۴:۵۵ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7مقالات چاپ شده

219 مورد يافت شد

   9  10  11  12  13  14  15   

صفحه 15 از 15

XML

مشاهده

نويسنده چهارم

نويسنده سوم

نويسنده دوم

نويسنده اول

تاريخ ارسال

نوع مقاله

ناشر

نام انگليسي

نام

مشاهدهدكتر احمد پرورش مرتضي باقري دكتر ميرداود عمرانيدكتر عيسي عبدي راد۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيدانشگاه علوم پزشكي اروميهفراوانیجهش delG35درژن GJB2 در جمعيت ناشنوايان حسي - عصبي غير سندرومي جسمي مغلوب
مشاهدهدكتر علي غفاري مقدم دكتر ابراهيم حاجي­زاده حميدرضا خلخالي۱۳۸۹/۰۵/۲۴پژوهشيمجله پزشکی ارومیهنارسايي طولاني مدت عملكرد كليه در بيماران پيوندي با اختلال عملكرد مزمن
مشاهدهمعصومه همتي مسلك پاك۱۳۹۰/۰۶/۲۶فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی1390نگرانیهای والدین دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک مطالعه کیفینگرانیهای والدین دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک مطالعه کیفی
مشاهدهحميدرضا خلخالي۱۳۹۰/۰۳/۱۲مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایرانپیش بینی روند نارسایی کلیه در بیماران با اختلال عملکرد مزمن کلیه پیوندی
مشاهدهمرتضي باقريدكتر عيسي عبدي راد ۱۳۸۹/۰۵/۲۴مجله پزشکی ارومیهپلي مورفيسم ژن¬هاي اينترفرون گاما 874+ و اينترلوكين ده 1082- در افراد سالم
مشاهدهحسين موسي زآده۱۳۹۰/۰۳/۱۸فصلنامه دانشکده پرستاری و ماماییپایایی و روایی پرسش نامه رضایت مندی مراجعین به واحدهای بهداشتی درمانی شهری
مشاهدهمحمد جبرئيلي۱۳۹۰/۰۳/۱۲مدیریت سلامتپرونده الکترونیک سلامت ارزیابی آمادگی نیروی انسانی
مشاهدهدكتر مهدي شكوهيدكتر امير حسين شرفيدكتر منصور عليزاده۱۳۹۰/۰۶/۲۶مجله پزشکی ارومیه1387گزارش یک مورد نکروز گلانس به علت کلسی فیلاکسی در بیمار دیابتیک تحت همودیالیز
مشاهدهدكتر صفر حامدنيا۱۳۸۹/۰۵/۲۴گزارش مورديدانشگاه علوم پزشكي اروميهگزارش يك مورد اختلال سايكوتيك مشترك (جنون مشترك)

 
 By: Peyvandco.com