بررس&#1740; تاث&#1740;رات پرتو گاما&#1740; حاصل از کبالت 60 بر م&#1740;زان ح&#1740;ات و آپوپتوز رده &#1740; سلول&#1740; HCT-116 ت&#1740;مار شده با ا&#1740;ر&#1740;نوتکان و 17-AAG Evaluation of Cobalt 60 gamma radiation effects on cell viability and apoptosis in HCT-116 cell line treated with irinotecan and 17-AAG ا&#1740;ر&#1740;نوتکان،17-AAG ، پرتو کبالت 60 ،ح&#1740;ات سلول&#1740; ،آپوپتوز Short term changes in histopathological markers of irradiated Rats Lung: preliminary study Evaluation of gold nanoparticls and doxorubicin synergistic effects on the HT29 colorectal cancer cells survival against 6MV photon radiation hyperthermia how can it be used? از آن جا&#1740;&#1740; که براساس آمارها&#1740; ثبت شده ، سرطان کولورکتال از سرطانها&#1740; شا&#1740;ع در سراسر جهان از جمله ا&#1740;ران م&#1740; باشد و عل&#1740;رغم تلاش ها&#1740; متعدد&#1740; که جهت درمان موثر ا&#1740;ن نوع سرطان انجام شده است، و روش ها&#1740; درمان&#1740; آن شامل جراح&#1740; ، ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; ، پرتودرمان&#1740; ، هورمون درمان&#1740; م&#1740; باشد. روش ها&#1740; معمول امروزه با موفق&#1740;ت کامل درمان همراه نبوده است. از ا&#1740;ن رو پژوهش ها&#1740;&#1740; بر مبنا&#1740; بررس&#1740; روش ها&#1740; جد&#1740;د همراه با درمان ها&#1740; معمول از اهم&#1740;ت شا&#1740;ان&#1740; برخوردار است. ا&#1740;ر&#1740;نوتکان &#1740;ک مشتق آلکالوئ&#1740;د&#1740; camptothecin است و مهارکننده ها&#1740; آنز&#1740;م توپوا&#1740;زوماز I م&#1740; باشند که باعث القا&#1740; مرگ سلول&#1740; م&#1740; شود. ازسو&#1740; د&#1740;گرکارا&#1740;&#1740; پرتو درمان&#1740; در مطالعات مختلف اثبات شده است. همراه&#1740; پرتودرمان&#1740; به همراه داروها&#1740; جد&#1740;د ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; مانند 17-(Allylamino)-17-Demethoxygeldanamycin در راستا&#1740; درمان مؤثرتر م&#1740;تواند کمک کننده باشد. ا&#1740;ن مطالعه به منظور بررس&#1740; اثرات ضد سرطان&#1740; ترک&#1740;بات دارو&#1740;&#1740; ا&#1740;ر&#1740;نوتکان17-AAG و پرتو گاما&#1740; کبالت 60 بر رو&#1740; م&#1740;زان ح&#1740;ات و اپوپتوز سلولها&#1740; تومور&#1740; در سلول ها&#1740; HCT-116 سرطان کولورکتال انسان&#1740; طراح&#1740; شده است. رده ها&#1740; سلول&#1740; ذ&#1740;ل با ا&#1740;ر&#1740;نوتکان17-AAG و پرتو گاما&#1740; کبالت 60 بصورت ترک&#1740;بها&#1740; تک&#1740;، دوتا&#1740;&#1740; و سه تا&#1740;&#1740; دارو به مدت 24 ساعت ت&#1740;مارم&#1740; شود. سپس م&#1740;زان ح&#1740;ات و آپوپتوز در آنها ارز&#1740;اب&#1740; م&#1740; شود. سرطان روده بزرگ به رشد سلول ها&#1740; سرطان&#1740; در کولون &#1740;ا رکتوم گفته م&#1740; شود، ا&#1740;ن ب&#1740;مار&#1740; به دل&#1740;ل رشد غ&#1740;رطب&#1740;ع&#1740; سلول ها اتفاق م&#1740; افتد (1-4) . سرطان کولورکتال دوم&#1740;ن سرطان شا&#1740;ع در زنان (1/10 درصد) و سوم&#1740;ن سرطان شا&#1740;ع در مردان (4/9 درصد) است. سالانه ب&#1740;ش از 2/1 م&#1740;ل&#1740;ون مورد جد&#1740;د ابتلا به سرطان کولورکتال و000 608 مرگ ناش&#1740; از ا&#1740;ن سرطان گزارش م&#1740; شود (5 6). براساس آمارها&#1740; ثبت شده سرطان در کل ا&#1740;ران ، در پنج سال اخ&#1740;ر 7.4 درصد کل سرطان ها مربوط به سرطان کولورکتال است (7-9). تلاش ها&#1740; متعدد&#1740; جهت درمان موثر ا&#1740;ن نوع سرطان انجام شده است و روش ها&#1740; درمان&#1740; آن شامل جراح&#1740; ، ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; ، پرتودرمان&#1740; ، هورمون درمان&#1740; م&#1740; باشد (10). از استراتژ&#1740; ها&#1740; موثر درمان&#1740; ، استفاده از دارو ها&#1740; ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; است (11) . براساس مطالعات مختلف، ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; بهبود قابل توجه&#1740; در بقا برا&#1740; ا&#1740;ن ب&#1740;ماران نشان داده است . با توجه به درمان ها&#1740; قبل&#1740; و اطلاعات کاف&#1740; از ب&#1740;ماران سرطان کولورکتال اگزال&#1740; پلات&#1740;ن و ا&#1740;ر&#1740;نوتکان داروها&#1740; ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; موثر در درمان سرطان کولورکتال م&#1740; باشند (12). ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740;، روش&#1740; س&#1740;ستم&#1740;ک است که به منظور توقف &#1740;ا کاهش رشد سلول ها&#1740; سرطان&#1740; و از ب&#1740;ن بردن آنها انجام م&#1740; گ&#1740;رد(11-15) بنابر مطالعات مختلف، خطوط اصل&#1740; درمان&#1740; سرطان کولورکتال استفاده از داروها&#1740; ا&#1740;ر&#1740;نوتکان ، فلورواوراس&#1740;ل و اگزال&#1740; پلات&#1740;ن است (16-18). ا&#1740;ر&#1740;نوتکان &#1740;ک مشتق آلکالوئ&#1740;د&#1740; camptothecin است. مشتقات camptothecin مهارکننده ها&#1740; آنز&#1740;م توپوا&#1740;زوماز I م&#1740; باشند و به صورت اختصاص&#1740; در فاز s همانند ساز&#1740; DNA دخالت م&#1740; کنند و از سنتز اس&#1740;دنوکلئ&#1740;ک جلوگ&#1740;ر&#1740; م&#1740; کنند. مطالعات اخ&#1740;ر نشان داده اند که ا&#1740;ر&#1740;نوتکان عامل بالقوه القا&#1740; اپوپتوز است(19-21). از ان جا&#1740;&#1740; که در مطالعات متعدد استفاده از ترک&#1740;بات دارو&#1740;&#1740; مرسوم همانند اگزال&#1740; پلات&#1740;ن و ا&#1740;ر&#1740;نوتکان در درمان سرطان کولورکتال با موفق&#1740;ت کامل همراه نبوده است و از سو&#1740; د&#1740;گر در راستا&#1740; کاهش مقاومت به ا&#1740;ن داروها و کاهش عوارض جانب&#1740; ناش&#1740; از آن ها، اخ&#1740;را محققان به بررس&#1740; ترک&#1740;بات دارو&#1740;&#1740; جد&#1740;دتر همراه با درمان ها&#1740; مرسوم پرداخته اند(4 18 22-24). ازآنجا که دارو ها&#1740; معمول برا&#1740; درمان سرطان کولورکتال دارا&#1740; عوارض بوده و فاقد کارا&#1740;&#1740; قطع&#1740; م&#1740; باشند لذا گز&#1740;نه ها&#1740; جد&#1740;د ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; م&#1740; تواند روش ها&#1740; معمول درمان را ارتقا دهد از ب&#1740;ن ا&#1740;ن داروها م&#1740; توان به دارو&#1740;17-(Allylamino)-17-Demethoxygeldanamycin(17-AAG )اشاره کرد. دارو&#1740;17-AAG به عنوان گز&#1740;نه درمان&#1740; نسبتا جد&#1740;د به صورت استفاده تک دارو&#1740;&#1740; دارا&#1740; اثرات ضد رشد تومور&#1740; و القا&#1740; آپوپتوز در تومورها&#1740; دستگاه گوارش بوده که م&#1740; تواند براساس مطالعات قبل&#1740; به عنوان گز&#1740;نه درمان&#1740; جد&#1740;د همراه با درمان ها&#1740; مرسوم سرطان کولورکتال در جهت اثر بخش&#1740; ب&#1740;شتر درمان و کاهش عوارض ناش&#1740; از داروها م&#1740; تواند گام&#1740; در جهت ارتقا&#1740; درمان سرطان کولورکتال به کار برده شود (15 17 18 22). دارو&#1740; 17-AAG از داروها&#1740; مهار کننده &#1740; پروتئ&#1740;ن ها&#1740; شوک حرارت&#1740; 90 م&#1740; باشد. خانواده پروتئ&#1740;ن شوک حرارت&#1740; 90 ، ملکول ها&#1740; چاپرون&#1740; هستند که در فعال&#1740;ت ها&#1740; بلوغ پروتئ&#1740;ن ها و پ&#1740;شرفت چرخه سلول&#1740; نقش دارند(25 26). دارو&#1740; 17-AAG علاوه بر مهار پروتئ&#1740;ن ها &#1740; چاپرون&#1740; باعث القا&#1740; آپوپتوز ن&#1740;ز م&#1740; شود همچن&#1740;ن در مطالعات د&#1740;گر نقش ا&#1740;ن دارو در کاهش ب&#1740;ان epidermal growth factor receptor( گ&#1740;رنده فاکتور رشد اپ&#1740;درم&#1740; ) در راستا&#1740; کاهش مهار رشد تومور نشان داده شده است (25-27). از سو&#1740; د&#1740;گر همراه&#1740; روش ها&#1740; ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; به همراه پرتو درمان&#1740; در مطالعات مختلف باعث کارا&#1740;&#1740; درمان شده است(28) . پرتو درمان&#1740; عبارتست از قرار دادن سلول ها&#1740; تومور در معرض پرتو ها&#1740; &#1740;ون&#1740;زه شده که به مواد ژنت&#1740;ک&#1740; درون تومور آس&#1740;ب رسانده و از رشد و تکث&#1740;ر آنها جلوگ&#1740;ر&#1740; م&#1740; کند و باعث مهار رشد تومور م&#1740; شود. هدف از پرتودرمان&#1740; از ب&#1740;ن بردن حداکثر سلول ها&#1740; سرطان&#1740; با حداقل آس&#1740;ب به بافت ها&#1740; سالم است(29 30). راد&#1740;وتراپ&#1740; به تنها&#1740;&#1740; قادر به کنترل رشد تومور ن&#1740;ست . در ا&#1740;ن روش نم&#1740; توان سلول ها&#1740; سالم و بافت ها&#1740; اطراف را از اثرات تخر&#1740;ب&#1740; پرتو حفاظت کرد. &#1740;ک&#1740; از مؤثرتر&#1740;ن درمان ا&#1740;ن نوع سرطان ، پرتودرمان&#1740; به همراه ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; م&#1740; باشد که برا&#1740; اثر افزا&#1740;ش دوز در سلول ها&#1740; سرطان&#1740; بدون تجاوز از حد دوز قابل تحمل اندام ها&#1740; در معرض خطر بس&#1740;ار مف&#1740;د است. در موارد&#1740; که سلول ها&#1740; سرطان&#1740; مقاوم به پرتو م&#1740; باشند ، همراه&#1740; ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; با ا&#1740;ن روش به افزا&#1740;ش کارا&#1740;&#1740; پاسخ به درمان کمک شا&#1740;ان&#1740; م&#1740; کند (29) .از ا&#1740;ن رو روش پرتودرمان&#1740; همراه ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; عل&#1740; الخصوص داروها&#1740; جد&#1740;د ، ممکن است به کاهش عوارض ناش&#1740; از ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; و افزا&#1740;ش نت&#1740;جه درمان و کاهش مقاومت به درمان ها&#1740; معمول ب&#1740;نجامد. از آنجا&#1740;&#1740; که در بررس&#1740; رده ها&#1740; سلول&#1740; سرطان کولورکتال از جمله HCT116 در مطالعات متعدد مقاومت دارو&#1740;&#1740; و عدم پاسخ به درمان ها&#1740; مرسوم گزارش شده است(15 17 18 22 30). در ا&#1740;ن مطالعه بر آن شد&#1740;م تا تاث&#1740;ر پرتودرمان&#1740; همراه با ترک&#1740;ب &#1740;ک دارو&#1740; معمول ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; به همراه دارو&#1740; جد&#1740;دتر 17-AAG را بر رو&#1740; سلول ها&#1740; HCT116 را در سرطان کولورکتال بررس&#1740; و تاث&#1740;ر آنها را در رو&#1740; م&#1740;زان ح&#1740;ات سلول ، اپوپتوز ، رشد تومور و توقف چرخه سلول مورد مطالعه قرار ده&#1740;م و براساس فرض&#1740;ه مطالعه م&#1740; توان گفت ترک&#1740;ب دارو&#1740; 17-AAG همراه با دارو&#1740; مرسوم تر و پرتودرمان&#1740; در درمان ا&#1740;ن ب&#1740;مار&#1740; بتواند نتا&#1740;ج بهتر&#1740; را حاصل نما&#1740;د. 5 zhalehkia@yahoo.com 1396-09-32-2905 2017-05-31 2017-05-15 0 داده ها&#1740; حاصل از نتا&#1740;ج MTT با استفاده از نرم افزارCompusyn تجز&#1740;ه و تحل&#1740;ل م&#1740; گردد) م&#1740;زان IC50 و ارتباط س&#1740;نرژ&#1740;ست&#1740;ک &#1740;ا آنتاگون&#1740;ست&#1740;ک م&#1740;ان مواجهه ها&#1740; دوتا&#1740;&#1740; و سه تا&#1740;&#1740;). در آنال&#1740;ز آمار&#1740; ، از تستها&#1740; non-parametric استفاده م&#1740; کن&#1740;م تجز&#1740;ه و تحل&#1740;ل داده ها توسط نرم افزار آمار&#1740; SPSS صورت خواهد گرفت. بررس&#1740; تاث&#1740;ر پرتوها&#1740; گاما&#1740; حاصل از کبالت 60 بر م&#1740;زان ح&#1740;ات و آپوپتوز رده &#1740; سلول&#1740; HCT-116 ت&#1740;مار شده با ا&#1740;ر&#1740;نوتکان و 17-AAG • ا&#1740;جاد زم&#1740;نه &#1740; مناسب برا&#1740; استفاده از ترک&#1740;بات مختلف پرتو گاما&#1740; کبالت 60 و دارو با اثرات جانب&#1740; کمتر در درمان سرطان کولورکتال 1- م&#1740;زان حيات سلول&#1740; با روشMTT در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات تک&#1740;، دوتا&#1740;&#1740; و سه تا&#1740;&#1740; پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا&#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG با گروه کنترل متفاوت است. 2- م&#1740;زان حيات سلول&#1740; با روشMTT در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات تک&#1740; پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا &#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG با گروه، دوتا&#1740;&#1740; متفاوت است. 3- م&#1740;زان حيات سلول&#1740; با روشMTT در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات دوتا&#1740;&#1740; پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا &#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG با گروه سه تا&#1740;&#1740; ، متفاوت است. 4- م&#1740;زان آپوپتوز با روش TUNEL در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات تک&#1740;، دوتا&#1740;&#1740; و سه تا&#1740;&#1740; پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا&#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG با گروه کنترل متفاوت است. 5- م&#1740;زان آپوپتوز با روش TUNEL در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات تک&#1740; پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا &#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG با گروه، دوتا&#1740;&#1740; متفاوت است. 6- م&#1740;زان آپوپتوز با روش TUNEL در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات دوتا&#1740;&#1740; پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا &#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG با گروه سه تا&#1740;&#1740; ، متفاوت است. 1.- Bordonaro M Tewari S Cicco CE Atamna W Lazarova DL. A switch from canonical to noncanonical Wnt signaling mediates drug resistance in colon cancer cells. PLoS One. 2011;6(11):e27308. 2.- Jass J. Classification of colorectal cancer based on correlation of clinical morphological and molecular features. Histopathology. 2007;50(1):113-30. 3.- Musa A Assefa N Weldegebreal F Mitiku H Teklemariam Z. Factor associated with experience of modern contraceptive use before pregnancy among women who gave birth in Kersa HDSS Ethiopia. BMC Public Health. 2016;16(1):614. 4.- Orbell J West NJ. Improving detection of colorectal cancer. The Practitioner. 2010;254(1733):17-22. 5.- Boyle P Langman J. Epidemiology. BMJ: British Medical Journal. 2000;321(7264):805. 6.- Jemal A Bray F Center MM Ferlay J Ward E Forman D. Global cancer statistics. CA: a cancer journal for clinicians. 2011;61(2):69-90. 7.- André T Boni C Mounedji-Boudiaf L Navarro M Tabernero J Hickish T et al. Oxaliplatin fluorouracil and leucovorin as adjuvant treatment for colon cancer. New England Journal of Medicine. 2004;350(23):2343-51. 8.- Kuebler JP Wieand HS OConnell MJ Smith RE Colangelo LH Yothers G et al. Oxaliplatin combined with weekly bolus fluorouracil and leucovorin as surgical adjuvant chemotherapy for stage II and III colon cancer: results from NSABP C-07. Journal of clinical oncology. 2007;25(16):2198-204. 9.- Ogino S Kawasaki T Kirkner GJ Loda M Fuchs CS. CpG island methylator phenotype-low (CIMP-low) in colorectal cancer: possible associations with male sex and KRAS mutations. The Journal of molecular diagnostics. 2006;8(5):582-8. 10-. Ren MR Hur J-S Kim JY Park K-W Park S-C Seong C-N et al. Anti-proliferative effects of Lethariella zahlbruckneri extracts in human HT-29 human colon cancer cells. Food and Chemical Toxicology. 2009;47(9):2157-62. 11.- Benson III AB Schrag D Somerfield MR Cohen AM Figueredo AT Flynn PJ et al. American Society of Clinical Oncology recommendations on adjuvant chemotherapy for stage II colon cancer. Journal of clinical oncology. 2004;22(16):3408-19. 12.- Tournigand C André T Achille E Lledo G Flesh M Mery-Mignard D et al. FOLFIRI followed by FOLFOX6 or the reverse sequence in advanced colorectal cancer: a randomized GERCOR study. Journal of Clinical Oncology. 2004;22(2):229-37. 13.- Cassidy J Tabernero J Twelves C Brunet R Butts C Conroy T et al. XELOX (capecitabine plus oxaliplatin): active first-line therapy for patients with metastatic colorectal cancer. Journal of Clinical Oncology. 2004;22(11):2084-91. 14.- Grasso S Mart&#237;nez-Lacaci I Barber&#225; VM Castillejo A Soto JL Gallego-Plazas J et al. HGUE-C-1 is an atypical and novel colon carcinoma cell line. BMC cancer. 2015;15(1):240. 15.- Mayor-L&#243;pez L Tristante E Carballo-Santana M Carrasco-Garc&#237;a E Grasso S Garc&#237;a-Morales P et al. Comparative study of 17-AAG and NVP-AUY922 in pancreatic and colorectal cancer cells: are there common determinants of sensitivity? Translational oncology. 2014;7(5):590-604. 16.- Adachi S Yasuda I Nakashima M Yamauchi T Yamauchi J Natsume H et al. HSP90 inhibitors induce desensitization of EGF receptor via p38 MAPK-mediated phosphorylation at Ser1046/1047 in human pancreatic cancer cells. Oncology reports. 2010;23(6):1709. 17.- Cheung CHA Chen H-H Cheng L-T Lyu KW Kanwar JR Chang J-Y. Targeting Hsp90 with small molecule inhibitors induces the over-expression of the anti-apoptotic molecule survivin in human A549 HONE-1 and HT-29 cancer cells. Molecular cancer. 2010;9(1):77. 18.- Kolinsky K Zhang Y-E Dugan U Heimbrook D Packman K Higgins B. Novel regimens of capecitabine alone and combined with irinotecan and bevacizumab in colorectal cancer xenografts. Anticancer research. 2009;29(1):91-8. 19.- Guglielmi AP Sobrero AF. Second-line therapy for advanced colorectal cancer. Gastrointestinal cancer research: GCR. 2007;1(2):57. 20.- Westover D Ling X Lam H Welch J Jin C Gongora C et al. FL118 a novel camptothecin derivative is insensitive to ABCG2 expression and shows improved efficacy in comparison with irinotecan in colon and lung cancer models with ABCG2-induced resistance. Molecular cancer. 2015;14(1):92. 21.- Caley A Jones R. The principles of cancer treatment by chemotherapy. Surgery (Oxford). 2012;30(4):186-90. 22.- Cao S Durrani FA Rustum YM. Synergistic antitumor activity of capecitabine in combination with irinotecan. Clinical colorectal cancer. 2005;4(5):336-43. 23.- Rakitina TV Vasilevskaya IA O’Dwyer PJ. Additive interaction of oxaliplatin and 17-allylamino-17-demethoxygeldanamycin in colon cancer cell lines results from inhibition of nuclear factor &#954;B signaling. Cancer research. 2003;63(24):8600-5. 24.- Salonga D Danenberg KD Johnson M Metzger R Groshen S Tsao-Wei DD et al. Colorectal tumors responding to 5-fluorouracil have low gene expression levels of dihydropyrimidine dehydrogenase thymidylate synthase and thymidine phosphorylase. Clinical Cancer Research. 2000;6(4):1322-7. 25.- Scheithauer W McKendrick J Begbie S Borner M Burns W Burris H et al. Oral capecitabine as an alternative to iv 5-fluorouracil-based adjuvant therapy for colon cancer: safety results of a randomized phase III trial. Annals of Oncology. 2003;14(12):1735-43. 26.- Ciccolini J Fina F Bezulier K Giacometti S Roussel M Evrard A et al. Transmission of Apoptosis in Human Colorectal Tumor Cells Exposed to Capecitabine Xeloda Is Mediated via Fas 1 Supported in part by Nippon Roche Japan and by Roche Oncologie France. 1. Molecular cancer therapeutics. 2002;1(11):923-7. 27.- Samali A Orrenius S. Heat shock proteins: regulators of stress response and apoptosis. Cell stress & chaperones. 1998;3(4):228. 28.- Dungey FA Caldecott KW Chalmers AJ. Enhanced radiosensitization of human glioma cells by combining inhibition of poly (ADP-ribose) polymerase with inhibition of heat shock protein 90. Molecular cancer therapeutics. 2009;8(8):2243-54. 29.- Hofstetter B Niemierko A Forrer C Benhattar J Albertini V Pruschy M et al. Impact of genomic methylation on radiation sensitivity of colorectal carcinoma. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics. 2010;76(5):1512-9. 30.- Adamsen BL Kravik L De Angelis PM. Cellular response to chemoradiotherapy radiotherapy and chemotherapy in two colorectal cancer cell lines. Radiation research. 2009;171(5):562-71. 31.- Vasilevskaya IA Rakitina TV O’Dwyer PJ. Geldanamycin and its 17-allylamino-17-demethoxy analogue antagonize the action of Cisplatin in human colon adenocarcinoma cells. Cancer research. 2003;63(12):3241-6. 32.- Qiu W Leibowitz B Zhang L Yu J. Growth factors protect intestinal stem cells from radiation-induced apoptosis by suppressing PUMA through the PI3K/AKT/p53 axis. Oncogene. 2010;29(11):1622-32. 33.- Kim Y-M Pyo H. Cooperative enhancement of radiosensitivity after combined treatment of 17-(allylamino)-17-demethoxygeldanamycin and celecoxib in human lung and colon cancer cell lines. DNA and cell biology. 2012;31(1):15-29. 34.- Shelton JW Waxweiler TV Landry J Gao H Xu Y Wang L et al. In vitro and in vivo enhancement of chemoradiation using the oral PARP inhibitor ABT-888 in colorectal cancer cells. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics. 2013;86(3):469-76. 35.- Maxim P Loo Jr B. Very High Dose-Rate Radiobiology and Radiation Therapy for Lung Cancer. DTIC Document 2015. 36.- Cao Z-X Yang Y-T Yu S Li Y-Z Wang W-W Huang J et al. Pogostone induces autophagy and apoptosis involving PI3K/Akt/mTOR axis in human colorectal carcinoma HCT116 cells. Journal of ethnopharmacology. 2017;202:20-7. 37.- Labat-Moleur F Guillermet C Lorimier P Robert C Lantuejoul S Brambilla E et al. TUNEL apoptotic cell detection in tissue sections: critical evaluation and improvement. Journal of Histochemistry & Cytochemistry. 1998;46(3):327-34. 43 0 0 0 1- مقا&#1740;سه م&#1740;زان حيات با روشMTT در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات تک&#1740;، دوتا&#1740;&#1740; و سه تا&#1740;&#1740; (پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا&#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG ) با گروه کنترل 2- مقا&#1740;سه م&#1740;زان حيات سلول&#1740; با روشMTT در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات تک&#1740; (پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا &#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG ) با گروه، دوتا&#1740;&#1740; 3- مقا&#1740;سه م&#1740;زان حيات سلول&#1740; با روشMTT در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات دوتا&#1740;&#1740; (پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ا &#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG) با گروه سه تا&#1740;&#1740; 4- مقا&#1740;سه م&#1740;زان آپوپتوز با روش TUNEL در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات تک&#1740;، دوتا&#1740;&#1740; و سه تا&#1740;&#1740; (پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا&#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG ) با گروه کنترل 5- مقا&#1740;سه م&#1740;زان آپوپتوز با روش TUNEL در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات تک&#1740; (&nbsp;پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا &#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG ) با گروه، دوتا&#1740;&#1740; 6- مقا&#1740;سه م&#1740;زان آپوپتوز با روش TUNEL در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با ترک&#1740;بات دوتا&#1740;&#1740; (پرتو گاما&#1740; کبالت 60 ، ا &#1740;ر&#1740;نوتکان و 17- AAG ) با گروه سه تا&#1740;&#1740; -1 22 -1 1 1- در سال 2003 ا&#1740;ر&#1740;نا و همکاران به بررس&#1740; تاث&#1740;ر تجو&#1740;ز داروها&#1740; س&#1740;س پلات&#1740;ن و17-AAG در رده &#1740; سلول&#1740; سرطان کولورکتال HT-29 و HCT116پرداختند. بعدازمواجهه رده ها&#1740; سلول&#1740; مذکور با داروها&#1740; س&#1740;س پلات&#1740;ن و 17- AAG م&#1740;زان ح&#1740;ات سلول ارز&#1740;اب&#1740; شد و اثر دو دارو به صورت همزمان در هر دو رده بررس&#1740; و مورد اندازه گ&#1740;ر&#1740; قرار گرفت. نتا&#1740;ج حاصل از ت&#1740;مار ترک&#1740;ب&#1740; دو دارو&#1740;&#1740; در رده &#1740; HCT-116هم افزا&#1740;&#1740; ودر راستا&#1740; تقو&#1740;ت اثرات دو دارو بود،اما در رده &#1740; سلول&#1740; HT-29 استفاده ترک&#1740;ب&#1740; دو دارو اثر انتاگون&#1740;زم&#1740; داشت. ا&#1740;ن دل&#1740;ل به تفاوت م&#1740;ان وضع&#1740;ت ژنت&#1740;ک&#1740; رده ها&#1740; سلول&#1740; بازم&#1740;گردد که وضع&#1740;ت انتاگون&#1740;زه شدن به دل&#1740;ل جهش و فقدان فعال&#1740;ت P53درا&#1740;ن رده است(31) . 2- در مطالعه &#1740; که در سال 2005 توسط Cao وهمکاران انجام شد فعال&#1740;ت ضدتومور&#1740; وسم&#1740;ت کاپس&#1740;تاب&#1740;ن وا&#1740;ر&#1740;نوتکان و رالت&#1740;ترکس به تنها&#1740;&#1740; ودر ترک&#1740;ب با &#1740;کد&#1740;گردر مقا&#1740;سه با فلو اوراس&#1740;ل در رده ها&#1740; سلول&#1740; گزنوگرافت سرطان کولورکتال و کارس&#1740;نوما&#1740; سلولها&#1740; اسکواموس سروگردن مورد بررس&#1740; قرار گرفت. فعال&#1740;ت ضدتومور&#1740; وسم&#1740;ت در رده ها&#1740; سلول&#1740; HCT-8 HT-29 A253 FaDu با استفاده از بالاتر&#1740;ن دوز قابل تحمل مورد بررس&#1740; قرار گرفت .در واقع هرکدام از داروها به تنها&#1740;&#1740; وسپس در ترک&#1740;ب با ا&#1740;ر&#1740;نوتکان مورد ارز&#1740;اب&#1740; قرار گرفت. نتا&#1740;ج نشان داد که HT-29 و A253نسبت به کاپس&#1740;تاب&#1740;ن و ا&#1740;ر&#1740;نوتکان مقاومت نشان دادند اما رده ها&#1740; سلول&#1740; HCT-8 و FaDuنسبتا به ا&#1740;ر&#1740;نوتکان وکاپس&#1740;تاب&#1740;ن حساس&#1740;ت نشان دادند. همچن&#1740;ن ترک&#1740;ب irinotecan/capecitabineدارا&#1740; فعال&#1740;ت بالاتر&#1740; نسبت به سا&#1740;ر داروها در چهار رده &#1740; سلول&#1740; مورد بررس&#1740; داشتند .درصد بهبود&#1740; در A253 و HT-29 از صفر به ب&#1740;ست افزا&#1740;ش پ&#1740;داکرده بود. در HCT-8/ FaDu درصد بهبود&#1740; 80 تا 100 درصدافزا&#1740;ش &#1740;افته بود. نتا&#1740;ج نشان داد ترک&#1740;ب دارو&#1740;&#1740; Irinotecan/capecitabine در مقا&#1740;سه با irinotecan/5-FU و irinotecan/raltitrexed کارا&#1740;&#1740; بالاتر و انتخاب پذ&#1740;ر&#1740; و فعال&#1740;ت بالاتر و سم&#1740;ت کمتر&#1740; ن&#1740;ز دارا بود.همچن&#1740;ن م&#1740;زان اثر س&#1740;نرژست&#1740; م&#1740;ان irinotecan/capecitabine وابسته به توموربود(22) . 3- در مطالعه ا&#1740; در سال 2009 توسط Adamsen و همکاران با هدف بررس&#1740; پاسخ سلول&#1740; دو رده سلول&#1740; سرطان کولورکتال به درمانها&#1740; ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; و پرتودرمان&#1740; به طور همزمان و ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; و راد&#1740;وتراپ&#1740; به طور مجزا صورت گرفت. پاسخ سلول&#1740; رده ها&#1740; سلول&#1740; HCT116 و HT29 سرطان کلورکتال به ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; و راد&#1740;وتراپ&#1740; به طور همزمان و ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; و راد&#1740;وتراپ&#1740; به طور مجزا با هدف بررس&#1740; عملکرد 5-fluorouracil به عنوان حساس کننده &#1740; پرتو&#1740; در In-vitro در بالا بردن تاث&#1740;رات پرتودرمان&#1740; مورد مطالعه قرار گرفت. پرتودرمان&#1740; 90 دق&#1740;قه بعد از مصرف دارو اعمال گرد&#1740;د. درگ&#1740;ر&#1740; ها&#1740; مس&#1740;ر ها&#1740; س&#1740;گنال&#1740; کل&#1740;د&#1740; (پاسخ آس&#1740;ب DNA، پ&#1740;شرفت چرخه سلول&#1740;، تکث&#1740;ر سلول&#1740;، مرگ سلول&#1740;) به طور همزمان در پاسخ سلول&#1740; مورد تحق&#1740;ق قرار گرفت که ارتباط مستق&#1740;م با فنوت&#1740;پ ها&#1740; پاسخ درمان&#1740; متعدد داشتند. پاسخ آس&#1740;ب DNA اول&#1740;ه، مرگ سلول&#1740; ، کاهش تکث&#1740;ردر سلول ها&#1740;&#1740; که مورد پرتو درمان&#1740; و ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; به طور همزمان و پرتودرمان&#1740; قرار گرفته بودند مشاهده شد اما در سلول ها&#1740;&#1740; که مورد ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; قرار گرفته بودند تغ&#1740;&#1740;ر&#1740; مشاهده نشد. توقف چرخه G2/M و عدم تکث&#1740;ر در سلولها&#1740; HCT116 که مورد پرتودرمان&#1740; و پرتودرمان&#1740; و ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; به طور همزمان قرار گرفته بودند مشاهده شد که نشاندهنده &#1740; ا&#1740;ن مساله است که TP53 نقش مهم&#1740; در حفظ و القا&#1740; فنوت&#1740;پ سلول&#1740; باز&#1740; م&#1740; کند. به طور کل&#1740; گزارش م&#1740; شود که ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; و پرتودرمان&#1740; به طور همزمان به دل&#1740;ل ممانعت قو&#1740; رشد، عامل توقف G2/M و کاهش تکث&#1740;ر، موثرتر&#1740;ن راه درمان است(30). 4- Kolinsky و همکاران درسال 2009به بررس&#1740; اثر تجو&#1740;ز دارو&#1740; کاپس&#1740;تاب&#1740;ن به تنها&#1740;&#1740; وهمراه با ترک&#1740;ب دوتا&#1740;&#1740; وسه تا&#1740;&#1740; داروها&#1740; bevacizuMab و irinotecanدر رده &#1740; سلول&#1740; HT-29موش&#1740; پرداختند. م&#1740;زان مهار رشد تومور از طر&#1740;ق محاسبه تغ&#1740;&#1740;ر در حجم ارز&#1740;اب&#1740; شد. نتا&#1740;ج نشان داد که مهار رشد تومور در تجو&#1740;ز ها&#1740; سه تا&#1740;&#1740; 100%<ودر حالت دوتا&#1740;&#1740;98%< بالاتر از حالت تجو&#1740;ز کاپس&#1740;تاب&#1740;ن بود. در موشها&#1740; منشا رده ها&#1740; سلول&#1740; 7.7برابر افزايش ميزان حيات در حالت تجو&#1740;ز سه تا&#1740;&#1740; دارو نسبت به حالت تجو&#1740;ز کاپس&#1740;تاب&#1740;ن رخ داد. همچن&#1740;ن نتا&#1740;ج نشان داد ترک&#1740;ب سه دارو&#1740;&#1740; باعث افزا&#1740;ش مهار رشد تومور و طول ح&#1740;ات در رده ها&#1740; مورد بررس&#1740; شده بود که نشاندهنده &#1740; کارا&#1740;&#1740; تجو&#1740;زها&#1740;&#1740; سه تا&#1740;&#1740; ودوتا&#1740;&#1740; با اثر توكسيسيته حداقل است(18). 5- در سال 2010 مطالعه ا&#1740; توسط Qiu و همکاران با هدف بررس&#1740; محافظت عوامل رشد سلول ها&#1740; بن&#1740;اد&#1740; روده از آپوپتوز ناش&#1740; از تشعشع از طر&#1740;ق PI3K/AKT/p53 انجام شد. ا&#1740;ن مطالعه بر رو&#1740; موش صورت گرفت. آنها گزارش کردند که مهار ژن ها&#1740; سرکوب گر تومور در سلول ها&#1740; بن&#1740;اد&#1740; روده &#1740;ک مکان&#1740;سم مولکول&#1740; جد&#1740;د برا&#1740; حفاظت پرتو&#1740;&#1740; وابسته به فاکتور رشد است. IGF-1 باعث اختلال آپوپتوز در سلول ها &#1740; روده و القا&#1740; آپوپتوز در حضور فاکتورها&#1740; رشد م&#1740; شوند. علاوه بر آن فعال کردن p53 باعث جلوگ&#1740;ر&#1740; از سرکوب آپوپتوز ناش&#1740; از تشعشع سلولها&#1740; بن&#1740;اد&#1740; و حفره روده م&#1740; شود(32). 6- در مطالعه ا&#1740; که در سال 2012 توسط kim و همکاران صورت گرفت افزا&#1740;ش حساس&#1740;ت پرتو&#1740; بعد از درمان ترک&#1740;ب&#1740;17-AAG و Celecoxib در رده ها&#1740; سلول&#1740; سرطان ر&#1740;ه و روده در انسان مورد بررس&#1740; قرار گرفت. آنها بر رو&#1740; ا&#1740;نکه چگونه درمان ترک&#1740;ب&#1740; 17- AAG به عنوان &#1740;ک مهارکننده پروتئ&#1740;ن شوک حرارت&#1740; 90 (hsp90) و Celecoxib به عنوان &#1740;ک مهارکننده &#1740; cyclooxygenase-2 باعث افزا&#1740;ش حساس&#1740;ت پرتو&#1740; سلولها&#1740; مختلف سرطان&#1740; در انسان م&#1740; شود مطالعات خود را انجام دادند. درمان ترک&#1740;ب&#1740; با استفاده از 17-AAG و Celecoxib در مراکز درمان&#1740; مرتبط باعث افزا&#1740;ش حساس&#1740;ت پرتو&#1740; سلولها&#1740; سرطان&#1740; مورد آزما&#1740;ش شد و بر رو&#1740; سلولها&#1740; سالم تاث&#1740;ر&#1740; نداشت. همچن&#1740;ن حساس&#1740;ت پرتو&#1740; بوس&#1740;له ترک&#1740;بات دارو&#1740;&#1740; در &#1740;ک س&#1740;ستم زنوگرافت تومور انسان&#1740; گزارش گرد&#1740;د. درمان ترک&#1740;ب&#1740; 17-AAG و celecoxib باعث مهار پرتوانکوژن ها م&#1740; شود. بر اساس نتا&#1740;ج آنها اعلام کردند که درمان ترک&#1740;ب&#1740; 17-AAG و celecoxib در مراکز بال&#1740;ن&#1740; مرتبط باعث افزا&#1740;ش تاث&#1740;ر درمان&#1740; تابش ها&#1740; &#1740;ون&#1740;زاس&#1740;ون م&#1740; شود(33). 7- در سال 2013 Shelton و همکاران مطالعه ا&#1740; با هدف بررس&#1740; افزا&#1740;ش درمان ترک&#1740;ب&#1740; ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; و پرتو درمان&#1740; به صورت in-vivo و in-vitro با استفاده از مهارکننده ها&#1740; خوراک&#1740; parp (abt-888) در سلولها&#1740; سرطان&#1740; کولورکتال انجام دادند. هدف استفاده ترک&#1740;ب&#1740; ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; و پرتودرمان&#1740; همراه با مهارکننده درمان&#1740; abt-888 بود. م&#1740;زان تکث&#1740;ر سلولها&#1740; HCT116 و HT29 که تحت راد&#1740;وتراپ&#1740; و داروها&#1740; 5-fluorouracil، irinotecan &#1740;ا oxaliplatin قرار گرفته بودند با و بدون مهار کننده &#1740; abt مورد ارز&#1740;اب&#1740; قرار گرفت. کاهش ح&#1740;ات سلول در 2 گر&#1740; و فاکتور اصلاح دوز در بقا&#1740; 10 درصد را مورد تحل&#1740;ل قرار دادند. ارز&#1740;اب&#1740; ها&#1740; in-vivo با استفاده از سلول ها&#1740; HCT116 در &#1740;ک نوع موش زنوگرافت انجام گرفت. تاخ&#1740;ر رشد تومور در حجم 500 mm³ اندازه گ&#1740;ر&#1740; شد. نتا&#1740;ج ب&#1740;ان م&#1740; کند که هر دو رده سلول&#1740; نسبت به پرتو حساستر م&#1740; شوند وفاکتور اصلاح دوز را تا محدوده 1.6 تا 1.8 افزا&#1740;ش م&#1740; دهد.تمام&#1740; ترک&#1740;بات اثرات س&#1740;نرژ&#1740;ک داشتند. درمان همراه با abt ، DSB ناش&#1740; از پرتو درمان&#1740; را افزا&#1740;ش م&#1740;دهد و باعث تاخ&#1740;ر در بازساز&#1740; م&#1740; شود. بر ا&#1740;ن اساس اذعان نمودند که حساس کننده ها&#1740; پرتو&#1740;&#1740; abt-888 تاث&#1740;ر پرتودرمان&#1740; را افزا&#1740;ش م&#1740; دهد (34). 8- در مطالعه ا&#1740; که در سال 2015 توسط Maxim و همکاران انجام شد راد&#1740;وب&#1740;ولوژ&#1740; و پرتو درمان&#1740; با نسبت دوز بالا بر رو&#1740; سرطان ر&#1740;ه مورد بررس&#1740; قرار گرفت. درا&#1740;ن مطالعه آنها تاث&#1740;رات راد&#1740;وب&#1740;ولوژ&#1740; زمانها&#1740; رساندن در محدوده &#1740; کمتر ازثان&#1740;ه را با استفاده از الکترونها&#1740; با انرژ&#1740; خ&#1740;ل&#1740; بالا بر رو&#1740; سلولها&#1740; سرطان&#1740; به صورت In-vitro و In-vivo بررس&#1740; کردند. برا&#1740; بررس&#1740; تاث&#1740;ر نسبت دوز بقا&#1740; سلولها&#1740; سرطان&#1740; (کلونوژن&#1740;ک) به صورت in-vitroو برا&#1740; بررس&#1740; RBE الکترون ها&#1740; با انرژ&#1740; خ&#1740;ل&#1740; بالا تاخ&#1740;ر در رشد تومور به صورت in-vivo مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعات in-vitro مشاهده کردند که م&#1740;زان مرگ سلول ها با تابش ها&#1740; سر&#1740;ع با استفاده از الکترون ها&#1740; با انرژ&#1740; خ&#1740;ل&#1740; بالا نسبت به روش ها&#1740; معمول از نظر آمار&#1740; افزا&#1740;ش معن&#1740; دار&#1740; پ&#1740;دا کرده است. آنها ه&#1740;چ تفاوت&#1740; ب&#1740;ن م&#1740;زان بقا&#1740; سلولها در تابشها&#1740; با انرژ&#1740; 60 MeV و 120 MeV &#1740;ا الکترون ها&#1740; با انرژ&#1740; خ&#1740;ل&#1740; بالا و فوتون ها مشاهده نکردند(35). به دل&#1740;ل استفاده ازسلول ها&#1740; سرطان&#1740; HCT116 در شرا&#1740;ط in vitro محدود&#1740;ت&#1740; وجود ندارد. .1عدم ته&#1740;ّه مواد در مؤعد مقرّر .2مع&#1740;وب شدن وسا&#1740;ل آزما&#1740;شگاه&#1740; .3 ب&#1740;مار&#1740; شخص پژوهشگر 0 rezayatname.doc 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 10 0 1 42800000 0 0 1 0 2017-07-18 0 1 1 1 -1 1 1 0 1 2017-05-15 0 0 0 1 1 -1 0 3 5 6 -1