505 طراحي و ساخت قلب مصنوعي کامل دائمي الکترو هيدروليکي قابل پيوند در داخل بدن انسان کمال خادم وطن علي اکبر عيوض خاني مصطفي جعفري دکتر حميد مهدي زاده 1386/4/27 12 كاربردي توصيفي 15000 505