بررسی موانع و راهکارهای استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشک&#1740 Bridges and barriers of open visiting in intensive care units from the viewpoint of health care givers in Hospitals of urmia university of medical science 2010 كارشناسي ارشد پرستاري و مامايي اروميه آرام فيضي پرستاري آرام فيضي وحيد شجايي aramfeizi@yahoo.com 1670 1 modir 2011-07-23