600 بررسي رابطه حافظه و انگيزه تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشکي هاله فيضي پور موسي قادرنژاد هاله اعجاز لعيا مجرد فرمان بهمرد سليمان محمدلو 1387/8/29 12 كاربردي 8100 600