8 بررسي اميد و احساس درماندگي در افراديكه دچار قطع نخاع شده اند و مقايسه آنان با سير معلولين و افراد سالم در اروميه مه لقا سميعي 1367/10/27 1367/11/27 1367/10/27 8