۵:۰۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7پايان نامه

1756 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 7 از 118

XML

نويسنده چهارم

نويسنده سوم

نويسنده دوم

نويسنده اول

تاريخ ارسال

رشته تحصيلي

تهيه کننده

نام انگليسي

نام

۰دکتر خسرو حضرتي تپهبررسي اثر کشندگي سالين هيپرتونيک در غلظتهاوزمانهاي متفاوت روي پروتواسکولکسهاي کيست هيداتيد کبدي و ريوي
۰دکتر خسرو حضرتي تپهمقايسه چهار روش رنگ آميزي تشخيصي پنوموسيستيس کاريني در نمونه هاي ريوي موش
۰دکتر احسان صبوريبررسي تاثير جنسيت نوزاد بر وزن حجمي شير مادر
۰دکتر سيامک سلاميبررسي ارتباط هيپرمتيلاسيون نابجاي پروموتر ژن گيرنده استروژن با سرطان پستان
۰نير عليزادهميزان مشارکت اعضاي هيئت علمي دانشگاه در تصميم گيري مديران ارشد، مياني، گروه دانشکده هاي دانشگاه ازديدگاه اعضاي هيئت علمي
۰دکتر بهنام حشمتيانبررسي اثرات انفوزيون طولاني مدت DPSPX در داخل بطنهاي مغزي موش صحرائي نر بر فشارخون شرياني و ضربان قلب
۰دکتر مجتبي کريمي پوربررسي اثرات مترونيدازول بر شاخصهاي استري اکسيداتيووآپوپتوز قلب ناشي از سوختگي در موش بزرگ آزمايشگاهي
۰دکتر علي غفاري مقدمبررسي ارتباط بين افزايش حجم لثه و ضخامت ديواره کاروتيد در دريافت کنندگان پيوند کليه
۰دکتر نادر پاشاپوربررسي سطح يد شير مادران نوزادان مراجعه کننده به بيمارستان مطهري اروميه
۰نادر آقاخانيبررسي ارتباط وضعيت رواني با وضعيت تحصيلي در دانشجويان ورودي دانشگاه علوم پزشکي اروميه
۰دکتر فرحناز نوروزي نيابررسي ارتباط مارکرهاي ايمونوهيستوشيمي CD34 و CD68 با درجه بندي بنف در بيماران رد پيوند کليه مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اروميه
۰دکتر امير حيدريارزيابي نفوذ ناپذيري سيپروفلوکساسين خوراکي نسبت به قطره چشمي با اندازه گيري غلظت آن در مايع زلاليه چشم در کاتاراکت
۰سهيلا محمدزادهمقايسه ميزان فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخشهاي عمومي با بخشهاي ويژه
۰يوسف محمدپوربررسي ارتباط حمايت اجتماعي و تنيدگي شغلي پرستاران مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه
۰دکتر عليرضا رستم زادهبررسي تاثير هيپوناترمي بر مورتاليتي و عوارض داخل بيمارستاني MI در بيماران بستري در بيمارستان طالقاني

 
 By: Peyvandco.com