۴:۵۴ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي تحقيقاتي

643 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 3 از 43

XML

مبلغ کل

نوع مطالعه

تاريخ ارسال

مجري

عنوان فارسي

کد طرح

5,060كاربردي - بنيادي 1369/9/4حسين سپهريبررسي مسائل و مشكلات رواني و رفتاري آزادگان و خانواده آنان 31
1,450كاربرديمحمد باقر ستوده اردبيليبررسي اختلالات شنوائي در كودكان 12-4 ساله 32
2,605كاربردي1369/9/4محمدرضا  سعادت زاده بررسي انواع درماتوفيتوزيس در استان آذربايجان غربي 33
3,820بنياديجواد خشابي بررسي سطح ايمونوگلوبولينهاي مصدومين شيميايي و تغييرات طولاني مدت آهن34
3,525كاربرديمحمدرضا طراوتي بررسي حاملين سالم سالمونلائي در كارگران و متصديان مركز تهيه و توزيع و فروش35
3,525كاربردي1370/7/3مجيد شهبازي تهيه و تخليص آنتي ژنهاي محلول و آنتي ژن فيگوره كيست هيداتيك و استفاده آزمايشگاهي آن در منطقه آذربايجان غربي 36
كاربرديمجيد جعفررضائيبررسي ناباروريهاي درمان شده با استفاده از لقاح خارج بدن و انتقال جنين به داخل رحم 37
1,560بنيادي - كاربردي فرخ  قوامبررسي ميزان گلوتاتيون پراكسيد از خون در مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد38
1,400كاربرديمنصور قوامبررسي تحقيقي بيماران رواني بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي اروميه در سال 136839
3,335كاربردياسماعيل  يوردشاهيان بررسي بنيادي و شكل يك باور فرهنگي نادرست بنام آل و ساير استرسهاي دوران حاملگي، زايمان و بعد از زايمان زنهاي روستاي آ.غ40
3,060كاربرديفرخ   قوامنقش مينيزيوم در ايجاد انفاركتوس ميوكارد در شهر اروميه 41
3,950كاربرديبراتعلي رضاپورقهرمانلوتعيين منحني هاي رشد استاندارد براي كودكان زير 6 سال42
6,469كاربردي1370/7/18مجيد  شهبازي بررسي تريكومونيازيس در زنان مراجعه كننده به مركز بهداشت و بيمارستان فاطمه (س)43
7,429كاربرديمجيد شهبازي بررسي آلودگيهاي انگل هاي دوره اي و ارتباط آن با تغييرات فاكتورهاي خوني در مدارس شهري اروميه 44
جواد دكتر جواد خشابي شيوع مايكوباكتريومهاي آپتيك در منطقه آذربايجان غربي 45

 
 By: Peyvandco.com