بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن الگو ها&#1740; غذا&#1740;&#1740; در طول باردار&#1740; و پ&#1740;امدها&#1740; آن در نوزادان در شهر اروم&#1740;ه The association between dietary patterns during pregnancy and its outcomes in infants in Urmia city dietry patterns pregnancy birth weight length birth head circumference small for gestational age preterm Birth الگو&#1740; غذا&#1740;&#1740;، باردار&#1740;، وزن نوزاد، قد نوزاد، دور سر نوزاد، تولد نوزاد کم وزن، نوزاد نارس 1- Major dietary patterns in relation to demographic and socio-economic status and food insecurity in two Iranian ethnic groups living in Urmia Iran -2 Trend of Overweight and Obesity Based on Population Study among School Children in North West of Iran: Implications for When to Intervene 3- Children Malnutrition in Northwestern Central and Southern Regions of Iran: Does Geographic Location Matter? 4- Malnutrition Overweight and Obesity among Urban and Rural Children in North of West Azerbijan Iran -5 Household Milk consumption and Its Socio-economic Associates in West Azarbayejan Province North-west Iran. 6- Food insecurity socio-economic factors and weight status in two Iranian ethnic groups 7- General and Central Obesity in Two Iranian Ethnic Groups Living in UrmiaWest Azerbaijan Iran: Effect of the Neighborhood Environment -8 Seasonal variations of vitamin D and its relation to lipid profile in Iranian children and adults 9- بررس&#1740; و مقا&#1740;سه ش&#1740;وع سوء تغذ&#1740;ه در کودکان ز&#1740;ر 5 سال سه شهرستان سلماس،-روانسر و سم&#1740;رم در سال 1390 10- بررس&#1740; وضعيت مصرف انواع شير در استان آذربايجان غرب&#1740; و عوامل مؤثر در سال‌ها&#1740; 2-1391 11- بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره رزماري در تركيب با نايسين بر باكتري استافيلوكوكوس اورئوس -3 در گوشت چرخ كرده گاو در طول نگهداري در يخچال 12- بررس&#1740; سر&#1740;ع وضع&#1740;ت تغذ&#1740;هاي کودکان ز&#1740;ر پنج سال شهرستان سلماس درسال 1391 13- اثر عصاره پوست داخل&#1740; نارنج بر ماندگاري ماه&#1740; قزل آلاي رنگ&#1740;ن کمان 14- بررس&#1740; ش&#1740;وع اضافه وزن و چاق&#1740; مرکزي و عموم&#1740; در دختران مقطع دب&#1740;رستان شهر اروم&#1740;ه 15- تال&#1740;ف کتاب اپ&#1740;دم&#1740;ولوؤ&#1740; امن&#1740;ت غذا&#1740;&#1740; وسوء تغذ&#1740;ه در استان اذربا&#1740;جانغرب&#1740; 1394 در حال حاضر فرضيه منشأ جنيني بيماري ها بسيار مـورد توجـه دانشـمندان قرار گرفته است؛ به اين معني كه تغذيـه مـادر در دوره بـارداري بـر سـلامت جنـين اثـرات بسـيار دراز مـــدتي دارد و حتـــي ريشـــه بســـياري از بيماري هاي مزمن دوره بزرگسالي را بـه تغذيـه نادرست مادر در بـارداري نسـبت مـي¬دهنـد. سوء تغذ&#1740;ه باردار&#1740; م&#1740; تواند پ&#1740;امدها&#1740; ناگوار&#1740; به دنبال داشته باشد. مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعـي اسـت كـه در سال 1396 در شـهر اروم&#1740;ه انجام خواهد گرفت. در ا&#1740;ن مطالعه 410 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت که در سه ماهه سوم باردار&#1740; (هفته 28-38) هستند، پس از پر کردن رضا&#1740;ت نامه کتب&#1740; و رعا&#1740;ت مع&#1740;ارها&#1740; ورود و خروج به روش نمونه گ&#1740;ر&#1740; خوشه اي تصادفي وارد مطالعه خواهند شد. افراد مـورد مطالعه مصـاحبه خواهند شد. اطلاعات جمعيت شناختي و تـن¬سـنجي مادران (وزن پيش از بارداري و ميزان اضافه وزن دوره بارداري) وزن، قد، فشار خون باردار&#1740; و د&#1740;ابت باردار&#1740; از پرونده مادران در چك ليست ثبت خواهد شد. اطلاعـات در&#1740;افت غـذايي افـراد بـا اسـتفاده از پرسشنامه بسـامد خـوراك FFQ در هفته 28-38 باردار&#1740; جمع آور&#1740; خواهد شد. اطلاعات مربوط به شاخص ها&#1740; تـن سـنجي نوزادان از پرونده آنها جمع آور&#1740; خواهد شد. با استفاده از آنال&#1740;ز تحليل عامل&#1740; الگو ها&#1740; غذايي استخراج خواهند شد. براي بررسي ارتبـاط بـين هـر يـك از الگوهاي غذايي با پ&#1740;امدهاي باردار&#1740; از آناليز رگرسيون خطي يا رگرسيون لجستيك استفاده خواهد شد. آناليز داده ها با استفاده از نـرم¬افـزار SPSS20 انجـام خواهد شد. - بيان مسئله (Problem Statement) باردار&#1740; از ابتدا&#1740; تار&#1740;خ پد&#1740;ده ا&#1740; غ&#1740;رقابل انکار، طب&#1740;ع&#1740; و ضرور&#1740;تر&#1740;ن ن&#1740;از قلمداد م&#1740; شده است که سالانه م&#1740;ل&#1740;ون ها بار رخ م&#1740; دهد. مسائل و مخاطرات گوناگون&#1740; بر روند باردار&#1740; تاث&#1740;رگذار بوده و قابل ارز&#1740;اب&#1740; است. &#1740;ک&#1740; از ا&#1740;ن مسائل مهم تغذ&#1740;ه است (1). باردار&#1740; &#1740;ک دوره حساس و مهم در زندگ&#1740; زنان است و با افزا&#1740;ش ن&#1740;ازها&#1740; تغذ&#1740;ه‌ا&#1740; در آنان همراه است (2-4). تغذ&#1740;ه در باردار&#1740; &#1740;ک شاخص مهم برا&#1740; رشد و نمو جن&#1740;ن است(5). سوءتغذ&#1740;ه قبل و در طول باردار&#1740; در ارتباط با تولد نوزاد کم وزن (low birth weight )، نوزاد نارس (Preterm Birth )و نوزادکوچک برا&#1740; سن باردار&#1740; (small for gestational age ) است (6-8). در مقا&#1740;سه با سوءتغذ&#1740;ه، overnutrition ن&#1740;ز باافزا&#1740;ش خطر ماکروزوم&#1740;ا(Macrosomia) ، زا&#1740;مان سزار&#1740;ن و سا&#1740;ر عوارض مربوط به باردار&#1740; مثل د&#1740;ابت باردار&#1740;، فشارخون و پره اکلامپس&#1740; در ارتباط است (7). تغذ&#1740;ه زمان باردار&#1740; همچن&#1740;ن &#1740;ک عامل مهم در کاهش خطر مرگ و م&#1740;ر مربوط به باردار&#1740; است. در واقع عوامل خطر مرگ و م&#1740;ر نوزاد&#1740; در 28 روز اول زندگ&#1740; تولد نوزادLBW ،PTB ،SGA است (6). وزن نوزاد &#1740;ک&#1740; از مهمتر&#1740;ن شاخص ها برا&#1740; زنده ماندن و سلامت کودک در سال اول زندگ&#1740; است. چند&#1740;ن عامل از جمله تغذ&#1740;ه دوران باردار&#1740; بروزن نوزاد اثر م&#1740;گذارد(9). در سال2010 تخم&#1740;ن زده شد که سالانه 287000 نوزاد م&#1740;م&#1740;رند(10). همچن&#1740;ن 11.1% (14.9 م&#1740;ل&#1740;ون) از نوزادان متولد شده درسال 2010، PTB بودند. تولد نوزاد PTB &#1740;ک عامل خطر برا&#1740; 50% از مرگ و م&#1740;ر نوزاد&#1740; است (11). سالانه 20 م&#1740;ل&#1740;ون کودک LBW متولد م&#1740; شود (12). قر&#1740;ب به 75% مرگ وم&#1740;ر نوزاد&#1740; و 50% مرگ وم&#1740;ر ش&#1740;رخوار&#1740; در نوزادانLBW (چه در کشورها&#1740; پ&#1740;شرفته و چه در کشورها&#1740; در حال توسعه) و ب&#1740;شتر از 70% مرگ ها&#1740; حوال&#1740; تولد در م&#1740;ان نوزادانLBW رو&#1740; م&#1740; دهد (13). ش&#1740;وع تولد نوزاد بزرگ برا&#1740; سن باردار&#1740;(large for gestational age ) در جهان 10% و در زنان دارا&#1740; د&#1740;ابت باردار&#1740; 18% است (15-14). الگو&#1740; رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740;، رفتار ها&#1740; غذا&#1740;&#1740; &#1740;ک جمع&#1740;ت ازطر&#1740;ق تجز&#1740;ه و تحل&#1740;ل گروه ها&#1740; غذا&#1740;&#1740; و مواد مغذ&#1740; و &#1740;ک متد پ&#1740;چ&#1740;ده از عمل خوردن است که اجزا و ترک&#1740;بات مختلف از &#1740;ک وعده غذا&#1740;&#1740; را در نظر م&#1740;گ&#1740;رد (16). در واقع الگو&#1740; غذا&#1740;&#1740; هر فرد، ش&#1740;وه زندگ&#1740; رژ&#1740;م&#1740; آن فرد را مشخص م&#1740; کند. به عنوان مثال در&#1740;افت بالا&#1740; سالاد در ارتباط با افزا&#1740;ش در&#1740;افت م&#1740;وه و سبز&#1740;جات است (12). الگو&#1740; رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740;، تعاملات مثبت و مضر مواد مغذ&#1740; در غذاها&#1740; مختلف مصرف شده همراه با منابع مختلف غذا&#1740;&#1740; از ماده مغذ&#1740; مورد نظر را توجه قرار م&#1740; دهد. الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; غذا&#1740;&#1740; به سه صورت قابل تعر&#1740;ف و محاسبه است: 1- نمره تبع&#1740;&#1740;ت از &#1740;ک رژ&#1740;م &#1740;ا ک&#1740;ف&#1740;ت &#1740;ک رژ&#1740;م که معمولا بر اساس دستورالعمل ها برا&#1740; رژ&#1740;م سالم &#1740;ا هر رژ&#1740;م د&#1740;گر تعر&#1740;ف م&#1740; شود. 2- رابطه ب&#1740;ن گروه ها&#1740; غذا&#1740;&#1740; با استفاده از آنال&#1740;ز clustre و در نظر گرفتن اجزا&#1740; اصل&#1740; در جمع&#1740;ت&#1740; از مردم که بر اساس در&#1740;افت رژ&#1740;م&#1740; طبقه بند&#1740; م&#1740; شوند. 3- به صورت &#1740;ک رابطه خط&#1740; ب&#1740;ن در&#1740;افت &#1740;ک ماده مغذ&#1740; با &#1740;ک ب&#1740;ومارکر از ب&#1740;مار&#1740; بر اساس تحل&#1740;ل عامل&#1740; (اندازه گ&#1740;ر&#1740; ب&#1740;شتر&#1740;ن وار&#1740;انس ارتباط ب&#1740;ن اجزا&#1740; غذا با &#1740;ک متغ&#1740;&#1740;ر) تعر&#1740;ف م&#1740; شود (17). مطالعات انجام شده در سالها&#1740; اخ&#1740;ر نشان م&#1740; دهد که ب&#1740;ن الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; در باردار&#1740; با رشد جن&#1740;ن و سا&#1740;ز نوزا د ارتباط وجود دارد، به گونه ا&#1740; که رژ&#1740;م حاو&#1740; مقدار بالا&#1740; نان، ش&#1740;ر&#1740;ن&#1740; و نوش&#1740;دن&#1740; SOFT، مقدار کم ماه&#1740; و سبز&#1740; در طول باردار&#1740; دارا&#1740; ارتباط معنادار با تولد نوزاد کم وزن و افزا&#1740;ش خطر SGA است (18). در مطالعه د&#1740;گر&#1740; نشان داده شد که هر چه م&#1740;زان پ&#1740;رو&#1740; از الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; پر پروتئ&#1740;ن و م&#1740;وه ب&#1740;شترباشد، شانس تولد نوزاد نارس (PTB) کمتر است، والگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; پر چرب با شکر ز&#1740;اد دارا&#1740; ارتباط معنادار معکوس با زا&#1740;مان زود هنگام، کوتاه&#1740; قد نوزادان و تولد نوزاد PTB است (19). اغلب مطالعات به بررس&#1740; رابطه ب&#1740;ن &#1740;ک ماده غذا&#1740;&#1740; &#1740;ا تعداد کم&#1740; از غذاها &#1740;ا نوتر&#1740;نت ها با پ&#1740;امد ها&#1740; آن پرداخته اند. از آنجا که غذاها به صورت مجزا مصرف نم&#1740; شوند و به صورت ترک&#1740;ب هستند، پس با&#1740;د الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; برا&#1740; غذا&#1740; مصرف&#1740; در نظر گرفته شود (20). از سوي ديگـر، از نظـر مفهـومي بررسـي الگو هـاي غذايي بـه واقعيـت نزديـكتـر اسـت، زيـرا مـردم موادمغذي را بـه صـورت تفكيـك شـده دريافـت نمـي كننـد و تغذيـه آنهـا از غـذاهاي مختلـف بـا تركيب متفاوتي از موادمغذي تشكيل شـده اسـت كه مي توانند اثر تداخل و يـا هـم افزايـي روي همديگر داشته باشند. رژ&#1740;م ها&#1740; غذا&#1740;&#1740; به طور معمول استفاده م&#1740; شوند و با&#1740;د ک&#1740;ف&#1740;ت کل&#1740; آن را اندازه گ&#1740;ر&#1740; کرد (21). نظر بـه اهميـت فـوق العـاده تغذيـه در دوران بارداري و همچنين با توجه به ايـنکه تغذ&#1740;ه دوران باردار&#1740; م&#1740; تواند بر نتا&#1740;ج باردار&#1740; و کاهش مرگ و م&#1740;ر نوزاد&#1740; اثر بسزا&#1740;&#1740; داشته باشد، و با توجه به ا&#1740;نکه ساير مطالعات پيشين عمدتاً به بررسي اثر مصرف مكمل ريزمغذي ها بر وزن و يا سـاير ويژگـي هـاي تن سنجي نوزادان به صورت موردي پرداختـه انـد، لذا مطالعه حاضر برا&#1740; اول&#1740;ن بار در ا&#1740;ران با هدف تعيـين ارتبـاط بين الگوهـاي غــذايي مــادر در دوره بــارداري و پ&#1740;امد ها&#1740; آن در نوزادان (وزن، قد، دور سرنوزاد و شاخص ها&#1740; تولد نوزاد کم وزن، نوزادنارس، نوزادکوچک برا&#1740; سن باردار&#1740;، نوزاد بزرگ برا&#1740; سن باردار&#1740;، ماکروزوم&#1740;ا، مرگ وم&#1740;ر جن&#1740;ن، مرگ وم&#1740;ر نوزادحوال&#1740; تولد، مرگ م&#1740;ر نوزادقبل از 28 روز اول زندگ&#1740; ) در شهر اروم&#1740;ه در سال 1396 انجام خواهد شد. 4 saeedlou2003@yahoo.com 1396-09-41-2991 2017-08-02 2017-07-25 0 نرم افزار مورد استفاده برا&#1740; آنال&#1740;ز داده هاSPSS20 خواهد بود. برا&#1740; بررس&#1740; نرمال&#1740;ته &#1740; داده ها از آزمون کلموگروف- اسم&#1740;رنوف استفاده خواهد شد. داده هاي كمي به صورت Mean ± SD و در صورت يا م&#1740;انه، کم&#1740;نه و ب&#1740;ش&#1740;نه و داده هاي كيفي بصورت تعداد (درصد) در قالب جداول و نمودارهاي مناسب گزارش خواهند شد. الگوهاي غذايي غالب با استفاده از آناليز تحليل عاملي استخراج خواهند شد، بدين ترتيب كه پيش از انجام تحليل عاملي، به منظور کاهش پيچيدگي داده ها، در آغاز 164 قلم ماده غذايي با توجه به مشابهت آنها در چند گروه غذايي گروه بندي خواهند شد. در اين تحليل به منظور دستيابي به يک ماتريکس ساده با قابليت تفسير بهتر و استخراج الگوهاي غذايي غالب و مطلوب، از چرخش واريماکس (Varimax rotation) استفاده خواهد شد. براي تعيين تعداد الگوهاي غذايي که بايد حفظ شوند از معيار value Eigent و نمودار scree استفاده خواهد شد، که رايج ترين معيار مورد استفاده در تحليل عاملي است. سپس بر اساس بار مصرف گروه هاي غذايي مختلف براي هر الگوي غذايي براي هر يک از افراد يک نمره (Factor score) محاسبه خواهد شد. براي تعيين ارتباط الگوهاي غذايي تعيين شده با پيامدهاي مورد مطالعه از آزمون رگرسيون لجستيك ( براي پيامدهاي دو حالته) يا آزمون رگرسيون خطي (براي پيامدهاي كمي) بصورت تك و چند متغيره استفاده خواهد شد. تعيين ارتباط ب&#1740;ن الگو ها&#1740; غذا&#1740;&#1740; در طول باردار&#1740; و پ&#1740;امدها&#1740; آن در نوزادان در شهر اروم&#1740;ه 1- ارا&#1740;ه نتا&#1740;ج به مراکز مشاوره و بهداشت&#1740; و درمان&#1740; 2- اطلاعات حاصل از بررسي حاضر براي طراحي برنامه هاي مداخله اي م&#1740;تواند کاربرد داشته باشد. 3- م&#1740; توان برخورد مناسب تر تغذيه اي و بهداشتي را به مادران باردار ارائه نمود. 1- الگوهاي غذايي غالب در طول بارداري در زنان باردار شهر اروم&#1740;ه کدام است؟ 2- ب&#1740;ن شاخص هاي تن سنجي نوزاد (وزن، قد، دور سر، وزن براي قد، وزن براي سن و قد براي سن) و الگوهاي غذايي در طول بارداري در شهر اروم&#1740;ه ارتباط وجود دارد. 3- ب&#1740;ن تولد نوزادان (نوزاد کم وزن (LBW)، نوزاد نارس(PTB)، کوچک برا&#1740; سن باردار&#1740; (SGA) و بزرگ برا&#1740; سن باردار&#1740; (LGA)) با الگوهاي غذايي در طول بارداري در شهر اروم&#1740;ه ارتباط وجود دارد. منابع و مأخذ 1.عظم&#1740; م&#1740;لاد، درو&#1740;ش&#1740; زهرا، برج&#1740; م&#1740;لاد، سا&#1740;ه م&#1740;ر&#1740; کورش. ش&#1740;وع کم خون&#1740; در زنان باردار ا&#1740;ران (&#1777;&#1779;&#1784;&#1780;-&#1777;&#1779;&#1785;&#1781;): &#1740;ک مطالعه مرور نظام مند و متاآنال&#1740;ز. مجله دانشکده بهداشت و انست&#1740;تو تحق&#1740;قات بهداشت&#1740;. &#1777;&#1779;&#1785;&#1781;; &#1777;&#1780; (&#1777;) :&#1777;&#1781;-&#1779;&#1776; 2.منتظر&#1740; فر فرزانه، کرج&#1740; بان&#1740; منصور، ستوده م&#1740;ترا، امرالله&#1740; ب&#1740;وک&#1740; الهام. ارز&#1740;اب&#1740; وضع&#1740;ت تغذ&#1740;ه در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت&#1740;- درمان&#1740; شهرستان ا&#1740;رانشهر. فصلنامه پرستار&#1740; داخل&#1740; - جراح&#1740;. &#1777;&#1779;&#1785;&#1779;; (&#1778;) :&#1785;&#1784;-&#1785;&#1777; 3. Naja F Nasreddine L Al Thani AA Yunis K Clinton M Nassar A et al. Study protocol: Mother and Infant Nutritional Assessment (MINA) cohort study in Qatar and Lebanon. BMC pregnancy and childbirth. 2016;16:98. 4. Black RE Victora CG Walker SP Bhutta ZA Christian P de Onis M et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet (London England). 2013;382(9890):427-51. 5. Gresham E Byles JE Bisquera A Hure AJ. Effects of dietary interventions on neonatal and infant outcomes: a systematic review and meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2014;100(5):1298-321. 6. Christian P Mullany LC Hurley KM Katz J Black RE. Nutrition and maternal neonatal and child health. Seminars in perinatology. 2015;39(5):361-72. 7. Li N Liu E Guo J Pan L Li B Wang P et al. Maternal prepregnancy body mass index and gestational weight gain on pregnancy outcomes. PloS one. 2013;8(12):e82310. 8. Pongcharoen T Gowachirapant S Wecharak P Sangket N Winichagoon P. Pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain in Thai pregnant women as risks for low birth weight and macrosomia. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2016;25(4):810-7. 9. Coelho Nde L Cunha DB Esteves AP Lacerda EM Theme Filha MM. Dietary patterns in pregnancy and birth weight. Revista de saude publica. 2015;49:62. 10. Say L Chou D Gemmill A Tuncalp O Moller AB Daniels J et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. The Lancet Global health. 2014;2(6):e323-33. 11. Blencowe H Cousens S Chou D Oestergaard M Say L Moller AB et al. Born too soon: the global epidemiology of 15 million preterm births. Reproductive health. 2013;10 Suppl 1:S2. 12. Lee AC Katz J Blencowe H Cousens S Kozuki N Vogel JP et al. National and regional estimates of term and preterm babies born small for gestational age in 138 low-income and middle-income countries in 2010. The Lancet Global health. 2013;1(1):e26-36. 13)&#1740;وسف&#1740; م&#1740;رزاده توسل&#1740; عسکر&#1740;. بررس&#1740; ش&#1740;وع LBW (وزن کم هنگام تولد) و تع&#1740;&#1740;ن نسبت نارس&#1740; و IUGR در نوزادان زنده متولد شده در ب&#1740;مارستان 22 بهمن مشهد ط&#1740; &#1740;کسال. علوم پزشک&#1740;. 2015 May 22;5(1):1-6.‎ 14. Ramos A Caimari F Pujol IM Garcia-Patterson A Ginovart G Adelantado JM et al. In women with gestational diabetes mellitus factors influencing growth have a larger effect on placental weight than on birth weight. European journal of obstetrics gynecology and reproductive biology. 2016;202:60-5. 15. Berggren EK Stuebe AM Boggess KA. Excess Maternal Weight Gain and Large for Gestational Age Risk among Women with Gestational Diabetes. American journal of perinatology. 2015;32(3):251-6. 16. Tielemans MJ Erler NS Leermakers ET van den Broek M Jaddoe VW Steegers EA et al. A Priori and a Posteriori Dietary Patterns during Pregnancy and Gestational Weight Gain: The Generation R Study. Nutrients. 2015;7(11):9383-99. 17. Valladares E Ellsberg M Pe&#241;a R H&#246;gberg U Persson L&#197;. Physical partner abuse during pregnancy: a risk factor for low birth weight in Nicaragua. Obstetrics & Gynecology. 2002 Oct 31;100(4):700-5. 18. Okubo H Miyake Y Sasaki S Tanaka K Murakami K Hirota Y et al. Maternal dietary patterns in pregnancy and fetal growth in Japan: the Osaka Maternal and Child Health Study. The British journal of nutrition. 2012;107(10):1526-33. 19. Grieger JA Grzeskowiak LE Clifton VL. Preconception dietary patterns in human pregnancies are associated with preterm delivery. The Journal of nutrition. 2014;144(7):1075-80. 21. Barnes RA Edghill N Mackenzie J Holters G Ross GP Jalaludin BB et al. Predictors of large and small for gestational age birthweight in offspring of women with gestational diabetes mellitus. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association. 2013;30(9):1040-6. 22. Kafatos AG Vlachonikolis I Codrington C. Nutrition during pregnancy:the effects of an educational intervention program in Greece.Am J Clin Nutr 1989;50:970–9. 23. Shahar D Shai I Vardi H Brener-Azrad A Fraser D. Development of a semi-quantitative Food Frequency Questionnaire (FFQ) to assess dietary intake of multiethnic populations. European journal of epidemiology. 2003;18(9):855-61. 24. Chen X Zhao D Mao X Xia Y Baker PN Zhang H. Maternal Dietary Patterns and Pregnancy Outcome.Nutrients. 2016;8(6) 25. Grote NK Bridge JA Gavin AR Melville JL Iyengar S Katon WJ. A meta-analysis of depression during pregnancy and the risk of preterm birth low birth weight and intrauterine growth restriction. Archives of general psychiatry. 2010;67(10):1012-24. 26. Zhang C Ning Y. Effect of dietary and lifestyle factors on the risk of gestational diabetes: review of epidemiologic evidence. The American journal of clinical nutrition. 2011;94(6 Suppl):1975s-9s. 27. Muti M Tshimanga M Notion GT Bangure D Chonzi P. Prevalence of pregnancy induced hypertension and pregnancy outcomes among women seeking maternity services in Harare Zimbabwe. BMC cardiovascular disorders. 2015;15:111. 28. Tam CS Garnett SP Cowell CT Campbell K Cabrera G Baur LA. Soft drink consumption and excess weight gain in Australian school students: results from the Nepean study. International journal of obesity. 2006 Jul 1;30(7):1091 29. Chia AR de Seymour JV Colega M Chen LW Chan YH Aris IM et al. A vegetable fruit and white rice dietary pattern during pregnancy is associated with a lower risk of preterm birth and larger birth size in a multiethnic Asian cohort: the Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes (GUSTO) cohort study. The American journal of clinical nutrition. 2016;104(5):1416-23. 30. Colon-Ramos U Racette SB Ganiban J Nguyen TG Kocak M Carroll KN et al. Association between dietary patterns during pregnancy and birth size measures in a diverse population in Southern US. Nutrients. 2015;7(2):1318-32. 31. Rasmussen MA Maslova E Halldorsson TI Olsen SF. Characterization of dietary patterns in the Danish national birth cohort in relation to preterm birth. PloS one. 2014;9(4):e93644 32. Englund-Ogge L Brantsaeter AL Sengpiel V Haugen M Birgisdottir BE Myhre R et al. Maternal dietary patterns and preterm delivery: results from large prospective cohort study. BMJ (Clinical research ed). 2014;348:g1446. 33. Saunders L Guldner L Costet N Kadhel P Rouget F Monfort C et al. Effect of a Mediterranean diet during pregnancy on fetal growth and preterm delivery: results from a French Caribbean Mother-Child Cohort Study (TIMOUN). Paediatric and perinatal epidemiology. 2014;28(3):235-44. 34. Potdar RD Sahariah SA Gandhi M Kehoe SH Brown N Sane H et al. Improving womens diet quality preconceptionally and during gestation: effects on birth weight and prevalence of low birth weight--a randomized controlled efficacy trial in India (Mumbai Maternal Nutrition Project). The American journal of clinical nutrition. 2014;100(5):1257-68. 35. Bouwland-Both MI Steegers-Theunissen RP Vujkovic M Lesaffre EM Mook-Kanamori DO Hofman A et al. A periconceptional energy-rich dietary pattern is associated with early fetal growth: the Generation R study. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2013;120(4):435-45. 36. Timmermans S Steegers-Theunissen RP Vujkovic M den Breeijen H Russcher H Lindemans J et al. The Mediterranean diet and fetal size parameters: the Generation R Study. The British journal of nutrition. 2012;108(8):1399-409. 37. Lagiou P Tamimi RM Mucci LA Adami HO Hsieh CC Trichopoulos D. Diet during pregnancy in relation to maternal weight gain and birth size. European journal of clinical nutrition. 2004;58(2):231-7. 38. Heppe DH van Dam RM Willemsen SP den Breeijen H Raat H Hofman A et al. Maternal milk consumption fetal growth and the risks of neonatal complications: the Generation R Study. The American journal of clinical nutrition. 2011;94(2):501-9 39. Hjertholm KG Iversen PO Holmboe-Ottesen G Mdala I Munthali A Maleta K et al. Maternal dietary intake during pregnancy and its association to birth size in rural Malawi: A cross-sectional study. Maternal & child nutrition. 2017. 40. Wardlaw TM editor. Low birthweight: country regional and global estimates. UNICEF; 2004. 41. Esfahani FH Asghari G Mirmiran P Azizi F. Reproducibility and relative validity of food group intake in a food frequency questionnaire developed for the Tehran Lipid and Glucose Study. Journal of epidemiology. 2010;20(2):150-8. 42. Mahan LK Escott-Stump S Raymond JL Krause MV. Krauses food & the nutrition care process. PhiladelphiaPA: Elsevier Health Sciences 2012. 32 0 0 0 1- تعيين الگوهاي غذايي غالب در طول بارداري در زنان باردار در شهر اروم&#1740;ه 2- تعيين ميانگين شاخص هاي تن سنجي نوزاد (وزن، قد، دور سر، وزن براي قد، وزن براي سن و قد براي سن) و ارتباط آنها با الگوهاي غذايي در طول بارداري در شهر اروم&#1740;ه 3- تعيين فراواني تولد نوزادان&nbsp;(&nbsp;نوزاد کم وزن(LBW)، نوزاد نارس(PTB)، کوچک برا&#1740; سن باردار&#1740; (SGA) و بزرگ برا&#1740; سن باردار&#1740; (LGA) ) و ارتباط آنها با الگوهاي غذايي در طول بارداري در شهراروم&#1740;ه -1 19 -1 1 با هدف مرور مطالعات مربوط به بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن الگو&#1740; رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740; و پيامدهاي بارداري با استفاده از موتور جستجو&#1740; Endnote و با کل&#1740;د واژه ها&#1740;dietary pattern pregnant women low birth wieght length birth head circumference small for gestational age Preterm Birth در بانک ها&#1740; اطلاعات&#1740; PubmedGoogle scholar Sience Direct و با محدود&#1740;ت زمان&#1740; از سال 2011 به بعد، مقالات در زم&#1740;نه &#1740; موضوع مورد مطالعه &#1740;افت شده و مورد بررس&#1740; قرار گرفت. ماحصل ا&#1740;ن جستجو شامل &#1740;ازده مطالعه کوهورت، دو مطالعه مقطع&#1740; و &#1740;ک مطالعه کارآزما&#1740;&#1740; بال&#1740;ن&#1740; بود. در ا&#1740;ن ارتباط، مقاله به شرح ز&#1740;ر از رو&#1740; عنوان و چک&#1740;ده انتخاب شدند. جزئ&#1740;ات مقالات مورد بررس&#1740; در جدول ز&#1740;ر ارائه شده است. مطالعه اول &#1740;ک مطالعه کوهورت آ&#1740;نده نگر با عنوان سلامت مادر و کودک در سال 2001-2003 در شهر Neyagawa ژاپن طراح&#1740; و انجام شد. Okubo و همکاران در سال 2017 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; در باردار&#1740; با رشد جن&#1740;ن از اطلاعات ا&#1740;ن مطالعه استفاده کردند. در ا&#1740;ن مطالعه 803 زن باردار شرکت کردند که اطلاعات رژ&#1740;م&#1740; افراد باردار توسط پرسشنامه بسامد خوراک جمع آور&#1740; شد. 3 الگو&#1740; غذايي براي 33 گروه غذا&#1740;&#1740; بااستفاده از آنال&#1740;ز cluster مشخص شد که شامل 1) الگو&#1740; گوشت و تخم مرغ، که 323 نفر از آن تبعيت م&#1740; کردند. 2) الگو&#1740; محصولات گندم به همراه در&#1740;افت ز&#1740;اد نان، نوش&#1740;دن&#1740; soft و ش&#1740;رن&#1740; که 303 نفر از آن تبعيت م&#1740;کردند. 3) الگو&#1740; برنج، ماه&#1740; و سبز&#1740; که 174 زن باردار از آن تبع&#1740;ت م&#1740; کردند. نتا&#1740;ج مطالعه بعد از در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده نشان دادکه الگو&#1740; گندم به طور قابل توجه با وزن کم نوزاد (P = 0•045) و اندازه کوچکتردور سر نوزاد (P = 0•036)در ارتباط بود. در مقا&#1740;سه با الگو&#1740; برنج، ماه&#1740; و سبز&#1740;، زنان در الگو&#1740; گندم شانس بالاتر&#1740; برا&#1740; SGA داشتند (multivariate OR5•2 95 % CI 1•1 - 24•4) ، اما درمورد قد و دورسر نوزاد با هم تفاوت&#1740; نداشتند. به طور کل&#1740; نتا&#1740;ج ا&#1740;ن مطالعه ب&#1740;ان م&#1740; کند که رژ&#1740;م حاو&#1740; مقدار بالا&#1740; نان، ش&#1740;ر&#1740;ن&#1740;، نوش&#1740;دن&#1740; SOFT، مقدار کم ماه&#1740; و سبز&#1740; در طول باردار&#1740; دارا&#1740; ارتباط معنادار با تولد نوزاد کم وزن و افزا&#1740;ش خطر SGA بود (18). مطالعه دوم &#1740;ک مطالعه کوهورت با عنوان رشد در سنگاپور، به سو&#1740; پ&#1740;امدها&#1740; سلامت&#1740; (GUSTO) از سال 2009 تا 2011 طراح&#1740; و انجام شد. Chiaو همکاران در سال 2016 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; سبز&#1740;، م&#1740;وه و برنج در طول باردار&#1740; با کاهش خطرتولد نوزاد پر&#1740; ترم و افزا&#1740;ش سا&#1740;ز نوزاد از اطلاعات ا&#1740;ن کوهورت استفاده کردند. ا&#1740;ن مطالعه بر رو&#1740; زنان باردار آس&#1740;ا&#1740;&#1740; انجام شده است، که از 923 زن باردار مراجعه کننده به ب&#1740;مارستان در هفته 26-28 باردار&#1740; &#1740;ک &#1740;اد آمد 24 ساعته و در&#1740;افت سه روزه گرفته شده است. اندازه آنتروپومتر&#1740; نوزادان در ب&#1740;مارستان ثبت شد. برا&#1740; آنال&#1740;ز از آزمون ها&#1740; لجست&#1740;ک و رگرس&#1740;ون با تطب&#1740;ق عوامل مخدوش کننده استفاده شد. در ا&#1740;ن مطالعه سه الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; معرف&#1740; شد:1- ( VFR) vegetable fruit and white rice شامل: سبز&#1740;، م&#1740;وه و برنج سف&#1740;د 2- (SFN) seafood and noodle شامل: غذا&#1740; در&#1740;ا&#1740;&#1740; و نودل 3- (PCP) pasta cheese and processed meat شامل: پاستا، پن&#1740;ر و گوشت فرآور&#1740; شده . از 923 نوزاد بررس&#1740; شده 6/7 % از نوزادان پر&#1740; ترم، 13.4% SGA و 14.7% LGA بودند. نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد که تبع&#1740;ت ب&#1740;شتر از الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740;VFR در ارتباط با کاهش خطر نوزاد پر&#1740; ترم (OR: 0.67; 95% CI: 0.50 - 0.91)، (p<.05) و افزا&#1740;ش شانس بالاتر برا&#1740; سن باردار&#1740; (RR: 1.31; 95% CI: 1.06 -1.62) p<.05&#61481;) بود، در صورت&#1740; که دو الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; د&#1740;گر ه&#1740;چ ارتباط معنا دار&#1740; با وضع&#1740;ت نوزاد نداشتند (29). مطالعه سوم &#1740;ک مطالعه کوهورت آ&#1740;نده نگر در شهرها&#1740; جنوب برز&#1740;ل در سال ها&#1740; 2007 و 2008 طراح&#1740; و انجام شد. Natalia delima و همکاران در سال 2015 با هدف بررس&#1740; ارتباط الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; باردار&#1740; و وزن نوزاد از اطلاعات ا&#1740;ن مطالعه استفاده کردند. اطلاعات در&#1740;افت غذا&#1740;&#1740; 1298زن باردار توسط پرسشنامه ن&#1740;مه کم&#1740; FFQ جمع آور&#1740; شد و الگو&#1740; غذا&#1740;&#1740; توسط تحل&#1740;ل عامل&#1740; مشخص شد. در نها&#1740;ت برا&#1740; آنال&#1740;ز داده ها از مدل رگرس&#1740;ون لجست&#1740;ک استفاده کردند. 4 الگو&#1740; غذا&#1740;&#1740; مشخص شد که شامل :1) الگو&#1740; Prudent (ش&#1740;ر، ماست، پن&#1740;ر، م&#1740;وه، آبم&#1740;وه طب&#1740;ع&#1740;، ش&#1740;ر&#1740;ن&#1740; کوچک، ماه&#1740;، خوک و جوجه) 14.9% از زنان از ا&#1740;ن الگو پ&#1740;رو&#1740; م&#1740;کردند. 2) الگو&#1740; سنت&#1740; (لوب&#1740;ا، برنج، سبز&#1740;، نان، کره، مارگار&#1740;ن و شکر ) 8.8% از زنان از ا&#1740;ن گروه تبع&#1740;&#1740;ت م&#1740;کردند. 3) الگو&#1740; غرب&#1740; (س&#1740;ب زم&#1740;ن&#1740;، cassava، س&#1740;ب زم&#1740;ن&#1740; ش&#1740;ر&#1740;ن، ماکاران&#1740;، بلغور، جو، پ&#1740;تزا، همبرگر، گوشت ادو&#1740;ه زده، نوش&#1740;دن&#1740; ها&#1740; سرد و soft، گوشت خوک، تخم مرغ و سوس&#1740;س) 6.9% از زنان از ا&#1740;ن گروه تبع&#1740;&#1740;ت م&#1740;کردند. 4) الگو&#1740; Snak (ساندو&#1740;ج پخته، اسنک ها&#1740; شور، شکلات و نوش&#1740;دن&#1740; حاو&#1740; شکلات ) 5.7% از زنان شرکت کننده ن&#1740;ز از ا&#1740;ن گروه تبع&#1740;&#1740;ت م&#1740; کردند. با استفاده از آنال&#1740;ز رگرس&#1740;ون خط&#1740; چند متغ&#1740;ره و در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده &#61481;سن، سطح تحص&#1740;لات، وضع&#1740;ت تآهل، طبقه اجتماع&#1740;، شاخص توده بدن&#1740; (BMI) قبل از باردار&#1740;، تار&#1740;خچه تولد نوزاد LBW،PTB ، مصرف س&#1740;گار در طول باردار&#1740;، نوع زا&#1740;مان (سزار&#1740;ن و طب&#1740;ع&#1740;) و جنس&#1740;ت&#61480; نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد که نوزادن زنان&#1740; که از الگو&#1740; snak تبع&#1740;&#1740;ت م&#1740; کردند به طور قابل توجه دارا&#1740; وزن ب&#1740;شتر&#1740; بودند. در واقع ب&#1740;ن الگو&#1740; snak و وزن نوزاد ارتباط معنادار مستق&#1740;م وجود داشت &#61480;Pv =/04&#61481;، اما با سا&#1740;ر الگوها&#1740; غذا&#1740;&#1740; شامل الگو&#1740; غرب&#1740; &#61480;Pv =/623&#61481;، الگو&#1740; سنت&#1740; &#61480;Pv = /723&#61481; و الگو&#1740; Prudent &#61480;Pv =/13&#61481;، رابطه معنادار&#1740; نداشت (10). مطالعه چهارم &#1740;ک مطالعه کوهورت آ&#1740;نده نگر به عنوان شرا&#1740;ط تآث&#1740;رگذار بررشد و &#1740;ادگ&#1740;ر&#1740; عصب&#1740;-شناخت&#1740; در کودکان (CANDLE) در آمر&#1740;کا طراح&#1740; و انجام شد.uriyoan colon ronos و همکاران در سال 2015 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; در طول باردار&#1740; و سا&#1740;ز نوزاد در جمع&#1740;ت جنوب آمر&#1740;کا از اطلاعات ا&#1740;ن مطالعه استفاده کردند. اطلاعات غذا&#1740;&#1740; افراد توسط پرسشنامه بسامد خوراک در هفته 16-26 باردار&#1740; جمع آور&#1740; شد. اطلاعات تن سنج Z-scores for weight-for-length (WLZ) weight-for-age (WAZ) length-for-age (LAZ) and head circumference (HCZ) محاسبه شد و در نها&#1740;ت با توجه به اطلاعات رژ&#1740;م&#1740; 7 الگو&#1740; غذا&#1740;&#1740; تع&#1740;&#1740;ن شد که شامل: 1- الگو&#1740; رژ &#1740;م&#1740; سالم (مصرف مقدار ز&#1740;اد سبز&#1740;، م&#1740;وه، ماه&#1740; و مرغ سرخ نشده و آب)، 2- الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; غذا&#1740; فرآور&#1740; شده (گوشت فرآور&#1740; شده، موارد Fastfood، اسنک، ش&#1740;ر&#1740;ن&#1740; و نوش&#1740;دن&#1740; soft)، 3- الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; جنوب&#1740; (غلات پخته شده،peaches ، ذرت، ماه&#1740; سرخ شده، لوب&#1740;ا، سبز&#1740;جات، قلم، استخوان، گردن، زبان و گوشت خوک)، 4- مجموع الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; سالم و فرآور&#1740; شده، 5- مجموع الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; سالم و جنوب&#1740;، 6- مجموع الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; جنوب&#1740; و فرآور&#1740; شده، 7- مخلوط هر سه رژ&#1740;م. در نها&#1740;ت نتا&#1740;ج مطالعه با در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده نشان داد که الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; 2 و 6 دارا&#1740; ارتباط معکوس معنادار&#1740; p</05&#61481; &#61480; با WAZ و HCZ و دارا&#1740; ارتباط مثبت معنادار با LAZ در مقا&#1740;سه با الگو&#1740; سالم بود. الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; 4 دارا&#1740; ارتباط مثبت معنادار با &#61480;P</019&#61481; HCZ در مقا&#1740;سه با الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; سالم م&#1740; باشد. به طور کل&#1740; در مادران&#1740; که الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; سالم مصرف م&#1740; کنند HCZ به طور قابل توجه&#1740; بالاتر بود (HCZ &#946;: 0.36; p = 0.019)، اما ب&#1740;ن گروه ها&#1740; د&#1740;گر رابطه مهم&#1740; مشاهده نشد (30). مطالعه پنجم &#1740;ک مطالعه کوهورت آ&#1740;نده نگر با عنوان تولد مل&#1740; دانمارک در سال 1996 تا 1999 در دانمارک طراح&#1740; و انجام شد. Morten Arendt Rasmussen و همکاران در سال 2014 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن خصوص&#1740;ات الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; با تولد نوزاد PTB از اطلاعات ا&#1740;ن مطالعه استفاده کردند. در ا&#1740;ن مطالعه 6000 مادر و کودک مورد بررس&#1740; قرار گرفتند. اطلاعات تغذ&#1740;ه ا&#1740; افراد توسط Self-reported dietary جمع آور&#1740; شد و هفته زا&#1740;مان و تولد نوزاد ن&#1740;ز ثبت شد. از زنان شرکت کننده در هفته 12 و 30 باردار&#1740; مصاحبه تلفن&#1740; شد و FFQ 360 آ&#1740;تم&#1740; در هفته 25 باردار&#1740; تکم&#1740;ل شد. در نها&#1740;ت با توجه به اطلاعات تغذ&#1740;ه ا&#1740; هفت الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; تع&#1740;&#1740;ن شد که شامل: 1) سبز&#1740;جات 2) الکل 3) الگو&#1740; غرب&#1740; 4)رژ&#1740;م Nordic 5) غذا&#1740; در&#1740;ا&#1740;&#1740; 6) ش&#1740;ر&#1740;ن&#1740;، برنج و پاستا 7) جوجه، مرغ و بوقلمون. نتا&#1740;ج مطالعه نشان دادکه در&#1740;افت بالا&#1740; رژ&#1740;م&#1740; غرب&#1740; در ارتباط با افزا&#1740;ش شانس زا&#1740;مان زودرس با نسبت شانس odds ratio =1.3 و با ضر&#1740;ب اطم&#1740;نان (95% CI: 1.13- 1.49) و تولد نوزاد نارس با نسبت شانسOR =1.7 با ضر&#1740;ب اطم&#1740;نان(95% CI:1.37-2.11) بود. در نها&#1740;ت مشخص شد که الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; غرب&#1740; (شامل گوشت، چرب&#1740; بالا، م&#1740;وه و سبز&#1740; کم) در ارتباط با افزا&#1740;ش خطر تولد نوزاد PTB بود، اما ب&#1740;ن الگوها&#1740; رژ&#1740;م&#1740; د&#1740;گر ارتباط معنا دار&#1740; مشاهده نشد (31). مطالعه ششم Griege و همکاران در سال 2014 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; قبل و ح&#1740;ن باردار&#1740; با زا&#1740;مان نارس Preterm Delivery و رشد جن&#1740;ن &#1740;ک مطالعه کوهورت گذشته نگر را طراح&#1740; کردند، که شامل قسمت&#1740; از مطالعه کوهورت آ&#1740;نده نگر با عنوان تاث&#1740;رات آسم در دوران باردار&#1740; بر رو&#1740; مادر، جفت و کودک درجنوب استرال&#1740;ا م&#1740; باشد. اطلاعات در&#1740;افت غذا&#1740;&#1740; 309 زن باردار توسط پرسشنامه ن&#1740;مه کم&#1740; FFQ جمع آور&#1740; شد. الگو&#1740; غذا&#1740;&#1740; توسط تحل&#1740;ل عامل&#1740; مشخص شد. اطلاعات مربوط به زا&#1740;مان SGA و زا&#1740;مان نارس (کمتر از 37 هفته) ن&#1740;ز ثبت شد. در نها&#1740;ت 3 الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; تعر&#1740;ف شد که شامل :1-رژ&#1740;م پر پروتئ&#1740;ن و م&#1740;وه (شامل: ماه&#1740;، گوشت، مرغ، م&#1740;وه وغلات کامل ) 2- رژ&#1740;م پر چرب با شکر ز&#1740;اد (شامل:Takeway ، چ&#1740;پس س&#1740;ب زم&#1740;ن&#1740;، غلات تصف&#1740;ه) 3- رژ&#1740;م گ&#1740;اه&#1740; (شامل: سبز&#1740;، حبوبات و غلات کامل ) م&#1740; باشد. نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد که هر چه م&#1740;زان پ&#1740;رو&#1740; از الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; پر پروتئ&#1740;ن و م&#1740;وه ب&#1740;شتر بود، تولد نوزاد نارس (PTB) کمتر بود (adjusted OR: 0.31; 95% CI: 0.13 0.72; P = 0.007) .الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; پر چرب با شکر ز&#1740;اد دارا&#1740; ارتباط معنا دار معکوس 95% CI: 1.10-2.15; P = 0.011) (adjusted OR: 1.54; با تولد نوزاد PTB بود. م&#1740;زان تبع&#1740;ت از رژ&#1740;م پرچرب همرا ه با شکر فراوان در ارتباط با زا&#1740;مان زود هنگام(adjusted regression coefficient: 22.7; 95% CI: 24.3- 21.1; P = 0.001) و کوتاه&#1740; قد نوزادان regression coefficient: 20.5; 95% CI: 20.8- 20.1; P = 0.004) (adjusted بود (19). مطالعه هفتم &#1740;ک مطالعه کوهورت آ&#1740;نده نگر با عنوان سلامت مادر و کودک در نروژ ب&#1740;ن سال ها&#1740; 1999-2008 طراح&#1740; و انجام شد. Linda و همکاران در سال 2014 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن الگو&#1740; رژ&#1740;م باردار&#1740; و تولد نوزاد PTB از اطلاعات ا&#1740;ن مطالعه استفاده کردند. مطالعه بر رو&#1740; 95200 زن باردار و 75200 کودک انجام شد. اطلاعات غذا&#1740;&#1740; زنان باردار توسط پرسشنامه بسامد خوراک جمع آور&#1740; شد. اول&#1740;ن FFQ در هفته 22-17 باردار&#1740; تکم&#1740;ل شد. اطلاعات مربوط به زمان تولد نوزاد در هفته چند باردار&#1740; ثبت شد. در نها&#1740;ت با تحل&#1740;ل عامل&#1740; سه الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; تعر&#1740;ف شد که شامل: 1) الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740;Prudent که دارا&#1740; مقدار بالا&#1740; سبز&#1740;جات پخته، غلات کامل، مرغ و جوجه، نان غن&#1740; از ف&#1740;بر و مصرف کم گوشت فرآور&#1740; شده، همبرگر، هات داگ، نان سف&#1740;د و پ&#1740;تزا م&#1740; باشد. 2) الگو&#1740; رژ&#1740;م غرب&#1740; که محتو&#1740; آن شامل مقدار ز&#1740;اد اسنک شور، شکلات و ش&#1740;ر&#1740;ن&#1740;، ک&#1740;ک، fries فرانسو&#1740;، نان سف&#1740;د، سس گوجه فرنگ&#1740;، نوش&#1740;دن&#1740; ش&#1740;ر&#1740;ن شده با شکر، گوشت فرآور&#1740; شده، مقدار کم ماه&#1740; بدون چرب&#1740; و نان غن&#1740; از ف&#1740;بر م&#1740;باشد. 3) الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; سنت&#1740; که دارا&#1740; مقدار بالا&#1740; س&#1740;ب زم&#1740;ن&#1740;، محصولات ماه&#1740;، آبگوشت، ماه&#1740; بدون چرب&#1740;، مارگار&#1740;ن، پود&#1740;نگ (محتو&#1740; آرد، برنج و تخم مرغ) ش&#1740;ر کم چرب، سبز&#1740;جات پخته، مقدار کم مرغ، پ&#1740;تزا و ساندو&#1740;ج م&#1740; باشد. بعد از در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد که چگال&#1740; انرژ&#1740; در&#1740;افت&#1740; توسط مادر دارا&#1740; رابطه معکوس با رژ&#1740;م Prudent بود، در حال&#1740; که با الگو&#1740; رژ&#1740;م غرب&#1740; دارا&#1740; رابطه مستق&#1740;م بود. در نها&#1740;ت با استفاده از مدل رگرس&#1740;ون خط&#1740; مشخص شد که تولد نوزاد PTB با الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740;Prodent و قد&#1740;م&#1740; رابطه معکوس داشت. در واقع هر چه م&#1740;زان تبع&#1740;ت ازرژ&#1740;م Prudent ب&#1740;شتر بود احتمال تولد نوزاد PTBکمتر بود (95%interval confidence 0.88 0.80 - 0.97)، اما ب&#1740;ن زا&#1740;مان نارس و الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; غرب&#1740; 0.99) (hazard ratio 0.91 0.83 -رابطه معنادار مستق&#1740;م وجود داشت، به گونه ا&#1740; که هر چه تبع&#1740;ت از الگو&#1740; رژ&#1740;م غرب&#1740; ب&#1740;شتر بود، خطر تولد نوزاد PTB ن&#1740;ز ب&#1740;شتر بود (32). مطالعه هشتم &#1740;ک مطالعه کوهورت آ&#1740;نده نگر با عنوان مادر و فرزند کارائ&#1740;ب فرانسه(TIMOUN) ب&#1740;ن سال ها&#1740; 2004 تا2007 طراح&#1740; و انجام شد.Saunders و همکاران در سال 2014 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن الگو&#1740; رژ&#1740;م مد&#1740;ترانه ا&#1740; در باردار&#1740; با رشد نوزاد و تولد نوزاد PTB و زا&#1740;مان زودرس از اطلاعات ا&#1740;ن مطالعه استفاده کردند. ا&#1740;ن مطالعه درا&#1740;سلند انجام شد. اطلاعات غذا&#1740;&#1740; و م&#1740;زان تبع&#1740;&#1740;ت از رژ&#1740;م مد&#1740;ترانه ا&#1740; 728 زن باردار توسط پرسشنامه ن&#1740;مه کم&#1740; FFQ و بر اساس شاخص ها&#1740; رژ&#1740;م&#1740; جمع آور&#1740; شد. اطلاعات مربوط به شاخص ها&#1740; تن سنج&#1740; نوزادو تولد نوزاد نارس ثبت شد. در نها&#1740;ت برا&#1740; آنال&#1740;ز از مدل رگرس&#1740;ون لجست&#1740;ک استفاده کردند. نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد که ه&#1740;چ ارتباط&#1740; ب&#1740;ن تبع&#1740;&#1740;ت از رژ&#1740;م مد&#1740;ترانه ا&#1740; در طول باردار&#1740; باPTB وجود نداشت &#61480;P>.05&#61481;. اگرچه با در نظر گرفتن شاخص توده بدن&#1740; BMI نتا&#1740;ج تغ&#1740;&#1740;ر م&#1740; کرد، به گونه ا&#1740; که در زنان چاق و دارا&#1740; اضافه وزن هر چه م&#1740;زان تبع&#1740;&#1740;ت از رژ&#1740;م مد&#1740;ترانه ا&#1740; ب&#1740;شتر بود (adjusted oddsratio 0.7 95% confidence interval 0.6- 0.9) (P heterogeneity <0.01) شانس تولد نوزاد PTB کمتر بود، اما با رشد نوزاد رابطه ا&#1740; نشان داه نشد (33). مطالعه نهم inRamesh و همکاران در سال 2014 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن افزا&#1740;ش رژ&#1740;م در&#1740;افت&#1740; قبل و در هنگام باردار&#1740; با وزن تولد نوزاد و پ&#1740;سشگ&#1740;ر&#1740; از نوزاد کم وزن &#1740;ک مطالعه کارآزما&#1740;&#1740; بال&#1740;ن&#1740; طراح&#1740; کردند. مداخله آن به صورت اسنک ها&#1740; روزانه از سبز&#1740;جات برگ سبز ت&#1740;ره، م&#1740;وه و ش&#1740;ر در گروه مداخله و سبز&#1740;جات با ر&#1740;ز مغذ&#1740; کمتر مثل س&#1740;ب زم&#1740;ن&#1740; و پ&#1740;از در گروه کنترل بود که در مطالعه ه&#1740;چ گونه کور ساز&#1740; انجام نشد. مداخله بر رو&#1740; 2291 زن در سن باردار&#1740; انجام شد، که از ب&#1740;ش 90 روز قبل از باردار&#1740; رژ&#1740;م را رعا&#1740;ت م&#1740; کردند، فقط 1396 زن باردار شدند و در نها&#1740;ت 1360 نوزاد را بررس&#1740; کردند. نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد که رژ&#1740;م غذا&#1740;&#1740; در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل هبچ اثر&#1740; بر وزن نوزاد نداشته است (26 g; 95% CI: 15-68 ; P = 0.22) اما نوزدان مادران&#1740; که ب&#1740;ش از 90 روز قبل از باردار&#1740; مکمل مصرف کرده بودند به طور چشمگ&#1740;ر&#1740; وزن بالاتر&#1740; داشتند. (46 g; 95% CI: 1-96; P = 0.046) و همچن&#1740;ن اثر افزا&#1740;ش BMI در طول باردار&#1740; در هر دو گروه کنترل و مداخله بررو&#1740; تولد نوزاد نارس (intention-to-treat OR: 0.83; 95% CI: 0.66- 1.05; P = 0.10 &#1740;کسان بود (34). مطالعه دهم &#1740;ک مطالعه کوهورت آ&#1740;نده نگر با عنوان تولد نوزاد ب&#1740;ن سالها&#1740;2001 تا 2005 در کشور هلند طراح&#1740; و انجام شد. Bouwland و همکاران در سال 2013 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; غن&#1740; از انرژ&#1740; قبل از باردار&#1740; با رشد سر&#1740;ع جن&#1740;ن از اطلاعات ا&#1740;ن مطالعه استفاده کردند. اطلاعات در&#1740;افت غذا&#1740;&#1740; 878 زن باردار توسط پرسشنامه ن&#1740;مه کم&#1740; FFQ جمع آور&#1740; شد و الگو&#1740; غذا&#1740;&#1740; توسط تحل&#1740;ل عامل&#1740; مشخص شد. الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; غن&#1740; از انرژ&#1740; با مصرف بالا&#1740; نان، مارگار&#1740;ن و مغزها معرف&#1740; شد. رشد جن&#1740;ن توسط ultra-sound اندازه گ&#1740;ر&#1740; شد و قد و وزن جن&#1740;ن در سه ماهه دوم و سوم ثبت شد. در نها&#1740;ت توسط مدل رگرس&#1740;ون چند متغ&#1740;ره آنال&#1740;ز شد. نتا&#1740;ج مطالعه ب&#1740;ان م&#1740; کند که تبع&#1740;&#1740;ت از رژ&#1740;م غن&#1740; از انرژ&#1740; (difference mm: 2.15 95% confidence interval 0.79–3.50) در ارتباط با افزا&#1740;ش منحن&#1740; رشد قد&#1740; Crown-rump length (CRL) ، (linear trend analyses P = 0.015)بود، اما با وزن جن&#1740;ن در سه ماهه دوم و سوم ه&#1740;چ ارتباط&#1740; مشاهده نشد (35). مطالعه &#1740;ازدهم &#1740;ک مطالعه کوهورت آ&#1740;نده نگر با عنوان تولد نوزاد ب&#1740;ن سالها&#1740; 2001 تا 2005 در کشور هلند طراح&#1740; و انجام شد. Timmermans و همکاران در سال 2012 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن الگو&#1740; رژ&#1740;م مد&#1740;ترانه ا&#1740; و پارامترها&#1740; سا&#1740;ز نوزاد از اطلاعات ا&#1740;ن مطالعه استفاده کردند. اطلاعات در&#1740;افت غذا&#1740;&#1740; 878 زن باردار توسط پرسشنامه ن&#1740;مه کم&#1740; FFQ در ابتدا&#1740; سه ماهه دوم هفته س&#1740;زدهم باردار&#1740; جمع آور&#1740; شد. م&#1740;زان تبع&#1740;&#1740;ت از رژ&#1740;م مد&#1740;ترانه ا&#1740; که با مصرف مقاد&#1740;ر بالا&#1740; سبز&#1740;، م&#1740;وه، روغن گ&#1740;اه&#1740;، ماه&#1740;، پاستا، برنج و در&#1740;افت کم گوشت، س&#1740;ب زم&#1740;ن&#1740; و چاشن&#1740; ها&#1740; چرب تعر&#1740;ف م&#1740; شد را مشخص کردند. از مدل رگرس&#1740;ون لجست&#1740;ک برا&#1740; آنال&#1740;ز استفاده کردند. نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد که درجه تبع&#1740;&#1740;ت از رژ&#1740;م مد&#1740;ترانه ا&#1740; رابطه مستق&#1740;م با سطح سرم&#1740; فولات و B12 و رابطه معکوس با سطح هموس&#1740;ستئ&#1740;ن وC-Reactive proteien (CRP) داشت .(P < 0•05)ب&#1740;ن سا&#1740;ز جن&#1740;ن و م&#1740;زان تبع&#1740;&#1740;ت از رژ&#1740;م مد&#1740;ترانه ا&#1740; ارتباط معنادار&#1740; وجود داشت به گونه ا&#1740; که در مادران&#1740; که به م&#1740;زان کم از رژ&#1740;م تبع&#1740;ت م&#1740; کردند وزن جن&#1740;ن به م&#1740;زان 72 گرم (95% CI -110•8 to -33•3) و وزن جفت به م&#1740;زان 15 گرم (95% CI -29•8 to - 0•2) نسبت به سا&#1740;ر مادران کمتر بود (36). مطالعه دوازدهم See-ling loy و همکاران در سال 2011 با هدف تع&#1740;&#1740;ن ارتباط ب&#1740;ن مصرف ر&#1740;ز مغذ&#1740;، م&#1740;وه و سبز&#1740; در دوران باردار&#1740; با سا&#1740;ز نوزاد &#1740;ک مطالعه ا&#1740; مقطع&#1740; را طراح&#1740; کردند. در ا&#1740;ن مطالعه 121 زن باردار در هفته 28 تا 38 باردار&#1740; در سن&#1740;ن 40-19 ساله که به ب&#1740;مارستان مالز&#1740; مراجعه کرده بودند، مورد بررس&#1740; قرار گرفتند. در&#1740;افت تغذ&#1740;ه ا&#1740; آنها توسط &#1740;ک پرشسنامه ن&#1740;مه کم&#1740; جمع آور&#1740; شد. شاخص تن سنج&#1740; نوزاد ثبت شد و اطلاعات توسط خط رگراس&#1740;ون محاسبه شد. نتا&#1740;ج حاصل از پژوهش نشان داد که ه&#1740;چ ارتباط&#1740; ب&#1740;ن مصرف ر&#1740;ز مغذ&#1740; و سا&#1740;ز نوزاد وجود نداشت. اگر چه مصرف دو گروه از سبز&#1740;جات و مصرف م&#1740;وه در طول باردار&#1740; در ارتباط قو&#1740; با سا&#1740;ز بچه بود، به گونه ا&#1740; که افزا&#1740;ش 10 گرم از سبز&#1740;جات برگ سبز در ارتباط با افزا&#1740;ش 78/1 سانت&#1740; متر و افزا&#1740;ش اندازه دور سر (P=/04) بود و در&#1740;افت سبز&#1740;جات قارچ و دنبل در ارتباط با اقزا&#1740;ش قد نوزاد (P=/03) و دورسر (P=/01)بود، در&#1740;افت م&#1740;وه در ارتباط با افزا&#1740;ش وزن نوزاد (P=/05) قد (P=/04) و دور سر نوزاد (P=/01) بود. از طرف&#1740; مطالعه نشان داد که کمبود سبز&#1740; و م&#1740;وه در ارتباط با سا&#1740;ز کم نوزاد بود که ب&#1740;ان شده ر&#1740;ز مغذ&#1740; و ف&#1740;توکم&#1740;کال ها&#1740; موجود در م&#1740;وه نقش مهم&#1740; در سا&#1740;ز نوزاد دارد (37). مطالعه س&#1740;زدهم &#1740;ک مطالعه کوهورت آ&#1740;نده نگر با عنوان تولد نوزاد ب&#1740;ن سالها&#1740;2001 تا 2005 در کشور هلند طراح&#1740; و انجام شد. Denise و همکاران در سال 2011 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن مصرف ش&#1740;ر گاو با وزن نوزاد از اطلاعات ا&#1740;ن مطالعه استفاده کردند. به طور کل&#1740; بر رو&#1740; 3450 مادر ا&#1740;ن مطالعه صورت گرفت که &#1740;ک پرسشنامه بسامد خوراک 293 آ&#1740;تم&#1740; در ابتدا&#1740; سه ماهه دوم باردار&#1740; هفته س&#1740;زدهم تکم&#1740;ل شد. اطلاعات مربوط به مصرف لبن&#1740;ات در سه ماهه اول باردار&#1740; پر شد و اندازه دور سر، طول قد و وزن در سه ماهه دوم و سوم توسط سونوگراف&#1740; محاسبه شد. نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد مصرف ش&#1740;ر ب&#1740;شتر از 3 ل&#1740;وان در ارتباط با افزا&#1740;ش وزن نوزاد در سه ماهه سوم بود که منجر به افزا&#1740;ش وزن 88 گرم (95% CI: 39- 135g) نسبت به کسان&#1740; که ب&#1740;ن 0 تا 1 ل&#1740;وان ش&#1740;ر مصرف م&#1740; کردند، شد. همچن&#1740;ن دور سر به م&#1740;زان 3/2 سانت&#1740; متر بزرگتر بود (95% CI: 20.0-4.6 cm) اما با افزا&#1740;ش قد ارتباط&#1740; وجود نداشت. از طرف&#1740; در&#1740;افت پروتئ&#1740;ن for trend = 0.01) (P نه کربوه&#1740;درات و چرب&#1740; با افزا&#1740;ش وزن نوزاد در ارتباط بود. نتا&#1740;ج افزا&#1740;ش وزن کودک مربوط به در&#1740;افت پروتئ&#1740;ن از ش&#1740;ر (P for trend< 0.01)بود و در&#1740;افت پروتئ&#1740;ن غ&#1740;ر لبن&#1740; و &#1740;ا پن&#1740;ر در ارتباط با افزا&#1740;ش وزن نبود (38). مطالعه چهاردهم Hjertholm و همکاران در سال 2017 با هدف بررس&#1740; ارتباط ب&#1740;ن در&#1740;افت رژ&#1740;م&#1740; مادر در طول باردار&#1740; با سا&#1740;ز نوزاد (وزن، قد، دور سر و دور شکم) &#1740;ک مطالعه مقطعي را طراح&#1740; کردند. ا&#1740;ن مطالعه در مناطق روستا&#1740;&#1740; Malawi انجام شد. اطلاعات رژ&#1740;م&#1740; 203 زن که در هفته 32-28 باردار&#1740; بودند، جمع آور&#1740; شد همچن&#1740;ن شاخص ها&#1740; تن سنج&#1740; 132 نوزاد ن&#1740;ز اندازه گ&#1740;ر&#1740; شد. در&#1740;افت انرژ&#1740;، ماکرونوتر&#1740;ت ها و11 م&#1740;کرونوتر&#1740;ت توسط 3 تا &#1740;ادآمد 24 ساعته تخم&#1740;ن زده شد و اطلاعات در&#1740;افت غذا&#1740;&#1740; برا&#1740; 4 روز اضافه تر توسط پرسشنامه ن&#1740;مه کم&#1740; برا&#1740; ارز&#1740;اب&#1740; الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; جمع آور&#1740; شد و در نها&#1740;ت از مدل رگرس&#1740;ون خط&#1740; برا&#1740; آنال&#1740;ز استفاده شد. نتا&#1740;ج مطالعه نشان داد که در&#1740;افت کربوه&#1740;درات با م&#1740;زان قد نوزاد (&#946;: -0.1; 95% CI: -0.2 - 0.0) و مح&#1740;ط دور شکم (&#946;: -0.1 95% CI: -0.2 - 0.0) ارتباط معکوس معنادار داشت، در حال&#1740; که در&#1740;افت چرب&#1740; در ارتباط با افزا&#1740;ش قد (&#946;: 0.1; 95% CI: 0.0 - 0.2) و مح&#1740;ط دور شکم نوزاد (&#946;: 0.1; 95% CI: 0.0 - 0.2 ) بود. همچن&#1740;ن در&#1740;افت و&#1740;تام&#1740;ن(&#946;: 1.4; 95% CI: 0.5 - 2.3 g/mg) C و تکرار در مصرف ش&#1740;ر (&#946;: 75.3; 95% CI: 13.6 - 137.0 g/day) در ارتباط مستق&#1740;م با افزا&#1740;ش وزن نوزاد بود (39). نت&#1740;جه گ&#1740;ر&#1740; به طور کل&#1740; نتا&#1740;ج مطالعات نشان م&#1740; دهد که تغذ&#1740;ه و الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; خاص در طول باردار&#1740; م&#1740; تواند در نت&#1740;جه باردار&#1740; اثر به سزا&#1740;&#1740; داشته باشد هر چه الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; زن باردار به سمت الگو&#1740; رژ&#1740;م&#1740; سالم پ&#1740;ش برود نتا&#1740;ج باردار&#1740; مطلوبتر خواهد بود به عنوان مثال هر چه م&#1740;زان تبع&#1740;ت از رژ&#1740;م مد&#1740;ترانه ا&#1740; در طول باردار&#1740; ب&#1740;شتر باشد خطر بروز تولد نوزاد LBW ،PTB کمتر م&#1740;شود، اما در الگو&#1740; رژ&#1740;م غرب&#1740; خطر بروز آن افزا&#1740;ش م&#1740; &#1740;ابد. &#61692; مطالعه پس از اخذ مجوز ازمعاونت پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد. &#61692; مجوزها&#1740; لازم جهت همكاري مراکز بهداشتي در&#1740;افت خواهد شد. &#61692; به تمام افراد شرکت کننده در پژوهش، اهداف مطالعه شرح داده خواهد شد. &#61692; از تمام شرکت کنندگان در پژوهش رضا&#1740;ت نامه &#1740; کتب&#1740; و آگاهانه اخذ خواهد شد. &#61692; به افراد شرکت کننده در پژوهش ا&#1740;ن اطم&#1740;نان داده خواهد شد که تمام اطلاعات در&#1740;افت شده از آنان کاملا محرمانه باق&#1740; خواهد ماند و نوشتن نام و نام خانوادگ&#1740; در بالا&#1740; پرسشنامه کاملا اخت&#1740;ار&#1740; خواهد بود. جهت پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; از ر&#1740;زش احتمال&#1740; نمونه ها&#1740; مورد مطالعه حجم نمونه ب&#1740;ش از مقدار برآورد شده خواهد بود و با توض&#1740;ح در مورد هدف و ش&#1740;وه &#1740; اجرا&#1740; طرح و توج&#1740;ه آن ها از احتمال ر&#1740;زش افراد در ح&#1740;ن مطالعه م&#1740; توان پ&#1740;شگ&#1740;ر&#1740; نمود. &#1740;ک&#1740; د&#1740;گراز محدود&#1740;ت ها&#1740; طرح اعتماد به گزارش فرد در مورد غذا&#1740;&#1740; مصرف&#1740; و محدود&#1740;ت ها&#1740; ذات&#1740; اندازه گ&#1740;ر&#1740; مصرف غذا توسط پرسشنامه بسامد خوراک و همپوشان&#1740; اجتناب نا پذ&#1740;ر ب&#1740;ن الگوها&#1740; غذا&#1740;&#1740; مختلف م&#1740; باشد. با ا&#1740;ن حال اقدامات لازم برا&#1740; غلبه کردن بر بعض&#1740; از ا&#1740;ن محدود&#1740;ت ها شامل کم گزارش ده&#1740; و ب&#1740;ش گزارش ده&#1740; با به کار بردن آنال&#1740;زها با استفاده از کل کالر&#1740; مصرف&#1740; صورت خواهد گرفت (31). 0 rezayatname.doc 0 1 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 10 0 1 20000000 0 0 1 0 2017-08-01 0 1 1 1 -1 1 1 0 1 2017-07-26 0 0 0 1 1 -1 0 3 5 6 5