بررسی نوع آستیگماتیسم در بیماران با ناخنک قرنیه مراجعه کننده به درمانگاههای چشم بیمارستان امام خمینی ارومیه A Study about the type of corneal astigmatism among patients with pterygium referring to ophthalmology clinics of Urmia’s Imam Khomeini Hospital 1389 انترني بنيادي-كاربردي پزشكي چشم ناصر صمدي آيدين لو 89,4,16 چشم ناصر صمدي آيدين لو شيوا فرجي alisa_samadi@yahoo.com 1680 1 modir 2011-07-23