بررس&#1740; اثر ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر مشکلات جنس&#1740; در ب&#1740;ماران مرد &#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان ا&#1740;ت الله طالقان&#1740; اروم&#1740;ه Evalution of L-Carnitine effect on sexual dysfunction in dyalised male patients referred to ayatollahTaleghani hospital of Urmia ال کارن&#1740;ت&#1740;ن- اختلالات جنس&#1740;- د&#1740;ال&#1740;ز دانشگاه علوم پزشک&#1740; اروم&#1740;ه چاپ مقاله بخش درمان ( پزشک- بيمار) ---------------- هدف ما در ا&#1740;ن تحق&#1740;ق بررس&#1740; اثر گذار&#1740; ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر مشکلات جنس&#1740; ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; ب&#1740;مارستان طالقان&#1740; شهرستان اروم&#1740;ه است امروزه افراد&#1740; که دچار مشکل نارسا&#1740;&#1740; کل&#1740;ه در مرحل آخر(ESRD) م&#1740; شوند مشکلات عد&#1740;ده ا&#1740; را تجربه م&#1740; کنند که جهت رفع ا&#1740;ن اختلالات &#1740;ک&#1740; از راه ها انجام د&#1740;ال&#1740;ز است که بس&#1740;ار&#1740; از عوارض را بهبود م&#1740; بخشد پارانش&#1740;م کل&#1740;ه &#1740;ک&#1740; از منابع اساس&#1740; تول&#1740;د کارن&#1740;ت&#1740;ن در بدن است در جر&#1740;ان نارسا&#1740;&#1740; کل&#1740;و&#1740; ،با تخر&#1740;ب کل&#1740;ه کاهش قابل توجه سطح کارن&#1740;ت&#1740;ن آزاد را شاهد هست&#1740;م که با د&#1740;ال&#1740;ز ا&#1740;ن کاهش تشد&#1740;د م&#1740; شود بر پا&#1740;ه مطالعات انجام شده کاهش کارن&#1740;ت&#1740;ن م&#1740;زان تستسترون را کاهش م&#1740; دهد که نها&#1740;تا به صورت مشکلات نعوظ&#1740; و اختلالات قلب&#1740; عروق&#1740; بروز م&#1740; کند و در افراد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; ش&#1740;وع ا&#1740;ن اختلالات حدود 60 درصد است و به &#1740;ک&#1740; از معضلات افراد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; تبد&#1740;ل شده است با توجه محدود&#1740;ت ها&#1740; مطالعات&#1740; و ن&#1740;ز ناشناخته بودن مکان&#1740;سم دق&#1740;ق ا&#1740;ن اختلال در د&#1740;ال&#1740;ز مطالعات در ا&#1740;ن حوزه بس&#1740;ار محدود بوده است و درمان مشخص و قابل قبول&#1740; ندارد و از نتا&#1740;ج حاصل از ا&#1740;ن بررس&#1740; م&#1740; توان جهت بهبود اختلالات جنس&#1740; در افراد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; استفاده نمود افراد&#1740; که در مرحله &#1740; آخر آس&#1740;ب کل&#1740;و&#1740;( ESRD) باعث هستند امروزه به طور پ&#1740;وسته تحت د&#1740;ال&#1740;ز قرار م&#1740; گ&#1740;رند ز&#1740;را د&#1740;ال&#1740;ز باعث بهبود بس&#1740;ار&#1740; از علا&#1740;م آن م&#1740; شود.(1) در &#1740;ک بررس&#1740; 6 ماهه د&#1740;ده شد انجام د&#1740;ال&#1740;ز باعث کاهش مشکلات جنس&#1740; افراد نسبت به قبل از شروع دوره د&#1740;ال&#1740;ز م&#1740; شود(2) با ا&#1740;ن وجود باز هم مشکلات جنس&#1740; &#1740;ک&#1740; از عوارض شا&#1740;ع مرحله &#1740; آخر آس&#1740;ب کل&#1740;و&#1740; در ب&#1740;ماران د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; است که شبوع بالا&#1740;&#1740; دارد و در تحق&#1740;قات مختلف با توجه به تفاوت زمان&#1740; و حجم نمونه ا&#1740;ن درصد ها متفاوت گزارش شده اند، ول&#1740; همه &#1740; آن ها اختلالات جنس&#1740; را شا&#1740;ع و شا&#1740;ان توجه م&#1740; دانند (1, 3) که علت و درمان مشخص&#1740; ندارد و ک&#1740;ف&#1740;ت زندگ&#1740; ب&#1740;ماران را تا حد ز&#1740;اد&#1740; تحت تاث&#1740;ر قرار م&#1740; دهد.(4) به طور&#1740; که م&#1740;ان مشکلات جنس&#1740; در افراد با مشکلات مزمن کل&#1740;و&#1740; ، با مرگ وم&#1740;ر ناش&#1740; از افسردگ&#1740; و د&#1740;ابت ش&#1740;ر&#1740;ن رابطه معنا دار و مستق&#1740;م&#1740; وجود دارد(3, 5) د&#1740;ال&#1740;ز به طور کل&#1740; به دو ش&#1740;وه انجام م&#1740; گ&#1740;رد 1- همود&#1740;ال&#1740;ز (د&#1740;ال&#1740;ز خون&#1740;) 2- د&#1740;ال&#1740;ز صفاق&#1740; انتخاب نوع د&#1740;ال&#1740;ز به فاکتور ها&#1740; مختلف&#1740; مانند توانا&#1740;&#1740; مال&#1740;، راحت&#1740; ب&#1740;مار و امکانات مراکز بهداشت&#1740; وابسته است.(6) م&#1740;زان ش&#1740;وع و نوع اختلالات جنس&#1740; در دو نوع د&#1740;ال&#1740;ز تفاوت&#1740; با هم ندارد(7). بر پا&#1740;ه &#1740; تحق&#1740;قات صورت گرفته از م&#1740;ان افراد&#1740; که د&#1740;ال&#1740;ز م&#1740; شوند حدود 65 درصد از رابطه جنس&#1740; خود ناراض&#1740; بودند، 40 درصد گفتند رابطه &#1740; جنس&#1740; ندارند، 27 درصد م&#1740;ل جنس&#1740; خود را از دست داده اند و 23 درصد هم گفته اند که به ارگاسم نم&#1740; رسند(8). انجام پ&#1740;وند کل&#1740;ه مشکلات جنس&#1740; را در مردان 40 تا78 درصد و در زنان 25 تا 30 درصد بهبود بخش&#1740;ده است(9). ا&#1740;ن اختلالات در جنس زن و مرد به ش&#1740;وه &#1740; متفاوت&#1740; بروز م&#1740; &#1740;ابد به گونه ا&#1740; که در مردان ب&#1740;شتر به صورت مشکلات نعوظ&#1740; و در زنان به صورت اختلال در تحر&#1740;ک ارگاسم و م&#1740;ل جنس&#1740; است . اگر چه اثربخش&#1740; مهار کننده ها&#1740; فسفود&#1740; استراز 5 مانند س&#1740;لدناف&#1740;ل و واروناف&#1740;ل تا حد&#1740; در بهبود وضع&#1740;ت ها&#1740; جسمان&#1740; و روان&#1740; و همچن&#1740;ن مشکلات نعوظ ثابت شده است (7)، اما بر بهبود م&#1740;ل جنس&#1740; ب&#1740; اثر است. مطالعات مختلف نتا&#1740;ج متفاوت&#1740; از م&#1740;زان تاث&#1740;ر س&#1740;لدناف&#1740;ل خوراک&#1740; بر مشکلات جنس&#1740; افراد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; داده اند .(10)سطح تستسترون در مردان د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; با سرم کرات&#1740;ن&#1740;ن و( SHBG) sexual hormone binding globuline مرتبط است و در د&#1740;ال&#1740;ز به دنبال کاهش آن ها سطح تستسترون کاهش م&#1740; &#1740;ابد. پس کارن&#1740;ت&#1740;ن به طور غ&#1740;ر مستق&#1740;م و با کاهش سطح تستسترون باعث افزا&#1740;ش مرگ و م&#1740;ر ناش&#1740; از ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; قلب&#1740; عروق&#1740; و بروز مشکلات نعوظ oligospermia- osteoporosis و anemia در مردان م&#1740; شود(11, 12). همچن&#1740;ن تحق&#1740;قات رو&#1740; خانم ها ا&#1740;ن مطلب را نشان داده است که خانم ها&#1740;&#1740; که تحت د&#1740;ال&#1740;ز قرار م&#1740; گ&#1740;رند سطح تستسترون و استراد&#1740;ول کمتر&#1740; نسبت به افراد عاد&#1740; دارند اما کاف&#1740; نبودن &#1740;ا کاف&#1740; بودن د&#1740;ال&#1740;ز رو&#1740; ا&#1740;ن مقاد&#1740;ر کاملا ب&#1740; اثر است.(13) کارن&#1740;ت&#1740;ن &#1740;ک عامل بس&#1740;ار اساس&#1740; در متابول&#1740;سم ل&#1740;پ&#1740;د ها در بدن است که در داخل م&#1740;توکندر&#1740; به صورت آس&#1740;ل کارن&#1740;ت&#1740;ن باعث بتااکس&#1740;داس&#1740;ون اس&#1740;د ها&#1740; چرب م&#1740; شود که در مشکلات کل&#1740;و&#1740; به علت کاهش آن بتااکس&#1740;داس&#1740;ون اس&#1740;د ها&#1740; چرب دچار اختلال م&#1740; شود و م&#1740;زان است&#1740;ل کو آ ن&#1740;ز افزا&#1740;ش م&#1740; &#1740;ابد(14, 15). کارن&#1740;ت&#1740;ن به طور طب&#1740;ع&#1740; از غذا ها به و&#1740;ژه گوشت قرمز به بدن م&#1740; رسد، اما اندام ها&#1740;&#1740; مانند کبد کل&#1740;ه و مغز هم آن را تول&#1740;د م&#1740; کنند؛ حدود 95 درصد از کارن&#1740;ت&#1740;ن به صورت ذخ&#1740;ره در عضلات است و پس از ترشح به توبول ها&#1740; کل&#1740;و&#1740;، 90 درصد کارن&#1740;ت&#1740;ن آزاد دوباره باز جذب م&#1740; شود؛ آس&#1740;ل کارن&#1740;ت&#1740;ن هم مانند کارن&#1740;ت&#1740;ن وارد توبول ها&#1740; کل&#1740;و&#1740; م&#1740; شود سپس با توجه به ا&#1740;ن که بازجذب آس&#1740;ل کارن&#1740;ت&#1740;ن محدودتر از کارن&#1740;ت&#1740;ن است کل&#1740;رانس آن 4 تا 8 برابر کارن&#1740;ت&#1740;ن م&#1740; باشد (16) در مشکلات مزمن کل&#1740;و&#1740; کل&#1740;رانس کارنت&#1740;ن و آس&#1740;ل کارن&#1740;ت&#1740;ن کاهش م&#1740; &#1740;ابد اما م&#1740;زان غلظت کل کارن&#1740;ت&#1740;ن ثابت م&#1740; ماند &#1740;ا حت&#1740; ممکن است افزا&#1740;ش داشته باشد ول&#1740; در د&#1740;ال&#1740;ز سطح کارن&#1740;ت&#1740;ن ازاد پلاسما کاهش م&#1740; &#1740;ابد.( مقدار نرمال 40 تا 50 م&#1740;کرو مول در ل&#1740;تر / مقدار در ا&#1740;ن افراد19.2 تا 32.4 م&#1740;کرو مول بر ل&#1740;تر) نها&#1740;تاً نسبت آس&#1740;ل کارن&#1740;ت&#1740;ن به کارن&#1740;ت&#1740;ن افزا&#1740;ش ( 0.77 تا 0.96 )پ&#1740;دا م&#1740; کند (م&#1740;زان نرمال ا&#1740;ن نسبت 0.15 تا 0.25 است)(15, 17). وقت&#1740; پارانش&#1740;م کل&#1740;ه فرد آس&#1740;ب م&#1740; ب&#1740;ند( مثل حالت ا&#1740; اس آر د&#1740;) &#1740;ک منبع مهم سنتز کارن&#1740;ت&#1740;ن از ب&#1740;ن م&#1740; رود م&#1740;زان کل&#1740;رانس و دفع آس&#1740;ل کارن&#1740;ت&#1740;ن کاهش م&#1740; &#1740;ابد و ط&#1740; همود&#1740;ال&#1740;ز حذف آس&#1740;ل کارن&#1740;ت&#1740;ن و کارن&#1740;ت&#1740;ن ازاد افزا&#1740;ش م&#1740; &#1740;ابد که ا&#1740;ن حذف برا&#1740; کارن&#1740;ت&#1740;ن آزاد خ&#1740;ل&#1740; ب&#1740;شتر از آس&#1740;ل کارن&#1740;ت&#1740;ن است.(15, 16, 18) بر پا&#1740;ه مطالعات صورت گرفته در مردان&#1740; که تحت همود&#1740;ال&#1740;ز قرار م&#1740; گ&#1740;رند کاهش سطح تسترون ازاد و کارن&#1740;ت&#1740;ن با هم ارتباط معنا دار&#1740; دارند، &#1740;عن&#1740; با کاهش کارن&#1740;ت&#1740;ن، تستسترون آزاد کاهش &#1740;افته و به تَبَع آن ش&#1740;وع اختلالات جنس&#1740; و ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; قلب&#1740; عروق&#1740; افزا&#1740;ش قابل توجه&#1740; م&#1740; &#1740;ابند. (19)بنابرا&#1740;ن م&#1740; توان به راحت&#1740; به رابطه &#1740; کارن&#1740;ت&#1740;ن در مشکلات جنس&#1740; پ&#1740; برد . درمان مشکلات نعوظ با درمان دو دارو&#1740;&#1740; ( پروپ&#1740;ون&#1740;ل ال کارن&#1740;ت&#1740;ن و س&#1740;لدناف&#1740;ل )موثر تر از درمان تک دارو&#1740;&#1740; س&#1740;لدناف&#1740;ل است.(20) همچن&#1740;ن پس از bilateral nerve-sparing radical retropubic prostatectomy پروپ&#1740;ون&#1740;ل ال کارن&#1740;ت&#1740;ن و است&#1740;ل ال کارن&#1740;ت&#1740;ن در بهبود قدرت جنس&#1740; مردان اثر مثبت&#1740; دارند و ا&#1740;ن دو نسبت به درمان با س&#1740;لدناف&#1740;ل عوارض کمتر&#1740; دارند اما همه &#1740; آن ها بر م&#1740;ل جنس&#1740; ب&#1740; اثراند.(21) اما در درمان با تستسترون و ال کارن&#1740;ت&#1740;ن مشاهده شده است که استفاده از تستسترون برا&#1740; مشکلات نعوظ و تورم الت تناسل&#1740; مردان عوارض جانب&#1740; مثل افزا&#1740;ش حجم پروستات و کاهش سطح سرم&#1740; لوتئول&#1740;ن مشاهده شده است ول&#1740; در درمان با ال کارن&#1740;ت&#1740;ن ا&#1740;ن عوارض بروز نم&#1740; &#1740;ابند .(22) با توجه به مطالعات انجام شده امروزه مشکلات جنس&#1740; &#1740;ک&#1740; از مشکلات مهم و شا&#1740;ع در افراد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; است ،که باعث کاهش ک&#1740;ف&#1740;ت زندگ&#1740; آن ها شده است و تحق&#1740;قات در ا&#1740;ن رابطه کم بوده است و ما بر اساس داده ها&#1740; پا&#1740;ه از سا&#1740;ر تحق&#1740;قات به ا&#1740;ن نت&#1740;جه رس&#1740;ده ا&#1740;م که ممکن است ال کارن&#1740;ت&#1740;ن به بهبود وضع&#1740;ت ا&#1740;ن افراد کمک شا&#1740;ان&#1740; بکند. لذا در ا&#1740;ن مطالعه به بررس&#1740; اثرات ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر رو&#1740; مشکلات جنس&#1740; در ب&#1740;ماران د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; م&#1740; پرداز&#1740;م. 4 afshin.shiva@gmail.com 1396-09-36-2877 2017-08-15 2017-04-21 0 ا&#65219;&#65276;&#65227;&#65166;ت د&#65251;&#65262;&#64404;&#65198;ا&#65235;&#64511;&#64399; و &#64510;&#65166;&#65235;&#65176;&#65258; &#65259;&#65166;ي &#65169;&#65166;&#65247;&#64511;&#65256;&#64509; و آز&#65251;&#65166;&#64510;&#65208;&#64405;&#65166;&#65259;&#64509; &#65169;&#64511;&#65252;&#65166;ران وارد &#65255;&#65198;م ا&#65235;&#65200;ارSPSS &#65207;&#65194;ه و &#65169;&#65198;اي آ&#65255;&#65166;&#65247;&#64511;&#65200; داده &#65259;&#65166;ي &#64400;&#65252;&#64509; &#65239;&#65170;&#65246; و &#65169;&#65228;&#65194; از &#65251;&#65194;ا&#65191;&#65248;&#65258; از &#65219;&#65198;&#64510;&#65238; آز&#65251;&#65262;نs repeated measure استفاده م&#1740; شود و P value< 0.05 به عنوان اختلاف معن&#1740; دار در نظر گرفته خواهد شد بررس&#1740; اثر ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر مشکلات جنس&#1740; در ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان آ&#1740;ت الله طالقان&#1740; اروم&#1740;ه ارائه دارو ها&#1740; موثر تر در درمان مشکلات جنس&#1740; ب&#1740;ماران د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; • شبوع اختلالات جنس&#1740; در ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان طالقان&#1740; اروم&#1740;ه ز&#1740;اد است • ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر م&#1740;ل جنس&#1740; در ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان طالقان&#1740; اروم&#1740;ه موثر است. • ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر عملکرد نعوظ&#1740; در ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان طالقان&#1740; اروم&#1740;ه موثر است. • ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر رضا&#1740;ت ناش&#1740; از نزد&#1740;ک&#1740; در ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان طالقان&#1740; اروم&#1740;ه موثر است. ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر ارضا&#1740; جنس&#1740; و ارگاسم ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان طالقان&#1740; اروم&#1740;ه موثر است 1. A. McGahuey AJG, Cindi A. Laukes, Francisco A. Moreno, Pedro L. Delgado, Kathy M. McKnight, Rachel Manber, Cynthia. The Arizona sexual experience scale (ASEX): reliability and validity. Journal of Sex &Marital Therapy. 2000;26(1):25-40. 2. Savadi H, Khaki M, Javnbakht M, Pourrafiee H. The Impact of Hemodialysis on Sexual Function in Male Patients using the International Index of Erectile Function Questionnaire (IIEF). Electronic Physician. 2016;8(5):2371. 3. Navaneethan SD, Vecchio M, Johnson DW, Saglimbene V, Graziano G, Pellegrini F, et al. Prevalence and correlates of self-reported sexual dysfunction in CKD: a meta-analysis of observational studies. American Journal of Kidney Diseases. 2010;56(4):670-85. 4. Weisbord SD, Carmody SS, Bruns FJ, Rotondi AJ, Cohen LM, Zeidel ML, et al. Symptom burden, quality of life, advance care planning and the potential value of palliative care in severely ill haemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation. 2003;18(7):1345-52. 5. Santos PR, Capote Jr JRFG, Cavalcanti JU, Vieira CB, Rocha ARM, Apolônio NAM, et al. Sexual dysfunction predicts depression among women on hemodialysis. International urology and nephrology. 2013;45(6):1741-6. 6. Devoe DJ, Wong B, James MT, Ravani P, Oliver MJ, Barnieh L, et al. Patient education and peritoneal dialysis modality selection: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Kidney Diseases. 2016;68(3):422-33. 7. Weisbord SD, editor Sexual dysfunction and quality of life in patients on maintenance dialysis. Seminars in dialysis; 2013: Wiley Online Library. 8. Diemont WL, Vruggink PA, Meuleman EJ, Doesburg WH, Lemmens WA, Berden JH. Sexual dysfunction after renal replacement therapy. American journal of kidney diseases. 2000;35(5):845-51. 9. Pertuz W, Castaneda D, Rincon O, Lozano E, editors. Sexual dysfunction in patients with chronic renal disease: does it improve with renal transplantation? Transplantation proceedings; 2014: Elsevier. 10. Seibel I, de Figueiredo CEP, Tel&ouml;ken C, Moraes JF. Efficacy of oral sildenafil in hemodialysis patients with erectile dysfunction. Journal of the American Society of Nephrology. 2002;13(11):2770-5. 11. Carrero JJ, Qureshi AR, Parini P, Arver S, Lindholm B, B&aacute;r&aacute;ny P, et al. Low serum testosterone increases mortality risk among male dialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology. 2009;20(3):613-20. 12. Anantharaman P, Schmidt RJ. Sexual function in chronic kidney disease. Advances in chronic kidney disease. 2007;14(2):119-25. 13. Kim JH, Doo SW, Yang WJ, Kwon SH, Song ES, Lee HJ, et al. Association between the hemodialysis adequacy and sexual dysfunction in chronic renal failure: a preliminary study. BMC urology. 2014;14(1):4. 14. Ferrari R, DiMauro S, Sherwood G. L-Carnitine and its role in medicine: from function to therapy: Academic Press; 1992. 15. Schreiber BD. Debate forum: levocarnitine therapy is rational and justified in selected dialysis patients. Blood purification. 2005;24(1):128-39. 16. Ahmad S. Carnitine, kidney and renal dialysis: Academic Press, London; 1992. 17. Golper TA, Ahmad S, editors. L&#8208;Carnitine Administration to Hemodialysis Patients: Has Its Time Come? Seminars in Dialysis; 1992: Wiley Online Library. 18. Fouque D, Holt S, Guebre-Egziabher F, Nakamura K, Vianey-Saban C, Hadj-Aïssa A, et al. Relationship between serum carnitine, acylcarnitines, and renal function in patients with chronic renal disease. Journal of renal nutrition. 2006;16(2):125-31. 19. Sakai K, Fukami K, Yamagishi S-i, Kaida Y, Adachi T, Ando R, et al. Evidence for a positive association between serum carnitine and free testosterone levels in uremic men with hemodialysis. Rejuvenation research. 2013;16(3):200-5. 20. Gentile V, Vicini P, Prigiotti G, Koverech A, Silverio FD. Preliminary observations on the use of propionyl-L-carnitine in combination with sildenafil in patients with erectile dysfunction and diabetes. Current medical research and opinion. 2004;20(9):1377-84. 21. Cavallini G, Modenini F, Vitali G, Koverech A. Acetyl-L-carnitine plus propionyl-L-carnitine improve efficacy of sildenafil in treatment of erectile dysfunction after bilateral nerve-sparing radical retropubic prostatectomy. Urology. 2005;66(5):1080-5. 22. Cavallini G, Caracciolo S, Vitali G, Modenini F, Biagiotti G. Carnitine versus androgen administration in the treatment of sexual dysfunction, depressed mood, and fatigue associated with male aging. Urology. 2004;63(4):641-6. 23. Dambrova M, Cirule H, Svalbe B, Zvejniece L, Pugovichs O, Zorenko T, et al. Effect of inhibiting carnitine biosynthesis on male rat sexual performance. Physiology & behavior. 2008;95(3):341-7. 24. Gianfrilli D, Lauretta R, Di Dato C, Graziadio C, Pozza C, De Larichaudy J, et al. Propionyl&#8208;L&#8208;carnitine, L&#8208;arginine and niacin in sexual medicine: a nutraceutical approach to erectile dysfunction. Andrologia. 2012;44(s1):600-4. 25. Pakpour AH, Zeidi IM, Yekaninejad MS, Burri A. Validation of a translated and culturally adapted Iranian version of the International Index of Erectile Function. Journal of sex & marital therapy. 2014;40(6):541-51. 26. Rosen RC, Riley A, Wagner G, Osterloh IH, Kirkpatrick J, Mishra A. The international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology. 1997;49(6):822-30. 27. https://www.uptodate.com/contents/l-carnitine-drug-information?source=search_result&search=l-carnitine&selectedTitle=1~98. 28. Eknoyan G, Latos DL, Lindberg J. Practice recommendations for the use of L-Carnitine in dialysis-related carnitine disorder National Kidney Foundation Carnitine Consensus Conference. Elsevier; 2003. 29. Perrott J, Murphy NG, Zed PJ. L-carnitine for acute valproic acid overdose: a systematic review of published cases. Annals of Pharmacotherapy. 2010;44(7-8):1287-93. 30. Howland MA. Antidotes in depth: L-carnitine. In: Nelson L, Lewin N, Howland MA, Hoffman R, Goldfrank L, Flomenbaum N. Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc; 2011:711. 36 0 0 0 بررس&#1740; شبوع اختلالات جنس&#1740; در ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان طالقان&#1740; اروم&#1740;ه بررس&#1740; اثر ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر م&#1740;ل جنس&#1740; در ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان طالقان&#1740; اروم&#1740;ه بررس&#1740; اثر ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر عملکرد نعوظ&#1740; در ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان طالقان&#1740; اروم&#1740;ه بررس&#1740; اثر ال کارن&#1740;ت&#1740;ن بر رضا&#1740;ت ناش&#1740; از نزد&#1740;ک&#1740; در ب&#1740;ماران مرد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان طالقان&#1740; اروم&#1740;ه 72 10 -1 1 1در مطالعه ا&#1740; در سال 2004 که به هدف بررس&#1740; م&#1740;زان اثر گذار&#1740; پروپ&#1740;ون&#1740;ل ال کارن&#1740;ت&#1740;ن همراه با س&#1740;لدناف&#1740;ل خوراک&#1740; به صورت&#1740; ترک&#1740;ب دو دارو&#1740;&#1740;، در بهبود مشکل نعوظ در ب&#1740;ماران د&#1740;ابت&#1740; انجام شد، 40 مرد با مشکل د&#1740;ابت و اختلال نعوظ به صورت تصادف&#1740; انتخاب شدند همه ا&#1740;ن افراد قبلا با س&#1740;لدناف&#1740;ل دوره درمان ناموفق&#1740; را ط&#1740; کرده اند. جامعه نمونه به دو گروه ب&#1740;ست نفره تقس&#1740;م شد که گروه اول درمان دو دارو&#1740;&#1740; س&#1740;لدناف&#1740;ل خوراک&#1740; به م&#1740;زان 50 م&#1740;ل&#1740; گرم دو بار در هفته همراه با پروپ&#1740;ون&#1740;ل ال کارن&#1740;ت&#1740;ن خوراک&#1740; به م&#1740;زان روزانه دو گرم را در&#1740;افت کردند و گروه دوم به عنوان جامعه شاهد فقط تحت درمان با س&#1740;لدناف&#1740;ل بودند مطالعه به صورت دو سو&#1740;ه کور انجام شد و مدت زمان درمان 24 هفته کامل بود وضع&#1740;ت نعوظ ب&#1740;ماران در ابتدا و انتها&#1740; تحق&#1740;ق با پرسش نامه &#1740; جهان&#1740; نعوظ(IIEF) بررس&#1740; شد پس از اتمام دوره درمان مشاهده شد که ب&#1740;ماران&#1740; که تحت درمان ترک&#1740;ب&#1740; بودند(گروه 1) بهبود معن&#1740; دار&#1740; در م&#1740;زان نعوظ(سوال شماره 3 IIEF- )،مدت زمان حفظ نعوظ(سوال 4 در IIEF) و نها&#1740;تا وضع&#1740;ت کل&#1740; نعوظ و حفظ آن در مقا&#1740;سه با گروه 2 داشتند نتا&#1740;ج ا&#1740;ن مطالعه نشان م&#1740; دهد که اثر گذار&#1740; دارو&#1740; ترک&#1740;ب&#1740; س&#1740;لدناف&#1740;ل و پروپ&#1740;ون&#1740;ل ال کارن&#1740;ت&#1740;ن موثرتر از س&#1740;لدناف&#1740;ل است.(20) 2)در مطالعه ا&#1740; که در سال 2005 ،برا&#1740; تع&#1740;&#1740;ن ا&#1740;نکه آ&#1740;ا پروپ&#1740;ون&#1740;ل ال کارن&#1740;ت&#1740;ن (PLC) به همراه است&#1740;ل ال کارن&#1740;ت&#1740;ن(ALC)، م&#1740;زان اثر گذار&#1740; س&#1740;لدناف&#1740;ل را در بهبود مشکلات جنس&#1740; ب&#1740;ماران&#1740; که عمل جراح&#1740; retropubic prostatectomy (BNSRRP) bilateral nerve-sparing radical را انجام دادند افزا&#1740;ش م&#1740; دهد &#1740;ا خ&#1740;ر، 96 نفر از ب&#1740;ماران که قبلٍ عمل جراح&#1740; مشکل جنس&#1740; نداشتند (مستند در پرونده ب&#1740;مار ) ول&#1740; بعد عمل از ناتوان&#1740; نعوظ خود شاک&#1740; بودند به تصادف انتخاب شدند ا&#1740;ن افراد در 6 ماه اخ&#1740;ر تحت درمان با ه&#1740;چ دارو&#1740;&#1740; برا&#1740; مشکل نعوظ &#1740;ا درمان سرطان پروستات قرار نگرفته اند ا&#1740;ن افراد در 3 گروه به صورت تصادف&#1740; تقس&#1740;م بند&#1740; شدند گروه اول که شامل 33 نفر بودند در طول دوره درمان&#1740; که 4 ماه بود فقط دارونما(PLACEBO) را در&#1740;افت کردند گروه دوم (32 نفر) تحت درمانٍ سه دارو&#1740;&#1740;ٍ، ALC (2g/daily)،PLC (2g/daily) و س&#1740;لدناف&#1740;ل( 100 م&#1740;ل&#1740; گرم روزانه در مواقع لزوم) ،قرار گرفتند .گروه سوم (35 نفر) تحت درمان با س&#1740;لدناف&#1740;ل (100 م&#1740;ل&#1740; گرم روزانه ،در صورت ن&#1740;از، قرار گرفتند)متغ&#1740;ر مورد مطالعه عملکرد جنس&#1740; و نعوظ بود که با IIEF در ابتدا و انتها&#1740; تحق&#1740;ق بررس&#1740; شد مشاهدات نشان داد که گروه اول تغ&#1740;&#1740;ر&#1740; نداشته اند ول&#1740; گروه دوم وسوم بهبود را تجربه کردند و ا&#1740;ن م&#1740;زان بهبود در گروه دوم نسبت به گروه سوم در زم&#1740;نه ها&#1740; ارگاسم ،نعوظ و رضا&#1740;ت جنس&#1740; کل&#1740; به طور قابل توجه &#1740; ب&#1740;شتر بوده است در نت&#1740;جه مشاهده شد که استفاده از دو دارو&#1740; ALC و PLC در کنار س&#1740;لدناف&#1740;ل م&#1740;زان اثر گذار&#1740; آن را افزا&#1740;ش م&#1740; دهد(21) 3- در مطالعه ا&#1740; که درسال 2008 با هدف بررس&#1740; اثر مهارکننده ها&#1740; ب&#1740;وسنتز کارن&#1740;ت&#1740;ن در رت ها&#1740; نر ،رو&#1740; عملکرد جنس&#1740; و ک&#1740;ف&#1740;ت اسپرم آن ها انجام شد حدود 40 موش با وزن 230 تا 250 گرم انتخاب شدند، ا&#1740;ن تحق&#1740;ق در 3 مرحله صورت گرفته است مرحله اول موش ها را به 4 دسته تقس&#1740;م کرده که گروه اول (10 موش) به عنوان گروه شاهد و 3 گروه بعد&#1740; به ترت&#1740;ب دوز ها&#1740; 30 م&#1740;ل&#1740;گرم برا&#1740; هر ک&#1740;لوگرم روزانه (گروه 1) 100 م&#1740;ل&#1740; گرم برا&#1740; هر ک&#1740;لوگرم روزانه(گروه2)و 300 م&#1740;ل&#1740; گرم برا&#1740; هر ک&#1740;لوگرم روزانه به مدت 14 روز دارو&#1740; م&#1740;لندرونات را در&#1740;افت کردند پس از اتمام زمان 14 روزه از خون آن ها نمونه گرفته شد و پس از سانتر&#1740;ف&#1740;وژ آنال&#1740;ز لازم را رو&#1740; آن انجام دادند همچن&#1740;ن از &#1740;ک&#1740; از ب&#1740;ضه ها به طور ثابت در پا&#1740;ان هر مرحله از تحق&#1740;ق نمونه بردار&#1740; انجام شد پس از اتمام دوره اول، موش ها&#1740;&#1740; که م&#1740;لندرونات را در&#1740;افت کرده بودند دوباره برا&#1740; دو تا دوره 14 روزه د&#1740;گر تحت تجو&#1740;ز م&#1740;لندرونات بودند(با همان دوز ها مشاهدات نشان داد که تجو&#1740;ز م&#1740;لندرونات ،سطح کارن&#1740;ت&#1740;ن آزاد پلاسما را کاهش م&#1740; دهد اما بر م&#1740;زان غلظت تستسترون ،تحرک اسپرم هاو م&#1740;ل&#1740; جنس&#1740; رت ها ب&#1740; اثر بود(23) 4) در مطالعه ا&#1740; در سال 2003 ، که جهت مقا&#1740;سه م&#1740;زان اثر گذار&#1740; ALC و PLC در مقابل تستسترون آندکانوآت رو&#1740; درمان ناتوان&#1740; جنس&#1740; و افسردگ&#1740; ناش&#1740; از پ&#1740;ر&#1740; در مردان انجام شد . 120 ب&#1740;مار مرد با م&#1740;انگ&#1740;ن سن&#1740; 66 سال و بازه سن&#1740; 60 تا 74 سال به طور تصادف&#1740; انتخاب شدند ا&#1740;ن ب&#1740;ماران به سه گروه مساو&#1740; تقس&#1740;م شدند به گروه اول تستسترون به م&#1740;زان 120 م&#1740;ل&#1740; گرم روزانه داده شد گروه دوم ن&#1740;ز 2mg/daily) ( PLC و 2mg/daily)) ALC را در&#1740;افت کردند و ن&#1740;ز گروه سوم دارونما را در&#1740;افت کردند طول درمان حدود 6 ماه بود در ا&#1740;ن مطالعه &#1740;ک&#1740; از و&#1740;ژگ&#1740; ها&#1740;&#1740; که بررس&#1740; کردند م&#1740;زان نعوظ بود که ارز&#1740;اب&#1740; ان ها در ابتدا و انتها&#1740; تحق&#1740;ق با استفاده از IIEF انجام شد سرانجام پس از اتمام دوره 6 ماهه و مقا&#1740;سه نمرات IIEF درابتدا و انتها به ا&#1740;ن نت&#1740;جه رس&#1740;دند که کارن&#1740;ت&#1740;ن در نمره IIEF تاث&#1740;ر مثبت ب&#1740;شتر&#1740; داشته است و گروه &#1740;ک هم پس از سنجش حجم پروستات اول&#1740;ه و در پا&#1740;ان 6 ماه ،دچار افزا&#1740;ش حجم پروستات شده اند که ا&#1740;ن ب&#1740;انگر وجود عارضه بزرگ&#1740; حجم پروستات در درمان با استفاده از تستسترون است که در گروه پلاسبو و کارن&#1740;ت&#1740;ن مشاهده نشد همچن&#1740;ن کارن&#1740;ت&#1740;ن در بهبود تورم شبانه الت تناسل&#1740; ا&#1740;ن مردان بهتر از تستسترون عمل کرده است و تستسترون اثر خ&#1740;ل&#1740; ب&#1740;شتر&#1740; در افزا&#1740;ش سطح تستسترون کل و آزاد و هم چن&#1740;ن کاهش سطح هورمون&#1740; پرولاکت&#1740;ن داشته است .(22) 5) در مطالعه ا&#1740; که سال 2012 با هدف بررس&#1740; اثر گذار&#1740; مکمل ها&#1740; plc و ال آرژن&#1740;ن و ن&#1740;اس&#1740;ن انجام شد تعداد 54 ب&#1740;مار در بازه &#1740; سن&#1740; 35 تا 75 سال ،که حداقل به مدت 6 ماه از اختلالات نعوظ رنج م&#1740; بردند با پرسش نامه IIEF و تست ها&#1740; روت&#1740;ن اختلالات نعوظ غربالگر&#1740; شدند و &#1740;ک مطالعه &#1740; &#1740;ک سو&#1740;ه کور که به مدت 3 ماه رو&#1740; آن ها انجام شد ،در ابتدا&#1740; مطالعه وضع&#1740;ت ب&#1740;ماران با تست ها&#1740; آزما&#1740;شگاه&#1740; (نظ&#1740;ر فشار خون ، قند خون ، نبض مح&#1740;ط&#1740; ، و ...) و پرسش نامه IIEF سنج&#1740;ده شد و به ب&#1740;ماران ساشه ها&#1740;&#1740; داده شد که هر کدام حاو&#1740; 250 م&#1740;ل&#1740; گرم پروپ&#1740;لن ال کارن&#1740;ت&#1740;ن (plc) ،20 م&#1740;ل&#1740; گرم ن&#1740;اس&#1740;ن و 2500 م&#1740;ل&#1740; گرم ال آرژن&#1740;ن بوده است به ب&#1740;مار گفته شده است که هر روز &#1740;ک ساشه را در آب حل کرده و بنوشد و ا&#1740;ن کار را به مدت سه ماه انجام دهد بعد از اتمام دوره مقا&#1740;سه IIEF قبل و بعد درمان، نشان داد که وضع&#1740;ت 40 درصد از ب&#1740;ماران بهبود &#1740;افته است و ب&#1740;ش از 77 درصد آن ها بهبود نسب&#1740; داشته اند و تست ها&#1740; آزما&#1740;شگاه&#1740; هم نشان دادند که ر&#1740;سک فاکتور ها&#1740; ب&#1740;مار&#1740; قلب&#1740; عروق&#1740; در آن ها کاهش &#1740;افته است.(24) ال کارن&#1740;ت&#1740;ن به صورت 1000م&#1740;ل&#1740; گرم (20-22) روزانه &#1740;ک عدد بعد صبحانه داده م&#1740; شود در منابع معتبر عوارض دارو&#1740;&#1740; شد&#1740;د&#1740; برا&#1740; آن ذکر نشده و منع مصرف مطلق در ط&#1740;ف خاص&#1740; از ب&#1740;مار&#1740; ها را ندارد (27). تعداد&#1740; از منابع در افراد د&#1740;ال&#1740;ز&#1740; مصرف آن را توص&#1740;ه م&#1740; کنند(28) و برخ&#1740; د&#1740;گر مصرف روت&#1740;ن آن را ب&#1740; فا&#1740;ده م&#1740; دانند(27) عموما گفته م&#1740; شود که عوارض آن در دوز بالا&#1740; 6 گرم در روز ب&#1740;شتر بروز م&#1740; کند ول&#1740; برخ&#1740; منابع ا&#1740;ن مقدار را 3 گرم در روز عنوان کرده اند (29, 30) اگرچه بروز عوارض آن ب&#1740;شتر وابسته به دوز است اما در دوز ها&#1740; کمتر از مقاد&#1740;ر گفته شده هم م&#1740; توان&#1740;م شاهد بروز عوارض ان باش&#1740;م که به صورت اسهال ،استفراغ کرامپ شکم&#1740; و درد قفسه س&#1740;نه ، افزا&#1740;ش فشار خون ، سرفه ، ضعف عضلان&#1740; ، آنم&#1740; ، و عوارض نادر آن ها هم به صورت تاک&#1740; کارد&#1740; ، راش پوست&#1740;،هموراژ ،مشکلات ب&#1740;نا&#1740;&#1740; ،گاستر&#1740;ت و برونش&#1740;ت خواهد بود(27) لذا ب&#1740;مار توسط پژشک معالج و محقق از ا&#1740;ن نظر تحت پا&#1740;ش خواهد بود و از و&#1740; درخواست م&#1740; شود در صورت مشاهده هر گونه عوارض با محقق در تماس باشد در مورد نوع دارو ، ش&#1740;وه &#1740; مصرف ،مقدار مصرف ،نحوه درمان ب&#1740;مار&#1740;، مزا&#1740;ا و عوارض آن ها ، اطلاعات کاف&#1740; به ب&#1740;ماران ارائه خواهد شد. و پس از توض&#1740;حات زمان کاف&#1740; برا&#1740; تصم&#1740;م گ&#1740;ر&#1740; داده م&#1740; شود ب&#1740;ماران&#1740; که شرا&#1740;ط شرکت در مطالعه را نداشته باشند حذف م&#1740; شوند به ب&#1740;مار گفته م&#1740; شود که سوالات&#1740; حساس در مورد رابطه جنس&#1740; و زندگ&#1740; زناشو&#1740;&#1740; و&#1740; پرس&#1740;ده خواهد شد و اگر ما&#1740;ل به پاسخ گو&#1740;&#1740; ن&#1740;ستند م&#1740; تواندد از شرکت در پژوهش خوددار&#1740; کنند کل&#1740;ه نمونه گ&#1740;ر&#1740; ها در مح&#1740;ط ب&#1740;مارستان و توسط پرستاران بخش و ز&#1740;ر نظر پژشک معالج انجام م&#1740;گ&#1740;رد جهت انجام مصاحبه و پر کردن پرسشنامه IIEF مکان&#1740; خلوت در داروخانه آموزش&#1740; دانشکده داروساز&#1740; اروم&#1740;ه واقع در ب&#1740;مارستان ا&#1740;ت الله طالقان&#1740; اختصاص داده خواهد شد كليه اطلاعاتي كه از ب&#1740;مارگرفته مي‌شود و نيز نام او محرمانه مكتوم خواهد ماند و نتايج تحقيقات بصورت جواب كلي گروه مورد مطالعه منتشر مي‌گردد و نتايج فردي بدون ذكر نام ارائه خواهد شد. پژوهشگر كليه سئوالات ب&#1740;ماران را را پاسخ داده و به آنها توض&#1740;ح م&#1740;دهد که هر لحظه كه مايل باشند مي‌توانند از ادامة شركت در پژوهش خودداري كنند و اين خودداري در درمان بيماري ا&#1740;شان اثر منفي نخواهد داشت ؛ بعد از &#65183;&#65248;&#65168; &#65255;&#65224;&#65198; &#65251;&#65262;ا&#65235;&#65238; &#65169;&#64511;&#65252;&#65166;ر در &#65191;&#65262;ا&#65203;&#65174; &#65251;&#64509; &#65207;&#65262;د ر&#65215;&#65166;&#64510;&#65174; &#65255;&#65166;&#65251;&#65258; آ&#64404;&#65166;&#65259;&#65166;&#65255;&#65258; &#65175;&#65260;&#64511;&#65258; &#65207;&#65194;ه را مطالعه وا&#65251;&#65216;&#65166; &#65255;&#65252;&#65166;&#64510;&#65194;.و &#1740;ک نسخه از رضا&#1740;ت نامه کتب&#1740; در اخت&#1740;ار و&#1740; قرار داده خواهد شد – &#65227;&#65194;م &#64344;&#65166;&#64510;&#65170;&#65256;&#65194;ي &#65169;&#64511;&#65252;&#65166;ران &#65169;&#65258; &#65251;&#65212;&#65198;ف دارو ؛ از &#65169;&#64511;&#65252;&#65166;ران در &#65251;&#65262;رد &#65175;&#65228;&#65194;اد و &#65255;&#65188;&#65262;ه &#65251;&#65212;&#65198;ف دارو &#65203;&#65262;ال &#65251;&#64509; &#65207;&#65262;د و &#65259;&#65252;&#64381;&#65256;&#64511;&#65254; از آن &#65259;&#65166; در&#65191;&#65262;ا&#65203;&#65174; &#65251;&#64509; &#65207;&#65262;د &#65251;&#65262;&#65239;&#65226;&#65251;&#65198;ا&#65183;&#65228;&#65258; قرص ها&#1740; مصرف نشده را تحو&#1740;ل دهند. .-نتا&#1740;ج احتمالا متفاوت ندازه گ&#1740;ر&#1740; سطح تستسترون توسط اشخاص مختلف و در مراکز مختلف، لذا کل&#1740;ه تست ها در مح&#1740;ط ازما&#1740;شگاه ب&#1740;مارستان و توسط شخص متخصص ، مشخص و ثابت و با روش&#1740; واحد انجام خواهد گرفت احتمال توز&#1740;ع نامتعادل ب&#1740;ماران در گروه ها&#1740; مختلف پلاسبو &#1740;ا ال کارن&#1740;ت&#1740;ن ، که توز&#1740;ع ب&#1740;ماران در ا&#1740;ن دو گروه به روش نمونه گ&#1740;ر&#1740; تصادف&#1740; اتجام خواهد گرفت 0 rezayatname.doc 0 1 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 22 0 1 47000000 0 0 1 0 2017-07-29 0 بين المللي 1 1 تصح&#1740;ح ا&#1740;رادات کم&#1740;ته اخلاق 1 -1 1 1 0 1 2017-04-23 0 0 0 1 1 -1 0 3 5 6 6 -------