602 تاثير بکارگيري مدل همکار آموزش باليني بر صلاحيت باليني و رضايت دانشجويان پرستاري از آن واحد در بخش داخلي قلب يوسف محمدپور حميده خليل زاده حسين حبيب زاده حسين جعفري زاده سهيلا رضايي حسن رفيعي 1387/11/2 12 كاربردي 10000 602