624 بررسي ميزان مشاركت اعضاي هيئت علمي دانشگاه در تصميم گيري مديران ارشد، مياني، گروه، دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از ديدگاه هيئت علمي نيره عليزاده رضا سالم صافي آرام فيضي حميده خليل زاده مرضيه تارويردي زهرا زارع فضل الهي 1387/11/29 12 كاربردي توصيفي 8000 624