591 بررسي تاثير شاخص دو طيفي بر ميزان مصرف پروپوفول دربيماران تحت اعمال جراحي باي پس کرونر غليرضا ماهوري نصيري فرهاد حشمتي رحمان عباسي وش 1387/7/4 6 كاربردي 6860 591