بررس&#1740; اثر محافطت&#1740; تجو&#1740;ز س&#1740;ستم&#1740;ک نانو ذره کورکوم&#1740;ن بر رو&#1740; جراحات ا&#1740;سکم&#1740; / خونرسان&#1740; مجدد در تخمدانها: يك مطالعه حيواني Protective effect of systemic administration of nanoparticles of curcumin on ischemia-reperfusion injury in ovaries: An animal model study ا&#1740;سکم&#1740; – ر&#1740;پرف&#1740;وژن، کورکوم&#1740;ن، نانو کورکوم&#1740;ن، داخل صفاق&#1740;، تخمدان شر&#1740;ان تخمدان&#1740; خون اکس&#1740;ژن دار تخمدان را تام&#1740;ن م&#1740;کند. برخ&#1740; شرا&#1740;ط پاتولوژ&#1740;ک&#1740; نظ&#1740;ر ک&#1740;ستها&#1740; تخمدان&#1740;، نئوپلاسم، مزو وار&#1740;وم طو&#1740;ل م&#1740;توانند ومنجر به چرخش تخمدان شوند(1). چرخش تخمدان پنجم&#1740;ن مشکل شا&#1740;ع در طب فور&#1740;ت&#1740; در ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; مربوط به اندام تناسل&#1740; در انسان م&#1740;باشد(2). ا&#1740;ن عارضه عموما با کاهش جر&#1740;ان خون س&#1740;اهرگ&#1740; تخمدان همراه بوده و م&#1740;تواند منجر به محدود شدن جر&#1740;ان سرخرگ&#1740; و در نها&#1740;ت ا&#1740;سکم&#1740; و انفارکتوس عضو شود (3و4). به دل&#1740;ل عدم وجود علائم کل&#1740;ن&#1740;ک&#1740; اختصاص&#1740;، تشخ&#1740;ص ا&#1740;ن عارضه همواره با تاخ&#1740;ر همراه است(3). هدف از درمان ا&#1740;سکم&#1740; نه تنها برقرار&#1740; مجدد جر&#1740;ان خون بلکه تداوم پرف&#1740;وژن بافت&#1740; ن&#1740;ز م&#1740;باشد. اما جراحات مربوط به ر&#1740;پرف&#1740;وژن (که عبارتند از عدم کارکرد صح&#1740;ح سلول ها&#1740; بافت پارانش&#1740;م&#1740; و س&#1740;ستم مو&#1740;رگ&#1740; ) در خلال برقرار&#1740; خونرسان&#1740; مجدد بافت&#1740; بعد از ا&#1740;سکم&#1740; رخ م&#1740;دهد (5-8). صدمات باقت&#1740; مربوط به ر&#1740;پرف&#1740;وژن تخمدان بواسطه فاکتور ها&#1740; ز&#1740;اد&#1740; از جمله التهاب، انف&#1740;لتراس&#1740;ون لوکوس&#1740;ت&#1740;، تجمع نوتروف&#1740;ل ها، تول&#1740;د بالا&#1740; گونه ها&#1740; اکس&#1740;ژن فعال (ROS)و افزا&#1740;ش سطوح مالون د&#1740; آلدئ&#1740;د (MDA) صورت م&#1740;گ&#1740;رد. افزا&#1740;ش تول&#1740;د گونه ها&#1740; اکس&#1740;ژن فعال (ROS)و مولکول ها&#1740; سم&#1740; آن با پروتئ&#1740;ن ها و چرب&#1740; ها واکنش داده و ا&#1740;ن امر سبب صدمات بافت&#1740; م&#1740;گردد (9-11). افزا&#1740;ش ROSو MDA منجر به تغ&#1740;&#1740;رات الکال&#1740;ن&#1740; در نوکلئ&#1740;ک اس&#1740;د شده و گس&#1740;ختگ&#1740; زنج&#1740;ره ا&#1740; در DNA رخ داده و تغ&#1740;&#1740;رات اکس&#1740;دات&#1740;و DNA اتفاق م&#1740;افتد( 12). سامانه دفاع&#1740; آنت&#1740; اکس&#1740;دان&#1740; که شامل اجزا&#1740; آنز&#1740;م&#1740; (برا&#1740; مثال گلوتات&#1740;ون پراکس&#1740;داز، سوپر اکس&#1740;د د&#1740;سموتاز ) و غ&#1740;ر آنز&#1740;م&#1740; (برا&#1740; مثال گلوتات&#1740;ون و اسکوربات)م&#1740;باشند تول&#1740;د راد&#1740;کال آزاد را کاهش داده و خنث&#1740; ساز&#1740; راد&#1740;کالها&#1740; ازاد شده را افزا&#1740;ش م&#1740;دهند (12). با ا&#1740;ن حال در شرا&#1740;ط ا&#1740;سکم&#1740; صدمات اکس&#1740;دات&#1740;و سلول&#1740; بواسطه به هم خوردن تعادل ب&#1740;ن سامانه اکس&#1740;دان – آنت&#1740; اکس&#1740;دان به نفع اکس&#1740;دان به هم م&#1740;¬خورد(12). بنابرا&#1740;ن اگر تاث&#1740;رات ز&#1740;انبار ROSمحدود شود م&#1740;توان جراحات ا&#1740;سک&#1740;/ ر&#1740;پرف&#1740;وژن را کاهش داده و &#1740;ا مانع از آن شد. مطالعات متعدد&#1740; با استفاده از عوامل آنت&#1740; آکس&#1740;دان&#1740; و ضد التهاب&#1740; به منظور به حداقل رسان&#1740;دن جراحات در طول ر&#1740;پرف&#1740;وژن بافت تخمدان&#1740; ا&#1740;سکم&#1740;ک صورت پذ&#1740;رفته است(13-21). و&#1740;تام&#1740;ن E C و مونته لوکاست (Montelukast)، د&#1740;کلوفناک، کافئ&#1740;ک اس&#1740;د، آملود&#1740;پ&#1740;ن، وراپام&#1740;ل و آلوپور&#1740;نول از جمله عوامل&#1740; هستند که به منظور کاهش جراحات ناش&#1740; از ا&#1740;سکم&#1740;/ر&#1740;پرف&#1740;وژن بافت تخمدان&#1740; مورد مطالعه قرار گرفته و تاث&#1740;رات مثبت&#1740; نشان داده اند(22-27).در ب&#1740;شتر ا&#1740;ن مطالعات روش تجو&#1740;ز خوراک&#1740; برا&#1740; ارز&#1740;اب&#1740; تاث&#1740;ر عوامل مذکور ارائه شده است. ازآنجا&#1740;&#1740;که عارضه از ا&#1740;سکم&#1740;/ر&#1740;پرف&#1740;وژن &#1740;ک وضع&#1740;ت فور&#1740;ت&#1740; بوده و اقدام سر&#1740;عتر&#1740; را م&#1740;طلبد، تزر&#1740;ق داخل صفاق&#1740; م&#1740;تواند جا&#1740;گز&#1740;ن مناسبتر&#1740; باشد. در خصوص م&#1740;زان تاث&#1740;ر تجو&#1740;ز ذاخل صفاق&#1740; نانو کورکوم&#1740;ن در کاهش جراحات ناش&#1740; از ا&#1740;سکم&#1740;/ر&#1740;پرف&#1740;وژن در مدل چرخش تجرب&#1740; تخمدان رت تا تار&#1740;خ نگارش پروپوزال مطالعه ا&#1740; صورت نگرقته است. بنابرا&#1740;ن انتظار م&#1740;رود با انجام مطالعه ا&#1740; که پروپوزال آن ارائه م&#1740;گردد بتوان راهکار عمل&#1740; تر&#1740; در خصوص درمان جراحات ناش&#1740; از ا&#1740;سکم&#1740;/ر&#1740;پرف&#1740;وژن بافت تخمدان&#1740; ارائه داد. 4 t.behrooz2@yahoo.com 1396-09-46-2903 2017-08-07 2017-05-13 0 &#61655; روش تحليل داده ها (Data Processing & Statistical Analysis) : جهت بررسي آماري داده ها از نرم افزار آماري SPSS اسنفاده مي گردد. آناليز واريانس دوطرفه ANOVA برا&#1740; بررسي ها متغ&#1740;ر ها استفاده خواهد شد. تما&#1740; آزما&#1740;ش ها بصورت blind براي آزمايشگر انجام خواهد گرديد. ميزان P< 0.05 نيز به عنوان سطح معني دار بودن اختلافات آماري در نظر گرفته خواهد شد. هدف يا اهداف كلي : بررس&#1740; تاث&#1740;رتجو&#1740;ز س&#1740;ستم&#1740;ک نانو ذره کورکوم&#1740;ن از جراحات ا&#1740;سکم&#1740; / خونرسان&#1740; مجدد در تخمدان ها کمک به تسر&#1740;ع در بهبود&#1740; جراحات جراحات ا&#1740;سکم&#1740; / خونرسان&#1740; مجدد در تخمدان ها تجو&#1740;ز س&#1740;ستم&#1740;ک نانو ذره کورکوم&#1740;ن در تخمدان ها از نظر بافت شناس&#1740; ( خونر&#1740;ز&#1740;، نکروز، التهاب ، گرفتگ&#1740; عروق&#1740; و ادم) تاث&#1740;ر دارد &#1740;ا خ&#1740;ر؟ تجو&#1740;ز س&#1740;ستم&#1740;ک نانو ذره کورکوم&#1740;ن در تخمدان ها رو&#1740; ارز&#1740;اب&#1740; ها&#1740; ب&#1740;وش&#1740;م&#1740;ا&#1740;&#1740; (م&#1740;لو پراکس&#1740;داز، گلوتات&#1740;ون ردکتاز ،گلوتات&#1740;ون پراکس&#1740;داز، tGSH، سوپر اکس&#1740;داز د&#1740;سموتاز، گلوتات&#1740;ون Sترانسفراز ، م&#1740;لوپراکس&#1740;داز ون&#1740;تر&#1740;ک اکس&#1740;د سنتاز ) تاث&#1740;ر دارد &#1740;ا خ&#1740;ر؟ &#61655; منابع و مآخذ : 1. 1Aksoy AN. Ovarian Ischemia-Reperfusion Injury: A Brief Review. SM J Gynecol Obstet 2015;1:1008-1111. 2. Hibbard LT: Adnexal torsion. Am J Obstet Gynecol 152: 456 461 1985. 3. Sasaki KJ and Miller CE: Adnexal torsion: Review of the literature. J Minim Invasive Gynecol 21: 196 202 2014. 4. Wilkinson C and Sanderson A: Adnexal torsion a multimodality imaging review. Clin Radiol 67: 476 483 2012. 5. Sayyah Melli M Rashidi MR Kaseb Ganeh M Rashtchizadeh N Taghavi S Ouladsahebmadarek E and Ghojazadeh M: The effect of erythropoietin against oxidative damage associated with reperfusion following ovarian detorsion. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 162: 182 186 2012. 6. Ingec M Isaoglu U Yilmaz M Calik M Polat B Alp HH Kurt A Gundogdu C and Suleyman H: Prevention of ischemia reperfusion injury in rat ovarian tissue with the on off method. J Physiol Pharmacol 62: 575 582 2011. 7. Osmana&#287;ao&#287;lu MA Kesim M Yulu&#287; E Mente&#351;e A and Karahan SC: Ovarian protective effects of clotrimazole on ovarian ischemia/reperfusion injury in a rat ovarian torsion model. Gynecol Obstet Invest 74: 125 130 2012. 8. Ozkisacik S Yazici M Gursoy H and Culhaci N: Does gradual detorsion protect the ovary against ischemia reperfusion injury in rats? Pediatr Surg Int 30: 437 440 2014. 9. Perrelli MG Pagliaro P and Penna C: Ischemia/reperfusion injury and cardioprotective mechanisms: Role of mitochondria and reactive oxygen species. World J Cardiol 3: 186 200 2011. 10. Carden DL Granger DN. Pathophysiology of ischaemia-reperfusion injury. J Pathol. 2000; 190: 255-266. 11. Li C Jackson RM. Reactive species mechanisms of cellular hypoxia-reoxygenation injury. Am J Physiol Cell Physiol. 2002; 282: 227-241. 12. Marnett LJ. Oxyradicals and DNA damage. Carcinogenesis. 2000; 21: 361- 370. 13. Kates SA Lader AS Casale R Beeuwkes R 3rd. Pre-clinical and Clinical Safety Studies of CMX-2043: a cytoprotective lipoic acid analogue for ischaemia-reperfusion injury. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2014; 115: 456- 464. 14. Celik M Aksoy AN Aksoy H Aksoy Y Halici Z. Sildenafil reduces ischemia-reperfusion injury in rat ovary: biochemical and histopathological evaluation. Gynecol Obstet Invest. 2014; 78:162-167. 15. Akdemir A Erbas O Gode F Ergenoglu M Yeniel O Oltulu F et al. Protective effect of oxytocin on ovarian ischemia-reperfusion injury in rats. Peptides. 2014; 55: 126-130. 16. Sayyah-Melli M Rashidi MR Kaseb-Ganeh M Rashtchizadeh N Taghavi S Ouladshebmadarek E et al. The effect of erythropoietin against oxidative damage associated with reperfusion following ovarian detorsion. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012; 162: 182-186. 17. Aksoy AN Ayd&#305;n F Topdag&#305; Y&#305;lmaz EP Batmaz G Suleyman B. The Effect of Controlled Reperfusion in the Prevention of Infertility Caused by Ischemia Induced in the Contralateral Ovary in Rats with Unilateral Ovariectomy. Gynecol Obstet Invest. 2015; 80: 199-205. 18. Yigiter M Halici Z Odabasoglu F Keles ON Atalay F Unal B et al. Growth hormone reduces tissue damage in rat ovaries subjected to torsion and detorsion: biochemical and histopathologic evaluation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011; 157: 94-100. 19. Ingec M Isaoglu U Yilmaz M Calik M Polat B Alp HH et al. Prevention of ischemia-reperfusion injury in rat ovarian tissue with the on-off method. J Physiol Pharmacol. 2011; 62: 575-582. 20. Karaca M Odabasoglu F Kumtepe Y Albayrak A Cadirci E Keles ON et al. Protective effects of erythropoietin on ischemia/reperfusion injury of rat ovary. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009; 144:157-162. 21. Yapca OE Kumbasar S Salman S Yarali O Sener E Mammadov R et al. Controlled reperfusion for different durations in the treatment of ischemia-reperfusion injury of the rat ovary: evaluation of biochemical features molecular gene expression and histopathology. Can J Physiol Pharmacol. 2015; 93: 269-274 22. .22. Huang HY Helzlsouer KJ Appel LJ. The effects of vitamin C and vitamin E on oxidative DNA damage: results from a randomized controlled trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2000;9:647-52. 23. Oral A Odabasoglu F Halici Z et al. Protective effects of montelukast on ischemia-reperfusion injury in rat ovaries subjected to torsion and detorsion: biochemical and histopathologic evaluation. Fertil Steril 2011;95:1360-6. 24. Mogilner JG Lurie M CoranAG et al. Effect of diclofenac on germ cell apoptosis following testicular ischemia-reperfusion injury in a rat. Pediatr Surg Int 2006;22:99-105. 25. Halici Z Karaca M Keles ON et al. Protective effects of amlodipine on ischemiareperfusion injury of rat ovary: biochemical and histopathologic evaluation. Fertil Steril 2008;90:2408-15. 26. Kulah B Besler HT Akdag M et al.The effects of verapamil vs. allopurinol on intestinal ischemia/reperfusion injury in rats. An experimental study. Hepatogastroenterology 2004; 51:401-7. 27. Celik O Turkoz Y Hascalik S et al. The protective effect of caffeic acid phenethyl ester on ischemia-reperfusion injury in rat ovary. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004; 117:183-88. 28. Kazemi-Lomedasht F1 Rami A Zarghami N. Adv Pharm Bull. Comparison of inhibitory effect of curcumin nanoparticles and free curcumin in human telomerase reverse transcriptase gene expression in breast cancer. 2013;3(1):127-30. 29. Perrone D Ardito F Giannatempo G Dioguardi M Troiano G Lo Russo L DE Lillo A Laino L Lo Muzio L. Biological and therapeutic activities and anticancer properties of curcumin. Exp Ther Med. 2015;10(5):1615-1623. 30. PB Rajsekhar RS Arvind Bharani K Jini Angel Maya Ramachandran and Sharadha Priya Vardhini Rajsekhar. Curcumin Nanoparticles: A Therapeutic Review. RJPBCS 2015;6(5):1180-5 31. Eser A Hizli D Haltas H Namuslu M Kosus A Kosus N Kafali H. Effects of curcumin on ovarian ischemia-reperfusion injury in a rat model. Biomed Rep. 2015 Nov;3(6):807-813. 32. Okuyama K Lenggoro IW. Nanoparticle Project in NEDO’s Nanotechnology Materials Program: Recent Research Reviews” PARTEC 2004 Nurnberg Germany 2004;16-183 33. Abhilash M. Potential applications of Nanoparticles. International Journal of Pharma and Bio Sciences 2010;1:1-10. 34. Sweetha G Sangeetha B Prabhu S. A Review on Curcumin Nanoparticles and Its Controlled Delivery to Treat Degenerative Diseases. Asian J. Pharm. Tech. 2013;3:218-222 35. Sak ME Soydinc HE Sak S Evsen MS Alabalik U Akdemir F et al.The protective effect of curcumin on ischemia-reperfusion injury in rat ovary. Int J Surg. 2013; 11(9):967-70. 46 0 0 0 برداشت بافت تخمدان&#1740; به منظور ارز&#1740;اب&#1740; بافت شناس&#1740; جهت تع&#1740;&#1740;ن م&#1740;زان اس&#1740;ب بافت&#1740; برداشت بافت تخمدان&#1740; به منظور ارز&#1740;اب&#1740; ب&#1740;وش&#1740;م&#1740;ا&#1740;&#1740; فراسنج ها&#1740; آنت&#1740; اکس&#1740;دان&#1740; 100 22 -1 1 1 تلومراز در بس&#1740;ار&#1740; از سرطان ها از جمله سرطان پستان بروز پ&#1740;دا م&#1740;کند. کورکوم&#1740;ن، &#1740;ک ترک&#1740;ب پل&#1740; فنل&#1740; است که از گ&#1740;اه زردچوبه به دست آمده است، دارا&#1740; بس&#1740;ار&#1740; از اثرات ضد سرطان&#1740; م&#1740;باشد. اما، اثر آن به دل&#1740;ل قابل&#1740;ت حل ضع&#1740;ف درآب کم است. به منظور بهبود حلال&#1740;ت و قابل&#1740;ت توز&#1740;ع دارو در کورکوم&#1740;ن، &#1740;ک مجموعه پ&#1740;چ&#1740;ده از &#946;-س&#1740;کلودکستر&#1740;ن-کورکوم&#1740;ن مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه به منظورارز&#1740;اب&#1740; اثرات س&#1740;توتوکس&#1740;ک س&#1740;کلودکستر&#1740;ن-کورکوم&#1740;ن و کورکوم&#1740;ن ازاد، روش MTT مورد استفاده قرار گرفت. سلول ها با غلظت &#1740;کسان&#1740; از س&#1740;کلودکستر&#1740;ن-کورکوم&#1740;ن و کورکوم&#1740;ن ازاد ت&#1740;مار شدند. سطح ب&#1740;ان ژن تلومراز در دو گروه با روش زمان-واقع&#1740; PCR مقا&#1740;سه شد. روش MTT نشان داد که &#946;-س&#1740;کلودکستر&#1740;ن-کورکوم&#1740;ن توز&#1740;ع کورکوم&#1740;ن در سلول ها&#1740; سرطان پستان T47D را بهبود داد. سطح ب&#1740;ان ژن تلومراز در سلولها&#1740; ت&#1740;مار شده با س&#1740;کلودکستر&#1740;ن-کورکوم&#1740;ن پا&#1740;&#1740;ن تر از سلول ها&#1740; تحت درمان با کورکوم&#1740;ن را&#1740;گان (0.001 =P) بود. نتا&#1740;ج نشان م&#1740; دهد که مجموعه س&#1740;کلودکستر&#1740;ن-کورکوم&#1740;ن م&#1740; تواند موثر تر از کورکوم&#1740;ن آزاد در مهار ب&#1740;ان تلومرازعمل کند(28). 2 کورکوم&#1740;ن (diferuloylmethane) &#1740;ک پل&#1740; فنل مشتق شده از گ&#1740;اه زردچوبه است. کورکوم&#1740;ن به طور گسترده در طب آ&#1740;ورودا (طب سنت&#1740; هند) به عنوان فراورده غ&#1740;ر سم&#1740; که دارا&#1740; خصوص&#1740;ات درمان&#1740; شامل مختلف&#1740; از جمله انت&#1740; اکس&#1740;دان، ضد درد، ضد التهاب و فعال&#1740;ت ها&#1740; ضد عفون&#1740; کننده دارد مورد استفاده قرار گرفته است. اخ&#1740;را، مطالعات نشان داده اند که کورکوم&#1740;ن ممکن است اثرات ضد سرطان&#1740; در انواع مس&#1740;رها&#1740; ب&#1740;ولوژ&#1740;ک&#1740; دخ&#1740;ل در جهش زا&#1740;&#1740;، آپوپتوز، تومور، تنظ&#1740;م چرخه سلول&#1740; و متاستاز اعمال کنند. مطالعه حاضر بررس&#1740; مطالعات قبل&#1740; در ا&#1740;ن حوزه م&#1740;باشد، که فعال&#1740;ت درمان&#1740; کورکوم&#1740;ن در سرطان را تا&#1740;&#1740;د م&#1740;کند. علاوه بر ا&#1740;ن، مطالعه حاضرتعداد&#1740; از چالش ها&#1740; مربوط به استفاده از کورکوم&#1740;ن به عنوان &#1740;ک عامل ش&#1740;م&#1740; درمان&#1740; کمک&#1740; را روشن م&#1740;کند. همه مطالعات انجام شده در ا&#1740;نجا نشان م&#1740; دهد که کورکوم&#1740;ن قادر به ا&#1740;جاد اثرات ضد التهاب&#1740;، ضد پلاکت، آنت&#1740; اکس&#1740;دان&#1740;، کبد&#1740; و فعال&#1740;ت ضد تومور&#1740;، عللخصوص در برابر سرطان کبد، پوست، پانکراس، پروستات، تخمدان، ر&#1740;ه و گردن سر، و همچن&#1740;ن داشتن اثر مثبت در درمان ورم مفاصل م&#1740;باشد(29). 3 فناور&#1740; نانو &#1740;ک&#1740; از جالب تر&#1740;ن حوزه ها&#1740; پژوهش در علوم مدرن است. در طب، س&#1740;ستم توز&#1740;ع دارو مبتن&#1740; بر فناور&#1740; نانو &#1740;ک روش پ&#1740;شرفته برا&#1740; درمان تعداد&#1740; از ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; وحشتناک است. در سال ها&#1740; اخ&#1740;ر، داروها&#1740; گ&#1740;اه&#1740; نقش مهم&#1740; در مراقبت ها&#1740; بهداشت&#1740; داشته اند. نانوذرات ته&#1740;ه شده از منابع ب&#1740;ولوژ&#1740;ک&#1740; ه&#1740;چ عوارض جانب&#1740; مضر&#1740; تول&#1740;د نم&#1740; کند. کورکوم&#1740;ن (1 7-Bis-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-hepta-1 6-diene-3 5-dione) &#1740;ک جزء ز&#1740;ست&#1740; فعال جدا شده از ر&#1740;زوم زردچوبه Linn، که فعال&#1740;ت ها&#1740; دارو&#1740;&#1740; مختلف&#1740; را نشان م&#1740;دهد. اما موارد استفاده دارو&#1740;&#1740; کورکوم&#1740;ن به دل&#1740;ل حلال&#1740;ت آب فق&#1740;ر و فراهم&#1740; ز&#1740;ست&#1740; محدود محدود م&#1740;باشد. با ا&#1740;ن حال، مطالعات بال&#1740;ن&#1740; ثابت کرد که نانوذرات کورکوم&#1740;ن دارا&#1740; قابل&#1740;ت حلال&#1740;ت افزا&#1740;ش &#1740;افته و فراهم&#1740; ز&#1740;ست&#1740; بالا م&#1740;باشد. اثر درمان&#1740; نانوذرات کورکوم&#1740;ن متعاقب استفاده ان در نانوفرمها&#1740; متفاوت افزا&#1740;ش م&#1740;&#1740;ابد. در ا&#1740;ن بررس&#1740;، کاربرد درمان&#1740; نانوذرات کورکوم&#1740;ن در برابر سرطان، عفونت م&#1740;کروب&#1740;، سندرم نقص ا&#1740;من&#1740; اکتساب&#1740;، مالار&#1740;ا، آلزا&#1740;مر و ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; التهاب&#1740; مورد بحث قرار گرفت(30). 4 آس&#1740;ب ا&#1740;سکم&#1740; جر&#1740;ان مجدد &#1740;ک مشکل مهم پس از درمان خونرسان&#1740; مجدد برا&#1740; چرخش تخمدان است. به طور کل&#1740; توسط گونه اکس&#1740;ژن فعال ROS اس&#1740;ب وارد م&#1740;کند. عوامل آنت&#1740; اکس&#1740;دان، مانند کورکوم&#1740;ن، ممکن است تخمدان ها را از ا&#1740;ن عارضه جانب&#1740; محافظت کند. هدف از ا&#1740;ن مطالعه تصادف&#1740; و کنترل شده، بررس&#1740; اثر حفاظت&#1740; کوتاه مدت کورکوم&#1740;ن بررو&#1740; آس&#1740;ب ا&#1740;سکم&#1740; پرف&#1740;وژن مجدد تخمدان در موش بود. در مجموع 30 سر موش الب&#1740;نو ماده نژاد Wistar ، با وزن متوسط 160-230 گرم، به 2 گروه تقس&#1740;م شدند که ا&#1740;ن تقس&#1740;م بند&#1740; به زمان &#1740;ک جانبه، ا&#1740;سکم&#1740; تخمدان چپ / خونرسان&#1740; مجدد (گروه 1، 2 ساعت ا&#1740;سکم&#1740; / 2 ساعت پرف&#1740;وژن مجدد و گروه 2 ، 4 ساعت ا&#1740;سکم&#1740; / 4 ساعت خونرسان&#1740; مجدد) بستگ&#1740; داشت. ا&#1740;ن گروه ها به 3 ز&#1740;ر گروه (شاهد و کنترل و کورکوم&#1740;ن) تقس&#1740;م شدند. ز&#1740;ر گروه شم تحت مطالعه ا&#1740;سکم&#1740; / پرف&#1740;وژن مجدد قرار نگرفتند. ز&#1740;رگروها&#1740; کنترل و کورکوم&#1740;ن تحت ا&#1740;سکم&#1740; به مدت 2 ساعت به علاوه 2 ساعت خونرسان&#1740; مجدد و &#1740;ا 4 ساعت ا&#1740;سکم&#1740; به علاوه 4 ساعت خونرسان&#1740; مجدد قرار گرفتند. کورکوم&#1740;ن با دوز mg / kg 200 به صورت داخل صفاق&#1740; به طور همزمان با برقرار&#1740; مجدد جر&#1740;ان خون به ز&#1740;ر گروه کورکوم&#1740;ن داده شد. سرم اکس&#1740;د ن&#1740;تر&#1740;ک (NO)، NO سنتاز (NOS)، گزانت&#1740;ن اکس&#1740;داز (XO)، وضع&#1740;ت کل&#1740; آنت&#1740; اکس&#1740;دان&#1740; (TAS)، وضع&#1740;ت کل اکس&#1740;دان (TOS) و نتا&#1740;ج بافت شناس&#1740; اندازه گ&#1740;ر&#1740; و ب&#1740;ن ز&#1740;ر گروها مقا&#1740;سه شد. در گروه 1، تفاوت معن&#1740;دار&#1740; ب&#1740;ن NO، NOS، XO، TAS &#1740;ا TOS مشاهده نشد. درجه بافت شناس&#1740; تخمدان چپ درز&#1740;رگروها&#1740; کنترل و کورکوم&#1740;ن در مقا&#1740;سه با ز&#1740;ر گروه شم (P = 0.036) به طور قابل توجه&#1740; بالاتر بود. در گروه 2، TOS در گروه کنترل در مقا&#1740;سه با گروه شم و کورکوم&#1740;ن (0.023 = P) به طور قابل توجه&#1740; بالاتر بود. با ا&#1740;ن حال، TAS ن&#1740;ز در ز&#1740;ر گروه کنترل در مقا&#1740;سه با 2 ز&#1740;ر گروه د&#1740;گر (P = 0.005) به طور قابل توجه&#1740; بالاتر بود. درجه بافت شناس&#1740; تخمدان چپ در ز&#1740;ر گروها&#1740; کنترل و کورکوم&#1740;ن در مقا&#1740;سه با ز&#1740;ر گروه شم (P = 0.038) به طور قابل توجه&#1740; بالاتر بود. ه&#1740;چ اختلاف معن&#1740; دار&#1740; ب&#1740;ن NO، NOS &#1740;ا XO ب&#1740;ن 2 ز&#1740;ر گروه گروه مشاهده نشد. نتا&#1740;ج نشان داد که کورکوم&#1740;ن ه&#1740;چ اثر قابل توجه&#1740; محافظت&#1740; عمده ا&#1740; بر آس&#1740;ب ا&#1740;سکم&#1740; پرف&#1740;وژن مجدد در تخمدان موش نشان نداد(31). 5 نانو ذرات مانند فلزات، ن&#1740;مه هاد&#1740; ها واکس&#1740;دها&#1740; فلز&#1740; جزع&#1740; از محورها&#1740; مورد توجه درط&#1740;ف گسترده ا&#1740; از موارد مورد استعمال کاربرد&#1740; در زم&#1740;نه اطلاعات، انرژ&#1740;، فن آور&#1740; ز&#1740;ست مح&#1740;ط&#1740; و پزشک&#1740; م&#1740;باشند که ا&#1740;ن موضوع ناش&#1740; از خواص منحصر به فرد و &#1740;ا بهبود &#1740;افته انان م&#1740;باشد که شامل: اندازه، ترک&#1740;ب و ساختار همراه با قابل&#1740;ت خودساختار ف&#1740;لم انان هست. در ا&#1740;ن مقاله، پروژه مل&#1740; ژاپن در سنتز نانوذرات و موارد مورد استفاده ان در برنامه ها&#1740; فناور&#1740; نانو در کناربررس&#1740; برخ&#1740; از &#1740;افته ها&#1740; جد&#1740;د در فن آور&#1740; ها&#1740; سنتزو نانوساختارها&#1740; مبتن&#1740; بر نانوذرات مربوط در طول پروژه مورد کنکاش قرار گرفت. روش سنتزشامل فاز ما&#1740;ع، فاز گاز، فاز گازبر پا&#1740;ه ما&#1740;ع مانند روش اسپر&#1740; منحصر به فرد و روش سل-ژل همراه با in-situ و روش تول&#1740;د انبوه مداوم را م&#1740;توان نام برد(32). 6 نانو ذرات (NP) به عنوان ذرات&#1740; با قطر کوچکتر از 100 نانومتر تعر&#1740;ف شده که به طور فزا&#1740;نده ا&#1740; در برنامه ها&#1740; مختلف استفاده م&#1740; شود، از جمله س&#1740;ستم ها&#1740; حامل برا&#1740; توز&#1740;ع دارو و برا&#1740; حل کردن موانع ارگان مانند سد خون&#1740; مغز&#1740;. به دل&#1740;ل خواص منحصر به فرد نانوبلور (نقاط کوانتوم&#1740;) و نانوذرات د&#1740;گر (کلوئ&#1740;د طلا، nanobars، درخت سان و نانوپوسته) مواد ذکر شده به صورت فزا&#1740;&#1740;نده ا&#1740; برا&#1740; استفاده بالقوه در درمان، مهندس&#1740; ز&#1740;ست&#1740; و کشف دارو مورد توجه قرار گرفته اند. در ا&#1740;ن بررس&#1740; به استفاده بالقوه از ا&#1740;ن نانوبلورها و نانوذرات در عرصه ها&#1740; مختلف مهم پرداخته شده است. خصوص&#1740;ات و&#1740;ژه ا&#1740;ن نانوذرات ممکن است پ&#1740;شرفتها&#1740; جد&#1740;د در کشف دارو حاصل اورد(33). 7 کورکوم&#1740;ن جزء مواد اصل&#1740; موجود در زردچوبه است که به داشتن خواص آنت&#1740; اکس&#1740;دان&#1740; معروف است. همچن&#1740;ن کورکوم&#1740;ن به داشتن فعال&#1740;ت ها&#1740; ضد سرطان&#1740;، ضد التهاب&#1740; و ضد تومور&#1740; معروف است. با ا&#1740;ن حال به دلا&#1740;ل حلال&#1740;ت ضع&#1740;ف و سوخت و ساز سر&#1740;ع کورکوم&#1740;ن که متعاقبا موجب بروز فراهم&#1740; ز&#1740;ست&#1740; ضع&#1740;ف در استعمال دهان&#1740; م&#1740;گردد، باعث تحت تاث&#1740;ر قرار دادن معرف&#1740; خواص ذکر شده در ابعاد وس&#1740;ع شده است. بنابرا&#1740;ن فناور&#1740; نانو سبز &#1740;ک راه حل به سمت افزا&#1740;ش فراهم&#1740; ز&#1740;ست&#1740; کورکوم&#1740;ن فراهم م&#1740; کند. س&#1740;ستم ها&#1740; دارورسان&#1740; مانند نانو ذرات، م&#1740;کرو امولس&#1740;ون ، ل&#1740;پوزوم و مسدود کردن سا&#1740;ت ها&#1740; تجز&#1740;ه، موجب حفظ اثر کورکوم&#1740;ن م&#1740;شوند. ا&#1740;ن مقاله برو&#1740; اشکال مختلف س&#1740;ستم دارورسان&#1740; نانو ذرات با حامل&#1740;ت کورکوم&#1740;ن و استفاده از پتانس&#1740;ل ها&#1740; آن در درمان ب&#1740;مار&#1740; ها&#1740; دژنرات&#1740;و متمرکز است(34). 8 اثرات محافظت&#1740; کورکوم&#1740;ن در ا&#1740;سکم&#1740; تجرب&#1740; و ا&#1740;سکم&#1740; / پرف&#1740;وژن مجدد (I / R) آس&#1740;ب تخمدان موش مورد بررس&#1740; قرار گرفت. چهل و هشت موش ماده بالغ از نژاد Wistar Albino استفاده شد. موشها به شش گروه تقس&#1740;م شدند: Sham Torsion Detorsion Sham &thorn; Curcumin Torsion &thorn; Curcumin and Detorsion &thorn; Curcumin. به جز Sham و گروه Sham &thorn; Curcumin ، تمام گروه ها مورد ازما&#1740;ش چرخش ادنکس دو طرفه به مدت 3 ساعت قرار گرفتند. ازما&#1740;ش چرخش ادنکس دو طرفه درگروها&#1740; Detorsion و Detorsion &thorn; گروه کورکوم&#1740;ن اجرا شد. تزر&#1740;ق داخل صفاق&#1740; کورکوم&#1740;ن 30 دق&#1740;قه قبل از شم، Torsionو detorsion به دست آمد. مجموع سطوح وضع&#1740;ت اکس&#1740;دان (TOS)، شاخص استرس اکس&#1740;دات&#1740;و (OSI) و ارزش مع&#1740;ار بافت شناس&#1740; بافت تخمدان در گروه Torsion و detorsion نسبت به گروه شاهد ب&#1740;شتر بود (p <0.05). نت&#1740;جه گ&#1740;ر&#1740;: استفاده از کورکوم&#1740;ن در آس&#1740;ب بافت&#1740; معکوس ناش&#1740; از آس&#1740;ب پرف&#1740;وژن مجدد ا&#1740;سکم&#1740; در چرخش تخمدان موثر است(35). مطابق دستور کم&#1740;ته محترم اخلاق در پژوهشها&#1740; علوم پزشک&#1740; عمل خواهد شد. مشکل خاص&#1740; وجود نخواهد داشت. جدول متغيرها (Variables Table) : 0 rezayatname.doc 0 1 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 1 40000000 0 0 1 0 2017-06-21 0 1 1 1 -1 1 1 2 1 2017-05-13 0 0 0 1 1 -1 0 3 5 6 6