بررسی تاثیر فوتوتراپی بر سطح پلاکت و گلبول های سفید خون در نوزادان ترم مبتلا به ایکتر ناشی از هیپربیلیروبیبنمی غیر مستق The Effect of Phototherapy on Platelet and White Blood Cell Counts in Neonates with indirect Hyperbilirubinemia at Shahid Motahhari hospital,urmia 1389 رزيدنتي كاربردي پزشكي كودكان نادر پاشاپور 89,9,17 كودكان نادر پاشاپور علي رضا عبدي pashapour@umsu.ac.ir 1675 1 modir 2011-07-23