm\" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي </SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: Mitra\" lang=FA><FONT face=\"Times New Roman\">–</FONT></SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>پژوهشي داخل و خارج از كشور:</SPAN></B><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <DIV align=center> <TABLE style=\"BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: auto auto auto -48.6pt; WIDTH: 509.05pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext\" class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=679> <TBODY> <TR style=\"HEIGHT: 42.4pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 140.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 42.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt\" width=187> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>نام مجله<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 42.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" width=213> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>عنوان مقا له<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 42.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt\" width=203> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>نو&#1740;سنده/نو&#1740;سندگان<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 42.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" width=76> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>شماره وسال انتشار<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 3.75pt; mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 140.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=187> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>مجله پرستار&#1740; و ماما&#1740;&#1740; تبر&#1740;ز<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>مجله پرستار&#1740; و ماما&#1740;&#1740; اردب&#1740;ل<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>فصلنامه دانشکده پرستار&#1740; و ماما&#1740;&#1740; اروم&#1740;ه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>دو ماهنامه پرستار&#1740; ا&#1740;ران</SPAN><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=213> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>باورها&#1740; بهداشت&#1740; کارکنان زن مراکز بهداشت&#1740; درمان&#1740; شهر تبر&#1740;ز نسبت به خودآزما&#1740;&#1740; پستان<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>باورها&#1740; بهداشت&#1740; کارکنان زن مراکز بهداشت&#1740; درمان&#1740; نسبت به خودآزما&#1740;&#1740; و معا&#1740;نات کل&#1740;ن&#1740;ک&#1740; پستان<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>فراوان&#1740; و شدت افسردگ&#1740; در دختران نوجوان دب&#1740;رستانها&#1740; عاد&#1740; دخترانه شهرخو&#1740; در سال تحص&#1740;ل&#1740; 7-1386<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>بررس&#1740; باورها&#1740; بهداشت&#1740; کارکنان زن مراکز بهداشت&#1740; درمان&#1740; شهر تبر&#1740;ز نسبت به انجام ماموگراف&#1740; و معا&#1740;نات کل&#1740;ن&#1740;ک&#1740; پستان، 1388</SPAN><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 152.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=203> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>ل&#1740;لا مختار&#1740;، مه&#1740;ن برادران رضا&#1740;&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>اصغر محمدپوراصل، دکتر س&#1740;دمحسن موسو&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>ل&#1740;لا مختار&#1740;، مه&#1740;ن برادران رضا&#1740;&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>اصغر محمدپوراصل، دکتر س&#1740;دمحسن موسو&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>حم&#1740;ده پرتواعظم، ل&#1740;لا مختار&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>حب&#1740;به پرتواعظم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>ل&#1740;لا مختار&#1740;، مه&#1740;ن برادران رضا&#1740;&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>اصغر محمدپوراصل، دکتر س&#1740;دمحسن موسو&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=76> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>1388<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 24pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; tab-stops: 27.75pt center 37.35pt\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 24pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; tab-stops: 27.75pt center 37.35pt\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>1389<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>1388<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>در نوبت چاپ<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P>&nbsp;</P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>ارايه مقاله در همايش هاي داخلي و خارجي:<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <DIV align=right> <TABLE style=\"MARGIN: auto auto auto 9pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-layout-alt: fixed; mso-table-dir: bidi\" dir=rtl class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=664> <TBODY> <TR style=\"mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt\" width=48> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>رد&#1740;ف</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=76> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>تار&#1740;خ</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=204> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>عنوان هما&#1740;ش</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 189pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=252> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>عنوان مقاله</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=84> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>نحوه ارائه</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"mso-yfti-irow: 1\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" width=48> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>1</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=76> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>اسفند 1389</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=204> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>ششم&#1740;ن کنگره ب&#1740;ن الملل&#1740; سرطان پستان</SPAN><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 189pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=252> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>باورها&#1740; بهداشت&#1740; و رفترها&#1740; تشخ&#1740;ص زودرس سرطان پستان در کارکنان زن مراکز بهداشت&#1740; شهر تبر&#1740;ز<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=84> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>پوستر</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"mso-yfti-irow: 2\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" width=48> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>2</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=76> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>اسفند 1388</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=204> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>پنجم&#1740;ن کنگره ب&#1740;ن الملل&#1740; سرطان پستان</SPAN><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 189pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=252> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" dir=ltr class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\"><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\">Health beliefs about BSE and mammography among female heath care providers in Tabriz health centers,2009</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 2.85pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=ltr class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=84> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>پوستر</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 42.4pt; mso-yfti-irow: 3\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 42.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" width=48> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>3</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 42.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=76> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>اسفند 1387</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 42.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=204> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>چهارم&#1740;ن کنگره ب&#1740;ن الملل&#1740; سرطان پستان</SPAN><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 189pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 42.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=252> <P style=\"LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-line-height-rule: exactly\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" dir=ltr class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\"><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Yagut\">Health </SPAN><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\">beliefs and breast cancer early detection behaviors among female health care providers in Khoy, 2008</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: Yagut; FONT-SIZE: 10pt\" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; tab-stops: 356.25pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 42.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=84> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>پوستر</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 43pt; mso-yfti-irow: 4\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" width=48> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>4</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=76> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>اسفند 1387</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=204> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>کنگره سراسر&#1740; ا&#1740;ده ها&#1740; نو در عرصه سلامت</SPAN><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 189pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=252> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: Yagut; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><FONT face=\"Times New Roman\">باو رها&#1740; بهداشت&#1740; و رفتارها&#1740; تشخ&#1740;ص زودرس سرطان پستان در کارکنان زن بهداشت&#1740; خو&#1740; 1387<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style=\"LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-line-height-rule: exactly\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-line-height-rule: exactly\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=84> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>پوستر</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 43pt; mso-yfti-irow: 5\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" width=48> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>5</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=76> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>آبان 1388<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=204> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA>نهم&#1740;ن کنگره مد&#1740;کال انکولوژ&#1740; و هماتولوژ&#1740; ا&#1740;ران و آموزش و مراقبتها&#1740; پرستار&#1740; آن<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 189pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=252> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\"><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Yagut\" dir=ltr>Health beliefs and breast cancer early detection behaviors among female health care providers in Tabriz health centers in 2009</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: Yagut; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style=\"LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-line-height-rule: exactly\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=84> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>پوستر</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 43pt; mso-yfti-irow: 6\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" width=48> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><FONT face=\"Times New Roman\">6<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=76> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>مرداد 89</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=204> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>زنان در آ&#1740;نه پژوهش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 189pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=252> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: Yagut; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><FONT face=\"Times New Roman\">نقش زنان در حفظ و ک&#1740;ان خانواده و جامعه<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style=\"LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-line-height-rule: exactly\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=84> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>سخنران&#1740;</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 43pt; mso-yfti-irow: 7\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" width=48> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><FONT face=\"Times New Roman\">7<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=76> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>مرداد 89</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=204> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>زنان در آ&#1740;نه پژوهش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 189pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=252> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: Yagut; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><FONT face=\"Times New Roman\">زنان و توسعه پا&#1740;دار<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style=\"LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-line-height-rule: exactly\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=84> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>پوستر</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 43pt; mso-yfti-irow: 8\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" width=48> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><FONT face=\"Times New Roman\">8<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=76> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><FONT face=\"Times New Roman\">2009<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=204> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\"><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: Yagut; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr>20<SUP>th</SUP> APCC</SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: Yagut; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 189pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=252> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\"><SPAN style=\"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Yagut\" dir=ltr>Health beliefs and breast cancer early detection behaviors among female health care providers in Tabriz health centers in 2009</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: Yagut; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style=\"LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-line-height-rule: exactly\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=84> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>پوستر</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 43pt; mso-yfti-irow: 9; mso-yfti-lastrow: yes\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 36pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" width=48> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=\"Times New Roman\"><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr>9</SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 57.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=76> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">2006</FONT></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=204> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>دهم&#1740;ن کنگره سراسر&#1740; تازه ها&#1740; قلب و عروق<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 189pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=252> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: Yagut; FONT-SIZE: 10pt\" lang=FA><FONT face=\"Times New Roman\">بررس&#1740; روند سازگار سازگار شدن با ب&#1740;مار&#1740;، س&#1740;ستمها&#1740; حما&#1740;تها&#1740; اجتماع&#1740; و ک&#1740;ف&#1740;ت سبک زندگ&#1740; بعد از سکته قلب&#1740;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style=\"LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; mso-line-height-rule: exactly\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 43pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" width=84> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>سخنران&#1740;<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt\" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>عناوين<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </SPAN>طرح هاي تحقيقاتي:</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></FONT></P> <P> <TABLE style=\"BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: auto auto auto -12.6pt; WIDTH: 533.25pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext\" class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=711> <TBODY> <TR style=\"HEIGHT: 8.35pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 195.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 8.35pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=261 colSpan=3> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>وضعيت طرح</SPAN></B><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 283.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 8.35pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top rowSpan=2 width=379> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>عنوان طرح</SPAN></B><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 8.35pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top rowSpan=2 width=72> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>سال</SPAN></B><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 6.65pt; mso-yfti-irow: 1\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 6.65pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=109> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>سمت</SPAN></B><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 62.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 6.65pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=83> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>خاتمه يافته</SPAN></B><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 51.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 6.65pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=68> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>درحال اجرا</SPAN></B><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 38.05pt; mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 38.05pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=109> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 14pt\" dir=rtl lang=FA>همکار علم&#1740;</SPAN><SPAN style=\"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 14pt\" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>(دانشجو&#1740; کارشناس&#1740; ارشد)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 62.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 38.05pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=83> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA>خاتمه &#1740;افته</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 51.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 38.05pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=68> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 283.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 38.05pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=379> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 14pt\" lang=FA>باورها&#1740; بهداشت&#1740; و رفتارها&#1740; تشخ&#1740;ص زودرس سرطان پستان در کارکنان زن مراکز بهداشت&#1740; درمان&#1740; شهر تبر&#1740;ز 1388</SPAN><SPAN style=\"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 53.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 38.05pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt\" vAlign=top width=72> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>1387<o:p></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>&nbsp;شركت در كارگاه ها و دوره هاي آموزشي:<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <DIV align=right> <TABLE style=\"MARGIN: auto auto auto 7.85pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-layout-alt: fixed; mso-table-dir: bidi\" dir=rtl class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=663> <TBODY> <TR style=\"HEIGHT: 31.6pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\"><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA>1</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'2 Yagut\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>ششم&#1740;ن کنگره ب&#1740;ن الملل&#1740; سرطان پستان</SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>تهران<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>اسفند 1389</SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"mso-yfti-irow: 1\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">2</FONT></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'2 Yagut\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>پنجم&#1740;ن کنگره ب&#1740;ن الملل&#1740; سرطان پستان</SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>تهران<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>اسفند 1388</SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"mso-yfti-irow: 2\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">3</FONT></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'2 Yagut\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>چهارم&#1740;ن کنگره ب&#1740;ن الملل&#1740; سرطان پستان</SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>تهران<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>اسفند 1387</SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"mso-yfti-irow: 3\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">4</FONT></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'2 Yagut\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>زنان در آ&#1740;نه پژوهش</SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>خو&#1740;</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><SPAN style=\"mso-spacerun: yes\"><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>مرداد 1389<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"mso-yfti-irow: 4\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">5</FONT></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'2 Yagut\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>کنگره سراسر&#1740; ا&#1740;ده ها&#1740; نو در عرصه سلامت</SPAN></B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>اروم&#1740;ه</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>اسفند 1387</SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 31.6pt; mso-yfti-irow: 5\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">6</FONT></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'2 Yagut\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>نهم&#1740;ن کنگره مد&#1740;کال انکولوژ&#1740; و هماتولوژ&#1740; ا&#1740;ران و آموزش و مراقبتها&#1740; پرستار&#1740; آن<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>تهران</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>آبان 1388</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 31.6pt; mso-yfti-irow: 6\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">7</FONT></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'2 Yagut\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>کارگاه کشور&#1740; پزشک&#1740; مبتن&#1740; بر شواهد<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>اروم&#1740;ه</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>اسفند 1387</SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p><FONT face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 35.25pt; mso-yfti-irow: 7\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.25pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">8<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.25pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>هما&#1740;ش فور&#1740;تها&#1740; پزشک&#1740; و اورژانس پ&#1740;ش ب&#1740;مارستان&#1740;<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.25pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>تبر&#1740;ز</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.25pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>ارد&#1740;بهشت 1387<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 31.6pt; mso-yfti-irow: 8\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">9<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>هما&#1740;ش سراسر&#1740; زا&#1740;مان طب&#1740;ع&#1740;<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" dir=ltr class=MsoNormal align=right><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>تبر&#1740;ز</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>اسفند 1386<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 31.6pt; mso-yfti-irow: 9\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">10<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style=\"FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'; mso-bidi-font-size: 9.0pt\" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">15<SUP>th</SUP> congress of the Iranian heart association</FONT></SPAN></B><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 14pt\" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" dir=ltr class=MsoNormal align=right><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>تهران</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>2006<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"HEIGHT: 31.6pt; mso-yfti-irow: 10; mso-yfti-lastrow: yes\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">11<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" dir=ltr class=MsoNormal align=right><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" dir=rtl lang=FA>سم&#1740;نار هپات&#1740;تها&#1740; و&#1740;روس&#1740; در ب&#1740;ماران د&#1740;ال&#1740;ز&#1740;</SPAN></B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>تهران</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt\" lang=FA>آدر 1385</SPAN></B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>شركت در كارگاه ها و دوره هاي آموزشي بعنوان مدرس<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" dir=rtl lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <DIV align=right> <TABLE style=\"MARGIN: auto auto auto 7.85pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-layout-alt: fixed; mso-table-dir: bidi\" dir=rtl class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=663> <TBODY> <TR style=\"HEIGHT: 31.6pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=\"Times New Roman\"><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA>1</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'2 Yagut\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><FONT face=\"Times New Roman\">Orientation<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>ب&#1740;مارستان شه&#1740;د مدن&#1740;</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 31.6pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>1389</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"mso-yfti-irow: 1\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">2</FONT></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'2 Yagut\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>پرستار&#1740; بهداشت جامعه<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>ب&#1740;مارستان شه&#1740;د مدن&#1740;</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>1388</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style=\"mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes\"> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 31.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=42> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'2 Yagut\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=\"Times New Roman\">3</FONT></SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'2 Yagut\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 234pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=312> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>مداخلات پرستار&#1740; در دارو درمان&#1740;</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 135pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=180> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA>ب&#1740;مارستان شه&#1740;د مدن&#1740;</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style=\"BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt\" vAlign=top width=129> <P style=\"MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt 0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none\" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: \'B Mitra\'\" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>1387</SPAN><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT size=3 face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style=\"TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr\" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style=\"mso-bidi-font-family: \'B Mitra\'\"><o:p><FONT size=3 face=\"Times New Roman\">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P>&nbsp;</P> 28