514 بررسي ميزان افت تحصيلي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه و تعيين برخي عوامل زمينه ساز شاه صنم غيبي مهناز كفيلي رحيم محمودلو خادم انصاري ژاله حاجي عليلو حبيبه باباپور خسروي 1386/6/14 6 HSR توصيفي 11000 514