۴:۵۴ : ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي تحقيقاتي

643 مورد يافت شد

   4  5  6  7  8  9  10    +

صفحه 5 از 43

XML

مبلغ کل

نوع مطالعه

تاريخ ارسال

مجري

عنوان فارسي

کد طرح

1,710کاربرديحميده  محدثي بررسي ميزان شيوع علل و عوارض زودرس اقدام به ختم حاملگي در نيمه اول بارداري در مراجعين به بيمارستان 61
1,000کاربرديسشمس الدين شمسبررسي و تعيين انگيزه هاي شغلي پرستاران مرد و زن شاغل در واحدهاي تابعه 62
1,280کاربردي و بنيادي احمد  شهلابررسي آماري انواع تروماهاي مراجعه شده در بخش اورژانس بيمارستان طالقاني در مدت يکسال63
2,100جواد خشابيبررسي اثر آموزش يکي از نزديکان زن حامله در شيردهي 64
1,675کاربردي و بنيادينادر  پاشاپوربررسي تاثير آموزش در ميزان موفقيت در شيردهي در 6 ماه اول تولد در شهر اروميه65
200رامين  بهروزيانمقايسه پاراسنتز درماني با ديورتيک درماني در آسيت ماسيو66
2,224فرخ   قواممطالعه ميزان شيوع نازايي ناشي از سل دستگاه تناسلي در زنان مراجعه کننده به بيمارستان هاي زنان و زايمان اروميه67
6,000رامين بهروزيان بررسي ميزان عناصر کمياب و راديواکتيوتيه آبهاي استان و ارتباط آن با شيوع کانسرمري68
10,572علاءالدين مهريمطالعه باليني اثرات تجويز کلسيم در کاهش ريسک فشار خون القاء شده توسط حاملگي69
18,470علاءالدين مهريکنترل و درمان فشار خون بصورت کار آزمائي باليني70
1,403کاربردي و بنياديزهره سعيدي بختياري مقدمبررسي علل عدم استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري در حاملگي هاي ناخواسته زنان 71
4,160کاربردي شاكر  سالاري بررسي ميزان کارائي و عوارض احتمالي نوروپلانت به عنوان روش پيشگيري از حاملگي در مراکز بهداشتي و درماني شهرستان اروميه 72
3,250کاربردي و بنياديفرخ   قواممطالعه اپيدميولوژيک ، ريسک فاکتورهاي موثر و مشخصات پاتولوژيک و باليني سرطالن مري در استان آذربايجان غربي از سال 72-64 73
2,530کاربرديفرخ   قواماندازه گيري سطح سرمي و مايع پريتونتال CA125 در زنان مبتلا به آندومتريوز لگني در شهرستان اروميه74
2,810کاربرديفرخ  دکتر فرخ قوامبررسي ميزان C4-C3 سرم خون و مايع پريتونتال در زنان نازاي مبتلا به آندومتريوز لگني75

 
 By: Peyvandco.com