ارز&#1740;اب&#1740; محل فورامن منتال در س&#1740;ستم دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; به وس&#1740;له &#1740; راد&#1740;وگراف&#1740; پانورام&#1740;ک د&#1740;ج&#1740;تال Assessment of the Mental Foramen Location in Primary Dentition Using Digital Panoramic Radiography فورامن منتال-س&#1740;ستم دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740;-مند&#1740;بل -راد&#1740;و گراف&#1740; پانورام&#1740;ک 1-ارز&#1740;اب&#1740; ه&#1740;ستولوژ&#1740;ک پالپ دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; متعاقب پالپوتوم&#1740; با فرموکرازول و SUAB2 (تحق&#1740;قات&#1740;_جامعه اسلام&#1740; دندانپزشکان _علم&#1740; پژوهش&#1740;) 2-درمان رژنراس&#1740;ون مولر اول دائم&#1740; با پالپ نکروز (گزارش مورد-مجله پزشک&#1740; اروم&#1740;ه) 3-بررس&#1740; م&#1740;زان آگاه&#1740; دندانپزشکان عموم&#1740; از اند&#1740;کاس&#1740;ون ها&#1740; روکش است&#1740;ل زنگ نزن و تما&#1740;ل آنان به آموزش و کاربرد ا&#1740;ن تکن&#1740;ک در مطب (تحق&#1740;قات&#1740; –پژوهش&#1740;،مجله &#1740; پزشک&#1740; اروم&#1740;ه) 4-بررس&#1740; شاخص ها&#1740; DMFT و dmft در مراکز مختلف بهز&#1740;ست&#1740; اروم&#1740;ه در افراد 6-18 ساله در سال 1393 5-مجموعه سوالات تفک&#1740;ک&#1740; دندان پزشک&#1740; اکودکان پ&#1740;نگهام 2005 سوراخ چانه‌ا&#1740; يک&#1740; از ساختمان‌ها&#1740; آناتوميک نرمال فک پايين م&#1740;‌باشدکه محل آن در افراد مختلف بسته به سن،جنس ،نژادو...متفاوت م&#1740; باشد.تع&#1740;&#1740;ن محل دق&#1740;ق ا&#1740;ن سوراخ در انجام کار ها&#1740; ترم&#1740;م&#1740; و اندودنت&#1740;ک وهمچن&#1740;ن در انجام جراح&#1740; ها&#1740; فک پا&#1740;&#1740;ن مهم م&#1740; باشد.ول&#1740; با توجه به تغ&#1740;&#1740;ر محل سوراخ با افزا&#1740;ش سن محل آن در کودکان متفاوت است. جايگاه راديولوژيک اين لندمارک در نژادها&#1740; مختلف و در سن&#1740;ن مختلف مورد بررس&#1740; قرار گرفته است ول&#1740; تا کنون بررس&#1740; آن در س&#1740;ستم دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; بس&#1740;ار اندک بوده است. هدف اين مطالعه بررس&#1740; راديوگرافيک اين ساختمان در س&#1740;ستم دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; است . در اين مطالعه توصيف&#1740;- تحليل&#1740; از 400 عدد از راديوگراف&#1740; پانوراميک بيماران&#1740; که برا&#1740; ساير مقاصد تشخيص&#1740; به کل&#1740;ن&#1740;ک ها&#1740; خصوص&#1740; راد&#1740;ولوژ&#1740; فک و صورت اروم&#1740;ه مراجعه کرده اند استفاده خواهد شد. راديوگراف&#1740; ‌ها&#1740; به دست آمده توسط دو نفر مشاهده گر مورد ارز&#1740;اب&#1740; قرار خواهند گرفت. در مطالعه حاضر از روش&#1740; مشابه با متد آقا&#1740; Lim و همکاران برا&#1740; ارز&#1740;اب&#1740; موقع&#1740;ت سوارخ چانه ا&#1740; نسبت به تاج و ر&#1740;شه دندانها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; استفاده خواهد شد .بد&#1740;ن ترت&#1740;ب که خطوط عمود&#1740; در امتداد سطوح مز&#1740;ال و د&#1740;ستال دندان ها&#1740; مولر اول (D)و دوم (E) ش&#1740;ر&#1740; فک پا&#1740;&#1740;ن کش&#1740;ده م&#1740; شود. و موقع&#1740;ت منتال فورامن نسبت به تاج و ر&#1740;شه &#1740; دندان ها&#1740; مولر ش&#1740;ر&#1740; در 10 موقع&#1740;ت مورد ارز&#1740;اب&#1740; قرار خواهد گرفت: ر&#1740;شه مز&#1740;ال D سطح مز&#1740;ال D (در قسمت تاج&#1740;) ناح&#1740;ه ا&#1740;نترراد&#1740;کولار D ر&#1740;شه د&#1740;ستال D سطح د&#1740;ستال D(در قسمت تاج&#1740;) ر&#1740;شه مز&#1740;ال E سطح مز&#1740;ال E(در قسمت تاج&#1740;) ناح&#1740;ه ا&#1740;نترراد&#1740;کولار E ر&#1740;شه د&#1740;ستال E سطح د&#1740;ستال E (در قسمت تاج&#1740;) سوراخ چانه ا&#1740; (MF)در سطح خارج&#1740; تنه &#1740; فک پا&#1740;&#1740;ن قرار دارد که اجازه &#1740; خروج &#1740;ک&#1740; از شاخه ها&#1740; عصب آلوئولار تحتان&#1740; به خارج از بدنه &#1740; مند&#1740;بل را در هر دو طرف فک م&#1740; دهد. ا&#1740;ن سوراخ روزنه ا&#1740; دا&#1740;ره ا&#1740; &#1740;ا ب&#1740;ضو&#1740; در سطح قدام&#1740; مند&#1740;بل است(1). فورامن منتال به عنوان بخش&#1740; از فک پا&#1740;&#1740;ن که دارا&#1740; دسته جات عصب&#1740; و عروق خون&#1740; بوده،دارا&#1740; اهم&#1740;ت ز&#1740;ست&#1740; و&#1740;ژه ا&#1740; است. طبق تحق&#1740;قات انجام شده، ا&#1740;ن فورامن در ح&#1740;ن رشد کودک با توجه به رشد مند&#1740;بل، در جهت ها&#1740; عمود&#1740; و افق&#1740; تغ&#1740;&#1740;ر موقع&#1740;ت م&#1740;دهد(2 3). تع&#1740;&#1740;ن موقع&#1740;ت آناتوم&#1740;ک سوراخ منتال در کودکان در زمان حضور دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; و قبل از رو&#1740;ش دندان ها&#1740; دائم&#1740; در ا&#1740;جاد ب&#1740;حس&#1740; بهتر در دندان ها و همچن&#1740;ن عدم ا&#1740;جاد آس&#1740;ب به س&#1740;ستم نوروواسکولار در انجام کارها&#1740; ترم&#1740;م&#1740; و &#1740;ا اندودنت&#1740;ک مهم م&#1740;باشد. همچن&#1740;ن ا&#1740;ن مسئله در جراح&#1740; و درمان تروما و شکستگ&#1740; ها&#1740; مند&#1740;بل ن&#1740;ز حائز اهم&#1740;ت م&#1740; باشد. تا کنون از روشها&#1740; متعدد&#1740; مانند لمس، مشاهده مستق&#1740;م با ا&#1740;جاد فلپ، تصو&#1740;ربردار&#1740; ها&#1740; پر&#1740; آپ&#1740;کال، پانورام&#1740;ک، CT ، CBCT، MRI و اولتراسونوگراف&#1740; برا&#1740; ارز&#1740;اب&#1740; موقع&#1740;ت سوراخ منتال استفاده شده است(4). از ا&#1740;ن ب&#1740;ن راد&#1740;وگراف&#1740; ها&#1740; پانورام&#1740;ک با توجه به در دسترس بودن، ف&#1740;لد بزرگ تصو&#1740;ر و دوز پا&#1740;&#1740;ن انتخاب مناسب&#1740; بو&#1740;ژه در کودکان هستند. گرچه معا&#1740;ب&#1740; چون د&#1740;ستورشن، اورلپ شدن سطوح پروگز&#1740;مال دندانها ن&#1740;ز وجود دارند. تاکنون مطالعات بس&#1740;ار اندک&#1740; در خصوص تع&#1740;&#1740;ن محل سوراخ منتال در دندانها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; انجام شده است. Lim و همکاران به بررس&#1740; موقع&#1740;ت سوراخ منتال نسبت به دندانها&#1740; پره مولر رو&#1740;ش ن&#1740;افته و ر&#1740;شه مولرها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; رو&#1740;ش &#1740;افته در تصاو&#1740;ر پانورام&#1740;ک پرداختند(5). تاکنون ه&#1740;چ مطالعه ا&#1740; به ارز&#1740;اب&#1740; موقع&#1740;ت سوراخ منتال نسبت به کاسپ دندانها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; &#1740;ا دائم&#1740; رو&#1740;ش &#1740;افته نپرداخته است. از آنجا&#1740;&#1740;که ا&#1740;ن ارز&#1740;اب&#1740; از لحاظ بال&#1740;ن&#1740; بس&#1740;ار حائز اهم&#1740;ت است لذا هدف از ا&#1740;ن مطالعه ارز&#1740;اب&#1740; کامل&#1740; از محل سوراخ منتال در س&#1740;ستم دندان&#1740; ش&#1740;ر&#1740; نسبت به ر&#1740;شه و تاج مولر ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; و جوانه پره مولرها&#1740; دائم&#1740; م&#1740; باشد. 5 marasuli_p@yahoo.com 1396-09-35-2995 2017-08-05 2017-07-29 0 متغ&#1740;رها&#1740; بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 21 مورد تجزيه و تحل&#1740;ل آمار&#1740; قرار خواهند گرفت . از جدول توزيع فراوان&#1740;، شاخص ها&#1740; مرکز&#1740;، در صد، م&#1740;انگ&#1740;ن و نمودارها برا&#1740; توص&#1740;ف دادهها و آزمونها&#1740; آمار&#1740; مانند T-Test برا&#1740; تحل&#1740;ل داده ها&#1740; کم&#1740; و آزمون مجذور کا&#1740; ) chi-square ) برا&#1740; داده ها&#1740; ک&#1740;ف&#1740; و برا&#1740; بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن دادها از آزمون اسپ&#1740;رمن يا پ&#1740;&#1740;رسون استفاده م&#1740; شود. ارز&#1740;اب&#1740; محل فورامن منتال در س&#1740;ستم دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; به وس&#1740;له &#1740; راد&#1740;وگراف&#1740; پانورام&#1740;ک اطلاع از محل فورامن منتال قبل از انجام ب&#1740; حس&#1740; موضع&#1740; نسبت به کاسپ دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; در کودکان م&#1740;تواند به عنوان &#1740;ک نشانگر بال&#1740;ن&#1740; ارزنده مطرح شود. موقع&#1740;ت MF نسبت به آپکس دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; چگونه است ؟ موقع&#1740;ت MF نسبت به مز&#1740;ال و د&#1740;ستال تاج دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; چگونه است ؟ موقع&#1740;ت MF نسبت به جوانه دندان ها&#1740; دا&#1740;م&#1740; چگونه است ؟ اندازه &#1740; فاصله &#1740; مرکز MF نسبت به آپکس نزد&#1740;کتر&#1740;ن دندان ش&#1740;ر&#1740; چه اندازه است؟ اندازه &#1740; فاصله &#1740; مرکز MF نسبت به مز&#1740;ال و د&#1740;ستال تاج نزد&#1740;کتر&#1740;ن دندان ش&#1740;ر&#1740; چه اندازه است؟ فاصله &#1740; عمود&#1740; MFنسبت به کرست آلوئولار چه اندازه است؟ فاصله &#1740; عمود&#1740; MFنسبت به بوردر تحتان&#1740; مند&#1740;بل چه اندازه است؟ موق&#1740;ع&#1740;ت عمود&#1740; MF(به درصد) چه اندازه است؟ 1. Standring S Ellis H Healy J Johnson D Williams A. Gray’s anatomy: the anatomical basis of medicine and surgery. London: Churchill Livingstone. 2004:217-22. 2. Kjaer I. Formation and early prenatal location of the human mental foramen. Scandinavian journal of dental research. 1989;97(1):1-7. 3. Williams FLE Krovitz GE. Ontogenetic migration of the mental foramen in Neandertals and modern humans. Journal of human evolution. 2004;47(4):199-219. 4. Aminoshariae A Su A Kulild JC. Determination of the location of the mental foramen: a critical review. Journal of endodontics. 2014;40(4):471-5. 5. Lim M Lim W Rajan S Nambiar P Ngeow W. Age-related changes in the location of the mandibular and mental foramen in children with Mongoloid skeletal pattern. European archives of paediatric dentistry: official journal of the European Academy of Paediatric Dentistry. 2015;16(5):397-407. 6. Lim M Lim W Rajan S Nambiar P Ngeow W. Age-related changes in the location of the mandibular and mental foramen in children with Mongoloid skeletal pattern. European Archives of Paediatric Dentistry. 2015;16(5):397-407. 7. Gershenson A Nathan H Luchansky E. Mental foramen and mental nerve: changes with age. Cells Tissues Organs. 1986;126(1):21-8. 8. Tafakhori Z Karimi M. Evaluation of Horizontal Position of Mental Foramen in Relation to Mandibular Premolar in The Panoramic Radiographic in Rafsanjan City in 2014. 2016. 9. Orhan AI Orhan K Aksoy S &#214;zgül &#214; Horasan S Arslan A et al. Evaluation of perimandibular neurovascularization with accessory mental foramina using cone-beam computed tomography in children. Journal of Craniofacial Surgery. 2013;24(4):e365-e9. 10. Ashkenazi M Taubman L Gavish A. Age&#8208;Associated Changes of the Mandibular Foramen Position in Anteroposterior Dimension and of the Mandibular Angle in Dry Human Mandibles. The Anatomical Record. 2011;294(8):1319-25. 11. Balcioglu HA Kilic C Akyol M Ulusoy AT. Horizontal migration of pre-and postnatal mental foramen: an anatomic study. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2011;75(11):1436-41. 12. Dotto SR Travassos RMC Médici Filho E de Moraes LC de Moraes MEL Castilho JCM et al. Evaluation of the mental foramen position in pediatric patients. Brazilian Dental Science. 2010;9(2). 42 0 0 0 تع&#1740;&#1740;ن موقع&#1740;ت MF نسبت به آپکس دندان ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; تع&#1740;&#1740;ن موقع&#1740;ت MF نسبت به مز&#1740;ال و د&#1740;ستال تاج دندانها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; تع&#1740;&#1740;ن موقع&#1740;ت MF نسبت به جوانه پره مولر ها&#1740; دا&#1740;م&#1740; تع&#1740;&#1740;ن اندازه &#1740; فاصله &#1740; مرکز MF نسبت به آپکس نزد&#1740;کتر&#1740;ن دندان ش&#1740;ر&#1740; تع&#1740;&#1740;ن اندازه &#1740; فاصله &#1740; مرکز MF نسبت به مز&#1740;ال و د&#1740;ستال تاج نزد&#1740;کتر&#1740;ن دندان ش&#1740;ر&#1740; تع&#1740;&#1740;ن فاصله &#1740; عمود&#1740; MFنسبت به کرست آلوئولار تع&#1740;&#1740;ن فاصله &#1740; عمود&#1740; MFنسبت به بوردر تحتان&#1740; مند&#1740;بل تع&#1740;&#1740;ن موق&#1740;ع&#1740;ت عمود&#1740; MF(به درصد) -1 21 0 1 مطالعه ا&#1740; توسط Lim و همکارانش در سال 2015 با موضوع تغ&#1740;&#1740;رات مرتبط با سن در محل فورامن منتال و فورامن مند&#1740;بولار در کودکان با الگو&#1740; اسکلت مغول&#1740; انجام شد. تعداد 165 عدد تصو&#1740;ر پانورام&#1740;ک کودکان با محدوده سن&#1740; 5.2 تا 16.0 سال مورد ارز&#1740;اب&#1740; قرار گرفت. ترک&#1740;ب نژاد&#1740; ا&#1740;ن مطالعه 112مالا&#1740;ا&#1740;&#1740; و 53 نفر چ&#1740;ن&#1740; بود. در ا&#1740;ن مطالعه شا&#1740;عتر&#1740;ن محل فورامن منتال نسبت به مولر ها&#1740; ش&#1740;ر&#1740; رو&#1740;ش &#1740;افته، ر&#1740;شه &#1740; مز&#1740;ال مولر دوم (38%) و نسبت به جوانه ها&#1740; دائم&#1740; پره مولر ها&#1740; رو&#1740;ش ن&#1740;افته ب&#1740;ن اپکس پره مولر اول و دوم بود (44%) . نتا&#1740;ج حاصل از ا&#1740;ن مطالعه نشان دادکه در سن بلوغ و رشد، فورامن مند&#1740;بولار به سمت پا&#1740;&#1740;ن و سطح اکلوزال جابه جا شده در حال&#1740; که فورامن منتال به سمت د&#1740;ستال و پا&#1740;&#1740;ن جابه جا م&#1740; شود.(6) Gershenson و همکاران در سال 1986 مطالعه ا&#1740; با عنوان تغ&#1740;&#1740;رات مرتبط با سن در محل فورامن و عصب منتال ، انجام دادند. در ا&#1740;ن مطالعه در 525 مند&#1740;بل خشک محل فورامن منتال شناسا&#1740;&#1740; شد، که در 94.67% موارد به صورت single و در 5.33% موارد به صورت multiple بوده است.شکل آن به صورت round در 34.48% موارد با م&#1740;انگ&#1740;ن اندازه &#1740; 1.68م&#1740;ل&#1740; متر و در 65.52% به صورت ب&#1740;ض&#1740; با م&#1740;انگ&#1740;ن اندازه &#1740; 2.37 م&#1740;ل&#1740; متر بوده است. در 43.66% موارد محل فورامن منتال در آپکس ر&#1740;شه &#1740; پره مولر دوم واقع شده است. در کودکان قبل از رو&#1740;ش دندان ها&#1740; دائم&#1740; فورامن منتال در محل&#1740; نزد&#1740;ک مارژ&#1740;ن آلوئول واقع شده است. نزد&#1740;ک زمان رو&#1740;ش دندان ها ، محل MF به سمت قسمت م&#1740;ان&#1740; جابجا م&#1740; شود و در بزرگسالان نزد&#1740;ک بوردر تحتان&#1740; بوده است که با از دست دادن دندان ها و تحل&#1740;ل استخوان MF به سمت بالا نزد&#1740;ک بوردر آلوئولار حرکت م&#1740; کند.(7) در مطالعه &#1740; تفاخر&#1740; و همکارانش در سال 1394 که با هدف بررس&#1740; موقع&#1740;ت افق&#1740; فورامن منتال نسبت به پرمولرهاي مند&#1740;بل در راد&#1740;وگراف&#1740; پانورام&#1740;ک در شهر رفسنجان انجام گرفت، تعداد 152 ب&#1740;مار مراجعه کننده به کل&#1740;ن&#1740;ک خصوص&#1740; راد&#1740;ولوژي دهان،فک و صورت در شهر رفسنجان که مع&#1740;ارهاي ورود به مطالعه را داشتند و جهت انجام کار دندانپزشک&#1740; ن&#1740;از به راد&#1740;وگراف&#1740;هاي پانورام&#1740;ک داشتند، مورد بررس&#1740; قرار گرفتند . موقع&#1740;ت افق&#1740; فورامن منتال نسبت به پرمولرهاي اول و دوم مند&#1740;بل بررس&#1740; شد و نتا&#1740;ج در چکل&#1740;ست ضم&#1740;مه ثبت گرد&#1740;د. از آزمون مجذور کاي و &#1740;ا در صورت لزوم از آزمون دق&#1740;ق ف&#1740;شر جهت بررس&#1740;هاي آماري استفاده شد. راد&#1740;وگراف&#1740; پانورام&#1740;ک 76 مرد و 76 زن بررس&#1740; شد. ناح&#1740;ه ب&#1740;ن پرمولر اول و دوم با 44 % فراوان&#1740;، شا&#1740;عتر&#1740;ن محل براي فورامن منتال در راد&#1740;وگراف&#1740; پانورام&#1740;ک بود. همچن&#1740;ن &#1740;افتههاي مطالعه حاضر، همسو با مطالعات پ&#1740;ش&#1740;ن عدم تأث&#1740;ر .(P>0/ سن و جنس را بر موقع&#1740;ت فورامن منتال مشخص نمود ( 05شا&#1740;عتر&#1740;ن موقع&#1740;ت افق&#1740; فورامن منتال در نژاد ا&#1740;ران&#1740; در شهر رفسنجان، ناح&#1740;ه ب&#1740;ن دندانهاي پرمولر اول و دوم بوده و پس از آن ز&#1740;ر دندان پرمولر دوم فراوانتر&#1740;ن محل قرارگ&#1740;ري است.(8) همچن&#1740;ن مطالعه ا&#1740; که در سال 2013 توسطorhan و همکارانش با موضوع ارز&#1740;اب&#1740; نوروواسکولار&#1740;ز&#1740;شن پر&#1740; مند&#1740;بولار با دسترس&#1740; از منتال فورامن با استفاده از CBCTدر کودکان انجام شد. هدف از ا&#1740;ن تحق&#1740;ق، ارز&#1740;اب&#1740; کانال مند&#1740;بولار دوشاخه بوده است در ا&#1740;ن مطالعه از 63 کودک 35 نفر آن ها دختر و بق&#1740;ه پسر بودند، م&#1740;انگ&#1740;ن سن&#1740; کودکان 12.3 سال بود،. هر دو سمت چپ و راست با استفاده از CTمورد ارز&#1740;اب&#1740; قرار گرفتند.که کانال مند&#1740;بولار دوشاخه در 34 مورد (27)%&#1740;افت شد.(9) Ashkenazi و همکارانشان در سال 2011 مطالعه ا&#1740; را با هدف تغ&#1740;&#1740;رات مرتبط با سن&#1740; که در موقع&#1740;ت مند&#1740;بولار فورامن در بعد قدام&#1740; خلف&#1740; و در زاو&#1740;ه مند&#1740;بولار جمجمه ها&#1740; خشک و در اندازه زاو&#1740;ه گون&#1740;ال (GA) ا&#1740;جاد م&#1740; شود را مورد بررس&#1740; قرار دادند. در ا&#1740;ن مطالعه، 121 فک پا&#1740;&#1740;ن خشک با س&#1740;ستم دندان&#1740; اول&#1740;ه (36)،مختلط (26)، و dentitions دائم (59) مورد استفاده قرار گرفت. موقع&#1740;ت A-P از MF عمود بر لبه خلف&#1740; راموس با کول&#1740;س د&#1740;ج&#1740;تال&#1740; اندازه گ&#1740;ر&#1740; شد.ا ز mandibulometer برا&#1740; بررس&#1740; GA استفاده شد. فاصله MF از لبه خلف&#1740; راموس به طور قابل توجه&#1740; با تغ&#1740;&#1740;ر سن 66 درصد از س&#1740;ستم دندان&#1740; اول&#1740;ه (7.75 م&#1740;ل&#1740; متر) به دائم&#1740; افزا&#1740;ش &#1740;افته است (12.9 م&#1740;ل&#1740; متر، P <0.001 )به طور مشابه، فاصله MF از لبه خلف&#1740; راموس نسبت به عرض راموس در کل در بعدA-Pبه طور قابل توجه&#1740; با تغ&#1740;&#1740;رDentitions از اول&#1740;ه (0.28) به دندانها&#1740; دائم&#1740; اواخر افزا&#1740;ش &#1740;افته است (21.4&#1642;) (0.34، P <0.001)GA به طور قابل توجه&#1740; با تغ&#1740;&#1740;ر سن از 140.17 ± 5.9 ° ° (دندانها&#1740; ش&#1740;ر&#1740;) به123.61 ± 6.9 ° ° P <0.001 (اواخر دندان دائم) کاهش &#1740;افته است. حرکت قدام&#1740; MF و کاهش اندازه GA که با تغ&#1740;&#1740;ر دندانها رخ م&#1740; دهد مربوط به روند رشدم&#1740; باشد.(10) مطالعه ا&#1740; با عنوان مهاجرت افق&#1740; فورامن منتال در دوران قبل و بعد از تولد توسط Avni Balcioglu و همکارانش در سال 2011 انجام شد. در ا&#1740;ن مطالعه 54 جن&#1740;ن ب&#1740;ن 17 و 32 هفته حاملگ&#1740; و 94 راد&#1740;وگراف&#1740; پانورام&#1740;ک کودکان ب&#1740;ن سن&#1740;ن 4 تا 12 سال مورد بررس&#1740; قرار گرفت. فاصله ب&#1740;ن فورامن منتال و سمف&#1740;ز ، و فاصله ب&#1740;ن لبه خلف&#1740; راموس مند&#1740;بل و سوراخ چانه ا&#1740; با توجه به دوره تکامل&#1740; تع&#1740;&#1740;ن شد. طبق نتا&#1740;ج بدست آمده، حرکت فورامن منتال در جهت خلف&#1740; در طول رشد فک، بوده است. سوراخ چانه ا&#1740; قبل از تولد دارا&#1740; &#1740;ک رفتار نامنظم م&#1740; باشد. در حال&#1740; که فورامن منتال پس از زا&#1740;مان در &#1740;ک الگو&#1740; منظم به تدر&#1740;ج مهاجرت خلف&#1740; دارد. (11) هدف از ا&#1740;ن مطالعه، بررس&#1740; محل فورامن منتال با استفاده از راد&#1740;وگراف&#1740; پانورام&#1740;ک بود.ا&#1740;ن مطالعه توسط sodney Ricardiدرسال 2006 انجام شده است.که در آن اشعه ا&#1740;کس پانورام&#1740;ک از کودکان&#1740; با سن&#1740;ن ب&#1740;ن 10 تا 12 سال ته&#1740;ه شد. در ابتدا، راد&#1740;وگراف&#1740; د&#1740;ج&#1740;تال&#1740; ته&#1740;ه شد و نرم افزار تصو&#1740;ر ابزار 1.27 استفاده شد. فاصله ب&#1740;ن بوردر فک پا&#1740;&#1740;ن و لبه &#1740; تحتان&#1740; فورامن منتال ، ارتفاع کل ر&#1740;ج آلوئول، و همچن&#1740;ن فاصله ب&#1740;ن بخش م&#1740;ان&#1740; فورامن منتال و &#1740;ک خط فرض&#1740; ترس&#1740;م شده ب&#1740;ن NASAL SPINEبه نقطه ا&#1740; که در تحتان&#1740; تر&#1740;ن قسمت mentus واقع شده است،اندازه گ&#1740;ر&#1740; شد. در کودکان با سن&#1740;ن م&#1740;ان 10 و 11 سال، ب&#1740;شتر&#1740;ن محل قرار گ&#1740;ر&#1740; فورامن منتال در &#1740;ک سوم تحتان&#1740; ر&#1740;ج آلوئول بود، و در گروه سن&#1740; 12 سال، در &#1740;ک سوم متوسط بود.پس نت&#1740;جه گرفتند که موقع&#1740;ت فورامن منتال با تغ&#1740;&#1740;ر سن، تغ&#1740;&#1740;ر م&#1740; کند.(12) ا&#1740;ن مطالعه بر رو&#1740; تصاو&#1740;ر پانورام&#1740;ک د&#1740;ج&#1740;تال که با اهداف تشخ&#1740;ص&#1740; و درمان&#1740; د&#1740;گر&#1740; مانند پوس&#1740;دگ&#1740; ها&#1740; دندان&#1740;، ارز&#1740;اب&#1740; موقع&#1740;ت جوانه دندان&#1740; و ...ته&#1740;ه شده بودند، انجام م&#1740; شود و کودکان صرفا جهت انجام ا&#1740;ن تحق&#1740;ق تحت تاث&#1740;ر اکسپوژر اضاف&#1740; قرار نخواهند گرفت. با توجه به وجود جوانه دندانها&#1740; دا&#1740;م&#1740; در ناح&#1740;ه سوراخ منتال و ن&#1740;ز ماه&#1740;ت دو بعد&#1740; تصاو&#1740;ر پانورام&#1740;ک و وجود سوپر ا&#1740;مپوز&#1740;شن، ممکن است &#1740;افتن فورامن منتال در برخ&#1740; از کل&#1740;شه ها مشکل بوده و&#1740;ا امکانپذ&#1740;ر نباشد. 0 rezayatname.doc 0 1 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2017-07-30 0 1 1 1 -1 1 1 2 1 2017-07-29 0 0 0 1 1 -1 0 3 5 6 6