۵:۳۹ : ساعت ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي خاتمه يافته
 

دانشکده / مرکز
نوع طرح

1382 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 139

موقعيت طرح

چاپ

تاريخ خاتمه يافته شدن

نوع طرح

دانشکده / مرکز / معاونت

تاريخ ارسال

مقطع پايان نامه

دانشجوي متقاضي پايان نامه

مجري اول

عنوان فارسي

کد طرح

مصوب معاونت پژوهشيPrint ۱۳۹۵/۱۰/۱۹بنيادي-كاربرديمركز تحقيقات نوروفيزيولوزي۱۳۹۶/۰۷/۰۲--------احسان صبوريبررسی غلظت تری یدوتیرونین و ید در ادرار به دنبال استرس اجتماعی ملایم و کوتاه مدت در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شهر ارومیه1395-01-57-2727
وضعيت طرح از نظر داوري/نظارت/کارشناسي :
کارشناس و مرحله مورد تاييد ايشان :
مصوب معاونت پژوهشيPrint ۱۳۹۶/۰۶/۱۴كاربرديدندان پزشكي۱۳۹۶/۰۶/۱۳دانشجوي دكتري حرفه اي(پزشكي-دندانپزشكي- داروسازيمیلاد رسولیصلاح الدين زاهديفراوانی کلسیفیکاسیون بافت نرم مفصل تمپورومندیبولار در تصاویر توموگرافي کامپيوتري با اشعه مخروطي در جمعیت منتخب ایرانی از سال 1390تا 13951396-09-35-3064
وضعيت طرح از نظر داوري/نظارت/کارشناسي :
کارشناس و مرحله مورد تاييد ايشان :
مصوب معاونت پژوهشيPrint ۱۳۹۶/۰۵/۲۴بنیادیدندان پزشكي۱۳۹۶/۰۵/۲۱دانشجوي دكتري حرفه اي(پزشكي-دندانپزشكي- داروسازيسيد سلام رحيميمعروف نوروزی گنگچینفراوانی و خصوصیات آناتومیک سوراخ چانهای فرعی بااستفاده از رادیوگرافی توموگرافی کامپیوتری با اشعهی مخروطی در یک جمعیت منتخب ایرانی1396-09-35-3026
وضعيت طرح از نظر داوري/نظارت/کارشناسي :
کارشناس و مرحله مورد تاييد ايشان :
مصوب معاونت پژوهشيPrint ۱۳۹۶/۰۵/۰۴كاربرديپزشكي۱۳۹۶/۰۵/۰۱دكتري حرفه اي (پزشكي- دندانپزشكي-داروسازيتوحید نصیریاحد قضاويبررسی ویژگیهای دموگرافیک، بالینی وپاراکلینیکی کودکان مبتلا به انسفالومیلیت منتشر حاد مراجعهکننده به بیمارستان شهید مطهری ارومیه از سال 1389 تا سال 13951396-09-32-2933
وضعيت طرح از نظر داوري/نظارت/کارشناسي :
کارشناس و مرحله مورد تاييد ايشان :
مصوب معاونت پژوهشيPrint ۱۳۹۶/۰۴/۲۶كاربرديپزشكي۱۳۹۶/۰۴/۲۶دانشجوي دكتري حرفه اي(پزشكي-دندانپزشكي- داروسازيشرآره طآهريحميدرضا مهرياربررسی ارتباط سطح سرمی سدیم با حوادث عروق مغزی در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) 1396-09-63-2912
وضعيت طرح از نظر داوري/نظارت/کارشناسي :
کارشناس و مرحله مورد تاييد ايشان :
مصوب معاونت پژوهشيPrint ۱۳۹۶/۰۳/۳۱بنيادي-كاربرديپزشكي۱۳۹۶/۰۳/۳۰دانشجوي دكتري حرفه اي(پزشكي-دندانپزشكي- داروسازيامین همدانیپیمان اتابکیبررسی ABCD score و ABCD2 score برارزیابی پیامد کوتاه مدت بیماران با سکته مغزی گذرا (TIA) در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی ارومیه در نیمه دوم سال 1395 1396-09-32-2913
وضعيت طرح از نظر داوري/نظارت/کارشناسي :
کارشناس و مرحله مورد تاييد ايشان :
مصوب معاونت پژوهشيPrint ۱۳۹۶/۰۲/۲۴كاربرديپزشكي۱۳۹۶/۰۲/۲۴دكتري تخصصيرضا راديوسف نياسيامك ناجي حداديبررسی میزان بیان رسپتورهای استروژن و پروژسترون در بیماران بستري مبتلا به سرطان پستان و متاستاز لنفاوی آن در بیمارستان امام خمینی ارومیه (ره)، طی سال های 93 تا 94 1395-01-32-2766
وضعيت طرح از نظر داوري/نظارت/کارشناسي :
کارشناس و مرحله مورد تاييد ايشان :
خاتمه يافتهPrint ۱۳۹۶/۰۲/۲۰كاربرديپزشكي۱۳۹۶/۰۲/۱۸دانشجوي دكتري حرفه اي(پزشكي-دندانپزشكي- داروسازيمحمد علیشاهیقادر مترجمي زادهبررسی نتایج درمانی جراحی داکریوسیستوراینوستومی در بیماران با انسداد مجرای اشکی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در بازهی 1395-13851396-09-32-2859
وضعيت طرح از نظر داوري/نظارت/کارشناسي :
کارشناس و مرحله مورد تاييد ايشان :
مصوب معاونت پژوهشيPrint ۱۳۹۶/۰۲/۰۹كاربردي تحقيقات نفرولوزي و پيوند۱۳۹۶/۰۲/۱۳دانشجوي كارشناسي ارشدفرید چوان دوست قره باغجعفر نوروززادهبررسی سطح ادراری IL18 بعنوان شاخص عملکردی در گیرندگان پیوند کلیه1395-01-32-2848
وضعيت طرح از نظر داوري/نظارت/کارشناسي :
کارشناس و مرحله مورد تاييد ايشان :
خاتمه يافتهPrint ۱۳۹۶/۰۱/۳۰كاربرديپزشكي۱۳۹۶/۰۲/۱۰دانشجوي دكتري حرفه اي(پزشكي-دندانپزشكي- داروسازيمهدي عباسي ماه منير حقيقيبررسی میزان شیوع سوء مصرف ترامادول در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 13951395-01-32-2360
وضعيت طرح از نظر داوري/نظارت/کارشناسي :
کارشناس و مرحله مورد تاييد ايشان :
براي تاييد نهايي هر مرحله بايد از گزينه تاييد نهايي مرحله طرح اقدام کنيد

 
 By: Peyvandco.com