509 بررسي موتاسيون هاي شايع بيماري سيستيک فيبروزيس در آذربايجان غربي شاه صنم غيبي مجيد ياوريان عيسي عبدي راد جواد خشابي 1386/4/27 16 كاربردي توصيفي 20000 509