۵:۰۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7پايان نامه

1756 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 5 از 118

XML

نويسنده چهارم

نويسنده سوم

نويسنده دوم

نويسنده اول

تاريخ ارسال

رشته تحصيلي

تهيه کننده

نام انگليسي

نام

يونس عظيميزهرا فکور۱۳۹۰/۰۴/۲۷زهرا فکورComparison of clinical criteria with echocardiographicfindings in diagnosis of PDA in preterm infants admitted toNICU and neonatology ward مقایسه معیارهای بالینی با یافته های اکوکاردیوگرافی برای تشخیص مجرای شریانی باز در نوزادان نارس بستری شده در بخ
مجيد بانه ايجلال پور قاسم۱۳۹۰/۰۶/۲۴جراحيجلال پور قاسمStudy of the effect of a single dose dexamethasone on the postoperative nausea and vomiting in patients undergoing an elective laparoscopic cholecystectomyبررسی تاثیر دوز منفرد دگزامتازون روی تهوع و استفراغ پس از جراحی در بیمارانی که بطور الکتیو تحت کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک قرار می گ
كمال امينيفرحناز نوروزي نيا۱۳۹۰/۰۶/۲۴فرحناز نوروزي نياEvaluation of frequency of P21 and BCL2 expression in invasive ductal carcinoma of breast and its relation with expression of steroid receptors and clinicopathologic findings بررسي فراواني بیان بیومارکرهای P21 و BCl2 در کارسینوم داکتال پستان مهاجم و ارتباط آن با بروز رسپتورهای استروئیدی و یافته های کلینیکوپا
الميرا موتمنيفريبا نان بخش۱۳۹۰/۰۶/۲۴زانان زايمانفريبا نان بخشComparison of Letrozole and Clomiphene Citrate success rate on the ovulation induction in women with polycystic ovary syndrome. مقایسه میزان موفقیت دو داروی لتروزول و کلومیفن سیترات بر روی القای تخمک گذاری در خانم های با سندرم تخمدان های پلی سیست
هاله بوداغمحمدامين ولي زاده۱۳۹۰/۰۶/۲۴محمدامين ولي زادهEvaluation of serum level of magnesium and its effect on the prognosis of ICUpatientبررسی سطح سرمی منیزیم و تاثیر آن در پیش آگهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
طاهره انظاريسيامك ناجي۱۳۹۰/۰۷/۰۴پاتولوزيسيامك ناجيEvaluation of fetal lung maturity by lamellar body counting in amniotic fluid with sysmex XT 1800i and sysmex kx 21 hematology analyzers in pregnant women and comparison with L/S ratio measurement as ارزیابی بلوغ ریه جنین با استفاده از شمارش اجسام لاملار مایع آمنیوتیک با دو دستگاه sysmex XT 1800i و sysmex kx 21 در زنان باردار و مقایسه آن با روش استان
مهسا مسعوديشاه صنم غيبي۱۳۹۰/۰۷/۰۴كودكانشاهصنم غيبيEndoscopic findings of recurrent abdominal pain in children and effective factorsيافته هاي آندوسکوپيك دردهاي راجعه شکمي در کودکان و عوامل موثر بر آن
توحيد سرفرازرحمان عباسي وش۱۳۹۰/۰۷/۰۴بي هوشيرحمان عباسي وشStudy of attitude and knowledg to anesthesia and their impresive factors in patients scheduled for operation reffered to Urmia Emam Khomeini Hospital in 2011بررسی نگرش و آگاهی به بیهوشی و عوامل موثر بر آن در بیماران کاندید عمل جراحی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 13
بهزاد سيناييرحمان عباسي وش۱۳۹۰/۰۷/۰۴بيهوشيرحمان عباسي وشComparrision of hemodynamic changes and plasma level of epinephrine and norepinephrine during induction of anesthesia between three drugs combined method (Ketamin, Propofol and Midazolam) and single dم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ه‍م‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و غلظت پلاسمایی اپی نفرین و نور اپی نفرین در ح‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ای ب‍ی‍ه‍وش‍
كاوه كريميرحمان عباسي وش۱۳۹۰/۰۷/۰۴بيهوشيرحمان عباسي وش Study of the effect of intravenous magnesium sulfate onketamine induced emergence reactions and hemodynamic alterations.مطالعه تاثیر سولفات منیزیم داخل وریدی روی واکنش های بیداری و تغییرات همودینامیک ناشی از کتامین
دلير حمزه ايابراهيم خياطي شال۱۳۹۰/۰۸/۲۵ابراهيم خياطي شالin hospitalization outcome in patients with Acute myocardial infarction. Association between Admission Neutrophil to lymphocyte Ratio and بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت زمان بستری شدن در بیماران با سكته حاد قلبي و سرنوشت داخل بیمارستانی آنها
امين سلامينادر پاشاپور۱۳۹۰/۰۸/۲۵نادر پاشاپورStudy the role of pulse oximetry in screening of congenital heart diseasese in apparently healthy term newbornsمطالعه نقش پالس اکسی متری در غربالگری بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان ترم به ظاهر سالم
نويد كريمي زادهرحيم محمودلو۱۳۹۰/۰۸/۲۵رحيم محمود لوin-hospital mortality and 5 year survival after esophagectomy and its sensational elements in patients with esophageal cancer in imam khomeini(pbuh) hospital of urmiaميزان مرگ و مير بيمارستاني و بقاي 5ساله و عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به سرطان مري كه در بيمارستان امام خميني(ره) اروميه تحت جراحي ازوفازكتومي قرار گرفته اند
روح الله نقي پوررحيم محمودلو۱۳۹۰/۰۸/۲۵رحيم محمود لوEvaluation of efficacy and safety of iodopovidone pleurodesis through tube thoracostomy in patients with malignant pleural effusionارزیابی اثربخشی و بی خطر بودن پلورودز با آیودوپوویدون ( بتادین ) ازطریق لوله توراکوستومی در بیماران با پلورال افیوژن بدخیم
محيا نصيريرحيم محمودلو۱۳۹۰/۰۸/۲۵رحيم محمود لوclinical & demographic study of surgical teatment of hydatid cyst of the lung at Emam Khomeyni haspital of urmiaبررسی بالینی و دموگرافیک درمان جراحی کیست هیداتید ریه در بيمارستان امام خميني اروميه

 
 By: Peyvandco.com