۵:۰۴ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي تحقيقاتي

643 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 2 از 43

XML

مبلغ کل

نوع مطالعه

تاريخ ارسال

مجري

عنوان فارسي

کد طرح

640كاربردي1368/8/17محمد حسن خادم انصاريبررسي عوامل شيميايي و داروئي برروي آزمايشات حاملگي گراونيدكس و BHCD به طريق راديوايزوتوپ16
1,410كاربردي1368/1/31حميد  اصغرزادهو IDD و بررسي آن در استان آذربايجان غربي 17
752,140بنيادي1369/3/15فرهاد  محموديفربررسي اثر تزريق موضعي بلئومايسين سولفات در درمان زگيل هاي پوستي18
1,160كاربردي1369/3/21صديقه  زينليبررسي نحوه تغذيه مادران همراه كودكان بستري شده در بيمارستان شهيد قلي پور اروميه 19
1,200كاربردي1368/8/17محمد حسن  خادم انصاريبررسي مقدارهاي نرمال گلوكز - اوره كراتينين و آنزيم هاي كبدي در كودكان 12-0 ساله و تغييرات آن در بيماريها20
1,194كاربردي1369/3/21جواد  خشابيبررسي غلظت شيرهاي خشك تهيه شده توسط مادران 21
كاربردي1369/5/14علي  سيناكاربرد سونوگرافي در توده هاي شكمي كودكان 22
1,916كاربرديجواد خشابيبررسي ميزان شيوع و انواع آلودگي هاي انگلي در مدارس منطقه شهرستان اروميه 23
1,485كاربردي1370/4/14شاكر  سالاري بررسي وضعيت ايمن سازي دانش آموزان دبستاني و دبيرستاني شهر اروميه 24
1369/4/14روحيه  مهمانچيبررسي خدمات بهداشتي، درماني ارائه شده توسط پرستاران فارغ التحصيل شاغل در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي اروميه 25
1,097كاربردي1369/4/14امير عزيزيچگونگي ارائه خدمات پزشكي با نرم افزارهاي كامپيوتري 26
8,964كاربرديرقيه پوربنائيان بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد واكسيناسيون كودكان زير 7 سال در دو درمانگاه شهر اروميه 27
1,810كاربردي1369/4/14زهره مشيري بررسي مرگ و مير در بيماران دياليزي28
1,844كاربرديمنوچهر اميريمقايسه اثرات درماني ORS با درمانهاي سنتي رايج در روستاها و بررسي آماري عوارض سرم درماني خوراكي در اثر استفاده نادرست29
1,750كاربردي1369/4/14ايرج  نيكبخش بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي، اقتصادي كودكان خانواده هاي پرجمعيت در مقايسه با خانواده هاي كم جمعيت در مدارس اروميه 30

 
 By: Peyvandco.com