593 بررسي امکان کاربرد پلي آلومينيوم کلرايد براي حذف کدورت در تصفيه خانه آب شهر اروميه علي احمد آقاپور يوسف حسن زاده 1387/10/11 8 كاربردي 5000 593