515 بررسي تاثير درمان با متوتروکسات بصورت تزريق عضلاني هفتگي در بيماران مبتلا به تومور تروفوبلاستيک حاملگي با ريسک پائين مراجعه کننده به بيمارستان کوثر اروميه هاله آيت اللهي جمشيدي زهرا يكتا علي عيشي 1386/7/18 5 كاربردي توصيفي 4000 515