بررسی میکروآلبومینوری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی Evaluation of MicroAlbuminuria in patients with chronic obstructive pulmonary disease 1389 رزيدنتي كاربردي پزشكي بيماريهاي داخلي 89,11,20 داخلي محمد حسين رحيمي راد لعيا هوشمند حميد رضا خلخالي rahimirad@hotmail.com 1679 1 admin 2011-03-01