84 مطالعه غربالگري با آزمون سيتولوژي ادرار به منظور کشف احتمالي T.C.C در افراد بالاتر از 60 سال ساکن روستاي اصلي خانه هاي بهداشت شهرستان اروميه در سال 74-73 سعيد قوام راده فرخ قوام شاكر سالاري 1374/7/1 1374/7/1 1375/11/17 کاربردي 84