618 بررسي تاثير 17 آلفاهيدروکسي پروژسترون در جلوگيري از پيشرفت زايمان در خانمهاي حامله با زايمان زودرس فريبا نان بخش افسون حسيني فرزانه برومند زهرا يكتا 1387/12/4 12 كارآزمايي باليني 8700 618