235 بررسي ميزان رضايت بيماران بستري ازخدمات ارائه شده در بيمارستانهاي آموزشي وخصوصي اروميه درسال 1381(کد235) حسن نانبخش رسول قره آغاجي رضا پورعلي شاكر سالاري حميدرضا خلخالي حبيب ريمني نيكو حامد فتح زاده 1381/07/24 1381/07/24 12 ماه توصيفي 13370 235