477 مطالعه اثر اگونيستها و آنتاگونيستهاي اختصاصي گيرنده هاي اپيوئيدي بر فعاليت صرعي هيپوکامپ ايزوله در موش سوري احسان صبوري فيروز قادري پاكدل معصومه رشيدي قادر كريمي 1385/12/2 24 بنيادي توصيفي 30000 477