112 بررسي ميزان آنزيم کراتين کيناز مايع مغزي نخاعي در بيماران مبتلا به کوماي متابوليک و ارگانيک به عنوان يک روش تشخيص و مقايسه آن با گروه کنترل CPK حميد اشرفي ناصر اقدمي پيام فرهادنيا رامين حشمت محمد حسن خادم انصاري 1375/10/05 1376/4/14 1379/9/30 بنيادي 112