بررسی سیمای اپیدمیولوژیک وبرآورد دقیق تر مرگ های ناشی از آسیب های ترافیکی با استفاده از روش صید-بازصید در استا Survey of epidemiological picture and estimation death of road traffic injuries accurately by use of the capture-recapture method in the kordestan province 2001-2009 كارشناسي ارشد اپيدميولوژي شاكر سالاري لك ليدا گرگين salarilak@yahoo.com 1672 1 admin 2011-03-01