1 بررسي اپيدميولوژيك هيستولوژيك و ايمونوهيستوشيميايي در تومورهاي بدخيم در استان آذربايجان غربي فرخ قوام محمدحسن خادم انصاري مجتبي نوري اسماعيل يوردشاهيان فلور قوام پيمان جمشيدي تمام شده 1368/05/20 1368/01/01 1369/12/20 23 ماه 1368/05/20 كاربردي 5400000 شسيشييشيس 1