626 بررسي اثرات مترونيدازول بر شاخص هاي استرس اكسيداتيو و آپوپتوز قلب ناشي از سوختگي در موش بزرگ آزمايشگاهي مجتبي كريمي پور يوسف رسمي بهنام حشمتيان رسول قره آغاجي ليلا زارعي 1388/2/16 14 بنيادي تجربي 37310 626