مطالعه توزیع جغرافیایی موارد بروز سل در استان آذربایجان غربی با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و سيستم موقعيت ياب جهاني در طی سالهای 1382-1387 Study of Geographical distribution of tuberculosis incidents inprovince of West Azerbaijan 2003-2008 using the GIS and GPS كارشناسي ارشد پزشكي اپيدميولوژي شاكر سالاري لك گودرز كلي فرهود salarilak@yahoo.com 1671 1 admin 2011-03-01