بررسی تاثیر ادامه ی شیردهی مادر در درمان هیپربیلیروبینمی غیر مستقیم نوزادان ترم در سال 1389 در بیمارستان شهید مطهر&# Evaluation of continuing breast feeding effect in treatment of indirect hyperbilirubinemia in term neonates at Shahid Motahhari hospital, Urmia 1389 1389 رزيدنتي كودكان كاربردي نادر پاشاپور 89,8,12 كودكان نادر پاشاپور بابك ابراهيمي pashapour@umsu.ac.ir 1676 1 modir 2011-07-23