607 اندازه گيري ميزان ماده موثره دکسترومتورفان در اشکال داروئي موجود در بازار داروئي ايران به روش HPLC با دتکتور فلوئورسانس امير حيدري تهمينه پيروي 1387/12/4 12 بنيادي 32079 607