تعیین ارتباط بین سطح پلاسمايی فیبرینوژن با پیامد بیماری در بیماران مراجعه کننده با تشدید بیماری انسدادی مزمن ر&#174 The realative Between plasma fibrinogen level and disease out come in patients with chronic obstructive pulmonary disease Exacorbation 1389 رزيدنتي كاربردي پزشكي بيماريهاي داخلي 89,11,20 رزيدنت داخلي محمد حسين رحيمي راد سپيده فتحي رضا دين پرست rahimirad@hotmail.com 1678 1 admin 2011-03-01