۱۹:۱۹ : ساعت ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي تحقيقاتي

643 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 43

XML

مبلغ کل

نوع مطالعه

تاريخ ارسال

مجري

عنوان فارسي

کد طرح

5,400,000كاربردي1368/05/20فرخ   قوامبررسي اپيدميولوژيك هيستولوژيك و ايمونوهيستوشيميايي در تومورهاي بدخيم در استان آذربايجان غربي 1
1366/6/8علاءالدين  مهري بررسي ميزان R.H.D در بين دانش آموزان 15-6 سال 2
1,540كاربردي1366/7/1اسماعيل يوردشاهيان شناخت رفتارهاي بهداشتي و رويه هاي سنتي رايج در گسترش بهداشت در روستاها3
6901366/7/7محمد حسن خادم انصاري بررسي و تعيين مقدار نرمال هورمونهاي تيروئيد و محرك هورمون TSH در آذربايجان غربي 4
950كاربردي1366/7/20فيروز  صادقي سوره بررسي علل ميكروبي اسهالهاي حاد كودكان در اروميه 5
600بنيادي1367/4/11حسين  حيات غيبيجستجوي عامل ناتريورتيك دهليزي در قلب گاو ميش 6
9,000كاربردي1367/10/19  خشابي بررسي علل شكست شيردهي در مادران و اثرات مفيد متوكلوپراميد در جريان افزايش شير7
1367/10/27مه لقا  سميعيبررسي اميد و احساس درماندگي در افراديكه دچار قطع نخاع شده اند و مقايسه آنان با سير معلولين و افراد سالم در اروميه 8
1367/11/24عبدالخالق  جورابچيبررسي اثر تغذيه و انجام واكسيناسيون در روند رشد و تكامل و حفظ سلامتي شيرخواران و كودكان 9
2,300بنيادي - كاربردي1367/11/24منصور  قوامبررسي اضطراب و رفتار غذائي در بين دانشجويان 10
2,750كاربردي1368/12/25اسماعيل  يوردشاهيان بررسي مسائل و نوع گذران زندگي و بهداشت سالمندان 11
1368/11/26كوروس  قرباني نظاميبررسي يك بيماري ناشناخته ژنتيك در آذربايجان غربي نوعي ديسپلازي12
2,160كاربردي1368/2/27محمد  برخورداريبررسي ويژگيهاي اختلالات عادتي و رفتاري كودكان قبل و بعد از مدرسه 13
1,303كاربردي1368/4/3عبدالخالق  جورابچيبررسي علل ناكامي مادران در امر شيردهي از پستان در شهر اروميه 14
865كاربردي1368/8/16خديجه بيژنگي ويشه سرايبررسي شيوع اتومايكوزيس در بيماران مشكوك به اوتيت قارچي 15

 
 By: Peyvandco.com