81 بررسي ريسک فاکتورها و ميزان بروز سرطانهاي دستگاه گوارش در شهرستان اروميه از خرداد سال 74 تا خرداد 75 رامين بهروزيان کوروش اعتماد آرش رشيدي زهرا كريملو 1374/2/21 1374/2/21 1374/3/24 81