۴:۵۴ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي تحقيقاتي

643 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 4 از 43

XML

مبلغ کل

نوع مطالعه

تاريخ ارسال

مجري

عنوان فارسي

کد طرح

1,384كاربردي1371/4/7علاءالدين مهري بررسي ميزان تغييرات ليپوپروتئينها در انفاركتوس حاد ميوكارد و اندازه گيري آن در افراد سالم در اروميه46
82,200كاربرديعلاءالدين مهريبررسي ميزان شيوع پرفشاري و ريسك فاكتورهاي موثر در استان آذربايجان غربي 47
850كاربرديمحمد حسن خادم انصاري تعيين مقادير نرمال اندكسهاي خوني در شهرستان اروميه 48
3,767كاربرديحسن رفيعي لك بررسي نحوه زايمان و اثرات آن در مراجعين به زايشگاه حضرت فاطمه (س) در سال 137049
1,310كاربرديبراتعلي  رضاپورتعيين علل ترك تحصيل دانش آموزان شاهد استان آذربايجان غربي 50
540كاربرديرضا  پورعليبررسي آگاهي، بينش و عملكرد مادران نسبت به برنامه كنترل بيماريهاي اسهال 51
1,950سعيد ابراهيم زاده تعيين استاندارد رشد جسماني كودكان گروه سني 12-6 سال در اروميه 52
4,345كاربرديبراتعلي رضاپورقهرمانلوتعيين وضعيت بهداشت فردي دانش آموزان دختر مدارس راهنمائي روستاهاي شهرستان اروميه و عوامل موثر در آن 53
5,800بنيادي - كاربردياسماعيل يوردشاهيان بررسي و تصحيح و تطبيق موضوعي و علمي مطالب كتاب پزشكي مجمع الاطباء مدرسه نظاميه 54
1,155كاربرديفرخ   قوام بررسي تومورماركر CA125 در تومورهاي تخمدان بيماران شهرستان اروميه 55
1,500کاربرديحسن  يزدي زادهبررسي علل آمبلوپيا در کودکان شهر اروميه از بدو تولد تا سن 6 سالگي56
4,875کاربرديلطيف  قنديليدرمان سوختگي با پيوند پرده آمينيون57
بنيادينادر نادر پاشاپوربررسي گاستر و آنتريت حاد اطفال در سال 69 در اروميه58
527کاربردي- بنياديخالد  رضائي بوکانيبررسي فونکسيون ريه کارگران دخانيات اروميه با اسپيرومتري و مقايسه آن با اسپيرومتري افراد کنترل59
2,176علي  حسني افشار بررسي اثرات Over Masking، Masking بر روي امواج ABR و Corthical 60

 
 By: Peyvandco.com