۵:۰۳ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي تحقيقاتي

643 مورد يافت شد

   37  38  39  40  41  42  43   

صفحه 43 از 43

XML

مبلغ کل

نوع مطالعه

تاريخ ارسال

مجري

عنوان فارسي

کد طرح

36,000تجربيبنيادي- كاربرديامير حيدريارزيابي نفوذپذيري سيپروفلوكساسين خوراكي نسبت به قطره چشمي با اندازه گيري غلظت آن در مايع زلاليه به روشHPlc در بيماران تحت جراحي كاتاراكت631
4,000توصيفيكاربرديسهيلا محمدزادهمقايسه ميزان فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخشهاي عمومي با بخش هاي ويژه632
9,000يوسف محمدپوربررسي ارتباط حمايت اجتماعي و تنيدگي شغلي پرستاران مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه633
8,810تحليليكاربرديعليرضا  رستم زادهبررسي تاثير هيپوناترمي بر مورتاليتي و عوارض داخل بيمارستاني MI در بيماران بستري در بيمارستان طالقاني634
1,500بنيادي- كاربرديعلي انشاييمقايسه كارايي و عوارض ناشي از تغذيه از راه ژژنوستومي با تغذيه كامل وريدي در بيماران ازوفاژكتومي شده مبتلا به سرطان مري بستري شده در بيمارستان امام خميني در طي سالهاي 88-87635
18,874شبه تجربيبنيادي- كاربرديكامبيز ديبابررسي فعاليت مهار كنندگي رشد عصاره الكلي گياه مرزه و زمان اثر آن بر روي قارچ هاي فرصت طلب كانديدا و آسپرژيلوس در invitro 636
42,800تجربيبنيادي- كاربردينيما حسيني جزنيبررسي تاثير سينرژيسم گلوتامين به عنوان القا كننده پروتئين هاي شوك حرارتي و آنتي بيوتيك سيپروفلوكساسين در كاهش شدت سپسيس ايجاد شده بدنبال عفونت با سودوموناس آئروجينوزا سويه PAOI 637
28,625تجربيبنيادي- كاربرديكامبيز ديباشناسايي گونه هاي كانديدا عامل عفونت ولوواژينيت كانديدايي شايع و عود كننده در بيماران مراجعه كننده به مركز پزشكي زنان كوثر اروميه با روش هاي بيوشيميايي و مولكولي638
6,400مورد- شاهدياپيدميولوژيشاكر سالاريعوامل موثر بر خودكشي موفق و روند آن در استان آذربايجان غربي639
22,000تحليليكاربرديشاكر سالاريبررسي عوامل خطر در ابتلا به سرطان خون حاد در كودكان زير 15 سال استان آذربايجان غربي640
6,785مقطعياپيدميولوژيشاكر سالاريبررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط با عدم مصرف و مصرف نامنظم قطره آهن در كودكان 24-6 ماهه شهر اروميه641
25,720تحليليكاربرديرسول قره آغاجيبررسي ارتباط استرس شغلي با عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در كارگران شاغل در شركت هاي پتروشيمي اروميه و پلي اكريل اصفهان642
10,000توصيفي- تحليليكاربرديابراهيم پورعبداللهبررسي كيفيت زندگي و عوامي موثر بر آن در كاركنان ادارات دولتي شهرستان بوكان643

 
 By: Peyvandco.com