۵:۰۴ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7پايان نامه

1756 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 2 از 118

XML

نويسنده چهارم

نويسنده سوم

نويسنده دوم

نويسنده اول

تاريخ ارسال

رشته تحصيلي

تهيه کننده

نام انگليسي

نام

يعقوب نادري۱۳۹۰/۰۵/۰۱پرستاريرحيم بقاييEvaluation of Incidence and Disclosure of Nursing Errors and Their Predisposing Factores in Critical Care Units of Urmia Medical ScienceUniversity Hospitalsبررسي وقوع ،آشکارسازي وعلل زمينه ساز خطاهاي پرستاري در بخشهاي ويژه مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي استان آذر بايجان غربي
اعظم نادري۱۳۹۰/۰۵/۰۱پرستاريرحيم بقاييThe Effect of Campetency Based Education Model On Clinical Skillsتاثیرالگوی آموزش مبتنی بر شایستگی بر یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری کارورز بخش ICU دانشکده پرستاری ومام
مسعود خلیل زادهعلي طهرانچي۱۳۹۰/۱۰/۱۲علي طهرانچيStudythe role of hydrochlorotiazide on the result of stone free rate after ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy)بررسی مقایسه ای اثر دیورتیک هیدروکلروتیازید بر دفع سنگ های کلیوی بعد از سنگ شکنی برون اندامی
ابراهيم محمديجعفر نوروززاده۱۳۹۰/۰۳/۰۷جعفر نوروززادهInvestigation in methamphetamine effect on oxidative stress markers in rat striatum:antioxidante effect of lipoic acidبررسي اثرات مت آمفتامين بر روي شاخص هاي استرس اكسيداتيو در استرياتوم موش صحرايي :تآثير انتي آكسيدآنتي ليپوئيك آسيد
فتح الله مراديعلي عيشي۱۳۹۰/۰۳/۰۷علي عيشيAssessment of efficacy and adverse effects of imatinib mesylate in advanced gastrointestinal stromal tumorsبررسي اثر بخشي وعوارض ايماتينيب مسيلات در درمان تومورهاي پيشرفته استرومايي دستگاه گوارش (GIST
شعله قاسميابراهيم خياطي شال۱۳۹۰/۰۳/۰۷ابراهيم خياطي شالRelation of serum high sensitive C-Reactive protein(hs-CRP) level with severity of angiographic findings in patients with Acute coronary syndrom (ACSارتباط سطح سرمي پروتئين حساس واكنشي- C با شدت يافته هاي آنژيوگرافيك در بيماران مبتلا به سندرم هاي حاد كرونري
ندا صابر نيانيما حسيني جزني۱۳۹۰/۰۳/۰۸نيما حسيني جزنيDetermination of the frequency of vancomycin and Oxacillin resistance among clinical isolates of S.aureus with MIC method in the Educational and Treatment hospitals in Urmia تعيين ميزان مقاومت ايزوله هاي باليني استافيلوكوكوس ارئوس نسبت به آنتي بيوتيك هاي اگزاسيلين و وانكومايسين با روش تعيين حداقل غلظت بازدارنده ومقايسه ميزان مقاومت آنتي بيوتيكي نسبت به برخي از آنتي بيوتيك
ناهيد پاشاييعلي رضا ماهوري۱۳۹۰/۰۳/۰۸بي هوشيعلي رضا ماهوريEvaluation of the effect of Low-dose Remifentanil on theHemodynamic Responses of Endotracheal Extubationبررسي اثر دوز پائین رمی فنتانیل بر پاسخ های همودینامیک حین خارج کردن لوله تراشه
بهزاد عسگريمحمد حسين رحيمي راد۱۳۹۰/۰۳/۰۸محمد حسين رحيمي رادEvaluation of value of Eosinopenia as a marker of mortality and length of stay in patients admitted with exacerbations of chronic obstructive pulmonary diseaseبررسی ارزش ائوزينوپني به عنوان پیشگویی کننده ی پیآمد در بیماران با تشدید حاد بیماری مزمن ریوی
ابراهيم حسني۱۳۹۰/۰۵/۰۱بيهوشيابراهيم حسنيمقایسه محلول رینگر و رینگر لاکتات به عنوان محلول اولیه گردش خون برون پیکری از نظر ایجاد اسیدوز متابولیک در بیماران کاندید عمل جراح
محمد سعيدي۱۳۹۰/۰۵/۰۱بيهوشيابراهيم حسنيAssessment of the effect of pre and post cardiopulmunary bypass tranexamic acid injection on postoperative bleeding in Coronary Artery Bypass Graftبررسی اثر تزريق ترانگزامیک اسید قبل و بعد از بای پس قلبی ریوی بر خونریزی پس از عمل در پیوند بای پس شریان کرونری
مريم نجفي۱۳۹۰/۰۳/۱۸علي رضا ماهوريInfluence of Endotracheal tube cuff Lubrication with Lubricant Gell on Postoperative Sore Throatاثر لوبریکاسیون کاف لوله تراشه با ژل لوبریکانت بر گلو درد بعد از عمل
علويه رضازاده۱۳۹۰/۰۳/۱۸زنان زايمانهاله آيت الهيComparison of Pfannstiel and Joel- Cohen’s cesarean section technique in pregnant women referring to Kosar hospitalمقایسه ی تکنیک سزارین به روش فانشتل و جوئل کوهن در زنان حامله ی مراجعه کننده بیمارستان کوثر
عطيه باقي زاده۱۳۹۰/۰۳/۱۸افشين محمديDetermining an ultrasonographic cuttoff point for diagnosis of carpal tunnel syndrom in suspected patients reffered to the ward of sonography of Imam khomeini Hospital (2010)تعیین یک نطقه پایانی مشخص در سونوگرافی برای تشخیص قطعی نشانگان تونل کارپ در بیماران مشکوک به این سندرم ارجاع شده به بخش سونوگرافی
شفق علی عسگرزاده ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ژيلا حضرتيEvaluation of Histopathologic diagnostic Results of Endoscopic Biopsy and comparement with endoscopic results in admitted patients in Imam Khomeini hospital in 2009-2010 بررسی نتایج تشخیص هیستوپاتولوژیک نمونه های اندوسکوپی و مقایسه آنها با یافته های اندوسکوپی دربیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپ

 
 By: Peyvandco.com