۴:۵۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7پايان نامه

1756 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 4 از 118

XML

نويسنده چهارم

نويسنده سوم

نويسنده دوم

نويسنده اول

تاريخ ارسال

رشته تحصيلي

تهيه کننده

نام انگليسي

نام

صديقه سالميمعصومه حاج شفيعها۱۳۹۰/۰۴/۰۴معصومه حاجي شفيعهاSurvey association of BMI with semen factors and sex Hormones in infertile men in infertility center of urmia(kosarبررسي همراهي BMI با فاکتورهای منی و هورمون های جنسی در مردان نابارور مراجعه کننده به بخش ناباروری کوثرارومیه
رحمان عباسي وشندا فرزينمير موسي اقداشي۱۳۹۰/۰۴/۰۴The evaluation of current practice in postoperative pain management of hospitalized patients in surgery ward of Urmia Imam Khomeini Hospital from march to october of 2010بررسي وضعيت موجود كنترل درد بعد از عمل در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان امام خميني اروميه در 6 ماهه اول سال 1389
محمد جواد اكبريامير حيدري۱۳۹۰/۰۴/۰۴Determination of ciprofloxacin in pharmaceutical formulations (Tablet, Eye Drops and Infusion solution) of Iran Market using HPLC method with fluorescence detection اندازه گیری میزان ماده موثره سیپروفلوکساسین در اشکال دارویی موجود در بازار دارویی ایران (قرص، قطره های چشمی و ویال ها®
احسان فرحمنديانصفر حامد نيا۱۳۹۰/۰۴/۰۴evaluation of the effect of glutamine (Heat Shock Protein inducer) on level of HSP-70 and severity of depression in patients with major depression (non-melancholic)بررسي تاثيرگلوتامين( القاكننده ي پروتيين شوك حرارتي) برسطح سرمي HSP-70 و شدت افسردگي بيماران مبتلا به افسردگي شديد (غيرملانكوليك
پرديس طلا احمريشهرام شهابي۱۳۹۰/۰۴/۰۴evaluation of the effect of glutamine (Heat Shock Protein inducer) on level of serum TNF-α in patients with major depression(non-melancholic)بررسي تاثيرگلوتامين( القاكننده ي پروتيين شوك حرارتي) برسطح سرمي TNF-α در بيماران مبتلا به افسردگي شديد(غيرملانکوليک
حميده استبرق نياآرام فيضي۱۳۹۰/۰۴/۲۰Correlation of bispecteral index with Glasgow coma score in patients with mild and moderate traumatic brain injuries hospitalized in intensive care units of shahid mohamadi hospital of bandarabas in 2بررسی همبستگی بین Bispecteral indexباGlasgow coma score در بیماران ضربه مغزی خفیف و متوسط بستری در بخش های مراقبتهای ویژه بیمارستان شه
چيمن قادريآرام فيضي۱۳۹۰/۰۷/۰۴ بررسی تاثیر بازتوانی قلبی و تن¬آرامی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم ایکس قلبی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء
بايرام سلطانيرامين بهروزيان۱۳۹۰/۰۴/۲۷رامين بهروزيان (1390)The Prevalence of Hepatitis C Virus Infection in COPD among outpatient&inpatients of Urmia Emam Khomeini Hospital in2010بررسی شیوع عفونت ویروس هپاتیت C در بیماریهای انسدادی مزمن ریوی در بیماران سرپایی و بستری مرکز آموزشی و درمان&#
مهري شيخ بگلومعصومه همتي۱۳۹۰/۰۴/۲۷معصومه همتي(1390)A survey of the relationship between the communication skill of nurse- patient with patient safety in the critical care units in Urmia hospitalsبررسی رابطه بين مهارت ارتباطی پرستار – بیمار با وضعيت ایمنی بیماران در بخشهای ویژه بیمارستانهای شهر اروميه
ناصر پريزادمعصومه همتي۱۳۹۰/۰۴/۲۷معصومه همتي(1390)The effect of tele-education on promoting self care of patients with type 2 diabetes reffering to Urmia Diabetes Association.بررسی تاثیر آموزش از راه دور بر ارتقاء خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه.
زينب اميريانمعصومه همتي۱۳۹۰/۰۴/۲۷معصومه همتي(1390)The effect of regular physical activity in home on patients quality of life after coronary artery bypass surgury تاثير فعاليت بدني منظم در منزل بر كيفيت زندگي بيماران تحت جراحي بای پس عروق کرونر
داوود نورانيرحيم بقايي۱۳۹۰/۰۵/۰۱پرستاريرحيم بقايي(1390)Evaluating Patient Safety Culture in Personnel of Academic Hospitals in Urmia University of Medical Sciences in 2011بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1390
رسول محمديندا ولي زاده۱۳۹۰/۰۴/۲۷ندا ولي زادهAssociation between serum Gamma Glutamyl Transferase and Diabetic Retinopathy in patients admited with T2 DM in Endocrinolgy Department of Emam khomeini hospitalارزیابی ارتباط بین سطح سرمی Gamma Glutamyl Transferase و رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان امام
يوسف رضاييعلي طهرانچي۱۳۹۰/۱۰/۱۲نفرولوژيعلي طهرانچيThe effect of terazosin and tolterodine on ureterl stent related symptomsاثر ترازوسین و تولترودین بر روی علائم وابسته به استنت حالبی
محمد هوشمنداحمد علي نيكي بخش۱۳۹۰/۰۴/۲۷احمد علي نيكي بخش T267I, A744S, F479L, K695R mutations of Meditarranean Fever (MEFV) gene in children with Henoch-Schönlein purpura in Urmiaبررسي فراواني جهش هاي M680I , M694I , V726A, M694V, E148Q, T267I, A744S, F479L, K695R ژن Mediterranean Fever (MEFV)در كودكان مبتلا به هنوخ شوئن لا ين پورپورا در اروميه

 
 By: Peyvandco.com