635 مقايسه كارايي و عوارض ناشي از تغذيه از راه ژژنوستومي با تغذيه كامل وريدي در بيماران ازوفاژكتومي شده مبتلا به سرطان مري بستري شده در بيمارستان امام خميني در طي سالهاي 88-87 علي انشايي لادن كمالي بنيادي- كاربردي 1500 635